FISKocr

Bicadex


UPUTSTVO ZA LEK


Bicadex®, film tablete, 50mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija


Bicadex® film tablete, 50mg bikalutamid


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bicadex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bicadex

 3. Kako se upotrebljava lek Bicadex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bicadex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Bicadex® I ČEMU JE NAMENJEN


  Bicadex sadrži aktivnu supstancu bikalutamid koji pripada grupi lekova koji se nazivaju antiandrogeni.

  Bicadex se koristi u terapiji karcinoma prostate. Deluje tako što blokira efekte muških polnih hormona kao što je testosteron.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Bicadex


  Lek Bicadex ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Bicadex


  Uvek uzimajte lek Bicadex onako kako vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Uobičajena doza za odraslog muškarca je jedna tableta dnevno. Progutajte tabletu celu sa malo tečnosti.

  Trudite se da uzimate tabletu uvek u isto vreme u toku dana.

  Ne prekidajte sa primenom leka čak i ako se dobro osećate, sve dok vam to lekar ne kaže.


  Ako ste uzeli više leka Bicadex nego što je trebalo


  Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu leka Bicadex nego što bi trebalo, odmah se javite lekaru ili se obratite najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Bicadex


  Ukoliko zaboravite da popijete lek, uzmite sledeću dozu u predviđeno vreme i nastavite po uobičajenom rasporedu.

  Ne uzimajte dvostruku dozu leka da bi nadokandili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Bicadex


  Ne prekidajte sa primenom leka čak i ako se dobro osećate, sve dok vam to lekar ne kaže.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Bicadex može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata.


  Alergijske reakcije:

  Javljaju se povremeno (kod manje od 1 u 100 pacijenata). Simptomi koji se javljaju su nagla pojava:

  Lekar će uraditi analizu krvi da proveri da li je došlo do nekih promena u krvnoj slici.


  Ukoliko neka od neželjenih reakcija postane ozbiljna, ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Bicadex


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Bicadex posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Ne zahtevaju se posebni uslovi čuvanja leka.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bicadex


Aktivna supstanca: bikalutamid.

Jedna film tableta sadrži 50 mg bikalutamida.


Pomoćne supstance-

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; povidon K-30; natrijum-skrobglikolat; magnezijum-stearat.

Film tablete: Opadry White Y-1-7000, u čiji sastav ulaze: hipromeloza; titan-dioksid (E171); makrogol 400.


Kako izgleda lek Bicadex i sadržaj pakovanja


Farmaceutski oblik

Film tablete.

Okrugle, bikonveksne film tablete bele boje.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Bicadex, film tableta, 28x50mg: 2 (PVC/PVDC/Alu ili PVC/Alu) blistera sa po 14 film tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o , Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o, Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Bicadex film tablete, 28 x 50mg: 515-01-00566-13-001 od 12.08.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z