Telzir™


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


TelzirTM; film tableta, 700 mg

Pakovanje: boca, plastična, 1 x 60 komProizvođač:

 1. Glaxo Operations UK Limited (traiding as Glaxo Wellcome Operations)

 2. Glaxo Wellcome S.A.


Adresa: 1. Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ, Velika Britanija

2. Avenida de Extramadura 3, 09400 Aranda de Duero Burgos, Španija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Telzir™, 700 mg, film tableta

INN fosamprenavir


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Telzir™ i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Telzir™

 3. Kako se upotrebljava lek Telzir™

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Telzir™

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Telzir™ I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek TelzirTM se primenjuje u terapiji HIV infekcije (infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije).


  Lek TelzirTM pripada grupi lekova koji su poznati kao antiretrovirusni lekovi. Primenjuje se uz male doze drugog leka, ritonavira, koji podiže nivo leka TelzirTM u krvi. Lek TelzirTM pripada grupi antiretrovirusnih lekova koji se nazivaju inhibitori proteaze. Proteaza je enzim koji HIV proizvodi i koji omogućava da se virus razmnožava u Vašim belim krvnih zrncima (ćelije CD4). Zaustavljanjem delovanja proteaze lek TelzirTM zaustavlja razmnožavanje virusa HIV i inficiranje novih ćelija CD4.


  Lek TelzirTM se primenjuje sa malim dozama ritonavira u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima ("kombinovana terapija") za lečenje odraslih osoba, adolescenata i dece starije od 6. godine života, inficiranih virusom HIV-1.


  HIV može postati otporan na lekove protiv virusa HIV. Kako bi se izbegla navedena pojava, i kako bi se sprečilo pogoršanje Vašeg oboljenja, veoma je bitno da sve svoje lekove primenjujete isključivo u skladu sa preporukom.


  Primena leka TelzirTM neće sprečiti prenošenje HIV virusa. HIV infekcija se prenosi seksualnim kontaktom sa inficiranom osobom ili prenosom putem inficirane krvi (na primer korišćenjem zajedničke igle).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Telzir™?


  Lek TelzirTM je potrebno primenjivati u kombinaciji sa malim dozama ritonavira i drugih antiretrovirusnih lekova. Stoga je važno da pažljivo pročitate uputstvo dostavljeno uz pakovanje navedenih lekova. Ukoliko imate dodatnih pitanja o ritonaviru ili drugim propisanim lekovima, molimo Vas da se posavetujete sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Lek Telzir™ ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TelzirTM?


  Lek TelzirTM uvek primenjujte isključivo u skladu sa savetom Vašeg lekara. Veoma je važno da primenjujete kompletnu dnevnu dozu leka TelzirTM i ritonavira koju Vam je propisao lekar. Ne uzimajte više od preporučene doze. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Tablete progutajte cele, sa malo vode ili druge tečnosti. Tablete leka TelzirTM se mogu primenjivati sa hranom ili nezavisno od nje. Lek TelzirTM je takođe dostupan u obliku tečnosti (oralna suspenzija) za osobe koje nisu u stanju da progutaju tablete. (Pročitajte uputstvo iz pakovanja leka TelzirTM, oralna suspenzija, za smernice

  o primeni leka uz hranu ili nezavisno od nje.)


  Koliko leka primeniti Odrasle osobe

  Preporučena doza je jedna tableta leka TelzirTM od 700 mg, dva puta dnevno sa 100 mg ritonavira dva puta

  dnevno.


  Deca starija od 6.godine života i telesne mase najmanje 39 kg

  Deca mogu primeniti dozu namenjenu odraslim osobama od jedne tablete leka TelzirTM od 700 mg, dva puta dnevno sa 100 mg ritonavira dva puta dnevno, ukoliko mogu da progutaju cele tablete.


  Deca starija od 6.godine života i telesne mase ispod 39 kg

  Primeniti oralnu suspenziju leka TelzirTM.


  Odrasle osobe sa oboljenjem jetre

  Ukoliko imate blago oboljenje jetre, doza je jedna tableta leka TelzirTM od 700 mg, dva puta dnevno sa 100 mg ritonavira samo jednom dnevno. Ukoliko imate umereno ili teško oboljenje jetre potrebno je umanjiti dozu leka. Navedeno podešavanje doze nije moguće realizovati primenom tableta leka TelzirTM. Potrebno je primeniti oralnu suspenziju leka TelzirTM.


  Ako ste uzeli više leka TelzirTM nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli više od propisane doze leka TelzirTM:

  Odmah se obratite za savet Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek TelzirTM

  Ukoliko zaboravite da primenite dozu leka TelzirTM, primenite je čim se setite, a potom nastavite terapiju kao i ranije. Ne primenjujte duplu dozu leka kako bi nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek TelzirTM

  Ne prekidajte primenu leka TelzirTM bez odgovarajućeg saveta lekara

  Lek TelzirTM primenjujte dok to preporučuje Vaš lekar. Ne prekidajte primenu leka, osim ukoliko Vas lekar ne

  posavetuje tako.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i prilikom primene ostalih lekova, primena leka TelzirTM može uzrokovati pojavu neželjenih dejstava, ali se ona neće javiti kod svih osoba. Prilikom lečenja HIV infekcije može se dogoditi da je teško reći da li su neželjena dejstva izazvana primenom leka TelzirTM, drugih lekova koji se primenjuju istovremeno ili samom HIV infekcijom. Iz navedenog razloga je veoma važno da se posavetujete sa Vašim lekarom o svakoj promeni svog zdravstvenog stanja.


  Veoma česta neželjena dejstva

  Mogu se javiti kod više od 1 od 10 osoba:

 5. KAKO ČUVATI LEK TelzirTM?

  Rok upotrebe


  3 godine

  Lek TelzirTM ne koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na boci i spoljašnjem pakovanju leka.


  Čuvanje

  Lek TelzirTM čuvati izvan vidokruga i domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 30°C.

  Ukoliko posedujete tablete leka TelzirTM koje Vam nisu potrebne, ne uklanjajte ih putem otpadnih voda ili

  otpada iz domaćinstva. Vratite ih farmaceutu koji će ih ukloniti na način koji neće škoditi životnoj sredini.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek TelzirTM?

Opadry Pink 03K14881: hipromeloza; titan-dioksid (E171); triacetin, gvožđe (III)-oksid, crveni.


Kako izgleda lek TelzirTM i sadržaj pakovanja

Gotov proizvod je pakovan u boce od polietilena visoke gustine sa sigurnosnim zatvaračem od polipropilena. U kutiji se nalazi jedna boca sa 60 film tableta. Tablete imaju oblik kapsula, bikonveksne su, ružičaste boje i sa jedne strane označene oznakom „GXLL7“.


Lek TelzirTM je dostupan i u obliku oralne suspenzije za pacijente koji nisu u stanju da progutaju tablete.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:


 1. Glaxo Operations UK Limited (traiding as Glaxo Wellcome Operations) Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ, Velika Britanija

 2. Glaxo Wellcome S.A.


Avenida de Extramadura 3, 09400 Aranda de Duero Burgos, Španija


Napomena:


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-0152-11-002 od 15.12.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z