FISKocr

Docetaxel-Teva


UPUTSTVO ZA LEK


Docetaxel-Teva, koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju, 20 mg/0,72mL

ukupno 1 kom, bočica sa koncentratom i bočica sa rastvaračem, 1 x 1,28mL


Docetaxel-Teva, koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju, 80mg/2,88mL

ukupno 1 kom, bočica sa koncentratom i bočica sa rastvaračem, 1 x 5,12mL


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


 1. Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company


  Proizvođač:

 2. Pharmachemie B.V.Adresa:

 1. Tancsics Mihaly ut 82, H-2100 Godollo, Mađarska


 2. Swensweg 5, PO Box 550, 2003 RN, Haarlem, Holandija


  Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.


  Adresa: Makenzijeva 24, 11 000 Beograd, Srbija


  Docetaxel-Teva, koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju, 20 mg/0,72mL Docetaxel-Teva, koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju, 80mg/2,88mL


  INN Docetaksel


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Docetaxel-Teva i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Docetaxel-Teva

 3. Kako se upotrebljava lek Docetaxel-Teva

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Docetaxel-Teva

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DOCETAXEL-TEVA I ČEMU JE NAMENJEN

  Ime ovog leka je Docetaxel-Teva, a njegovo nezaštićeno ime je docetaksel. Docetaksel je supstanca dobijena iz iglica drveta tise.

  Docetaksel spada u grupu lekova protiv raka koji se nazivaju taksani.


  Lekar Vam je prepisao lek Docetaxel-Teva za lečenje raka dojke, posebnih oblika raka pluća (nemikrocelularnog raka pluća), raka prostate, raka želuca ili raka glave i vrata:

  fluorouracilom.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DOCETAXEL-TEVA


  Lek Docetaxel-Teva ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DOCETAXEL - TEVA


  Docetaxel-Teva će davati zdravstveni radnik.


  Uobičajeno doziranje

  Doza će zavisiti od telesne mase i opšteg zdravstvenog stanja. Lekar će izračunati površinu Vašeg tela u kvadratnim metrima (m²) i odrediti dozu leka koju treba da primite.

  Način primene

  Lek Docetaxel-Teva ćete primiti u bolnici, putem infuzije u jednu od vena. Infuzija traje približno 1 sat.


  Koliko često se lek prima

  Infuzija se, uglavnom, primenjuje jednom u tri nedelje.

  Vaš lekar može da promeni dozu i učestalost primene leka u zavisnosti od rezultata analize krvi, Vašeg opšteg stanja i Vaše reakcije na lečenje lekom Docetaxel-Teva. Posebno obratite pažnju i odmah obavestite svog lekara ako se jave: proliv, ranice u ustima, osećaj utrnulosti ili mravinjanja, povišena telesna temperatura. Dajte svom lekaru Vaše rezultate analiza krvi.Te informacije će lekaru omogućiti da odluči da li je potrebno da se doza smanji.Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, obratite se svom lekaru ili bolničkom farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Docetaxel-Teva nego što je trebalo Ako ste zaboravili da uzmete lek Docetaxel-Teva

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Docetaxel-Teva


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i lek Docetaxel-Teva može izazvati neželjena dejstva, ali se ona ne moraju javiti kod svih pacijenata.


  Lekar će o tome razgovarati sa Vama i objasniće Vam moguće rizike i koristi od terapije.


  Najčešće prijavljena neželjena dejstva leka Docetaxel-Teva kada se se primenjuje sam su: smanjenje broja crvenih ili belih krvnih zrnaca, opadanje kose, mučnina, povraćanje, ranice u ustima, proliv i iscrpljenost.

  Težina neželjenih dejstava leka Docetaxel-Teva može da se poveća ako se on daje u kombinaciji sa

  drugim hemioterapijskim lekovima.


  Tokom infuzije u bolnici mogu da se jave sledeće alergijske reakcije (javljaju se kod više od jednog od 10 pacijenata):

 5. KAKO ČUVATI LEK DOCETAXEL - TEVA

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Nemojte koristiti lek Docetaxel-Teva posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i bočici leka.


  Čuvati na temperaturi do 25ºC. Ne zamrzavati.


  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Rekonstituisani rastvor se mora upotrebiti neposredno nakon pripreme. Potvrđeno je, međutim, da rekonstituisani rastvor ostaje fizički i hemijski stabilan 8 sati ako se čuva na temepraturi između 2ºC i 8ºC ili na sobnoj temperaturi (do 25ºC).


  Rastvor za infuziju čuvan na sobnoj temepraturi (do 25ºC), mora se upotrebiti u roku od 4 sata.

  Ne bacajte nikada lekove u otpadne vode. Pitajte svog farmaceuta kada da se rešite leka koji više nije u svom roku upotrebe. Ove mere će pomoći da se zaštiti životna sredina.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Docetaxel-Teva


Bočica sa Docetaxel-Teva, koncentratom za rastvor za infuziju sadrži:


- Aktivna supstanca je docetaksel.

Jedna bočica leka Docetaxel-Teva, koncentrata za rastvor za infuziju, 20mg/0,72mL, sadrži 20 mg docetaksela. Svaki mililitar koncentrata sadrži 27,73 mg docetaksela.

Jedna bočica leka Docetaxel-Teva, koncentrata za rastvor za infuziju, 80mg/2,88mL, sadrži 80mg docetaksela. Svaki mililitar koncentrata sadrži 27,73 mg docetaksela.Kod pacijenata sa operabilnim nodus-negativnim karcinomom dojke, adjuvantna terapija treba da bude ograničena na pacijente koji su podobni za hemoterapiju u skladu sa internacionalnim kriterijumom za primarnu terapiju ranog raka dojke.


Docetaxel-Teva, u kombinaciji sa doksorubicinom je indikovan za terapiju pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke, koji predhodno nisu dobijali terapiju citotoksičnim lekovima za lečenje ove bolesti.


Docetaxel-Teva kao monoterapija indikovan je za lečenje pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke posle neuspeha prethodne citotoksične terapije. Preduslov je da je prethodna hemioterapija sadržala antracikline ili neki od alkilirajućih lekova.


Docetaxel-Teva u kombinaciji sa trastuzumabom indikovan je za lečenje pacijenata sa metastatskim karcinomom dojke čiji tumori prekomerno eksprimiraju HER2, koji prethodno nisu dobijali hemioterapiju za metastatsku bolest.


Docetaxel-Teva u kombinaciji sa kapecitabinom, indikovan je za lečenje pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke posle neuspeha citotoksične terapije. Preduslov je da je u prethodnu terapiju bio uključen preparat antraciklina.


Nemikrocelularnikarcinompluća

Docetaxel-Teva je indikovan za lečenje pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim

nemikrocelularnim karcinomom pluća posle neuspeha prethodne hemioterapije.


U kombinaciji sa cisplatinom, Docetaxel-Teva je indikovan za lečenje pacijenata sa neresektabilnim, lokalno uznapredovalim ili metastatskim nemikrocelularnim karcinomom pluća kod pacijenata koji prethodno nisu lečeni hemioterapijom.


Karcinomprostate

U kombinaciji sa prednizonom ili prednizolonom, Docetaxel-Teva je indikovan u terapiji pacijenata sa

hormon-refraktornim metastatskim karcinomom prostate.


Adenokarcinomželuca

Docetaxel-Teva u kombinaciji sa cisplatinom i 5-fluorouracilom je indikovan za lečenje pacijenata sa

metastatskim adenokarcinomom želuca, uključujući adenokarcinom gastroezofagalne spojnice, koji prethodno nisu primili hemioterapiju za metastatsku bolest.


Karcinomglave ivrata

Docetaxel-Teva je, u kombinaciji sa cisplatinom i 5-fluorouracilom, indikovan za indukcionu terapiju

pacijenata sa lokalno uznapredovalim karcinomom skvamoznih ćelija glave i vrata.


Doziranjeinačinprimene

Primena docetaksela bi trebalo da se vrši isključivo u bolnicama specijalizovanim za primenu

citotoksične hemioterapije i pod kontrolom lekara kvalifikovanog za lečenje hemioterapijom. Docetaksel se primenjuje kao jednosatna infuzija na svake 3 nedelje.


Karcinom dojke

75mg/m², sa 50mg/m² doksorubicina i 500mg/m² ciklofosfamida, na svake 3 nedelje, tokom 6

ciklusa, ili 75mg/m² sa kapecitabinom. Za lečenje pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke, opreporučena doza docetaksela je 100 mg/m², kao monoterapija. U kombinaciji sa trastuzumabom, preporučena doza docetaksela je 100 mg/m², na svake 3 nedelje, dok se trastuzumab primenjuje svake nedelje. U kombinaicji sa kapecitabinom, preporučena doza docetaksela je 75 mg/m² na svake tri nedelje, uz kapecitabin u dozi 1250 mg/m² dva puta dnevno (unutar 30 minuta posle obroka) tokom 2 nedelje, nakon čega sledi period pauze od jedne nedelje.


Nemikrocelularnikarcinom pluća

Kod pacijenata koji prethodno nisu lečeni hemioterapijom, 75 mg/m² praćeno sa cisplatinom u dozi od 75 mg/m² aplikovan tokom 30-60 minuta. Posle neuspele prethodne hemioterapije na bazi platine, doza je 75 mg/m² docetaksela kao monoterapija.


Karcinom prostate

75 mg/m² uz prednizon ili prednizolon 5mg oralno dva puta na dan.


Adenokarcinom želuca

75 mg/m² prema specifičnom rasporedu datom u kompletnom tekstu sažetka karakteristika leka.


Karcinom glave i vrata

Docetaksel u dozi 75 mg/m², cisplatin 75 mg/m² i 5-fluorouracil 750 mg/m² prema rasporedu datom

u kompletnom tekstu sažetka karakteristika leka.


Premedikacija se sastoji od oralne primene kortikosteroida, tokom 3 dana, počevši 1 dan pre primene docetaksela. U profilaksi se može koristiti G-CSF. Pri lečenju karcinoma prostate premedikacija se vrši peroralnim deksametazonom u dozi od 8 mg 12 h, 3h i 1 h tri infuzije docetaksela.


Prilagođavanje doze u toku terapije

Molimo pogledajte kompletan tekst sažetka karakteristika leka. Kod karcinoma dojke, nemikrocelularnog karcinoma pluća, karcinoma želuca i karcinoma glave i vrata preporučena je profilaktička upotreba G-CSF.


Posebne populacije

Insuficijencija jetre: kod pacijenata kod kojih su vrednosti transaminaza (ALT i/ili AST) 1.5 puta više od gornje granice normale, a vrednosti alkalne fosfataze više od 2.5 pita veće od gornje granice

normale, preporučena doza docetaksela je 75 mg/m². Za pacijente sa vrednostima serumskog bilirubina višim od gornje granice normale i/ili ALT i AST uvećane više od 3.5 puta u odnosu na

gornju granicu normale, uz nivo alkalne fosfataze uvećan više od 6 puta u odnosu na vrednosti


gornje granice normale, ne mogu se dati preporuke za smanjenje doze, a docetaksel ne bi trebalo primenjivati osim ako nije striktno indikovan.


Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili neke od pomoćnih supstanci leka. Kod pacijenata sa brojem neutrofila <1500 ćelija/mm3.

Kod trudnica i kod dojilja.

Kod pacijenata sa teškom insuficijencijom jetre.

Potrebno je uzeti u obzir i kontraindikacije za druge lekove, ako se ti lekovi kombinuju sa

docetakselom.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Kod terapije karcinoma dojke i nemikrocelularnog karcinoma pluća, premedikacija oralnim kortikosteroidom (ako nije kontraindikovana), kao što je deksametazon u dozi od 16 mg dnevno (npr. 8 mg dva puta dnevno) u trajanju od 3 dana, počevši dan pre primene docetaksela, može da smanji učestalost javljanja i intenzitet retencije tečnosti, kao i ozbiljnost reakcija presetljivosti.

U slučaju karcinoma prostate, premedikacija se sastoji od oralne primene deksametazona u dozi od 8

mg 12 sati, 3 sata i 1 sat pre infuzije docetaksela .


Hematologija

Najčešća neželjena reakcija na docetaksel je neutropenija. Najniže vrednosti neutrofila javljale su se u

proseku nakon 7 dana, ali ovaj interval može, kod pacijenata koji su predhodno primali intenzivnu terapiju, biti i kraći. Kod svih pacijenata koji primaju docetaksel neophodne su česte provere i praćenje kompletne krvne slike. Pacijenti mogu ponovo primati docetaksel tek kada se broj neutrofila vrati na vrednost ≥1.500 ćelija/mm³.

U slučaju da se tokom terapije docetakselom javi teška neutropenija (<500 ćelija/mm³ u periodu od sedam ili više dana) preporučuje se smanjenje doze u narednim ciklusima terapije ili primena odgovarajućih simptomatskih mera.

Kod pacijenata koji su primali docetaksel u kombinaciji sa cisplatinom i 5-fluorouracilom (TCF),

febrilna neutropenija i neutropenijske infekcije su se ređe javljale ako su pacijenti profilaktički primali G-CSF. Pacijenti na terapiji TCF profilaktički treba da primaju G-CSF u cilju ublažavanja rizika od komplikovane neutropenije (febrilna neutropenija, dugotrajna neutropenija ili neturopenijske infekcije). Pacijente koji primaju TCF potrebno je strogo pratiti.


Kod pacijenata koji su primali docetaksel u kombinaciji sa doksorubicinom i ciklofosfamidom ( TAC ), febrilna neutropenija i/ili neutropenijska infekcija ređe su se javljale ukoliko su bolesnici primili primarnu G-CSF profilaksu. Primarnu G-CSF profilaksu treba uzeti u obzir kod pacijenata koji primaju adjuvantnu terapiju sa TAC za kancer dojke u cilju ublažavanja rizika od komplikovane neutropenije ( febrilna neutropenija, dugotrajna neutropenija ili neutropenijska infekcija ). Pacijente koji primaju TAC potrebno je strogo pratiti.


Reakcijepreosetljivosti


Potrebno je pažljivo praćenje pacijenata u cilju otkrivanja pojave reakcija preosetljivosti, posebno tokom prve i druge infuzije. Reakcije preosetljivosti se mogu javiti u prvih nekoliko minuta od početka infuzije docetaksela, pa na raspolaganju mora biti sve što je potrebno za terapiju u slučaju hipotenzije i bronhospazma. Ukoliko se jave reakcije preosetljivosti, manji simptomi kao što su crvenilo ili lokalne kožne reakcije ne zahtevaju prekid terapije. Međutim, teške reakcije, kao što su izražena hipotenzija, bronhospazam ili generalizovana ospa/eritem, zahtevaju trenutni prekid primene docetaksela i odgovarajuću terapiju. Pacijentima kod kojih su se javile teške reakcije preosetljivosti docetaksel se ne sme ponovo davati.


Kožnereakcije

Uočena je pojava lokalizovanog eritema na koži ekstremiteta (dlanova i tabana) sa edemom, posle

kojeg se javlja deskvamacija. Osim toga, zabeležena je i pojava teških simptoma, kao što su erupcije po koži sa deskvamacijom, koji su doveli do privremenog ili potpunog prekida primene docetaksela.


Retencija tečnosti

Pacijente sa teškim oblicima retencije tečnosti, npr. sa pleuralnim izlivom, perikardijalnim izlivom i ascitesom treba pažljivo pratiti.


Pacijentisainsuficijencijomjetre

Kod pacijenata lečenih docetakselom u dozi od 100 mg/m² u monoterapiji, kod kojih su nivoi serumskih transaminaza (ALT odnosno AST) uvećani više od 1,5 puta u odnosu na gornje granice normale, a istovremeno nivoi serumske alkalne fosfataze više od 2,5 puta veći od vrednosti gornje granice normale, postoji veći rizik za za pojavu teških neželjenih reakcija, kao što su smrt usled toksičnosti, uključujući sepsu i potencijalno fatalno gastrointestinalno krvarenje, febrilnu neutropeniju, infekcije, trombocitopeniju, stomatitis i asteniju. Zbog toga, kod pacijenata sa povišenim

vrednostima parametara funkcije jetre, preporučena doza docetaksela je 75 mg/m², a parametre funkcije jetre treba određivati na početku terapije, kao i pre svakog ciklusa. Za pacijente sa nivoima serumskog bilirubina većim od gornje granice normale i/ili ALT i AST više od 3,5 puta povećanim u odnosu na gornju granicu normale, i istovremeno sa nivoima serumske alkalne fosfataze 6 puta višim od gornje granice normale, nema preporuka za redukovanje doziranja, a docetaksel se ne sme primenjivati, osim ako nije striktno indikovan.

U ključnoj kliničkoj studiji primene docetaksela u kombinaciji sa cisplatinom i 5-fluorouracilom u terapiji pacijenata sa adenokarcinomom želuca, isključeni su pacijenti sa ALT i/ili AST vrednostima > 1,5xULN, uz vrednosti alkalne fosfataze > 2,5xULN i bilirubinom većim od gornje granice normale. Za ove pacijente ne mogu se dati preporuke za smanjenje doze, a docetaksel ne bi trebalo primenjivati osim ako nije striktno indikovan.

Nema dostupnih podataka o primeni docetaksela u kombinaciji sa drugim lekovima, u drugim indikacijama, kod pacijenata sa insuficijencijom jetre.


Pacijentisa renalnominsuficijencijom

Nema dostupnih podataka o primeni docetaksela kod pacijenata sa teškom renalnom insuficijencijom.


Nervnisistem

Pojava teške periferne neurotoksičnosti zahteva smanjivanje doze.


Kardiotoksičnost

Kod pacijenata koji su primali docetaksel u kombinaciji sa trastuzumabom uočeno je javljanje srčane

insuficijencije, a posebno ako je terapija sledila posle hemioterapije antraciklinom (doksorubicin ili epirubicin). Ova pojava može biti umerenog do jakog intenziteta, a bila je praćena i smrtnim ishodom. Kod pacijenata kandidata za terpaiju docetakselom u kombinaciji sa trastuzumabom, pre terapije se mora obaviti temeljna procena srčane funkcije. Srčana funkcija se mora pratiti dalje tokom terapije (npr. na svaka tri meseca), kako bi se identifikovali pacijenti kod kojih bi se mogla javiti srčana insuficijencija. Detaljne informacije se mogu naći u sažetku karakteristika leka za lek trastuzumab.


Ostalo

U toku terapije i najmanje šest meseci po okončanja terapije moraju se primenjivati mere kontracepcije i kod muškaraca i kod žena.


Dodatnaupozorenjaupomoćnojterapijikarcinomadojke

Komplikovananeutropenija

Kod pacijentkinja kod kojih se javi komplikovana neutropenija (dugotrajna neutropenija, febrilna

neutropenija ili infekcije) potrebno je razmotriti primenu G-CSF i smanjivanje doze.


Gastrointestinalnereakcije

Simptomi kao što su rana pojava bola i osetljivosti u abdomenu, povišena telesna temperatura, dijareja

sa ili bez neutropenije, mogu biti rane manifestacije ozbiljne gastrointestinalne toksičnosti, pa ih treba odmah proceniti i lečiti.


Kongestivnasrčanainsuficijencija

U toku terapije i u periodu praćenja nakon terapije, pacijenti se moraju pratiti na simptome kongestivne srčane insuficijencije. Kod pacijenata koji su na TAC režimu za nodus-pozitivni karcinom dojke, rizik od kongestivne srčane insuficijencije se pokazao veći tokom prve godina nakon terapije.


Leukemija

Kod pacijenata lečenih docetakselom, doksorubicinom i ciklofosfamidom (TAC), zbog rizika od odložene mijelodisplazije ili mijeloidne leukemije, potrebno je hematološko praćenje i kontrola.


Pacijentkinjesa4ivišezahvaćenihčvorova

Odnos koristi i rizika TAC terapije kod pacijentkinja sa 4 i više pozitivnih čvorova nije potpuno definisan.


Pacijentistarijegživotnogdoba

Postoje ograničeni podaci o upotrebi docetaksela u kombinaciji sa doksorubicinom i ciklofosfamidom kod pacijenata starijih od 70 godina.


U ispitivanju primene leka u terapiji karcinoma prostate, od ukupno 333 pacijenta, lečenih docetakselom na svake tri nedelje, 209 je bilo starosti 65 godina i više, dok je 68 pacijenata bilo starije od 75 godina. Kod pacijenata starijih od 65 godina, terapijom izazvana pojava promena na noktima bila je ≥10% učestalija nego kod mlađih pacijenata. Učestalost pojave terapijom izazvane povišene temperature, dijareje, anoreksije i perifernog edema bila je ≥10% veća kod pacijenata starijih od 75 godina, nego kod onih mlađih od 65 godina.


Od 300 pacijenata lečenih docetakselom u kombinaciji sa cisplatinom i 5-fluorouracilom u okviru studije primene u terapiji karcinoma želudca (221 pacijent u fazi III i 79 pacijenata u fazi II), 74 pacijenta su imala 65 i više godina, dok su 4 bila starosti 75 i više godina. Učestalost ozbiljnih neželjenih dejstava bila je viša kod starijih nego kod mlađih pacijenata. Učestalost sledećih neželjenih dejstava (svih stepena) bila je ≥10% veća kod pacijenata starih 65 godina i više, nego kod mlađih: letargija, stomatitis, neutropenijske infekcije. Pacijente starijeg životnog doba koji primaju terapiju sa TCF treba pažljivo pratiti.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Ispitivanja in vitro su pokazala da metabolizam docetaksela može biti izmenjen istovremenom primenom lekova koji indukuju, inhibiraju citohrom P450-3A ili se putem njega metabolišu (odnosno mogu kompetitivno da inhibiraju enzim), kao što su ciklosporin, terfenadin, ketokonazol, eritromicin i troleandomicin. Zbog toga, pri istovremenoj primeni docetaksela sa navedenim lekovima potreban je poseban oprez, zbog postojanja mogućnosti za pojavu značajnih interakcija.

Docetaksel se u velikom stepenu vezuje za proteine (>95%). Iako potencijalne in vivo interakcije

docetaksela sa istovremeno primenjenim lekovima nisu formalno ispitivane, in vitro ispitivanja sa lekovima koji se snažno vezuju za proteine, npr. eritromicinom, difenhidraminom, propranololom, propafenonom, fenitoinom, salicilatima, sulfametoksazalom i natrijum-valproatom nisu pokazala uticaj na vezivanje docetaksela za proteine. Dodatno, ni deksametazon nije uticao na vezivanje docetaksela za proiteine. Docetaksel nije uticao na vezivanje digitoksina.

Istovremena primena docetaksela, doksorubicina i ciklofosfamida nije imala uticaja na farmakokinetiku

ovih lekova pojedinačno. Ograničeni podaci dobijeni na osnovu jedne nekontrolisane studije ukazali su na interakciju između docetaksela i karboplatina. Klirens karboplatina primenjenog u kombinaciji sa docetakselom bio je oko 50% viši od vrednosti registrovanih pri primeni karboplatina u monoterapiji. Farmakokinetika docetaksela u prisustvu prednizona ispitivana je kod pacijenata sa metastatskim karcinomom prostate. Docetaksel se metaboliše putem CYP3A4, a poznato je da prednizon indukuje CYP3A4. Nije registrovano statistički značajno delovanje prednizona na farmakokinetiku docetaksela. U kombinaciji sa ritonavirom, registrovana je u kliničkim slučajevima povećana toksičnost docetaksela. Ova interakcija je posledica CYP3A4 inhibicije, glavnog izoenzima koji učestvuje u metabolizmu docetaksela ritonavirom. Ekstrapolacijom iz farmakokinetičke studije sa ketokonazolom na 7 pacijenata, podrazumeva se 50% smanjenje docetaksel doze kod pacijenata koji zahtevaju istovremenu primenu sa snažnim CYP3A4 inhibitorima kao što su azolni antifungicidi, ritonavir i neki makrolidi ( klaritromicin, telitromicin ).


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Nema podataka o primeni docetaksela kod trudnica. Docetaksel je pokazao embriotoksičnost i fetotoksičnost kod zečeva i pacova, kao i smanjenje fertiliteta kod pacova. Kao i drugi citotoksični lekovi, pri primeni u trudnoći, docetaksel može dovesti do oštećenja fetusa. Zbog toga, docetaksel se ne sme koristiti za vreme trudnoće.

Ženama u reproduktivnom dobu koje primaju docetaksel, mora se savetovati efikasna kontracepcija

radi izbegavanja trudnoće, a u slučaju da ostanu u drugom stanju potrebno je da o tome odmah obaveste lekara koji ih leči.

Docetaksel je lipofilna supstanca, ali nije poznato da li se izlučuje u mleko dojilje. Shodno tome, zbog mogućeg neželjenog delovanja na odojče, u toku lečenja docetakselom dojenje treba prekinuti.

Efektivna metoda kontracepcije treba da se primenjuje tokom terapije.

U pretkliničkim studijama, docetaksel je pokazao genotoksične efekte i može uticati na mušku

plodnost. Zato se savetuje da muškarci koji su na terapiji docetakselom ne začinju dete tokom i 6 meseci nakon terapije i da potraže savet u vezi sa čuvanjem sperme pre terapije.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nisu vršena ispitivanja efekata na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


Neželjena dejstva

Podaci o neželjenim dejstvima za koje se smatra da su potencijlano ili verovatno u vezi sa primenom docetaksela, dobijeni su od:

primenjenom terapijom).

Neželjena dejstva su opisana na osnovu NCI Opštih kriterijuma toksičnosti (stepen 3=G3; stepen 3-

4=G3/4; stepen 4=G4) i terminima COSTART. Učestalost javljanja se definiše na sledeći način: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 do < 1/10), povremeno (≥ 1/1,000;< 1/100), retko


(≥ 1/10,000; < 1/1000), veoma retko(<1/10,000) .

U svakoj kategoriji učestalosti, neželjena dejstava su prikazana po opadajućoj ozbiljnosti.


Najčešće registrovana neželjena dejstva samog docetaksela su: neutropenija (koja je reverzibilna i nije kumulativna; srednje vreme do najniže vrednosti bilo je 7 dana, isto kao i srednje vreme trajanja teške neutropenije (<500 ćelija/mm³), anemija, alopecija, mučnina, povraćanje, stomatitis, dijareja i astenija.Težina neželjenih dejstava koje izaziva docetaksel može se povećati kada se docetaksel daje u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim lekovima.


Za kombinacije sa trastuzumabom, prikazana su neželjena dejstva (svih stepena) registrovana kod

≥10%. U grupi pacijenata lečenih kombinacijom sa trastuzumabom uočena je povećana učestalost

javljanja ozbiljnih neželjenih dejstava (40% prema 31%) i neželjenih dejstava četvrtog stepena težine (34% prema 23%) u odnosu na grupu koja je primala docetaksel u monoterapiji.

Kod kombinacije sa kapecitabinom, prikazana su najčešća, terapijom izazvana neželjena dejstva

(≥5%), registrovana u studiji faze III kod pacijenata sa karcinomom dojke, kod kojih se antraciklinska

terapija pokazala neuspešnom (pogledajte sažetak karakteristika leka za kapecitabin). Sledeća neželjena dejstva se javalju često pri primeni docetaksela:

Poremećajinervnog sistema

Pojava teške periferne neurotoksičnosti koja zahteva smanjivanje doze. Blagi do umereni neuro-

senzorni poremećaji koji se karakterišu paraestezijom, dizestezijom ili bolom, uključujući osećaj pečenja. Neuro-motorni poremećaji se krakterišu, uglavnom, slabošću.


Poremećajikože ipotkožnogtkiva

Registrovane su reverzibilne kožne reakcije, koje su, po pravilu, blagog do umerenog intenziteta. Reakcije je karakterisala ospa, uključujući i lokalizovane erupcije uglavnom po stopalima i dlanovima (uključujući i težak ruka/noga sindrom), ali i na nadlakticama, licu i grudnom košu, a često praćeno svrabom. Erupcije su se, po pravilu, javljale u periodu od nedelju dana po infuziji docetaksela. Ređe su registrovani teški simptomi, kao što su erupcije praćene deskvamacijom, koje su retko vodile obustavi ili potpunom prekidu terapije docetakselom. Teške poremećaje stanja noktiju karakterišu hipo ili hiperpigmentacija, a ponekad, bol i oniholiza.


Opštiporemećajiipojavenamestuprimene

Reakcije na mestu infuzije bile su, po pravilu, blage i sastojale su se od hiperpigmentacije, zapaljenja, crvenila i suvoće kože, flebitisa ili ekstravazacije i oticanja vene.

Retencija tečnosti obuhvata događaje kao što su periferni edem i ređe, pleuralni izliv, perikardijalni izliv, ascites i porast telesne mase. Periferni edem obično počinje na donjim ekstremitetima i može da

postane generalizovan, uz porast telesne mase za 3 ili više kilograma. Po učestalosti i težini, retencija tečnosti je kumulativna.


Poremećajiimunog sistema


Reakcije preosetljivosti su se, po pravilu, javljale unutar nekoliko minuta od početka infuzije docetaksela i obično su bile blagog do umerenog intenziteta. Najčešće registovani simptomi bili su crvenilo, ospa sa ili bez svraba, stezanje u grudima, bolovi u leđima, dispnea i povišena telesna temperatura ili drhtavica. Ozbiljne reakcije su karakterisali hipotenzija i/ili bronhospazam ili generalizovani osip/eritem.


Docetaksel100mg/m²umonoterapijiukarcinomu dojke:

Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

Česta neželjena dejstva

Povremena neželjena dejstva

Infekcije i infestacije

Infekcije (G3/4: 5,7%;

uključujući sepsu i

pneumoniju, sa smrtnim ishodom u 1,7% slučajeva

Infekcija udružena sa

neutropenijom G4

(G3/4: 4.6%)

Poremećaji krvi i

Neutropenija (G4;

Trombocitopenija

limfnog sistema

76.4%);

(G4; 0.2%)

Anemija (G 3/4;

8.9%);

Febrilna neutropenija

Poremećaji imunog

sistema

Preosetljivost ( G3/4:

5,3% )

Poremećaji

metabolizma i ishrane

anoreksija

Poremećaji nervnog

Periferna senzorna

sistema

neuropatija ( G3:

4,1%);

Periferna motorna

neuropatija ( G3/4:

4%);

Disgeuzija ( ozbiljna

0,07% )

Srčani poremećaji

aritmija (G3/4; 0,7%)

Srčana insuficijencija

Vaskularni poremećaji

Hipotenzija

Hipertenzija Hemoragija

Respiratorni, torakalni

i medijastinalni

poremećaji

Dispnea ( ozbiljna

2,7% )

Gastrointestinalni

poremećaji

Stomatitis ( G3/4:

5,3% );

Dijareja ( G3/4; 4% );

Konstipacija ( ozbiljna

0,2% );

Abdominalni bol (

Ezofagitis ( ozbiljan:

0,4% )


Mučnina ( G3/4: 4% ); Povraćanje ( G3/4: 3%)

ozbiljan 1% ); Gastrointestinalna krvarenja ( ozbiljna 0,3% )

Poremećaji kože i

potkožnog tkiva

alopecija;

(G3/4: 5,9%);

Poremećaji noktiju (

ozbiljni 2,6% )

Poremećaji mišićno-

skeletnog sistema i vezivnog tkiva

Mijalgija ( ozbiljna

1,4% )

Artralgija

Opšti poremećaji na

mestu primene

Retencija tečnosti (

ozbiljna 6,5% )

Astenija ( ozbiljna 11,2% )

Reakcija na mestu

primene infuzije

Bol u grudima nesrčanog porekla ( ozbiljna 0,4% )

Laboratorijske analize

G3/4 Povećan bilirubin

u krvi ( <5% )

G3/4 Povećanje

alkalne fosfataze u krvi

( <4% )

G3/4 AST povećanje (

<3% )

G3/4 ALT povećanje (

<2% )


Opisselektovanihneželjenihreakcijaukarcinomu dojke za Docetaxel100mg/m²umonoterapiji:


Poremećajkrviilimfnogsistema

Retko: epizode krvarenja povezane sa trombocitopenijom stepena 3/4.


Poremećajinervnogsistema

Podaci o reverzibilnosti odnose se na 35,3% pacijenata kod kojih se javila neurotoksičnost posle

terapije docetakselom u dozi od 100 mg/m² u monoterapiji. Poremećaji su se spontano povlačili u roku od 3 meseca.


Poremećajikožeipotkožnogtkiva

Veoma retko: jedan slučaj alopecije, ireverzibilne na kraju ispitivanja. 73% kožnih reakcija povlačilo se u roku od 21 dan.


Opštiporemećajiipromenenamestuprimene

Medijana kumulativne doze do prekida terapije bila je viša od 1000 mg/m², a medijana vremena do


povlačenja retencije tečnosti bila je 16,4 nedelje (raspon 0 do 42 nedelje). Pojava retencije tečnosti umerenog do jakog intenziteta bila je odložena (medijana kumulativne doze: 818,8 mg/m²) kod pacijenata koji su primali premedikaciju, u odnosu na one koji nisu primili (medijana kumulativne doze: 489,7 mg/m²); mada je kod nekih pacijenata retencija tečnosti registrovana u ranim fazama terapije.


Docetaksel75mg/m²umonoterapijiukarcinomudojke


Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

≥10% pacijenata

Česta neželjena dejstva ≥1%

do <10% pacijenata

Infekcije i infestacije

Infekcije (G3/4: 5%)

Poremećaji krvi i limfnog

sistema

Neutropenija (G 4; 54.2)

Anemija (G3/4; 10.8%)

Trombocitopenija (G4; 1.7%)

Febrilna neutropenija

Poremećaji imunog sistema

Preosetljivost (ne teška)

Metabolizam i poremećaji

ishrana

Anoreksija

Poremećaji nervnog sistema

Periferna senzorna neuropatija (

G3/4: 0,8% )

Periferna motorna neuropatija (

G3/4: 2,5% )

Srčani poremećaji

Aritmija ( nije teška )

Vaskularni poremećaji

Hipotenzija

Gastrointestinalni poremećaji

Mučnina ( G3/4: 3,3% )

Stomatitis ( G3/4: 1,7% ) Povraćanje ( G3/4: 0,8% ) Dijareja ( G3/4: 1,7% )

Poremećaji kože i potkožnog

tkiva

Alopecija;

Reakcije na koži ( G3/4: 0,8% )

Mišićnoskeletni i poremećaji

vezivnog tkiva

Mijalgija

Opšti poremećaji i poremećaji na mestu primene

Astenija (teška 12.4%) Retencija tečnosti (teška 0.8%)

Bol

Laboratorijske analize

G3/4 Povećanje bilirubina u

krvi ( <2% )


Docetaksel75mg/m²ukombinacijisadoksorubicinomukarcinomudojke

Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

≥10% pacijenata

Česta neželjena dejstva ≥1% do

<10% pacijenata

Povremena neželjena dejstva ≥0.1% do

<1% pacijenata

Infekcije i infestacije

Infekcija ( G3/4: 7,8%)


Poremećaji krvi i

neutropenija (G4;

limfnog sistema

91.7%)

anemija (G3/4: 9.4%)

febrilna neutropenija;

trombocitopenija

(G4; 0,8%)

Poremećaji imunog

sistema

Preosetljivost ( G3/4:

1,2% )

Metabolizam i

poremećaji ishrane

Anoreksija

Poremećaji nervnog

sistema

Periferna senzorna

neuropatija ( G3: 0,4%

)

Periferna motorna

neuropatija ( G3/4: 0,4% )

Srčani poremećaji

Srčana insuficijencija

Aritmija ( ne teška )

Vaskularni poremećaji

Hipotenzija

Gastrointestinalni

poremećaji

Mučnina ( G3/4: 5% );

Stomatitis ( G3/4:

7,8%);

Dijareja ( G3/4: 6,2% )

Povraćanje ( G3/4: 5%) Konstipacija

Poremećaji kože i

potkožnog tkiva

Alopecija;

Poremećaji noktiju (

ozbiljna 0,4% ) Kožne reakcije ( ne teške )

Mišićnoskeletni i

poremećaji vezivnog tkiva

Mijalgija

Opšti poremećaji i

promene na mestu

primene

astenija (teška; 8.1%)

retencija tečnosti

(teška: 1.2%) bol

rekcija na mestu

infuzije

Laboratorijske analize

G3/4 povećanje

G3/4 AST povećanje (

bilirubina u krvi (

<)

<2,5% )

G3/4 ALT povećanje

G3/4 povećanje alkalne

(<1% )

fosfataze u krvi (

<2,5%)


Docetaksel75mg/m²ukombinacijisacisplatinomukarcinomudojke


Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

≥10% pacijenata

Česta neželjena dejstva ≥1% do

<10% pacijenata

Povremena neželjena dejstva ≥0.1% do

<1% pacijenata

Infekcije i infestacije

Infekcija ( G3/4: 5,7%)

Poremećaji krvi i

neutropenija (G4:

febrilna neutropenija

limfnog sistema

51.5%)

anemija (G3/4; 6.9%)

trombocitopenija

(G4; 0.5%)

Poremećaji imunog

sistema

Preosetljivost ( G3/4:

2,5% )

Poremećaji

metabolizma i ishrane

Anoreksija

Poremećaji nervnog

Periferna senzorna

sistema

neuropatija ( G3: 3,7%

);

Periferna motorna

neuropatija ( G3/4:

2%)

Srčani poremećaji

Aritmija ( G3/4: 0,7% )

Srčana insuficijencija

Vaskularni poremećaji

Hipotenzija ( G3/4: 0,7% )

Gastrointestinalni

mučnina

Konstipacija

poremećaji

(G3/4: 9,6%)

povraćanje

(G3/4: 7,6%)

dijareja (G3/4: 6.4%)

stomatitis ( G3/4: 2% )

Poremećaji kože i

potkožnog tkiva

Alopecija

Poremećaji noktiju (

teški 0,7% ) Reakcije na koži ( G3/4: 0,2% )

Mišićnoskeletni i

poremećaji vezivnog tkiva

Mijalgija ( teška: 0,5%

)


Opšti poremećaji i promene na mestu primene

astenija (teška; 9,9%) retencija tečnosti (teška: 0.7%); Povišena telesna temperatura (G3/4: 1.2%)

reakcija na mestu infuzije;

bol

Laboratorijske analize

G3/4 povećanje

G3/4 AST

bilirubina u krvi (

povećanje(0,5%)

2,1%)

G3/4 povećanje alkalne

G3/4 povećanje ALT(

fosfataze u krvi (0,3%)

1,3%)


Docetaksel100mg/m²ukombinacijisatrastuzumabomu karcinomu dojke

Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

≥10% pacijenata

Česta neželjena dejstva ≥1% do <10% pacijenata

Poremećaji krvi i limfnog

sistema

neutropenija (G3/4; 32%)

febrilna neutropenija (obuhvata

neutropeniju praćenu groznicom i primenom antibiotika) ili neutropenijska sepsa

Poremećaji metabolizma i

ishrane

Anoreksija

Psihijatrijski poremećaji

Nesanica

Poremećaji nervnog sistema

parestezija; glavobolja;

disgeuzija; hipoestezija

Poremećaji oka

pojačano suzenje; konjuktivitis

Srčani poremećaji

Srčana insuficijencija

Vaskularni poremećaji

limfoedem

Respiratorni, torakalni i

medijastinalni poremećaji

Epistaksa; Faringealni bol;

Nazofaringitis; Dispnea; Kašalj; Rinoreja

Gastrointestinalni poremećaji

Mučnina; Dijareja; Povraćanje; Konstipacija; Stomatitis;

Dispepsija; Abdominalni bol

Poremećaji kože i potkožnog

tkiva

Alopecija; Eritem; Osip;

Poremećaji noktiju

Mišićnoskeletni i poremećaji

vezivnog tkiva

Mijalgija; Artralgija; Bol u

ekstremitetu; Bol u kostima; Bol u leđima

Opšti poremećaji i poremećaji

astenija; periferalni edem;

letargija


na mestu primene

pireksija; zamor; zapaljenje sluzokože; bol stanje slično gripu; bol u grudima; drhtavica

Laboratorijske analize

Povećanje telesne mase


Opisselektovanihneželjenihreakcijaukarcinomu dojkezaDocetaxel100mg/m²ukombinacijisa trastuzumabom


Srčaniporemećaji

Simptomatska srčana insuficijencija je registrovana kod 2.2% pacijenata koji su primali docetaksel i trastuzumab, u odnosu na 0% pacijenata u grupi koja je dobijala docetaksel kao monoterapiju. U grupi na docetakselu i trastuzumabu u kombinaciji, 64% pacijenata je predhodno primalo antracikline kao adjuvantnu terapiju, a u grupi na monoterapiji docetakselom 55% pacijenata.


Poremećajikrviilimfnogsistema

Veoma često: Hematološka toksičnost je bila veća kod pacijenata koji su dobijali trastuzumab i docetaksel nego kod onih koji su dobijali samo docetaksel (neutropenija stepena 3/4 32% prema 22%, na osnovu kriterijuma NCI-CTC). Treba, međutim, napomenuti da bi ovi podaci mogli biti podcenjeni, pošto docetaksel u monoterapiji, u dozi od 100 mg/m², izaziva neutropeniju kod 97% pacijenata, od čega 74% neutropeniju 4. stepena, prema najnižim vrednostima. Učestalost pojave febrilne neutropenije/neutropenijske sepse je, takođe, bila veća kod pacijenata koji primaju Herceptin i docetaksel (23% prema 17% kod pacijenata koji primaju samo docetaksel).


Docetaksel75mg/m²ukombinacijisakapecitabinomukarcinomudojke

Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

≥10% pacijenata

Česta neželjena dejstva ≥1% do <10% pacijenata

Infekcije i infestacije

Oralna kandidijaza ( G3/4:<1%)

Poremećaji krvi i limfnog sistema

neutropenija (G4; 63%) anemija (G ¾; 10 %)

trombocitopenija (G3/4; 3%)

Poremećaji metabolizma i

ishrane

anoreksija (G3/4: 1%)

smanjen apetit

dehidratacija (G3/4: 2%)

Poremećaji nervnog sistema

Disgeuzija ( G3/4: <1% )

Parestezija ( G3/4: <1% )

Vrtoglavica

Glavobolja ( G3/4: <1% )

Periferna neuropatija

Poremećaji oka

Povećano suzenje

Respiratorni, torakalni, i

medijastinalni poremećaji

Faringolaringealni bol ( G3/4:

2% )

Dispnea ( G3/4: 1% )

Kašalj ( G3/4:<1%)

Epistaksa ( G3/4:<1%)

Gastrointestinalni poremećaji

stomatitis (G3/4: 18%)

dijareja (G3/4: 14%)

mučnina (G3/4: 6%)

Gornji abdominalni bol

Suva usta


povraćanje (G3/4: 4%)

opstipacija (G3/4: 1%)

bol u abdomenu (G3/4: 2%)

dispepsija

Poremećaji kože i potkožnog

tkiva

sindrom ruka-noga (G3/4: 24%)

alopecija (G3/4: 6%)

promene na noktima(G3/4: 2%)

dermatitis;

eritematozna ospa (G3/4: <1%) promena boje noktiju;

oniholiza (G3/4: 1%)

Mišićnoskeletni i poremećaji

vezivnog tkiva

Mijalgija ( G3/4: 2% )

Artralgija ( G3/4: 1% )

Bol u ekstremitetima (

G3/4:<1%)

Bol u leđima ( G3/4: 1% )

Opšti poremećaji i poremećaji

na mestu primene

astenija (G3/4: 3%)

pireksija (G3/4: 1%)

zamor/iscrpljenost (G3/4: 5%); periferni edem (G3/4: 1%)

letargija;

bol

Laboratorijski nalazi

Smanjenje telesne mase

G3/4 povećanje bilirubina u

krvi(9%)


Docetaksel75mg/m²ukombinacijisaprednizonom iliprednizolonomukarcinomudojke

Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

≥10% pacijenata

Česta neželjena dejstva ≥1% do <10% pacijenata

Infekcije i infestacije

Infekcija ( G3/4: 3,3% )

Poremećaji krvi i limfnog

sistema

neutropenija (G4: 32%)

anemija (G3/4: 4.9 %)

trombocitopenija (G3/4; 0.6%)

febrilna neutropenija

Poremećaji imunog sistema

Preosetljivost ( G3/4: 0,6% )

Poremećaj metabolizma i

ishrane

anoreksija (G3/4: 0.6%)

Poremećaji nervnog sistema

periferna senzorna neuropatija (G3/4: <1.2%)

disgeuzija (G3/4: 0%)

periferna motorna neuropatija (G3/4: 0%)

Poremećaji oka

Pojačano suzenje (G3/4: 0.6%)

Srčani poremećaji

slabljenje funkcije leve srčane

komore (G3/4: 0.3%)

Respiratorni , torakalni i

medijastinalni poremećaji

epitaksa (G3/4: 0%)

dispnea (G3/4: 0.6%)

kašalj (G3/4: 0%)

Gastrointestinalni poremećaji

mučnina (G3/4: 2.4%)

dijareja (G3/4: 1.2%) stomatitis/faringistis (G3/4: 0.9%)


povraćanje (G3/4: 1.2%)

Poremećaji kože i potkožnog

tkiva

alopecija

promene na noktima (ne teške)

eksfolijativni osip (G3/4:

<0.3%)

Poremećaji mišićnosekletnog

sistema i vezivnog tkiva

artralgija (G3/4: 0.3%)

mialgija (G3/4: 0.3%)

Opšti poremećaji i poremećaji

na mestu primene

iscrpljenost (G3/4: 3.9%)

retencija tečnosti (teška; 0.6%)


Docetaksel75mg/m²ukombinaciji zaadjuvantnuterapiju doksorubicinom iciklofosfamidomkod pacijenatasanodus-pozitivnim(TAX316)inodus-negativnim(GEICAM9805)karcinomomdojke

Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

≥10% pacijenata

Česta neželjena dejstva ≥1% do

<10% pacijenata

Povremena neželjena dejstva ≥0.1% do

<1% pacijenata

Infekcije i infestacije

Infekcija ( G3/4:

2,4%);

Neutropenijske

infekcije ( G3/4: 2,6%)

Poremećaji krvi i

anemija(G3/4; 3%)

limfnog sistema

neutropenija (G3/4;

59,2%)

trombocitopenija

(G3/4: 1,6%)

febrilna neutropenija (

G3/4: NA )

Poremećaji imunog

sistema

preosetljivost (G3/4:

0,6%)

Poremećaji

metabolizma i ishrane

anoreksija (G3/4:

1,5%)

Poremećaji nervnog

Disgeuzija (G3/4:

periferna motorna

sinkopa (G3/4: 0%)

sistema

0.6%)

neuropatija

neurotoksičnost ( G3/4:

periferna senzorna

(G3/4: 0%)

0% );

neuropatija ( G3/4:

Pospanost ( G3/4: 0% )

<0,1% )

Poremećaj oka

konjuktivitis (G3/4:

<0.1%)

poremećaj suzenja

(G3/4: <0.1%)

Srčani poremećaji

aritmija (G3/4; 0,2%)

Vaskularni poremećaji

Napadi vrućine ( G3/4:

0,5% )

hipotenzija (G3/4: 0%)

flebitis (G3/4: 0%)

limfoedem (G3/4: 0%)


Respiratorni,torakalni i

medijastinalni

poremećaji

kašalj (G3/4: 0.%)

Gastrointestinalni

mučnina (G3/4: 5.0%)

bol u abdomenu

poremećaji

stomatitis (G3/4; 6,0%)

(G3/4: 0.4%)

povraćanje (G3/4:

4.2%)

dijareja (G3/4: 3.4%)

konstipacija (G3/4:

0.5%)

Poremećaji kože i

Alopecija ( G3/4:

potkožnog tkiva

<0,1%);

toksični efekti na koži

(G3/4: 0.6%)

promene na noktima

(G3/4: 0.4%)

Poremećaji mišićno-

skeletnog sistema i

vezivnog tkiva

mialgija (G3/4: 0.7%)

artralgija(G3/4: 0.2%)

Poremećaji reproduktivnog sistema

i dojki

Amenoreja ( G3/4: NP)

Opšti poremećaji i

promene na mestu primene

astenija (G3/4: 10%)

povišena telesna temperatura (G3/4: NP)

periferni edem

(G3/4: 0.2%)

Laboratorijske analize

povećanje telesna mase

(G3/4: 0%)

Smanjenje telesne

mase ( G3/4: 0,2% )


OpisselektovanihneželjenihreakcijapriadjuvantnojterapijisaDocetaxelom75mg/m²ukombinaciji sadoksorubicinom iciklofosfamidomkodpacijenatasanodus-pozitivnim(TAX316)inodus- negativnim(GEICAM9805)karcinomomdojke


Poremećajinervnogsistema

Periferna senzorna neuropatija je bila prateća tokom follow-up perioda u 10 pacijenata od 84

pacijenata sa perifernom senzornom neuropatijom na kraju hemoterapije kod nodus pozitivnog karcinoma dojke ( TAX316 ).


Srčaniporemećaji

U studiji TAX316, 26 pacijenata ( 3,5% ) u TAC grupi i 17 pacijenata ( 2,3% ) u FAC grupi je iskusilo

kongestivnu srčanu insuficijenciju. Svi osim jednog pacijenta u svakoj grupi su imali dijagnostikovanu kongestivnu srčanu insuficijenciju duže od 30 dana nakon terapije. Dva pacijenta u TAC grupi i 4 pacijenta u FAC grupi je umrlo zbog srčane insuficijencije.


Poremećajikožeipotkožnogtkiva

U studiji TAX316, perzistirajuća alopecija u follow-up periodu nakon kraja hemoterapije je prijavljena

kod 687 TAC pacijenata i 645 FAC pacijenata.

Na kraju follow-up perioda, alopecija je primećena kod 29 TAC pacijenata ( 4,2% ) i 16 FAC

pacijenata ( 2,4% ).


Poremećajireproduktivnogsistemaidojke

Amenoreja je primećena da je prateća kod 121 pacijenta od 202 pacijenta sa amenorejom na kraju

hemoterapije u studiji TAX316.


Opštiporemećajiipromenenamestuprimene

U studiji TAX316, periferni edem je bio prateći kod 19 pacijenata od 119 sa perifernim edemom u

TAC grupi i 4 pacijenta od 23 pacijenta sa perifernim edemom u FAC grupi.

U studiji GEICAM 9805, limfedem je primećen da je prateći kod 4 od 5 pacijenata sa limfedemom na

kraju hemoterapije.


Akutnaleukemija/Mijelodisplastičnisindrom

Nakon 10 godina praćenja u studiji TAX316, akutna leukemija je prijavljena kod 4 od 744 TAC

pacijenata i kod 1 od 736 FAC pacijenata. Mijelodisplastični sindrom je prijavljen kod 2 od 744 TAC pacijenata i kod 1 od 736 FAC pacijenata.

Na sredini follow-up perioda od 77 meseci, akutna leukemija se javila kod 1 od 532 pacijenta ( 0,2% ) koji su primali docetaksel, doksorubicin i ciklofosfamid u GEICAM 9805 studiji. Nije bilo prijavljenih

slučajeva kod pacijenata koji su primali fluorouracil, doksorubicin i ciklofosfamid. Nijedan pacijent nije imao dijagnozu mijelodisplastičnog sindroma u bilo kojoj od terapijskih grupa.


Neutropenijskekomplikacije

Tabela ispod ukazuje da je incidenca 4.stepena neutropenije, febrilne neutropenije i neutropenijske

infekcije bila smanjena kod pacijenata koji su primali primarnu G-CSF profilaksu nakon što je postala mandatorna u TAC grupi-GEICAM studija.


Bez primarne G-CSF

profilakse ( n=111) n(%)

Bez primarne G-CSF

profilakse ( n=421) n(%)

Neutropenija ( stepen 4 )

104(93,7)

135 (32,1)


Febrilna neutropenija

28(25,2)

23(5,5)

Neutropenijska infekcija

14(12,6)

21(5,0)

Neutropenijska infekcija (

stepen 3-4)

2(1,8)

5(1,2)


Docetaksel75mg/m²ukombinacijisacisplatinomi5-fluorouracilomu terapiji adenokarcinomaželuca

MedDRA klasifikacija sistema

organa

Veoma često

Često

Infekcije i infestacije

Neutropenijska infekcija Infekcija (G3/4: 11.7%)

Poremećaji na nivou krvi i

limfnog sistema

Anemija (G3/4: 20.9%)

Neutropenija (G3/4: 83.2%)

Trombocitopenija (G3/4: 8.8%)

Febrilna neutropenija

Imunološki poremećaji

Preosetljivost (G3/4: 1.7%)

Poremećaji metabolizma i ishrane

Anoreksija (G3/4: 11.7%)

Poremećaji nervnog sistema

Periferna senzorna neuropatija

(G3/4: 8.7%)

Ošamućenost (G3/4: 2.3%)

Periferna motorna neuropatija (G3/4: 1.3%)

Poremećaji na nivou oka

Pojačana lakrimacija (G3/4: 0%)

Poremećaji na nivou uha i centra

za ravnotežu

Oštećenje sluha (G3/4: 0%)

Kardiološki poremećaji

Aritmija (G3/4: 1.0%)

Gastrointestinalni poremećaji

Dijareja (G3/4: 19.7%)

Konstipacija (G3/4: 1.0%)

Mučnina (G3/4: 16%)

Gastrointestinalni bol (G3/4:

Stomatitis (G3/4: 23.7%)

1.0%)

Povraćanje (G3/4: 14.3%)

Ezofagitis/disfagija/odinofagija

(G3/4: 0.7%)

Poremećaji na nivou kože i

potkožnog tkiva

Alopecija (G3/4: 4.0%)

Osip praćen svrabom (G3/4:

0.7%)

Oboljenja noktiju (G3/4: 0.7%) Eksfolijacija kože (G3/4: 0%)

Opšti poremećaji i reakcije na

mestu primene

Letargija (G3/4: 19.0)

Groznica (G3/4: 2.3%)

Zadržavanje tečnosti (teško/životno ugrožavajuće: 1%)


Poremećajikrviilimfnogsistema

Febrilna neutropenija i neutropenijske infekcije su se javile kod 17,2%, odnosno 13,5% pacijenata, nezavisno od primene G-CSF. G-CSF je korišćen kao sekundarna profilaksa kod 19,3 % pacijenata (10,7% ciklusa). Febrilna neutropenija i neutropenijske infekcije su se javljale kod 12,1%, odnosno


3,4% pacijenata koji su profilaktički primali G-CSF i kod 15,6%, odnosno 12,9% pacijenata koji nisu dobijali G-CSF kao profilaksu (videti odeljak 4.2.).


Docetaksel75mg/m2kombinovansacisplatinomi5-fluorouracilomzaterapijukarcinomaglaveivrata

•Indukciona terapija posle koje je sledila zračna terapija (TAX 323)

MedDRA klasifikacija sistema organa

Veoma često

Često

Povremeno

Infekcije i infestacije

Infekcija (G3/4: 6.3%)

Neutropenijske infekcija

Maligne i benigne

neoplazme (uključujući

ciste i polipe)

Kancerozni bol (G3/4:

0.6%)

Poremećaji na nivou krvi

i limfnog sistema

Neutropenija (G3/4:

76.3%)

Anemija (G3/4: 9.2%)

Trombocitopenija (G3/4: 5.2%)

Febrilna neutropenija

Imunološki poremećaji

Preosetljivost (ne teška)

Poremećaji metabolizma

i ishrane

Anoreksija (G3/4: 0.6%)

Poremećaji nervnog

sistema

Dizgeuzija/parosmija

Periferna senzorna

neuropatija (G3/4: 0.6%)

Ošamućenost

Poremećaji na nivou oka

Pojačana lakrimacija

Konjuktivitis

Poremećaji na nivou uha

i centra za ravnotežu

Oštećenje sluha

Kardiološki poremećaji

Ishemija miokarda (G3/4:

1.7%)

Aritmija (G3/4: 0.6%)

Vaskularni poremećaji

Oboljenja vena (G3/4:

0.6%)

Gastrointestinalni

poremećaji

Mučnina (G3/4: 0.6%)

Stomatitis (G3/4: 4.0%)

Dijareja (G3/4: 2.9%)

Povraćanje (G3/4: 0.6%)

Konstipacija

Ezofagitis/disfagija/odino fagija (G3/4: 0.6%) Abdominalni bol Dispepsija Gastrointestinalna hemoragija (G3/4: 0.6%)

Poremećaji na nivou

kože i potkožnog tkiva

Alopecija (G3/4: 10.9%)

Osip praćen svrabom

Suva koža

Eksfolijacija kože (G3/4:

0.6%)

Poremećaji mišićno-

skeletnog, vezivnog i koštanog sistema

Mijalgija (G3/4: 0.6%)


Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Letargija (G3/4: 3.4%)

Pireksija (G3/4: 0.6%) Zadržavanje tečnosti Edem

Laboratorijska ispitivanja

Porast telesne mase


•Indukciona terapija nakon koje je usledila hemioradioterapija (TAX 324)


MedDRA klasifikacija

sistema organa

Veoma često

Često

Povremeno

Infekcije i infestacije

Infekcija (G3/4: 3.6%)

Neutropenijske infekcija

Maligne i benigne

neoplazme (uključujući

ciste i polipe)

Kancerozni bol (G3/4:

1.2%)

Poremećaji na nivou krvi

Neutropenija (G3/4:

i limfnog sistema

83.5%)

Anemija (G3/4: 12.4%)

Trombocitopenija (G3/4:

4.0%)

Febrilna neutropenija

Imunološki poremećaji

Preosetljivost

Poremećaji metabolizma

i ishrane

Anoreksija (G3/4:

12.0%)

Poremećaji nervnog sistema

Dizgeuzija/parosmija (G3/4: 0.4%)

Periferna senzorna neuropatija (G3/4: 1.2%)

Ošamućenost (G3/4: 2.0%)

Periferna motorna neuropatija (G3/4: 0.4%)

Poremećaji na nivou oka

Pojačana lakrimacija

Konjuktivitis

Poremećaji na nivou uha

i centra za ravnotežu

Oštećenje sluha (G3/4:

1.2%)

Kardiološki poremećaji

Aritmija (G3/4: 2.0%)

Ishemija miokarda

Vaskularni poremećaji

Oboljenje vena

Gastrointestinalni

poremećaji

Mučnina (G3/4: 13.9%)

Stomatitis (G3/4: 20.7%)

Povraćanje (G3/4: 8.4%)

Dijareja (G3/4: 6.8%) Ezofagitis/disfagija/odino fagija (G3/4: 12.0%) Konstipacija (G3/4: 0.4%)

Dispepsija (G3/4: 0.8%)

Gastrointestinalni bol

(G3/4: 1.2%)

Gastrointestinalna hemoragija (G3/4: 0.4%)

Poremećaji na nivou

kože i potkožnog tkiva

Alopecija (G3/4: 4.0%)

Osip praćen svrabom

Suva koža

Deskvamacija


Poremećaji mišićno- skeletnog, vezivnog i koštanog sistema

Mijalgija (G3/4: 0.4%)

Opšti poremećaji i

reakcije na mestu primene

Letargija (G3/4: 4.0%)

Pireksija (G3/4: 3.6%) Zadržavanje tečnosti (G3/4: 1.2%)

Edem (G3/4: 1.2%)

Laboratorijska ispitivanja

Smanjenje telesne mase

Porast telesne mase


Post-marketinškaiskustva


Maligneibenigneneoplazme(uključujućiciste ipolipe)

Kada je docetaksel primenjivan u kombinaciji sa hemioterapijom i/ili radioterapijom veoma retko su prijavljeni slučajevi akutne mijeloidne leukemije i mijelodisplastični sindrom.


Poremećajinanivoukrviilimfnogsistema

Prijavljeni su slučajevi supresije kostne srži i ostala hematološka neželjena dejstva. Prijavljena je diseminovana intravaskularna koagulacija (DIK), često praćena sepsom ili multiorganskom disfunkcijom.


Imunološkiporemećaji

Prijavljeni su pojedini slučajevi anafilaktičkog šoka, koji je ponekad bio fatalan.


Poremećajinervnog sistema

Tokom terapije docetakselom prijavljeni su retki slučajevi konvulzija ili prolaznog gubitka svesti. Ove reakcije se ponekad javljaju tokom primene infuzije ovog leka.


Poremećajina nivouoka

Veoma retko su prijavljeni slučajevi prolaznih poremećaja vida (bljesak, svetlucanje pred očima, skotomi) koji se tipično javljaju tokom primene infuzije leka, udruženi sa reakcijama preosetljivosti. Ove pojave su reverzibilne i nestaju po prekidu infuzije. Retko su prijavljeni slučajevi lakrimacije sa ili bez konjuktivitisa, kao i slučajevi opstrukcije suznog kanala što dovodi do preteranog suzenja.


Poremećajinanivouuhaicentrazaravnotežu

Retko su prijavljeni slučajevi ototoksičnosti, oštećenje sluha i/ili gubitak sluha.


Kardiološkiporemećaji

Prijavljeni su retki slučajevi infarkta miokarda.


Vaskularniporemećaji


Retko su prijavljeni venski tromboembolijski događaji.


Respiratorni,torakalniimedijastinalniporemećaji

Retko su prijavljeni slučajevi akutnog respiratornog distres sindroma, intersticijalne pneumonije i pulmonalne fibroze. Kod pacijenata koji su istovremeno bili na radioterapiji, prijavljeni su retki slučajevi radijacionog pneumonitisa.


Gastrointestinalniporemećaji

Retko su prijavljeni slučajevi dehidratacije kao posledice gastrointestinalnih događaja,

gastrointestinalne perforacije, ishemijskog kolitisa, kolitisa i neutropenijskog enterokolitisa. Prijavljeni su retki slučajevi ileusa i intestinalne opstrukcije.


Hepatobilijarniporemećaji

Prijavljeni su veoma retki slučajevi hepatitisa, ponekad sa fatalnim ishodom, primarno kod pacijenata sa već postojećim oboljenjem jetre.


Poremećajinanivoukožeipotkožnogtkiva

Prilikom primene docetaksela prijavljeni su veoma retki slučajevi kutanog lupus eritematozusa i bulozne erupcije kao što su eritem multiforme, Stevens-Johnson-ov sindrom, toksična epidermalna nekroliza. U nekim slučajevima razvoju ovih oboljenja mogu, pored docetaksela, doprineti i drugi udruženi činioci. Tokom primene docetaksela prijavljene su promene slične sklerodermiji kojima obično prethodi periferni limfedem. Slučajevi perzistirajuće alopecije su prijavljeni.


Renalniiurinarniporemećaji

Renalna insuficijencija i oštećenje bubrega je prijavljeno. U oko 20% ovih slučajeva nije bilo rizičnih

faktora za akutnu renalnu insuficijenciju kao što su istovremena upotreba nefrotoksičnih medicinskih proizvoda i gastrointestinalni poremećaji.


Opštiporemećajiireakcijenamestuprimene

Retko je prijavljen fenomen sličan efektima zračenja (Radiation recall phenomena).


Zadržavanje tečnosti nije bilo praćeno akutnim epizodama oligurije ili hipotenzije. Retko su prijavljeni dehidratacija i pulmonalni edem.


Predoziranje

Registrovano je nekoliko slučajeva predoziranja. Za predoziranje docetakselom nema poznatog antidota.U slučaju predoziranja, pacijenta treba zadržati u specijalizovanoj jedinici i pažljivo pratiti njegove vitalne funkcije. U slučaju unosa velikih doza, mogu se očekivati egzacerbracije neželjenih dejstava. Glavne očekivane komplikacije kod predoziranja obuhvataju supresiju kostne srži, perifernu neurotoksičnost i mukozitis. Pacijent mora da primi terapijski G-CSF u što kraćem roku od otkrivanja predoziranja. Ukoliko je potrebno, trebalo bi preduzeti i druge, odgovarajuće simptomatske mere.


Inkompatibilnost

Lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa onima koji su navedeni u delu ispod.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka

Lek Docetaxel-Teva je antineoplastični lek i kao što je slučaj i sa drugim potencijalno toksičnim

jedinjenjima, pri rukovanju i pripremi rastvora docetaksel potreban je oprez. Savetuje se upotreba rukavica.

Ukoliko docetaksel koncentrat, rekonstituisani rastvor ili rastvor za infuziju dođu u dodir sa kožom, kožu je neophodno odmah temeljno oprati sapunom i vodom. Ukoliko docetaksel koncentrat,

rekonstituisani rastvor ili rastvor za infuziju dođu u dodir sa sluzokožom, neophodno je odmah preduzeti detaljno ispiranje vodom.

Priprema rastvora zaintravenskuprimenu


 1. pripremalekaDocetaxelTevarekonstituisanograstvora(10mgdocetakselapomililitru)

  Ako su bočice sa lekom čuvane u frižideru, potreban broj kutija leka Docetaxel-Teva treba izvaditi

  i ostaviti da stoji na sobnoj temepraturi (do 25ºC) 5 minuta.

  Pomoću šprica sa iglom, uz delimično okretanje bočice, u aseptičnim uslovima izvucite celokupan

  sadržaj bočice rastvarača za lek Docetaxel- Teva.

  Celokupan sadržaj šprica ubrizgajte u odgovarajuću bočicu sa lekom Docetaxel-Teva.

  Odstranite špric i iglu i bočicu ručno izmešajte obrtanjem tokom bar 45 sekundi. Ne sme se mućkati.

  Bočicu sa rekonstituisanim rastvorom treba, posle mešanja, ostaviti 5 minuta na sobnoj temperaturi (do 25ºC), a zatim proveriti da li je rastvor homogen i bistar (zbog prisustva polisorbata 80 u

  formulaciji penjenje je normalno čak i posle 5 minuta mirovanja).

  Rekonstituisani rastvor sadrži 10 mg/ml docetaksela i treba ga upotrebiti neposredno po

  pripremanju. Potvrđeno je, međutim, da je rekonstituisani rastvor fizički i hemijski stabilan 8 sati, kada se čuva na temperaturi između 2 ºC i 8ºC ili na sobnoj temperaturi (do 25ºC).


 2. Pripremarastvorazainfuziju

Za pripremu doze potrebne pacijentu, može biti potrebno više od jedne bočice rekonstituisanog rastvora. Prema dozi potrebnoj za pacijenta, izraženoj u miligramima, u aseptičnim uslovima se iz odgovarajućeg broja bočica sa rekonstituisanim rastvorom, pomoću graduisanih špriceva sa iglom, aspirira odgovarajuća količina rekonstituisanog rastvora koji sadrži 10 mg docetaksela po mililitru. Doza od 140 mg docetaksela će, na primer, zahtevati 14 ml rekonstituisanog rastvora docetaksela.


Potrebna količina rekonstituisanog rastvora se, potom, ubrizga u kesu ili bocu za infuziju od 250ml u kojoj je ili 5% rastvor glukoze ili 0,9% rastvor natrijum-hlorida.

Ukoliko je neophodna doza veća od 200mg docetaksela, treba upotrebiti veću količinu infuzionog

vehikuluma, tako da koncentracija docetaksela ne pređe koncentraciju od 0,74 mg/ml. Infuzionu kesu ili bocu izmešati ručno, okretanjem.


Rastvor za infuziju Docetaxel-Teva treba upotrebiti u roku od 4 sata. Aplikuje se aseptično u trajanju od 1 sata, na sobnoj temperaturi (do 25ºC) i uz normalno osvetljenje.


Kao i sve preparate za parenteralnu upotrebu, rekonstituisani rastvor Docetaxela-Teva i rastvor za infuziju potrebno je pre upotrebe pregledati; rastvor koji sadrži precipitat mora se odbaciti. Neupotrebljeni lek i otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


UPUTSTVO ZA PRIPREMU I UPOTREBU DOCETAXEL-TEVA KONCENTRATA ZA RASTVORZAINFUZIJUIRASTVARAČAZADOCETAXEL-TEVA

Vrlo je važno da pre pripreme rekonstituisanog rastvora Docetaxel-Teva ili Docetaxel-Teva rastvora

za infuziju, pročitate sadržaj ovog uputstva u celosti.


1.FORMULACIJA

Docetaxel-Teva, 20 mg/0,72 mL, koncentrata za rastvor za infuziju, je bistar, viskozan rastvor, žute

do smeđe žute boje koji sadrži 27,73 mg/ml docetaksela (u bezvodnom obliku) u polisorbatu 80. Rastvarač za lek Docetaxel-Teva je voda za injekcije.

Docetaxel-Teva, 80mg/2,88mL, koncentrata za rastvor za infuziju, je bistar, viskozan rastvor, žute do smeđe boje koji sadrži 27,73 mg/ml docetaksela ( u bezvodnom obliku ) u polisorbatu 80.

Rastvarač za lek Docetaxel-Teva je voda za injekcije.


2.PAKOVANJE

Docetaxel-Teva se pakuje u jednodoznu bočicu.


Docetaxel-Teva, 20mg/0.72ml, koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju-kutija sadrži jednu bočicu koncentrata i jednu bočicu rastvarača .

Docetaxel-Teva, 80mg/2,88ml, koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju-kutija sadrži jednu

bočicu koncentrata i jednu bočicu rastvarača


Bočice Docetaxel-Teva treba čuvati na temperaturi do 25ºC u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne zamrzavati.

Docetaxel-Teva se ne sme upotrebljavati posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i bočici leka.


2.1. Docetaxel-Teva bočica

Docetaxel-Teva, 20mg/0.72ml,koncentratzarastvorzainfuzijuu bočici

Bočica od bezbojnog stakla tipa 1, zapremine 6ml sa zatvaračem od bromobutil gume i kapicom (flip-off cap). Ova bočica sadrži 0,72 ml rastvora docetaksela koncentracije 27,73mg/ml u polisorbatu 80 (volumen punjenja:24,4mg/0,88ml). Ovaj volumen punjenja je utvrđen u toku razvoja leka Docataxel-Teva za nadokandu gubitka tečnosti do koga dolazi tokom pripremanja rekonstituisanog rastvora usled penjenja, adhezije na zidove bočice i "mrtvog volumena". Ovakvo


punjenje osigurava da se, posle rastvaranja celokupnim sadržajem pratećeg rastvarača za docetaksel, može izvući najmanje 2ml rekonstituisanog rastvora, sa 10 mg/ml docetaksela, što odgovara označenoj količini od 20mg po bočici.

Docetaxel-Teva,80mg/2,88ml,koncentratzarastvorzainfuzijuu bočici

Bočica od bezbojnog stakla tipa 1, zapremine 15ml sa zatvaračem od bromobutil gume i kapicom

(flip-off cap). Ova bočica sadrži 2,88 ml rastvora docetaksela koncentracije 27,73mg/ml u polisorbatu 80 (volumen punjenja: 94,4mg/3,4ml). Ovaj volumen punjenja je utvrđen u toku razvoja leka Docataxel-Teva za nadokandu gubitka tečnosti do koga dolazi tokom pripremanja rekonstituisanog rastvora usled penjenja, adhezije na zidove bočice i "mrtvog volumena". Ovakvo punjenje osigurava da se, posle rastvaranja celokupnim sadržajem pratećeg rastvarača za

docetaksel, može izvući najmanje 8 ml rekonstituisanog rastvora, sa 10 mg/ml docetaksela, što

odgovara označenoj količini od 80mg po bočici

2.1. Rastvarač za Docetaxel-Teva koncentrat

Bočicasarastvaračemza Docetaxel-Teva20mg

Bočica od 6ml bezbojnog stakla tip 1 sa zatvaračem od bromobutil gume i kapicom (flip-off cap).

Bočica sa rastvaračem sadrži 1,28ml vode za injekcije (volumen punjenja: 1,71ml). Dodavanjem celokupnog sadržaja bočice sa rastvaračem sadržaju bočice sa koncentratom leka Docetaxel-Teva 20mg/0.72ml za rastvor za infuziju dobija se rekonstituisani rastvor u koncentraciji od 10mg/ml docetaksela.

Bočicasarastvaračemza Docetaxel-Teva80mg

Bočica od 15ml bezbojnog stakla tip 1 sa zatvaračem od bromobutil gume i kapicom (flip-off cap).

Bočica sa rastvaračem sadrži 5,12ml vode za injekcije (volumen punjenja: 6,29 ml). Dodavanjem celokupnog sadržaja bočice sa rastvaračem sadržaju bočice sa koncentratom leka Docetaxel-Teva 80mg/2,88ml za rastvor za infuziju dobija se rekonstituisani rastvor u koncentraciji od 10mg/ml docetaksela


 1. PREPORUKE ZA BEZBEDNO RUKOVANJE


  Docetaxel-Teva je antineoplastični lek i kao što je slučaj i sa drugim potencijalno toksičnim jedinjenjima, pri rukovanju i pripremi rastvora Docetaxel-Teva potreban je oprez. Savetuje se upotreba rukavica.

  U slučaju da Docetaxel-Teva koncentrat, rekonstiuisani rastvor ili rastvor za infuziju dođu u dodir sa kožom, kožu je neophodno odmah temeljno oprati sapunom i vodom. Ukoliko Docetaxel-Teva koncentrat, rekonstituisani rastvor ili rastvor za infuziju dođu u kontakt sa sluznicama, potrebno i je odmah temeljno isprati vodom.


 2. PRIPREMA ZA INTRAVENSKU PRIMENU


  1. Priprema rekonstituisanog rastvora Docetaxel-Teva (docetaksel 10mg/ml)


   1. Ako su bočice sa lekom čuvane u frižideru, potreban broj kutija leka Docetaxel-Teva treba izvaditi i ostaviti da stoji na sobnoj temepraturi (do 25ºC) tokom 5 minuta.


   2. Pomoću šprica sa iglom, uz delimično obrtanje bočice, pod aseptičnim uslovima izvucite celokupan sadržaj bočice rastvarača za Docetaxel-Teva.

   3. lokupan sadržaj šprica ubrizgajte u odgovarajuću bočicu sa lekom Docetaxel-Teva. 4.1.4.Odstranite špric i iglu i bočicu ručno izmešajte obrtanjem bar 45 sekundi. Ne sme se mućkati. 4.1.5.Bočicu sa rekonstituisanim rastvorom treba, posle mešanja, ostaviti 5 minuta na sobnoj

temperaturi (do 25ºC), a zatim proveriti da li je rastvor homogen i bistar (zbog prisustva polisorbata

80 u formulaciji, penjenje je normalna čak i posle 5 minuta mirovanja).


Rekonstituisani rastvor sadrži 10mg/ml docetaksela i treba ga upotrebiti neposredno po pripremanju. Potvrđeno je, međutim, da je rekonstituisani rastvor fizički i hemijski stabilan 8 sati, kada se čuva na temperaturi između 2 ºC i 8ºC ili na sobnoj temperaturi (do 25ºC).


  1. Priprema rastvora za infuziju


   1. Za pripremu doze potrebne pacijentu, može biti potrebno više od jedne bočice rekonstituisanog rastvora. Prema dozi potrebnoj za pacijenta, izraženoj u miligramima, pod aseptičnim uslovima se iz odgovarajućeg broja bočica sa rekonstituisanim rastvorom, pomoću graduisanih špriceva sa iglom, aspirira odgovarajuća količina rekonstituisanog rastvora koji sadrži 10mg docetaksela po mililitru. Doza od 140 mg docetaksela će, na primer, zahtevati 14 ml rekonstituisanog rastvora docetaksela.


   2. Potrebna količina rekonstituisanog rastvora se, potom, ubrizga u kesu ili bocu za infuziju od 250ml u kojoj je ili 5% rastvor glukoze ili 0,9% rastvor natrijum-hlorida.

    Ukoliko je neophodna doza veća od 200 mg docetaksela, treba upotrebiti veću količinu infuzionog vehikuluma, tako da koncentracija docetaksela ne pređe koncentraciju od 0,74 mg/ml.


   3. Infuzionu kesu ili bocuizmešati ručno, okretanjem.


   4. Rastvor za infuziju Docetaxel-Teva treba upotrebiti u roku od 4 sata. Aplikuje se aseptično putem infuzije u trajanju od 1 sata, na sobnoj temperaturi (do 25ºC) i uz normalno osvetljenje.


   5. Kao i sve preparate za parenteralnu upotrebu, rekonstituisani rastvor leka Docetaxel-Teva i rastvor za infuziju potrebno je pre upotrebe pregledati; rastvor koji sadrži precipitat mora se odbaciti.


5.ODLAGANJE


Sav materijal upotrebljen za razblaživanje i primenu potrebno je uništiti u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z