FISKocr

Humalog


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


HUMALOG®

100 i.j./ml,

rastvor za injekciju u ulošku, 5 x 3ml


Proizvođač:

1.

Eli Lilly Italia S.p.A.


2.


Lilly France S.A.S.


Adresa:


1.


Via A. Gramsci, 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, Italija


2.


Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francuska


Podnosilac zahteva: Eli Lilly (Suisse) S.A., predstavništvo Beograd


Adresa: Vladimira Popovića 38, Novi Beograd, Srbija


Humalog, 100 i.j./ml , rastvor za injekciju u ulošku


INN: Insulin lispro


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Humalog i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Humalog

 3. Kako se upotrebljava lek Humalog

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Humalog

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HUMALOG I ČEMU JE NAMENJEN


  Humalog služi za lečenje dijabetesa (šećerne bolesti). Humalog deluje brže od običnog humanog insulina zbog male izmene u insulinskom molekulu.


  Dijabetes nastaje kada Vaš pankreas ne proizvodi insulin u količini dovoljnoj da bi se kontrolisao nivo glukoze u krvi. Humalog je zamena za Vaš sopstveni insulin i koristi se za dugotrajnu regulaciju glukoze. On deluje veoma brzo, a njegovo dejstvo traje kraće nego dejstvo rastvorljivog insulina (od 2 do 5 sati). Humalog se obično upotrebljava 15 minuta uoči obroka.


  Vaš lekar Vam može preporučiti da koristite Humalog kao i neki drugi insulin srednje-dugog dejstva. Za svaku vrstu insulina postoji odgovarajući tekst uputstva za pacijenta. Nemojte menjati vrstu insulina ukoliko Vam lekar to ne savetuje, a i kada menjate budite vrlo pažljivi.


  Humalog mogu koristiti i odrasli i deca u terapiji dijabetesa. Ovaj lek se kod dece primenjuje samo ako se očekuje povoljniji ishod nego sa rastvorljivim insulinom, na primer, ako je povoljniji odnos vremena davanja injekcije i obroka.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HUMALOG


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih!


  Lek Humalog ne smete koristiti u sledećim slučajevima:


  Nemojte koristiti Humalog ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HUMALOG


  Ulošci od 3ml odgovaraju samo pen aplikatoru od 3 ml. Nemojte ih upotebljavati sa pen aplikatorom od 1,5 ml.

  Kada u apoteci dobijete insulin, uvek proverite naziv i vrstu insulina pregledajući pakovanje i oznake na ulošku da biste se uverili da ste dobili Humalog koji Vam je lekar propisao.

  Humalog koristite uvek tačno kako Vam je lekar objasnio. Ukoliko niste sigurni kako, posavetujte se sa svojim lekarom.


  Doziranje

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, i Humalog može da izazove neželjene efekte, mada ne kod svih pacijenata.


  Alergijske reakcije


  Lokalna alergija se javlja često (≥ 1/100 do <1/10 osoba). Kod nekih osoba se oko mesta davanja injekcije insulina pojavi crvenilo, otok ili svrab. Ove pojave obično prolaze u roku od nekoliko dana do nekoliko nedelja. Ako Vam se tako nešto dogodi, obavestite lekara.


  Sistemska alergija se javlja retko (≥ 1/10,000 do <1/1,000 osoba). Simptomi obuhvataju:


 5. KAKO ČUVATI LEK HUMALOG


  Držati lek Humalog van domašaja dece! Rok upotrebe

  3 godine.


  Humalog nemojte koristiti nakon datuma isteka roka trajanja, navedenog na kutiji. Datum isteka roka trajanja odnosi se na poslednji dan naznačenog meseca.


  Čuvanje


  Pre nego što ga prvi put upotrebite čuvajte Humalog u frižideru (2°C – 8°C). Ne zamrzavajte ga. Nakon što ga upotrebite prvi put čuvajte Humalog na sobnoj temperaturi (do 30°C) maksimalno 28 dana. Ne držite vaš pen aplikator sa uloškom koju koristite u frižideru. Ne izlažite ih Suncu ni drugim izvorima toplote.


  Ne koristite Humalog ukoliko je rastvor u ulošku obojen ili sadrži čvrste čestice. Možete ga koristiti

  samo ako izgleda kao voda. Proverite uložak pre svake primene.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Humalog


Aktivna supstanca je insulin lispro. Dobija se u laboratoriji primenom rekombinantne DNK


tehnologije. To je izmenjen oblik humanog insulina koji se razlikuje od drugih humanih insulina i insulina životinjskog porekla. Insulin lispro je vrlo sličan humanom insulinu koji proizvodi ljudski pankreas.


Pomoćne supstance koje Humalog sadrži su: m-krezol, glicerol, natrijum difosfat heptahidrat, cink- oksid i voda za injekcije. Natrijum-hidroksid ili hloridna kiselina su neaktivni sastojci koji služe za podešavanje kiselosti rastvora..


Kako izgleda lek Humalog i sadržaj pakovanja


Humalog 100 i.j./ml rastvor za injekciju je sterilan, bistar, bezbojan, vodeni rastvor i sadrži 100 jedinica insulina lispro u svakom mililitru (100 J/ml) rastvora za injekciju. Svaki uložak sadrži 3 ml rastvora što odgovara 300 IJ.


Jedna kutija leka Humalog sadrži 5 uložaka po 3 ml.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje u promet:

Eli Lilly (Suisse) S.A., predstavništvo Beograd, Vladimira Popovića 38, Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

 1. Eli Lilly Italia S.p.A., Via A. Gramsci, 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, Italija

 2. Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francuska


Napomena:

Štampano Uputstvo za pacijenta u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača,aostaledaizostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4642-10-001 od 28.06.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z