FISKocr

CISPLATIN


UPUTSTVO ZA LEK


CISPLATIN, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 mg/ml


Pakovanje: ukupno 5 bočica, 5 x 10 ml

ukupno 1 bočica, 1 x 50 ml


Proizvođač: Pfizer (Perth) PTY. Limited


Adresa: 15 Brodie Hall Drive, Technology Park, WA-6102 Bentley, Australija


Podnosilac zahteva: Yusafarm d.o.o


Adresa: Neznanog junaka 5, 11000 Beograd, Srbija


CISPLATIN 1 mg/ml koncentrat za rastvor za infuziju cisplatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek CISPLATIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CISPLATIN

 3. Kako se upotrebljava lek CISPLATIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek CISPLATIN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CISPLATIN I ČEMU JE NAMENJEN


  CISPLATIN pripada grupi antitumorskih lekova.


  CISPLATIN se koristi u skladu sa preporukama lekara specijaliste, za lečenje velikog broja malignih tumora, posebno karcinoma (raka) testisa, jajnika, pluća, glave i vrata. Takođe se primenjuje za lečenje karcinoma (raka) grlića materice, mokraćne bešike, osteosarkoma (maligno oboljenje kostiju), melanoma (raka kože), neuroblastoma (maligno oboljenje nervnog sistema) i karcinoma (raka) jednjaka. Najčešće se primenjuje u kombinaciji sa drugim antitumorskim lekovima.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CISPLATIN


  Lek CISPLATIN ne smete primiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CISPLATIN


  Informacije za pacijenta


  Lek CISPLATIN će Vam biti dat putem putem infuzije u venu (tzv. spora intravenska infuzija), u trajanju od 6 do 8 časova. Alternativni način primene je intraperitonealna instilacija (ukoliko su zahvaćeni organi koji se nalaze u trbušnoj duplji). Lek CISPLATIN primenjuje isključivo stručno medicinsko osoblje. Doza se određuje uzimajući u obzir Vašu visinu, telesnu težinu, funkciju kostne srži i bubrega. Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu za Vas. Ukoliko imate oslabljenu funkciju bubrega ili kostne srži, lekar Vam može propisati niže doze od uobičajenih i vršiti redovne preglede krvne slike i parametara bubrežne funkcije.


  Lek CISPLATIN se prima u ciklusima, na svake 3-4 nedelje. Vaš lekar će odrediti broj terapijskih ciklusa koji je odgovarajući za Vas. Takođe, pre svakog terapijskog ciklusa lekar će Vas uputiti na laboratorijske analize krvne slike kako bi odredio odgovarajuću dozu za Vas. U cilju smanjenja rizika od oštećenja bubrega, treba da primite intravensku infuziju tečnosti (u količini 1-2 litra) tokom 8 -12 časova pre primanja terapije cisplatinom, uz odgovarajući unos tečnosti i u narednih 24 časa.


  Informacije za zdravstvene stručnjake


  Za uputstvo za doziranje, kao i ostale informacije u vezi sa primenom ovog leka, molimo pogledajte deo “Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima” na kraju ovog uputstva.


  Ako ste uzeli više leka CISPLATIN nego što je trebalo


  Ovaj lek se primenjuje pod strogim nadzorom medicinskog osoblja, tako da nije verovatno da ćete primiti previsoku dozu. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se Vašem lekaru ili bolničkom farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek CISPLATIN


  Vaš lekar ili medicinska sestra će se pobrinuti da redovno dobijete lek, tako da nije verovatno da će neka doza biti izostavljena. Međutim, recite Vašem lekaru ili bolničkom farmaceutu, ako mislite da su zaboravili da Vam daju dozu leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek CISPLATIN


  O prekidu primene leka odlučuje Vaš lekar. Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi ovog leka pitajte Vašeg lekara.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i CISPLATIN može da izazove neželjena dejstva.


  Ukoliko se kod Vas pojavi bilo koji od sledećih neželjenih efekata, odmah obavestite Vašeg lekara:

 5. KAKO ČUVATI LEK CISPLATIN


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe pre prvog otvaranja:

  Cisplatin 1 mg/ml koncentrat za rastvor za infuziju, bočica od 10 ml: 22 meseca

  Cisplatin 1 mg/ml koncentrat za rastvor za infuziju, bočica od 50 ml: 24 meseca (2 godine)


  Rok upotrebe nakon razblaženja:

  Rastvor treba upotrebiti odmah, a najkasnije u roku od 24 h nakon razblaženja ako se čuva na temperaturi do 25C.


  Čuvanje


  Čuvanje neotvorenog leka:


  Neotvorene bočice čuvati na temperaturi do 25C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne čuvati u frižideru, niti zamrzavati!


  Čuvanje pripremljenog rastvora:


  Pokazana je fizička i hemijska stabilnost koncentrata za rastvor za infuziju nakon razblaženja sa 0.9% rastvorom natrijum-hlorida. Sa mikrobiološkog stanovišta, proizvod treba upotrebiti odmah. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme čuvanja nakon razblaženja i uslovi pre primene su odgovornost korisnika i ne treba da budu duži od 24 h na temperaturi do 25 ºC, osim ukoliko se razblaživanje ne izvrši u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


  Pripremljeni rastvor ne zamrzavati! Ne čuvati u frižideru, jer hlađenje može da dovede do precipitacije (taloženja) leka!

  Rastvor se mora čuvati zaštićen od svetlosti i tokom davanja infuzije.

  Bočice su namenjene samo za jednokratnu upotrebu. Neiskorišćeni rastvor treba odbaciti. Čuvati van domašaja dece! Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek CISPLATIN


  Aktivna supstanca je cisplatin. 1 ml koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 1 mg cisplatina. Jedna bočica od 10 ml sadrži 10 mg cisplatina. Jedna bočica od 50 ml sadrži 50 mg cisplatina.


  Pomoćne supstance: manitol, natrijum-hlorid, natrijum-hidroksid (za podešavanje pH), hlorovodonična kiselina (za podešavanje pH) i voda za injekcije.


  Kako izgleda lek CISPLATIN i sadržaj pakovanja


  Bistar, bezbojan do svetložut rastvor, bez vidljivih čestica.


  Bočica od polipropilena sa zatvaračem od halobutil gume i aluminijumskom kapicom sa “flip-off” polipropilenskim poklopcem.


  Veličina pakovanja:

  Kartonska kutija sa 5 bočica od po 10 ml, uz koje je priloženo uputstvo za lek. Kartonska kutija sa 1 bočicom od 50 ml, uz koju je priloženo uputstvo za lek.


  Nosilac dozvole i Proizvođač


  Nosilac dozvole : Yusafarm d.o.o., Neznanog junaka 5, Beograd, Srbija


  Proizvođač: Pfizer (Perth) PTY. Limited, 15 Brodie Hall Drive, Technology Park, WA-6102 Bentley, Australija


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


  Oktobar 2011.


  Režim izdavanja leka:


  Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


  Broj i datum dozvole:


  Cisplatin, koncentrat za rastvor za infuziju, 5 x 10 ml (1mg/ml): 515-01-0249-11-001 od 28.10.2011. Cisplatin, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 50 ml (1mg/ml): 515-01-0252-11-001 od 28.10.2011.


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  SLEDEĆE INFORMACIJE SU NAMENJENE ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA


  Terapijske indikacije


  Pokazano je da cisplatin ima značajan terapijski efekat kod velikog broja malignih oboljenja. Ovaj lek, uglavnom u sklopu kombinovanih hemoterapijskih protokola, često se koristi za lečenje sledećih solidnih tumora:Doziranje i način primene


Doziranje


Cisplatin se može davati kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antiproliferativnim lekovima. Koristi se široki spektar shema doziranja i doznih jačina. Da bi se dobio optimalni terapijski rezultat uz minimalna neželjena dejstva, doza cisplatina se mora bazirati na kliničkom, renalnom i hematološkom statusu pacijenta. Uobičajene doze kada se lek daje intravenski kao pojedinačni agens (i odraslima i deci) kreće se u rasponu od 50

do 120 mg/m2 u i.v. infuziji tokom 6 do 8 časova jednom u 3-4 nedelje, u skladu sa tipom tumora i statusom pacijenta (uključujući bubrežnu funkciju i obim prethodne radijacione terapije i/ili hemoterapije) ili 15 do 20

mg/m2/dnevno u i.v. infuziji tokom pet uzastopnih dana, što se ponavlja na svake 3 do 4 nedelje. Kada se ovaj lek daje u kombinaciji sa drugim citotoksičnim jedinjenjima, navedene doze se mogu prilagoditi, u rasponu od 20 mg/m2 pa naviše, svake 3-4 nedelje.


Način primene


Iako se cisplatin obično daje intravenski, ovaj lek se daje i intraperitonealnom instilacijom kod pacijenata sa intraperitonelanim malignitetima (npr. tumori jajnika). Ovim načinom primene može da se postigne visoki gradijent koncentracije između koncentracije leka u plazmi i koncentracije leka u intraperitonealnoj šupljini.


Za davanje cisplatina ne sme se koristiti oprema koja sadrži aluminijum.


Za uputstvo za rukovanje i odlaganje, videti odeljak Uputstvo za razblaženje/Uputstvo za rukovanje.


Kontraindikacije


Cisplatin je kontraindikovan kod pacijenata koji su već imali alergijske reakcije na cisplatin ili druge preparate koji sadrže platinu, kao i kod pacijenata sa teškom bubrežnom insuficijencijom ili generalizovanim infekcijama.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Opšte upozorenje


Cisplatin je visoko toksičan lek sa relativno uskim terapijskim indeksom, i malo je verovatno da će terapijsko dejstvo nastati bez određenih znakova toksičnosti. Prema tome, preporučuje se da se cisplatin daje pacijentima u bolničkim uslovima pod nadzorom lekara sa iskustvom u hemoterapiji malignih oboljenja.


Bubrežna funkcija


Cisplatin dovodi do kumulativne nefrotoksičnosti. Bubrežnu funkciju i elektrolite u serumu (magnezijum, natrijum, kalijum i kalcijum) treba odrediti pre započinjanja terapije cisplatinom i pre svake naredne terapije ovim lekom. U cilju održavanja urinarne ekskrecije i smanjenja nefrotoksičnosti preporučuje se da se cisplatin daje u vidu intravenske infuzije tokom 6 do 8 časova (videti odeljak Doziranje i način primene ). Štaviše, pre same terapije preporučuje se intravenska hidratacija sa 1-2 litra tečnosti tokom 8 -12 časova, uz odgovarajuću hidrataciju u narednih 24 časa.


Ponovna primena cisplatina se ne preporučuje ako je nivo kreatinina u serumu ispod 1,5 mg/100 ml ili je urea u krvi ispod 25 mg/100 ml.


Poseban oprez je neophodan kada se pacijentima koji primaju cisplatin daju i drugi, potencijalno nefrotoksični lekovi (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija ).


Funkcija kostne srži

Kod pacijenata koji primaju cisplatin treba često kontrolisati broj ćelija u perifernoj krvi. Iako je hematološka toksičnost cisplatina obično umerena i reverzibilna, može doći do pojave teške trombocitopenije i leukopenije. Kod pacijenata kod kojih se razvije trombocitopenija, preporučuju se specijalne mere predostrožnosti: pažnja kod izvođenja invazivnih procedura; pažljivo praćenje eventualne pojave znakova krvarenja ili hematoma; ispitivanje urina, fecesa i povraćenog sadržaja da se identifikuje okultno krvarenje; izbegavanje aspirina i drugih NSAIL. Pacijente kod kojih se razvije leukopenija treba pažljivo posmatrati da bi se uočili znaci infekcije jer im može biti potrebna antibiotska terapija i transfuzija.


Funkcija sluha


Cisplatin može da izazove kumulativnu ototoksičnost, čija je pojava verovatnija tokom terapije sa visokim dozama. Pre započinjanja terapije treba uraditi audiometriju, a audiograme ponavljati kada slušni simptomi ili kliničke promene sluha postanu manifestne. Ako dođe do klinički relevantnog pogoršanja slušne funkcije, može


biti neophodno da se izmeni doza ili terapija potpuno obustavi.


Funkcija CNS


Poznato je da cisplatin indukuje neurotoksičnost. Prema tome, obavezan je neurološki pregled kod pacijenata koji primaju terapiju koja uključuje cisplatin. Budući da neurotoksičnost može da dovede do ireverzibilnog oštećenja, preporučuje se prekid terapije cisplatinom kada znaci neurološke toksičnosti postanu manifestni.


Reakcije preosetljivosti


Pacijente koji primaju cisplatin treba posmatrati da bi se uočila eventualna pojava anafilaktoidnih reakcija. Za zbrinjavanje ovakvih reakcija treba da budu dostupni i odgovarajući lekovi i oprema.


Imunosupresivno dejstvo/povećana sklonost ka infekcijama


Primena živih ili živih-atenuisanih vakcina kod pacijenata imunokompromitovanih primenom hemoterapijskih agenasa uključujući i cisplatin, može dovesti do nastanka ozbiljnih ili fatalnih infekcija. Kod pacijenata koji primaju cisplatin treba izbegavati vakcinaciju živim vakcinama. Mrtve ili inaktivisane vakcine mogu se primenjivati; međutim, odgovor na takve vakcine može biti umanjen.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Cisplatin se uglavnom koristi u kombinaciji sa antineoplastičnim lekovima koji imaju slična citotoksična dejstva. U ovim okolnostima, često dolazi do potenciranja toksičnosti cisplatina.


Poznate interakcije sa lekovima:


Nefrotoksični lekovi: Kada se aminoglikozidni antibiotici daju istovremeno ili u roku od 1-2 nedelje po davanju cisplatina, oni mogu da pojačaju njegovo nefrotoksično dejstvo. Istovremena primena drugih potencijalno nefrotoksičnih lekova (npr. amfotericin B) se ne preporučuje tokom terapije cisplatinom.


Ototoksični lekovi: Istovremena i/ili uzastopna primena ototoksičnih lekova kao što su aminoglikozidni antibiotici ili diuretici Henleove petlje može da pojača ototoksični potencijal cisplatina, posebno u prisustvu bubrežne insuficijencije.


Lekovi koji se izlučuju preko bubrega: Podaci iz literature ukazuju da cisplatin može da izmeni eliminaciju bleomicina i metotreksata putem urina (verovatno kao rezultat nefrotoksičnosti izazvane cisplatinom) i tako pojača njihovu toksičnost.


Antikonvulzivni lekovi: Kod pacijenata koji primaju cisplatin i fenitoin, koncentracije fenitoina u serumu mogu biti smanjene, verovatno kao rezultat smanjene resorpcije i/ili pojačanog metabolizma. Kod ovih pacijenata, koncentracije fenitoina u serumu treba da se kontrolišu, i po potrebi podesi doza.


Lekovi protiv gihta: Cisplatin može da dovede do porasta mokraćne kiseline u krvi. Prema tome, kod pacijenata koji istovremeno uzimaju i lekove protiv gihta, kao što su alopurinol, kolhicin, probenecid ili sulfinpirazon, može biti potrebno podešavanje doze ovih lekova radi kontrole hiperurikemije i gihta.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća

Bezbednost primene cisplatina u trudnoći nije utvrđena. Cisplatin može da prolazi placentalnu barijeru. Pokazano je da cisplatin ima teratogena, embriotoksična i kancerogena dejstva kod miša, a embriotoksična i leukemogena kod pacova (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka ). Prema tome, cisplatin se smatra potencijalno štetnim za fetus kada se daje trudnicama. Ako se ovaj lek daje tokom trudnoće, ili ako pacijentkinja zatrudni dok je na terapiji ovim lekom, treba je obavestiti o potencijalnim opasnostima po fetus. Ženama koje su u reproduktivnom periodu treba savetovati da izbegavaju trudnoću tokom terapije cisplatinom.


Muškarci koji su na terapiji cisplatinom treba da koriste mehaničke metode kontracepcije.


Dojenje

Nije jasno utvrđeno da li se cisplatin izlučuje u mleku dojilja, ali ograničeni podaci govore da do distribucije leka u mleko ne dolazi. Međutim, zbog mogućnosti razvoja teških neželjenih reakcija kod odojčadi u slučaju da lek ipak prodre u mleko, dojenje se ne preporučuje tokom terapije cisplatinom.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Uticaj cisplatina na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama nije sistematski procenjivan. Priroda oboljenja i visok toksični potencijal leka doprinose značajnom umanjenju psihofizičkih sposobnosti pacijenta.


Neželjena dejstva


Poremećaji krvi i limfnog sistema: Tokom terapije cisplatinom često dolazi do mijelosupresije, ali uglavnom blagog do umerenog i reverzibilnog karaktera pri uobičajenim dozama. Međutim, leukopenija i trombocitopenija su dozno-zavisne, i mogu postati klinički značajne kod pacijenata koji primaju visoke doze cisplatina ili kod pacijenata koji su već bili na mijelosupresivnoj terapiji. Najniže vrednosti leukocita i trombocita registruju se po pravilu posle 2 nedelje, ali se ove vrednosti kod većine pacijenata vraćaju na početni nivo u roku od 4 nedelje. Cisplatin može da uzrokuje anemiju; ona nije jasno dozno-zavisna, i često je izazvana hemolizom.


Registrovani su retki slučajevi akutne mijelogene leukemije i mijelodisplastičnog sindroma kod pacijenata lečenih cisplatinom, uglavnom kada se daje u kombinaciji sa drugim potencijalno leukemogenim agensima.


Imunološki poremećaji: Povremeno su uočeni slučajevi anafilaktičkih i anafilaktoidnih reakcija kao što su crvenilo, edem lica, škripanje u plućima (wheezing), tahikardija i hipotenzija. Do ovih reakcija može doći u roku od nekoliko minuta po davanju cisplatina.


Poremećaji metabolizma i ishrane: Cisplatin može da uzrokuje i teže poremećaje elektrolita, koji se uglavnom manifestuju kao hipomagnezemija, hipokalemija i hipokalcemija, a mogu biti praćeni poremećajem funkcije bubrežnih tubula. Hipomagnezemija i/ili hipokalcemija mogu dovesti do klinički manifestnih simptoma (iritabilnost i grčevi mišića, klonus, tremor, karpopedalni spazam i/ili tetanus). Od drugih poremećaja registrovane su hiperurikemija, hiponatremija i sindrom neadekvatnog lučenja antidiuretskog hormona (SIADH).


Poremećaji nervnog sistema: Periferne neuropatije nastaju retko pri primeni uobičajenih doza ovog leka. One su obično senzornog karaktera (npr. parestezije gornjih i donjih ekstremiteta), ali mogu da obuhvate i motorne tegobe, oslabljene reflekse i slabost nogu. Registrovane su i autonomne neuropatije, konvulzije, nerazumljiv govor, gubitak čula ukusa i gubitak pamćenja. Ove neuropatije se obično javljaju posle produžene terapije, ali su se javljale i posle primene pojedinačnih doza leka. Periferna neuropatija može biti ireverzibilna kod nekih pacijenata. Međutim, kod drugih je po obustavljaju terapije cisplatinom došlo do delimičnog ili potpunog oporavka funkcija. Kod pacijenata lečenih cisplatinom registrovani su i cerebrovaskularni događaji.


Poremećaji oka: Kod pacijenata koji primaju cisplatin retko se pojavljuju optički neuritis, edem papile i kortikalno slepilo. Posle obustave leka ovi poremećaji obično nestaju.


Poremećaji uha i labirinta: Jednostrani ili obostrani tinitus, sa gubitkom sluha ili bez njega, javlja se kod 10% pacijenata lečenih cisplatinom i obično je reverzibilne prirode. Oštećenje slušnog sistema je izgleda dozno zavisno i kumulativno, a beleži se češće kod veoma mladih i veoma starih pacijenata.


Kardiološki poremećaji: bolest koronarnih arterija, kongestivna srčana insuficijencija, aritmije, posturalna hipotenzija, trombotična mikroangiopatija, itd.


Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji: Plućna toksičnost je zabeležena kod pacijenata lečenih cisplatinom u kombinaciji sa bleomicinom ili 5-fluorouracilom.


Gastrointestinalni poremećaji: Mučnina i povraćanje javljaju se kod većine pacijenata lečenih cisplatinom, i obično počinju u roku od jednog sata po započinjanju terapije a traju do 24 sata ili duže. Ova neželjena dejstva se samo delimično mogu ublažiti standardnim antiemeticima. Težina ovih simptoma može se umanjiti podelom ukupne doze po ciklusu u manje doze koje se daju jednom dnevno tokom pet dana. Tokom terapije registrovana je i pojava obojenosti gingiva.


Hepatobilijarni poremećaji: Retko dolazi do blagog i prolaznog porasta nivoa AST i ALT u serumu.


Poremećaji kože i potkožnog tkiva: Blaga alopecija. Retko se beleže urtikarijalna ili makulopapularna ospa po koži.


Poremećaji mišićno-skeletnog koštanog i vezivnog tkiva: Mijalgija.


Poremećaji bubrega i urinarnog trakta: Akutna bubrežna toksičnost, koja je bila izuzetno česta u prošlosti i predstavljala glavni faktor ograničavanja doze cisplatina, u mnogome je smanjena upotrebom 6- do 8-časovne infuzije kao i istovremenom primenom intravenske hidratacije i forsirane diureze. Međutim, kumulativna toksičnost ostaje i dalje problem. Bubrežna insuficijencija, koja je povezana sa tubularnim oštećenjem, obično se registruje tokom druge nedelje po davanju leka, a manifestuje se povećanjem nivoa kreatina u serumu, uree, mokraćne kiseline u serumu i/ili smanjenjem klirensa kreatinina. Bubrežna insuficijencija je po pravilu blaga do umerena i reverzibilna pri uobičajenim dozama ovog leka (do oporavka po pravilu dolazi u roku od 2-4 nedelje). Međutim, visoke ili ponovljene doze cisplatina mogu da pojačaju težinu i produže trajanje bubrežne insuficijencije i mogu da dovedu do ireverzibilne bubrežne insuficijencije (ponekad fatalne). Bubrežna insuficijencija je registrovana i posle intraperitonealne instilacije ovog leka.


Poremećaji reproduktivnog sistema i na nivou dojki: Cisplatin može da utiče na fertilnost muškaraca. Registrovano je smanjenje spermatogeneze i azospermija. Iako smanjenje spermatogeneze može da bude


reverzibilno, muškarce koji se podvrgavaju terapiji cisplatinom treba upozoriti na moguća neželjena dejstva na njihovu plodnost.


Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene: Mogu se javiti i pireksija, lokalna dejstva kao što su flebitis, celulitis i nekroza kože (po ekstravazaciji leka).


Predoziranje


Akutno predoziranje cisplatinom može da dovede do pojačanja očekivanih toksičnih dejstava (npr. bubrežna insuficijencija, teška mijelosupresija, dugotrajna mučnina i povraćanje, teška neurosenzorna toksičnost, insuficijencija jetre, itd.). Može doći i do smrti. Nema poznatog antidota za predoziranje cisplatinom. Hemodijaliza je jedino delotvorna, iako i ona samo delimično, u roku do 3 sata po davanju, zbog brzog i ekstenzivnog vezivanja platine za proteine plazme. Znake i simptome predoziranja treba lečiti uobičajenom simptomatskom terapijom.


Farmakodinamski podaci


Cisplatin je antineoplastični lek koji sadrži platinu. Iako mehanizam dejstva nije detaljno utvrđen, smatra se da deluje slično kao bifunkcionalni alkilirajući agensi, tj. unakrsnim vezivanjem i ometanjem funkcije DNK. Primarno farmakodinamsko dejstvo cisplatina vezano je za inhibiciju ćelijskog rasta, i to nespecifično za ciklus i fazu. Uz tumorske ćelije, ciljna tkiva su uglavnom ona koja se odlikuju brzom ćelijskom proliferacijom, kao što su kostna srž, gastrointestinalna sluznica i gonade.


Farmakokinetički podaci


Resorpcija

Cisplatin se obično daje intravenskim putem, i po mogućstvu u i.v. infuziji u trajanju od 6-8 časova. Tokom uobičajene i.v. infuzije, koncentracije ukupne platine u plazmi povećavaju se postepeno, i maksimalnu vrednost dostižu na kraju infuzije.


Distribucija

Platina se široko distribuira u telesnim tečnostima i tkivima, a najveću koncentraciju postiže u bubrezima, jetri i prostati. Cisplatin i njegovi metaboliti sa sadržajem platine se brzo i ekstenzivno vezuju za proteine tkiva i plazme, uključujući albumin, gama-globulin i transferin. Tri sata posle bolus injekcije i dva sata po završetku tročasovne infuzije 90% platine u plazmi je vezano za proteine. Posle uzastopnih terapija lekom, izgleda da se platina nagomilava u telesnim tkivima, a u nekim tkivima se registruje i 6 meseci posle primene leka.


Metabolizam


Metabolizam cisplatina nije u potpunosti razjašnjen. Do biotransformacije dolazi brzom neenzimskom konverzijom u neaktivne metabolite, koji još nisu definitivno identifikovani.


Izlučivanje


Ispitivanja koja su imala za cilj određivanje poluvremena eliminacije leka pokazala su veoma velike interindividualne varijacije, kao i varijacije između rezultata dobijenih u različitim studijama: 2 do 72 časa kod zdravih dobrovoljaca, i 1 do 240 časova kod pacijenata u terminalnoj fazi bubrežne insuficijencije. Lek se uglavnom eliminiše preko bubrega. Eliminacija cisplatina i njegovih metabolita kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom nije u potpunosti ispitana. Cisplatin se može eliminisati iz sistemske cirkulacije dijalizom, ali samo u roku od 3 sata po davanju, i to u ograničenoj meri.

Odnos koncentracija leka u plazmi i uticaja na kliničku toksičnost nije jasno utvrđen. Ipak, rezultati in vitro studija ukazuju da samo cisplatin koji nije vezan za proteine ili njegovi produkti koji sadrže platinu imaju citotoksično dejstvo. Postoje određeni dokazi da pacijenti sa oslabljenom funkcijom bubrega mogu da imaju povišene plazma koncentracije platine koja nije vezana za proteine.


Pretklinički podaci o bezbednosti leka


Cisplatin ima mutageno dejstvo i izaziva hromozomske abnormalnosti u kulturi životinjskih ćelija. Kancerogeno dejstvo cisplatina je moguće, ali nije dokazano.


Inkompatibilnost


Cisplatin stupa u interakcije sa aluminijumom, formirajući crni precipitat.


Infuzioni setovi, igle, kateteri i špricevi koji sadrže aluminijum ne smeju se koristiti za pripremu ili davanje cisplatina.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Čuvanje neotvorenog leka:


Neotvorene bočice čuvati na temperaturi do 25C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne čuvati u frižideru, niti zamrzavati!


Čuvanje pripremljenog rastvora:


Pokazana je fizička i hemijska stabilnost koncentrata za rastvor za infuziju nakon razblaženja sa 0,9% rastvorom natrijum-hlorida. Sa mikrobiološkog stanovišta, proizvod treba upotrebiti odmah. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme čuvanja nakon razblaženja i uslovi pre primene su odgovornost korisnika i ne treba da budu duži od 24 h na temperaturi do 25 ºC, osim ukoliko se razblaživanje ne izvrši u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Pripremljeni rastvor ne zamrzavati! Ne čuvati u frižideru, jer hlađenje može da dovede do precipitacije (taloženja) leka!

Rastvor se mora čuvati zaštićen od svetlosti i tokom davanja infuzije.


Uputstvo za razblaženje


Cisplatin 1 mg/ml koncentrat za rastvor za infuziju pre primene treba razblažiti sa 2 litra 0,9% rastvora natrijum- hlorida ili 5% rastvora glukoze i 0,45% rastvora natrijum-hlorida (u koji se može dodati 37,5 g manitola).


Uputstvo za rukovanjeUništavanje neupotrebljenog leka


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z