Moozeeck

AMLOGAL


UPUTSTVO ZA LEK


AMLOGAL®, 5 mg, tableta Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta AMLOGAL®, 10 mg, tableta Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 BeogradAMLOGAL®, 5 mg, tableta AMLOGAL®, 10 mg, tableta


amlodipin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek AMLOGAL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek AMLOGAL

 3. Kako se upotrebljava lek AMLOGAL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek AMLOGAL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AMLOGAL I ČEMU JE NAMENJEN


  AMLOGAL sadrži aktivnu supstancu amlodipin, koji pripada grupi lekova koji se zovu antagonisti kalcijuma. AMLOGAL tablete se primenjuju za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AMLOGAL


  Obavestite svog lekara o svim medicinskim problemima i alergijama koje trenutno imate ili ste imali ranije.


  Lek AMLOGAL ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AMLOGAL


  Lek AMLOGAL uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena početna doza leka AMLOGAL je 5 mg jednom dnevno. Doza može biti povećana do 10 mg jedanput dnevno.

  Lek može da se koristi pre ili posle obroka i pića. Treba da uzimate lek u isto vreme svakog dana sa čašom vode.

  Ne uzimajte lek AMLOGAL sa sokom od grejpfruta.


  Deca i adolescenti


  Uobičajena početna doza za decu od 6 do 17 godina je 2.5 mg dnevno. Maksimalna preporučena doza je 5 mg dnevno. Primena amlodipina u dozi od 2,5 mg namenjena deci i adolescentima (6-17 godina), nije moguća sa doznim oblikom leka AMLOGAL 5 i 10 mg, jer ne postoji mogućnost deljenja tablete na dva dela.


  Važno je da nastavite da uzimate tablete. Ne čekajte da potrošite sve tablete, pre nego što posetite svog lekara.


  Ako ste uzeli više leka AMLOGAL nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka AMLOGAL nego što je trebalo, može doći do smanjenja krvnog pritiska čak i do veoma niskih vrednosti opasnih po bolesnika. Može se javiti ošamućenost, omorica, malaksalost ili slabost. Ukoliko su vrednosti krvnog pritiska veoma niske može doći do razvoja šoka, što se manifestuje hladnom i lepljivom kožom i gubitkom svesti.


  Ukoliko ste uzeli više leka AMLOGAL nego što je trebalo odmah se javite svom lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek AMLOGAL


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete tabletu, potpuno preskočite zaboravljenu dozu i uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek AMLOGAL


  Lekar će Vas posavetovati koliko dugo treba da uzimate lek AMLOGAL. Ukoliko se ne pridržavate saveta lekara, i naglo prestanete da uzimate lek AMLOGAL, može doći do pogoršanja Vašeg stanja (povišenja krvnog pritiska)


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i AMLOGAL može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Odmah obavestite svog lekara, ukoliko se pojavi neka od sledećih veoma retkih, teških neželjenih reakcije:

 5. KAKO ČUVATI LEK AMLOGAL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  5 godina.


  Nemojte koristiti lek AMLOGAL posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju.

  Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek AMLOGAL


Sadržaj aktivne supstance:

1 tableta sadrži 5 mg amlodipina u obliku amlodipin-besilata (6,94 mg)

 1. tableta sadrži 10 mg amlodipina u obliku amlodipin-besilata (13,88 mg)


  Sadržaj pomoćnih supstanci:

  celuloza, mikrokristalna; kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; natrijum-skrobglikolat i magnezijum-stearat.


  Kako izgleda lek AMLOGAL i sadržaj pakovanja


  Izgled:


  AMLOGAL®, 5 mg, tablete: Okrugle tablete, bele boje.

  AMLOGAL®, 10 mg, tablete: Okrugle tablete, bele boje, sa podelom na jednoj strani.


  Pakovanje:


 2. blistera od PVC/PE/PVDC-AL sa po 10 tableta


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj rešenja za lek Amlogal®; 5mg; 20 tableta: 515-01-8308-11-001 od 27.06.2012. Broj rešenja za lek Amlogal®; 10mg; 20 tableta: 515-01-8310-11-001 od 27.06.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z