Moozeeck

Esmya


UPUTSTVO ZA LEK


Esmya®

tablete, 5 mg, blister 2x14 tableta


Proizvođač: Gedeon Richter Plc.


Adresa: Gyömröi ŭt. 19-21 1103 Budimpešta, Mađarska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Richter Gedeon Nyrt.

Adresa: Vladimira Popovića 6, Beograd, Srbija.


Esmya®, tablete 5 mg Ulipristal


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Esmya i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Esmya

 3. Kako se upotrebljava lek Esmya

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Esmya

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK Esmya ® I ČEMU JE NAMENJEN


Aktivna supstanca u leku Esmya je ulipristal-acetat. Lek se koristi za lečenje umerenih do teških simptoma fibroidnih tumora materice (često nazivanih miomi), koji predstavljaju nekarcinogene tumore uterusa (materice).


Lek Esmya je namenjen lečenju odraslih žena (starije od 18 godina) pre nego što uđu u menopauzu, a kod kojih je potrebno izvršiti operaciju fibroidnih tumora.


Kod nekih žena fibroidni tumori materice mogu da izazovu obilna menstrualna krvarenja (“menstruacije”), bol u karlici (nelagodnost u stomaku) i mogu stvarati pritisak na druge organe.


Ovaj lek deluje tako što modifikuje aktivnost progesterona, prirodnog hormona koji se stvara u telu. Lek Esmya se može koristiti najduže 3 meseca, za smanjenje veličine fibroidnih tumora, za zaustavljanje ili smanjenje krvarenja i za povećanje broja crvenih krvnih zrnaca, pre operacije.


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Esmya


  Trebalo bi da znate da većina žena nema menstrualno krvarenje (“menstruaciju”), tokom trajanja terapije i nekoliko nedelja kasnije.


  Lek Esmya ne smete koristiti: Ne uzimajte lek Esmya :

 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Esmya


  Uvek uzimajte lek Esmya tačno onako kako vam je rekao vaš lekar. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.

  Preporučena doza je jedna tableta od 5 mg dnevno, u trajanju do 3 meseca.

  Trebalo bi da počnete da uzimate lek Esmya u prvoj nedelji menstrualnog ciklusa. Tabletu treba progutati sa vodom i može se uzeti sa ili bez hrane.


  Ako ste uzeli više leka Esmya nego što je trebalo


  Iskustvo sa istovremenim uzimanjem nekoliko doza leka Esmya je ograničeno. Nije bilo slučajeva ozbiljnih neželjenih dejstava ukoliko se uzelo odjednom više doza leka Esmya .

  Ipak treba da pitate svog lekara ili farmaceuta za savet ako ste uzeli više leka Esmya nego što bi trebalo.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Esmya


  Ako propustite dozu za manje od 12 sati, uzmite lek čim se setite. Ako propustite dozu za više od 12 sati, preskočite propuštenu tabletu i uzmite samo jednu tabletu, kao i obično. Nikada ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Esmya


  Lek Esmya treba da se uzima do 3 meseca. Nemojte prestati sa uzimanjem Vaših tableta bez saveta lekara, čak i ako se osećate bolje, jer se simptomi mogu ponovo pojaviti kasnije.


  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i ovaj lek može da izazove neželjena dejstva, iako se ne moraju javiti kod svih koji uzimaju lek.


  Veoma česta neželjenà dejstvà (javljaju se kod više od 1 na 10 lečenih pacijenata):


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. KAKO ČUVATI LEK Esmya


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Ne upotrebljavati lek nakon isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i blisteru posle reči EXP.

  Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan tog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Lekovi se ne smeju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako da odložite lekove koji Vam više nisu potrebni. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.


 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Esmya


Aktivna supstanca:

Ulipristal-acetat. Jedna tableta sadrži 5mg ulipristal-acetata.


Pomoćne supstance:

Celuloza mikrokristalna, Manitol, Natrijum-kroskarmeloza,Talk, Magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Esmya i sadržaj pakovanja


Okrugle, bikonveksne tablet, bele do skoro bele boje, sa utisnutom oznakom "ES5" sa jedne strane. 2 PVC/PE/PVDC-aluminijumska blistera narandžaste boje sa po 14 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Richter Gedeon Nyrt. Vladimira Popovića 6, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Gedeon Richter Plc.

Gyömröi ŭt. 19-21 1103 Budimpešta, Mađarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5360-12-001 od 20.08.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z