FISKocr

Memando


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Memando, film tableta, 10 mg

Pakovanje: blister, 2 x 14 film tableta

Δ Memando, film tableta, 10 mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 film tableta

Δ Memando, film tableta, 10 mg

Pakovanje: blister, 4 x 14 film tableta

Δ Memando, film tableta, 10 mg

Pakovanje: blister, 6 x 10 film tableta


Δ Memando, film tableta, 20 mg

Pakovanje: blister, 2 x 14 film tableta

Δ Memando, film tableta, 20 mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 film tableta

Δ Memando, film tableta, 20 mg

Pakovanje: blister, 4 x 14 film tableta

Δ Memando, film tableta, 20 mg

Pakovanje: blister, 6 x 10 film tableta


Proizvođač: Slaviamed d.o.o., u saradnji sa Krka, tovarna zdravil d.d.


Adresa: Slaviamed d.o.o.: Sremska Mitrovica, Rumska malta bb, Srbija


Krka, tovarna zdravil, d.d.: Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija


Podnosilac zahteva: Slaviamed d.o.o.


Adresa: Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. Srbija


Δ Memando10 mg film tableta Δ Memando20 mg film tableta

memantin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Memando i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Memando

 3. Kako se upotrebljava lek Memando

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Memando

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MEMANDO I ČEMU JE NAMENJEN


  Memando pripada grupi lekova koji su poznati kao lekovi protiv demencije. Gubitak pamćenja kod Alchajmerove bolesti nastaje usled poremećaja u prenosu signala između ćelija u mozgu. Mozak sadrži takozvane N-metil-D-aspartat (NMDA) receptore koji su uključeni u prenošenje nervnih signala značajnih za učenje i pamćenje. Memando pripada grupi lekova poznatih kao antagonisti NMDA receptora. Memando deluje na ove NMDA receptore i tako poboljšava prenošenje nervnih signala i pamćenje.


  Memando se koristi u lečenju pacijenata sa umerenom do teškom Alchajmerovom bolešću.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MEMANDO


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Memando ne smete koristiti:


  - ako ste alergični (preosetljivi) na memantin-hidrohlorid ili bilo koju drugu pomoćnu supstancu u leku Memando (videti odeljak 6).


  Kada uzimate lek Memando, posebno vodite računa:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MEMANDO


  Lek Memando uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Doziranje


  Preporučena doza leka Memando za odrasle i starije pacijente je 20 mg jednom dnevno.


  Da bi se smanjio rizik od neželjenih dejstva ova doza treba da se dostigne postepeno, primenom šeme doziranja.

  Za povećavanje doze dostupne su tablete jačine 10 mg.

  Lečenje započinjete uzimanjem doze leka od 5 mg, tj. jedne polovine tablete od 10 mg jednom dnevno. Ova doza će se povećavati za 5 mg nedeljno do dostizanja preporučene doze (doza održavanja). Preporučena doza održavanja je 20 mg jednom dnevno, što se dostiže početkom 4. nedelje.


  Doziranje kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega

  Ukoliko imate oštećenu funkciju bubrega, Vaš lekar će odlučiti o dozi koja odgovara Vašem stanju.

  U tom slučaju, Vaš lekar bi trebalo da sprovodi praćenje funkcije Vaših bubrega u određenim intervalima.


  Način upotrebe

  Memando treba primenjivati oralno, jednom dnevno. Da biste imali koristi od ovog leka morate ga uzimati

  redovno svakog dana u isto vreme. Tabletu treba progutati sa malo vode. Ove tablete mogu da se uzimaju bez obzira na obroke.


  Trajanje terapije

  Nastavite sa uzimanjem leka Memando onoliko dugo koliko je korisno za Vas. Lekar će redovno procenjivati Vašu terapiju.


  Ako ste uzeli više leka Memando nego što je trebalo


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Memando može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Neželjena dejstva su po pravilu blaga do umerena.

  Česta (javljaju se kod 1 do 10 pacijenata od 100):


  Alchajmerova bolest je povezana sa depresijom, razmišljanjem o samoubistvu i samoubistvom. Ovi događaji su izveštavani kod pacijenata koji su dobijali lek Memando.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK MEMANDO


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  4 godine.

  Nemojte koristiti lek Memando posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Ne postoje posebni zahtevi čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek MemandoKako izgleda lek Memando i sadržaj pakovanja


10 mg film tablete: bele, ovalne, bikonveksne film tablete, sa utisutom podeonom crtom na jednoj strani. 20 mg film tablete: bele, duguljaste, bikonveksne film tablete.


Na raspolaganju su kutije sa 28, 30, 56 i 60 film tableta. U kutiji su 2, 3, 4 ili 6 blistera (PVC/PVDC-Aluminijumski blister) sa po 10 ili 14 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Slaviamed d.o.o., Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. Srbija Slaviamed d.o.o., Srbija, Sremska Mitrovica, Rumska malta bb

u saradnji sa Krka, tovarna zdravil, d.d., Slovenija, Novo mesto, Šmarješka cesta 6


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Septembar, 2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org