FISKocr

Hidroksikarbamid


UPUTSTVO ZA LEK


Hidroksikarbamid, kapsula, tvrda, 500 mg Pakovanje: ukupno 100 kom; blister, 10 x 10 kom


Proizvođač: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH


Adresa: Theaterstraße 6, D-22880 Wedel, Nemačka


Podnosilac zahteva: Quatalia d.o.o.

Adresa: Reljina 4/3, 11 000 Beograd, Srbija


Hidroksikarbamid, 500 mg, kapsula, tvrda INN: hidroksikarbamid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Hidroksikarbamid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Hidroksikarbamid

 3. Kako se upotrebljava lek Hidroksikarbamid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Hidroksikarbamid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HIDROKSIKARBAMID I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Hidroksikarbamid sadrži aktivnu supstancu hidroksikarbamid, koja pripada grupi lekova koji se koriste za lečenje određenih oboljenja krvi i koji ometaju rast ćelija kancera.

  Lek Hidroksikarbamid propisuje Vaš lekar za lečenje oboljenja krvi (tumori kostne srži: hronična

  mijeloidna leukemija, esencijalna trombocitemija i policitemija vera).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HIDROKSIKARBAMID


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Hidroksikarbamid ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HIDROKSIKARBAMID


  Ovaj lek uzimajte tačno onako kako Vam je objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli

  Kod hronične mijeloidne leukemije uobičajena početna doza leka Hidroksikarbamid je 40 mg/kg telesne mase dnevno. Zatim se doza individualno podešava u zavisnosti od broja belih krvnih ćelija.


  Kod policitemije vere uobičajena početna doza leka Hidroksikarbamid iznosi 15-20 mg/kg dnevno. Zatim se doza individualno podešava na 1 do 2 kapsule (500-1000 mg), u zavisnosti od broja krvnih ćelija.


  Kod esencijalne trombocitemije uobičajena početna doza leka Hidroksikarbamid iznosi 15 mg/kg dnevno, sa individualnim podešavanjem doze u zavisnosti od broja krvnih ćelija.


  Stariji pacijenti

  Stariji pacijenti mogu biti osetljiviji na lek Hidroksikarbamid i tada je neophodno smanjenje doze.


  Kapsule treba progutati cele i ne dozvoliti da se raspadnu u ustima. Treba pažljivo rukovati kapsulama. Treba da nosite rukavice prilikom rukovanja ili da temeljno operete ruke nakon rukovanja kapsulama. Iako je rizik po plod minimalan, trudnice bi trebalo da izbegavaju kontakt sa kapsulama.


  Ako ste uzeli više leka Hidroksikarbamid nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka nego što Vam je propisana, uvek se obratite Vašem lekaru ili bolnici. Možete iskusiti simptome koji utiču na sluzokožu i kožu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Hidroksikarbamid

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Veoma je važno da poštujete režim lečenja koji Vam je propisao Vaš lekar. Ukoliko ste propustili jednu dozu, nastavite sa propisanom terapijom. Ukoliko ste propustili više doza, nastavite sa propisanom terapijom, ali kontaktirajte Vašeg lekara za dalji savet.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Hidroksikarbamid


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, ovaj lek može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata.


  Česta (mogu se javiti kod do 1 na 10 pacijenata):

 5. KAKO ČUVATI LEK HIDROKSIKARBAMID


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece!


  Rok upotrebe


  4 godine.

  Nemojte koristiti lek Hidroksikarbamid nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Nemojte bacati lekove u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek HidroksikarbamidSadržaj kapsule: Kalcijum-citrat;

Dinatrijum-hidrogencitrat; Magnezijum-stearat; Laktoza, monohidrat.


Sastav omotača kapsule: Želatin;

Titan-dioksid (E171).


Kako izgleda lek Hidroksikarbamid i sadržaj pakovanja


Kapsula, tvrda, bele boje.


Kapsule su pakovane u Al/PVDC - PVC/PVDC blistere. Veličina pakovanja: kutija sa 10 blistera sa po 10 kapsula.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Proizvođač: medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstraße 6

22880 Wedel

Nemačka


Nosilac dozvole za lek: Quatalia d.o.o.,

Reljina 4/3,

11 000 Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:


  1. od 23.07.2014.


   SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


   Terapijske indikacije


   • Terapija pacijenata obolelih od hronične mijeloidne leukemije, u hroničnoj ili progresivnoj fazi bolesti.

   • Terapija pacijenata sa esencijalnom trombocitemijom ili policitemijom verom, sa visokim rizikom od tromboembolijskih komplikacija.


Doziranje i način primene

Doziranje


Terapija se mora primenjivati pod nadzorom lekara koji ima iskustva u onkologiji ili hematologiji. Doza se određuje na osnovu realne ili idealne telesne mase pacijenta (na osnovu niže vrednosti).


Kod hronične mijeloidne leukemije hidroksikarbamid se obično daje u početnoj dozi od 40 mg/kg dnevno, u zavisnosti od broja belih krvnih zrnaca. Doza se smanjuje za 50 % (20 mg/kg dnevno) kada broj belih krvnih zrnaca padne ispod 20 x 109/L. Tada se doza individualno podešava kako bi se održao broj belih krvnih zrnaca između 5-10 x 109/L. Dozu hidroksikarbamida treba smanjiti ukoliko broj belih krvnih zrnaca padne ispod

5 x 109/L i povećati ukoliko se primeti porast belih krvnih zrnaca > 10 x 109/L.

Ukoliko broj belih krvnih zrnaca padne ispod 2,5 x 109/L ili broj trombocita ispod 100 x 109/L, terapiju treba prekinuti, dok se broj krvnih ćelija ne vrati na normalne vrednosti.


Adekvatan probni period za određivanje antineoplastičnog efekta leka Hidroksikarbamid je šest nedelja. Ukoliko dođe do značajne progresije bolesti, terapiju treba prekinuti na neodređen vremenski period. Ukoliko postoji odgovarajući klinički odgovor, terapiju treba nastaviti na neodređen period.


Kod esencijalne trombocitemije hidroksikarbamid se obično daje u početnoj dozi od 15 mg/kg/dan, uz podešavanje doze, kako bi se broj trombocita održavao ispod 600 x 109/L, bez sniženja broja belih krvnih zrnaca ispod 4 x 109/L.


Kod policitemije vere primenu hidroksikarbamida treba započeti dozama između 15-20 mg/kg/dan. Dozu hidroksikarbamida treba individualno podesiti u cilju održavanja hematokrita ispod 45 % i broja trombocita


ispod 400 x 109/L. Kod većine pacijenata se to može postići kontinuiranom primenom hidroksikarbamida u prosečnim dnevnim dozama od 500 do 1000 mg.


Ukoliko je moguće adekvatno kontrolisati hematokrit i broj trombocita, terapija se može nastaviti na neodređeno vreme.


Pedijatrijska populacija:

Usled retke pojave ovih oboljenja kod dece, nije utvrđen režim doziranja.


Stariji pacijenti:

Stariji pacijenti mogu biti osetljiviji na efekte hidroksikarbamida i u tim slučajevima će biti neophodno smanjenje doze.


Pacijenti sa oštećenom renalnom i/ili hepatičkom funkcijom:

Nema dostupnih podataka. Nema preporuka za doziranje hidroksikarbamida kod pacijenata sa oštećenom renalnom i/ili hepatičkom funkcijom (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Način primene:


Kapsule treba progutati cele i ne dozvoliti da se raspadnu u ustima.


Kontraindikacije


Lek Hidroksikarbamid je kontraindikovan kod:


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Hidroksikarbamid može izazvati depresiju kostne srži sa leukopenijom kao prvim i najčešćim znakom. Trombocitopenija i anemija se ređe javljaju i retki su bez prethodne leukopenije. Neophodno je redovno kontrolisati kompletnu krvnu sliku, uključujući i nivo hemoglobina, leukocitarnu formulu i broj trombocita, što treba nastaviti i nakon određivanja optimalne individualne doze. Obično se kontrolni pregledi vrše jednom nedeljno, ali i to treba odrediti na osnovu stanja pacijenta. Ukoliko broj belih krvnih zrnaca padne ispod

2,5 x 109/L ili broj trombocita ispod 100 x 109/L, terapiju treba prekinuti dok broj krvnih ćelija ne dostigne

normalne vrednosti (videti odeljak Doziranje i način primene).


U slučaju anemije, pre ili u toku terapije, može biti neophodna transfuzija. Megaloblastna eritropoeza, koja je samoograničavajuća, se često javlja u ranim fazama terapije hidroksikarbamidom. Morfološke promene podsećaju na pernicioznu anemiju, ali nisu u vezi sa nedostatkom vitamina B12 ili folne kiseline.


U toku terapije lekom Hidroksikarbamid, neophodna je česta kontrola krvne slike kao i kontrola funkcije jetre i bubrega. Postoji ograničeno iskustvo u primeni leka kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre i bubrega. Stoga je kod ovih pacijenata neophodan oprez, posebno na početku terapije.


Neophodno je savetovati pacijente da piju velike količine tečnosti.


Kod pacijenata na dugotrajnoj terapiji hidroksikarbamidom, zbog mijeloproliferativnih poremećaja, kao što su policitemija vera i trombocitemija, može doći do razvoja sekundarne leukemije. Nije poznato da li je ova pojava u vezi sa postojećom bolešću ili sa terapijom hidroksikarbamidom.


Savetuje se praćenje promena na koži u toku terapije hidroksikarbamidom, obzirom da se u pojedinačnim slučajevima javljao karcinom skvamoznih ćelija kože.


Hidroksikarbamid može dovesti do pojave bolnih čireva na nogama, koji se teško leče i zahtevaju prekid terapije. Prekid primene hidroksikarbamida obično dovodi do postepenog izlečenja čireva u periodu od nekoliko nedelja.


Kombinacija hidroksikarbamida i nukleozidnih inhibitora reverzne transkriptaze (NIRT) može povećati rizik od neželjenih dejstava NIRT (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Lek Hidroksikarbamid može biti genotoksičan. Stoga, muškarci koji primaju terapiju se savetuju da primenjuju sigurne kontraceptivne mere u toku i najmanje 3 meseca nakon terapije. Treba ih informisati o mogućnosti konzervacije sperme pre započinjanja terapije.


Lek Hidroksikarbamid ne treba primenjivati kod pacijentkinja koje su trudne ili doje, osim u slučaju da je veća korist od moguće štetnosti leka (videti odeljak Primena u periodu trudnoće i dojenja).


Pacijenti koji boluju od retkog naslednog oboljenja netolerancije na galaktozu, Lapp laktoznog deficita ili glukozno-galaktozne malapsorpcije ne treba da uzimaju ovaj lek.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Hidroksikarbamid treba sa oprezom davati pacijentima koji su u isto vreme na terapiji ili su bili na terapiji drugim citostaticima ili zračenjem. U ovim slučajevima pacijenti imaju povećan rizik za razvoj depresije kostne srži, gastrične iritacije i mukozitisa (teži oblici, povećana učestalost). Zatim, može se javiti pogoršanje eritema izazvanog prethodnom ili simultanom terapijom zračenjem.

In vitro studije su pokazale sposobnost hidroksikarbamida da pojača citotoksičnost citarabina i fluoropirimidina. Hidroksikarbamid može pojačati antiretroviralnu aktivnost nukleozidnih inhibitora reverzne transkriptaze, kao

što su didanozin i stavudin. Hidroksikarbamid inhibira sintezu DNK HIV-a i replikaciju HIV-a smanjujući

količinu intracelularnih deoksinukleotida. Hidroksikarbamid može takođe pojačati potencijalna neželjena dejstva nukleozidnih inhibitora reverzne transkriptaze kao što su pankreatitis i periferna neuropatija.


Primena u periodu trudnoće i dojenja

Primena u periodu trudnoće

Hidroksikarbamid može biti jak mutageni agens. Ispitivanja na životinjama rađeni sa hidroksikarbamidom ukazuju na povećanu incidencu kongenitalnih defekata. Hidroksikarbamid ne treba primenjivati kod pacijentkinja koje su trudne, osim u slučaju da je korist veća od moguće štetnosti. Žene u reproduktivnom periodu moraju koristiti efikasnu kontracepciju pre započinjanja i u toku terapije hidroksikarbamidom. Ako u toku terapije ipak dođe do trudnoće, preporučuju se stručne konsultacije iz oblasti genetike. Hidroksikarbamid prolazi kroz placentu.


Primena u periodu dojenja

Pre započinjanja terapije hidroksikarbamidom treba prekinuti sa dojenjem, obzirom da se lek izlučuje u majčino


mleko.


Fertilitet

Hidroksikarbamid može biti genotoksičan, stoga se preporučuju stručne konsultacije iz oblasti genetike ukoliko pacijentkinja namerava da zatrudni nakon terapije hidroksikarbamidom.

Muškarci na terapiji hidoksikarbamidom treba da primenjuju efikasnu kontracepciju u toku terapije i najmanje 3

meseca nakon terapije. Treba ih informisati o mogućnosti konzervacije sperme pre započinjanja terapije.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Lek Hidroksikarbamid može da utiče na sposobnost reagovanja. To treba imati na umu ukoliko je neophodna povećana pažnja (npr. prilikom vožnje i rukovanja mašinama).


Neželjena dejstva


Depresija kostne srži je toksičnost koja je dozno ograničavajući faktor. Gastrointestinalna neželjena dejstva su česta, ali retko zahtevaju smanjenje doze ili prekid terapije.


Učestalost neželjenih dejstava je klasifikovana koristeći sledeću konvenciju: Veoma česta (≥1/10)

Česta (≥1/100, <1/10)

Povremena (≥1/1000, <1/100) Retka (≥1/10000, <1/1000)

Veoma retka (<1/10000), nepoznata (učestalost se ne može odrediti iz dostupnih podataka).


Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Česta:

Depresija kostne srži, leukopenija, megaloblastoza

Povremena:

Trombocitopenija, anemija

Imunološki poremećaji

Retka:

Reakcije preosetljivosti

Poremećaji metabolizma i ishrane

Povremena: Anoreksija Retka:

Sindrom lize tumora

Nepoznata:

Hiperkalijemija

Psihijatrijski poremećaji

Retka:

Halucinacije

Poremećaji nervnog sistema

Retka:

Neurološki poremećaji, kao što su glavobolja, vrtoglavica, dezorijentacija, konvulzije

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Retka:

Akutna plućna reakcija (sastoji se iz pojave difuznih plućnih infiltrata,


groznice i dispneje), alergijski alveolitis

Gastrointestinalniporemećaji

Česta:

Dijareja, zatvor

Povremena:

Mučnina, povraćanje, stomatitis

Hepatobilijarni poremećaji

Povremena:

Porast enzima jetre, porast nivoa bilirubina

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Povremena:

Makulopapulozni osip, facijalni eritem, palmoplantarni eritem

Retka: Alopecija Veoma retka:

Promene na koži slične dermatomiozitisu, hiperpigmentacija i atrofija

kože, pigmentacija i atrofija noktiju, čirevi na koži (naročito na koži nogu), pruritus, aktinična keratoza, karcinom kože (karcinom skvamoznih i bazalnih ćelija kože), ljubičaste papule, deskvamacija

Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

Povremena:

Prolazno oštećenje funkcije tubula bubrega, udruženo sa porastom

koncentracije mokraćne kiseline, uree i kreatinina u serumu

Retka: Dizurija Veoma retka:

Oštećenje bubrega

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Povremena:

Groznica pri upotrebi leka, jeza, slabost


Benigne, maligne i nespecifične neoplazme (uključujući ciste i polipe)

Kod pacijenata na dugotrajnoj terapiji hidroksikarbamidom protiv mijeloproliferativnih poremećaja, kao što su policitemija vera i trombocitemija, može doći do pojave sekundarne leukemije. Nije poznato u kojoj meri je ova pojava u vezi sa postojećom bolešću ili sa terapijom hidroksikarbamidom.


Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

U toku terapije hidroksikarbamidom, može se javiti megaloblastoza koja ne reaguje na terapiju folnom kiselinom ili vitaminom B12.

Supresija kostne srži se, međutim, stišava po prekidu terapije.


Hidroksikarbamid može da smanji klirens gvožđa i njegovu iskoristljivost od strane eritrocita. Međutim, izgleda da to ne utiče na životni vek crvenih krvnih zrnaca.


Poremećaji metabolizma i ishrane

Slučajevi hiponatrijemije su bili zabeleženi tokom postmarketinškog praćenja leka.


Poremećaji nervnog sistema

Velike doze mogu izazvati umerenu pospanost.


Gastrointestinalniporemećaji

Teške gastrične tegobe (mučnina, povraćanje, anoreksija) koje nastaju kao posledica kombinacije hidroksikarbamida i terapije zračenjem, se obično mogu kontrolisati privremenim prekidom primene hidroksikarbamida.


Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Hidroksikarbamid može pogoršati zapaljenje mukoznih membrana nastalo usled zračenja. Može izazvati

ponovnu pojavu eritema i hiperpigmentacije na prethodno ozračenom području.

U izolovanim slučajevima primećen je eritem, atrofija kože i noktiju, deskvamacija, ljubičaste papule, alopecija, promene slične dermatomiozitisu, aktinična keratoza, karcinom kože (karcinom skvamoznih i bazalnih ćelija kože), čirevi na koži (naročito na koži nogu), pruritus i hiperpigmentacija kože i noktiju, naročito nakon niza godina dugotrajne dnevne terapije održavanja hidroksikarbamidom.


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Primećeni su akutni simptomi na koži i sluzokoži, kod pacijenata koji su primali hidroksikarbamid u dozama nekoliko puta većim od preporučene doze. Takođe je primećena pojava rana, ljubičastih eritema, edema na dlanovima i tabanima, koji su praćeni perutanjem šaka i stopala, teška generalizovana hiperpigmentacija kože i stomatitis.


Hitan tretman se sastoji od gastrične lavaže, suportivne nege i praćenja stanja hematopoeznog sistema.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z