FISKocr

Brilique


UPUTSTVO ZA LEK


Brilique® film tableta, 90 mg Pakovanje:ukupno56kom,blister,4x14kom


Proizvođač/adresa: AstraZeneca AB


S-151 85, Södertälje, Švedska


AstraZeneca UK Limited


SK10 2NA, Macclesfield, Velika Britanija


Podnosilac zahteva: AstraZeneca UK Limited


Adresa: Augusta Cesarca 12, 11 000 Beograd, Srbija


Brilique®, film tablete, 90 mg tikagrelor


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Brilique i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Brilique

 3. Kako se upotrebljava lek Brilique

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Brilique

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Brilique® I ČEMU JE NAMENJEN


  Brilique sadrži aktivnu supstancu koja se naziva tikagrelor. On pripada grupi lekova koji se nazivaju antiagregacioni lekovi.


  Brilique utiče na ćelije koje se nazivaju ‘krvne pločice’ (takođe i trombociti). Ove veoma male krvne ćelije pomažu da se zaustavi krvarenje tako što se zbijaju kako bi začepile minijaturne otvore na krvnim sudovima koji su isečeni ili oštećeni.


  Međutim, trombociti takođe mogu da formiraju ugruške u obolelim krvnim sudovima srca i mozga. To može da bude veoma opasno zato što:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Brilique


  Lek Brilique ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Brilique

  Lek Brilique uvek uzimajte tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, treba da se obratite

  svom lekaru ili farmaceutu.


  Koliko leka treba uzeti

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Brilique može da izazove neželjena dejstva, mada ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata. Sledeća neželjena dejstva mogu da se jave pri primeni ovog leka:


  Učestalost mogućih neželjenih dejstava koja su dole navedena je definisana na osnovu sledećih kriterijuma:

  česta (pogađaju 1 do 10 korisnika na 100); povremena (pogađaju 1 do 10 korisnika na 1 000); retka (pogađaju

  1 do 10 korisnika na 10 000).


  Odmah se obratite lekaru ukoliko primetite bilo šta od sledećeg – možda Vam je potrebna hitna medicinska terapija:

  Ovo su znaci jedne vrste moždanog udara izazvanog moždanim krvarenjem, koji se javlja povremeno.  Povremena (pogađaju 1 do 10 korisnika na 1 000)


  Ukoliko bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ukoliko primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas recite to svom lekaru ili farmaceutu, ali nemojte prekidati upotrebu leka Brilique sve dok ne porazgovarate sa njima.

 5. KAKO ČUVATI LEK Brilique Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Brilique posle isteka roka upotrebe koji je naveden na blisteru i kutiji posle slova EXP. Rok

  upotrebe se odnosi na poslednji dan datog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30ºC.

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Lekove ne treba odlagati u slivnike ili kućno smeće. Pitajte svog farmaceuta na koji način treba da odlažete lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći zaštiti životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Brilique


Jezgro tablete: manitol (E421), kalcijum-hidrogenfosfat dihidrat, natrijum-skrob-glikolat, hidroksipropilceluloza (E463), magnezijum-stearat (E470b)

Omotač tablete: hipromeloza (E464), titan-dioksid (E171), talk, polietilen glikol 400 i gvožđe-oksid, žuti

(E172).


Kako izgleda lek Brilique i sadržaj pakovanja


Film tableta (tableta): Okrugle bikonveksne film tablete žute boje sa utisnutim oznakama „90“ i „T“ na jednoj strani tablete.


Brilique se može nabaviti u PVC/PVDC-Aluminijumskim blisterima sa sunca/meseca) sa 14 film tableta, u kartonskoj kutiji sa 56 film tableta (4 blistera).

kalendarom

(sa

simbolima

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za promet: Predstavništvo AstraZeneca UK Limited

Augusta Cesarca 12, 11 000 Beograd, Srbija

Proizvođač: AstraZeneca AB Gärtunavägen SE-151 85

Södertälje Sweden

Proizvođač:

AstraZeneca UK Limited Silk Road Business Park

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA United Kingdom


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart. 2012.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Brilique®, film tableta, 56 x (90mg): 515-01-1105-11-001 od 08.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org