Moozeeck

Kofan instant,


UPUTSTVO ZA LEK


Kofan® instant, tablete , 200 mg/ 200 mg / 50 mg Pakovanje ukupno 20 tableta, blister, 2 x 10 tableta


Proizvođač: Bosnalijek d.d.


Adresa: Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Podnosilac zahteva: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd

Adresa: Cara Nikolaja II 61b


Kofan® instant, 200 mg/200 mg/50 mg, tablete paracetamol/ propifenazon/kofein


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Kofan instant, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kofan instant, i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kofan instant

 3. Kako se upotrebljava lek Kofan instant

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kofan instant

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Kofan instant I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Kofan instant je kombinacija analgetika (supstanca protiv bolova) i antipiretika (supstanca protiv povišene telesne temperature) i male količine kofeina.


  Ovaj lek se koristi za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Kofan instant


  Lek Kofan instant ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Kofan instant


  Lek Kofan instant tablete uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Pojedinačna doza Odrasli: 1-2 tablete.


  Ukoliko je potrebno, ova se doza može ponoviti najviše tri puta tokom 24 sata. Tablete treba uzeti sa dosta vode ili neke druge tečnosti.

  Doziranje kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega/jetre

  Dozu je potrebno smanjiti (pojedinačna doza: 1 tableta, maksimalna dnevna doza: 3 tablete).


  Pedijatrijski pacijenti

  Primena leka Kofan instant je kontraindikovana kod dece i adolescenata ispod 18 godina starosti (videti “Lek Kofan instant ne smete koristiti”).


  Ukoliko posle 3-5 dana simptomi i dalje traju obavezno se obratite vašem lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Kofan instant nego što je trebalo


  Ako ste uzeli previše Kofan instant tableta, mogu se javiti simptomi u vidu vrtoglavice ili nesvestice, problema sa vidom, konvulzija, epileptičkog napada, alergija, smanjenje broja belih krvnih zrnaca, uznemirenosti i problema sa srčanim ritmom, mučnine, povraćanja, anoreksije, bledila, bolova u stomaku te zastoja jetrene funkcije, koji može biti fatalan.


  Preporučuje se što pre obratiti se lekaru koji će primeniti adekvatnu terapiju.

  Lečenje simptoma predoziranja određuje se prema obimu, stadijumu i kliničkoj slici u skladu sa uobičajenim merama u intenzivnoj terapiji.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Kofan instant


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Kofan instant


  U slučaju naglog smanjenja nakon dugotrajne primene visokoih doza analgetika može doći do glavobolje, umora, bolova u mišićima, nervoze i vegetativnih simptoma.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Kofan instant, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Neželjena dejstva navedena su prema učestalosti, kako sledi:

  -Veoma česta (≥ 1/10)

  -Česta (≥ 1/100 do < 1/10)

  -Povremena (≥ 1/1000 do < 1/100)

  -Retka (≥ 1/10 000 do < 1/1000)

  -Veoma retka (< 1/10 000)

  -Nepoznata (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka). Zabeležena su sledeća neželjena dejstva:

  Imunološki poremećaji:

  Veoma retko: pancitopenija (smanjenje broja ćelija svih loza u perifernoj krvi), leukocitopenija (smanjenje broja leukocita) , trombocitopenija (smanjenje broja krvnih pločica) , agranulocitoza (smanjenje broja belih krvnih zrnaca), određena oboljenja krvi (methemoglobinemija), astma, bronhospazam, polenska groznica, otok sluzokože nosa, anafilatički šok, Quincke-ov edem, otežano disanje, znojenje, mučnina, pad krvnog pritiska. Anafilaktička reakcija može nastati neposredno ili do 1 sat nakon primene propifenazona.


  Psihijatrijski poremećaji:

  Retko: Kofein može prouzrokovati poremećaje sna.


  Poremećaji nervnog sistema:

  Retko: Kofein može prouzrokovati pritisak u glavi.


  Gastrointestinalni poremećaji:

  Retko: mučnina, nadimanje, bolovi u stomaku, povraćanje, lezije sluzokože u ustima.


  Hepatobilijarni poremećaji:

  Retko: povećane vrednosti jetrenih transaminaza, holestaza (poremećaj izlučivanja žuči).

  Nepoznato: primena visokih doza paracetamola (dugotrajna primena više grama na dan) može dovesti do


  teških oštećenja jetre.


  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva:

  Retko: Alergijske kožne reakcije (eritem, koprivnjača), eventualno sa povećanjem telesne temperature, lezijama sluzokože.


  Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema:

  Nepoznato: Primena visokih doza paracetamola (dugotrajna primena više grama na dan) može dovesti do oštećenja funkcije bubrega.


  Edemi, visok krvni pritisak i srčana slabost su utvrđeni u vezi sa lečenjem NSAIL (nesteroidni antinflamatorni lekovi).


  Kliničke studije i epidemiološki podaci pokazuju da je primena nekih NSAIL-a, naročito kod visokog doziranja i u okviru dugotrajnog lečenja, povezana sa neznatno povećanim rizikom od arterijskih trombotičkih događaja (npr.: infarkt miokarda ili moždani udar).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Kofan instant Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Rok upotrebe

  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Kofan instant posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Kofan instant


Aktivne supstance su: paracetamol, propifenazon i kofein.


Jedna Kofan instant tableta sadrži: paracetamola 200 mg; propifenazona 200 mg; kofeina 50 mg.


Ostali sastojci su: celuloza, mikrokristalna; skrob, kukuruzni; talk; povidon; silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum stearat.


Kako izgleda lek Kofan instant i sadržaj pakovanja


Bele tablete, okruglog oblika.

10 tableta pakovano u PVC/Al blister. Po 2 blistera u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61b Bosnalijek d.d. Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj , 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-8593-12-001 od 07.08.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z