Moozeeck

Zyban


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Zyban®, tableta sa produženim oslobađanjem, 150mg

Pakovanje: 60 tableta sa produženim oslobađanjem, blister 6 x 10 tableta sa produženim oslobađanjem


Proizvođač: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.


Adresa: Ul.Grunwaldzka 189, Poznan, Poljska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited


Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Δ Zyban®, 150mg, tableta sa produženim oslobađanjem


INN


bupropion


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zyban i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zyban

 3. Kako se upotrebljava lek Zyban

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zyban

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Zyban I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Zyban je lek koji Vam je propisan kako bi Vam pomogao da prestanete sa pušenjem, u okolnostima kada Vam je takođe pružena motivaciona podrška, kao što je učestvovanje u programima za prestanak pušenja.


  Primena leka Zyban će biti najefikasnija ukoliko ste u potpunosti posvećeni odvikavanju od pušenja. Potražite savet lekara ili farmaceuta u vezi sa terapijom ili drugom podrškom koja će Vam pomoći da prestanete sa pušenjem.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Zyban?


  Lek Zyban ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Zyban?


  Lek Zyban uvek primenjujte isključivo u skladu sa preporukom Vašeg lekara. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Ne preporučuje se primena leka Zyban kod osoba mlađih od 18. godine života.


  Kada početi sa primenom leka Zyban i koliko tableta leka primeniti?

  Prva nedelja


  Nastavite sa pušenjem dok

  primenjujete terapiju lekom Zyban

  Od 1. do 6. dana


  Primeniti jednu tabletu (150 mg), jednom dnevno


  7. dan


  Povećati dozu, na jednu tabletu dva puta dnevno u razmaku od najmanje 8 sati između primene doza; ne primenjujte terapiju neposredno pre spavanja


  Druga nedelja

  Nastavite sa primenom jedne tablete, dva puta dnevno

  Prestanite sa pušenjem u toku ove nedelje u skladu sa Vašim “ciljnim datumom


  prestanka pušenja”


  Od 3. do 9. nedelje

  Nastavite sa primenom jedne tablete, dva puta dnevno do 9. nedelje primene terapije


  Ukoliko niste u stanju da prestanete da pušite nakon sedam nedelja, Vaš lekar će Vas posavetovati da prestanete sa primenom leka Zyban.


  Može biti da će Vas lekar posavetovati da postepeno prestanete sa primenom terapije u periodu između 7. i 9. nedelje.

  Kod pojedinih osoba, potrebno je primeniti nižu dozu

  …s obzirom da postoji veća verovatnoća od pojave neželjenih dejstava.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i prilikom primene ostalih lekova, primena leka Zyban može dovesti do pojave neželjenih dejstava, iako do njihove pojave neće doći kod svih ljudi.


  Napadi (konvulzije)


  Približno 1 od 1.000 osoba koja primenjuje lek Zyban se nalazi pod povišenim rizikom od pojave napada. Simptomi napada uključuju konvulzije i obično gubitak svesti. Osoba koja je imala napad može biti zbunjena nakon napada i moguće je da se neće sećati šta se dogodilo.


  Postoji veća verovatnoća za pojavu napada ukoliko primenite visoku dozu leka Zyban, ukoliko primenjujete druge lekove ili ukoliko postoji povišeni rizik od pojave napada (videti Odeljak 2.).

  → Ukoliko imate napade, recite Vašem lekaru kada su se pojavili. Prestanite sa primenom leka Zyban.


  Alergijske reakcije


  Retko (kod najviše 1 od 1.000 osoba) može doći do pojave potencijalno ozbiljnih alergijskih reakcija na lek Zyban. Znaci alergijskih reakcija uključuju:

 5. KAKO ČUVATI LEK Zyban


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  2 godine


  Ne koristite lek Zyban nakon isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na poslednji dan naznačenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Lekove ne odlagati putem otpadnih voda ili otpada iz domaćinstva. Potražite savet Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Takve mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


Šta sadrži lek Zyban

Svaka tableta sa produženim oslobađanjem sadrži 150mg bupropion-hidrohlorida Pomoćne supstance:

jezgro tablete - celuloza, mikrokristalna, hipromeloza 2910, cistein-hidrohlorid, monohidrat, magnezijum-stearat

film obloga - hipromeloza, titan-dioksid, makrogol 400, karnauba vosak,

mastilo za štampu - gvožđe (III)-oksid, crni (E172), izopropilalkohol, propilenglikol, hipromeloza


Kako izgleda lek Zyban i sadržaj pakovanja


Okrugle, bikonveksne film tablete bele boje koje sa jedne strane imaju crnim mastilom odštampanu oznaku “GX CH7”. Svako pakovanje sadrži 6 blistera (PA/Alu/PVC/Alu blister) sa po 10 tableta sa produženim oslobađanjem.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Ul.Grunwaldzka 189, Poznan, Poljska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


515-01-1964-11-001 od 10.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z