Moozeeck

Epivir


UPUTSTVO ZA LEK


Epivir®, film tablete, 150 mg

Pakovanje: bočica plastična, 1 x 60 film tableta


Proizvođač: 1. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

2. Glaxo Wellcome Operations UK Limited


Adresa: 1. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Poljska

2. Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ, Velika Britanija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited


Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Epivir®, 150mg, film tablete

INN

lamivudin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Epivir i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Epivir

 3. Kako se upotrebljava lek Epivir

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Epivir

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Epivir I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Epivir se primenjuje kod lečenja HIV infekcije (virus humane imunodeficijencije) kod odraslih osoba i dece.


  Lek Epivir sadrži aktivnu supstancu lamivudin. On pripada grupi antiretrovirusnih lekova koji se nazivaju

  nukleozidni analozi, inhibitori reverzne transkriptaze (NRTI).


  Lek Epivir ne dovodi do potpunog izlečenja od HIV infekcije; on smanjuje količinu virusa u Vašem organizmu, i održava je na niskom nivou. Ovaj lek takođe povećava broj CD4 ćelija. CD4 ćelije predstavljaju tip belih krvnih zrnaca koje su važne u odbrani vašeg organizma od infekcija.


  Odgovor na primenu terapije lekom Epivir nije isti kod svake osobe. Vaš lekar će pratiti efikasnost Vaše terapije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Epivir?


  Lek Epivir ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Epivir


  Lek Epivir uvek primenjujte isključivo u skladu sa savetom Vašeg lekara. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste imate nedoumica.


  Progutajte tablete sa malo vode. Lek Epivir se može primeniti uz hranu ili nezavisno od nje.


  Ostanite u stalnom kontaktu sa Vašim lekarom

  Lek Epivir pomaže u ostvarivanju kontrole nad Vašim zdravstvenim stanjem. Potrebno je da nastavite da sa svakodnevnom primenom, u cilju sprečavanja pogoršanja Vaše bolesti. Moguće je da će i dalje dolaziti do razvoja drugih infekcija i oboljenja udruženih sa HIV infekcijom.

  Ostanite u kontaktu sa Vašim lekarom i ne prekidajte sa primenom leka Epivir bez odgovarajućeg saveta Vašeg lekara.


  Koliko leka da upotrebite?


  Odrasle osobe i deca telesne mase 30kg i više:


  Uobičajena doza leka Epivir od 300 mg dnevno se primenjuje:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao što je slučaj i sa svim drugim lekovima, i lek Epivir može prouzrokovati neželjena dejstva, ali se ona ne javljaju kod svake osobe.


  Prilikom lečenja HIV infekcije može biti teško odrediti da li je simptom neželjeno dejstvo primene leka Epivir ili


  drugih lekova koje primenjujete ili posledica same HIV infekcije. Zato je veoma važno da se posavetujete sa Vašim lekarom o svim promenama Vašeg zdravlja.


  Kao što je moguća pojava neželjenih dejstava primene leka Epivir navedenih u daljem tekstu, tokom primene kombinovane terapije HIV infekcije može doći do razvoja drugih stanja.

  Važno je da pročitate dalje informacije u ovom odeljku pod „Ostala moguća neželjena dejstva primene

  kombinovane terapije HIV infekcije ”.


  Česta neželjena dejstva

  Mogu se javiti kod najviše 1 od 10 osoba:


 5. KAKO ČUVATI LEK Epivir?


  Rok upotrebe


  5 godina

  Lek Epivir ne koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju leka.


  Čuvanje

  Lek Epivir čuvati van domašaja i vidokruga dece. Čuvati na temperaturi do 30°C.


  Ukoliko imate tablete leka Epivir koje Vam nisu potrebne, nemojte ih uklanjati putem otpadnih voda ili smeća iz domaćinstva. Pitajte svog farmaceuta kako da uništite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći kod zaštite spoljašnje sredine.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Epivir?

Svaka tableta sadrži 150mg lamivudina. Pomoćne supstance:

jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna; natrijum–skrobglikolat (tip A); magnezijum-stearat.

film obloga: hipromeloza; titan-dioksid (E171); makrogol 400; polisorbat 80


Kako izgleda lek Epivir i sadržaj pakovanja


Bele, romboidne, blago bikonveksne film tablete. Na obe strane tableta utisnuta je podeona linija između utisnutih oznaka „GX“ i „CJ7“.


HDPE bočica sa sigurnosnim zatvaračem sa 60 film tableta i Uputstvo za lek, u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Proizvođači:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Poljska i

Glaxo Wellcome Operations UK Limited

Priory Street, Ware, Hertfordshire SG12 0DJ, Velika Britanija


Napomena:


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno April, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole: 515-01-6494-12-001.........10.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z