Moozeeck

NITROGLICERIN


UPUTSTVO ZA LEK


NITROGLICERIN; sublingvalna tableta; 0.5mg Pakovanje: bočica staklena, 1 x 40 sublingvalnih tabletaProizvođač:

JAKA-80 RADOVIŠ A.D.

Adresa: Prvomajska bb, Skopje, Republika Makedonija

Podnosilac zahteva: JAKA 80N DOO NIŠ

Adresa: Igmanska bb, 18000 Niš, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik NITROGLICERIN; 0.5 mg; sublingvalna tableta


INN: gliceriltrinitratU ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek NITROGLICERIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek NITROGLICERIN

 3. Kako se upotrebljava lek NITROGLICERIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek NITROGLICERIN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NITROGLICERIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek NITROGLICERIN pripada grupi lekova koji se nazivaju vazodilatatori, koji se koriste za lečenje bolesti srca. Aktivna supstanca je gliceriltrinitrat, koji deluje vazodilatatorno na glatke mišiće krvnih sudova.


  Lek NITROGLICERIN se upotrebljava:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NITROGLICERIN

  Lek NITROGLICERIN ne smete koristiti:


  Hipotenzivni efekat leka NITROGLICERIN može biti povećan u slučaju istovremene primene alkohola.


  Uzimanje leka NITROGLICERIN sa hranom i pićima

  Nemojte konzumirati alkoholna pića tokom terapije lekom NITROGLICERIN, jer hipotenzivni efekat leka može biti povećan.

  Primena leka NITROGLICERIN u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate da zatrudnite, obavezno se obratite Vašem lekaru koji će proceni da li je potencijalna korist primene leka za majku veća od potencijalnog rizika za plod.

  Ukoliko dojite, obratite Vašem lekaru pre primene leka NITROGLICERIN.

  Uticaj leka NITROGLICERIN na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Usled ozbiljnosti zdravstvenog stanja koje zahteva hitnu primenu leka NITROGLICERIN, pacijent ne bi trebalo

  da upravlja motornim vozilom, niti rukuje mašinama neposredno po uzimanju leka.

  Ukoliko i nakon prestanka anginoznog napada osećate vrtoglavicu ili slične simptome, ne bi trebalo da upravljate motornim vozilom i rukujete mašinama.

  Konzumiranje alkohola može potencirati vrtoglavicu izazvanu primenom leka NITROGLICERIN.

  Važne informacije o nekim sastojcima leka NITROGLICERIN


  Lek NITROGLICERIN ne sadrži pomoćne supstance koje mogu imati uticaja na bezbednu primenu leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NITROGLICERIN

  Lek NITROGLICERIN uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  NITROGLICERIN sublingvalne tablete treba staviti pod jezik (sublingvalna primena) gde ostaju do rastvaranja. Na mestu primene može se javiti osećaj peckanja ili bockanja.


  Odrasli

  Tretman akutnog napada angine pektoris

  Kada započne napad angine pektoris jednu sublingvalnu tabletu (0,5mg) staviti pod jezik. Ukoliko simptomi ne prođu, postupak se može ponoviti za 5 minuta. Maksimalno 3 sublingvalne tablete mogu se primeniti u periodu od 15 minuta (u intervalima od po 5 minuta). Ukoliko bol postoji i posle toga, potrebno je da se hitno obratite Vašem lekaru.

  Trebalo bi da uzmete lek u sedećem položaju, kako bi se sprečio rizik od pojave simptoma posturalne hipotenzije (nagli pad krvnog pritiska, pri ustajanju).


  Profilaksa (prevencija) napada angine pektoris

  Jednu sublingvalnu tabletu (0,5mg) staviti pod jezik 5-10 minuta uoči aktivnosti koja može da izazove anginozni napad.


  Deca

  Lek NITROGLICERIN nije namenjen za primenu kod dece.


  Starije osobe

  Starijim osobama se preporučuje da kad god je moguće budu u sedećem položaju tokom primene leka NITROGLICERIN, kako bi se sprečila pojava hipotenzije i sinkope (nagli gubitak svesti).


  Ukoliko mislite da lek NITROGLICERIN suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli lek NITROGLICERIN više nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka NITROGLICERIN nego što bi trebalo, ili ukoliko je neko drugi uzeo Vaš lek,

  odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.


  U slučaju da ste uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo, može doći do prekomernog pada krvnog pritiska, (praćen vrtoglavicom i glavoboljom), mučnine, osećaja nemira, nesvestice, promene boje kože (pomodrelost), methemoglobinemije (prisustvo methemoglobina u krvi (oblik hemoglobina koji ne može da veže kiseonik)), otežanog disanja, pada koncentracije kiseonika u tkivima, usporenog rada srca, mentalnih poremećaja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek NITROGLICERIN


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek NITROGLICERIN


  Lek NITROGLICERIN uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek NITROGLICERIN, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se kod Vas pojavi bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava PRESTANITE da uzimate lek NITROGLICERIN i odmah se obratite Vašem lekaru:

  pogoršanje anginoznog napada, bol u grudima, teškoće pri disanju, pomodrelost usana, prstiju na rukama ili

  nogama, ubrzan ili usporen rad srca, slabljenje ili gubitak vida na jednom oku, slabost jedne ruke ili noge, ili cele polovine tela, otežan ili nerazgovetan govor, gubitak koordinacije, gubitak svesti.


  Neželjena dejstva su navedena prema učestalosti:


  Veoma često (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Pulsirajuća glavobolja.


  Često (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  Vrtoglavica, ošamućenost, pospanost, ubrzan srčani rad, ortostatska hipotenzija, slabost, pad krvnog pritiska.


  Povremeno (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Sinkopa, crvenilo lica, cirkulatorni kolaps, mučnina, povraćanje, osećaj peckanja na mestu primene leka.


  Retko (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Pogoršanje anginoznog napada, usporen rad srca, cijanoza (pojava plave, modre prebojenosti kože i sluzokoža), alergijska reakcija na koži.


  Veoma retko (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Methemoglobinemija, nemir, cerebralna ishemija (stanje u kome moždano tkivo ne prima dovoljnu količinu kiseonika iz krvi), otežano disanje, gorušica, zadah iz usta, osip, zapaljene kože praćeno ljuštenjem i crvenilom.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK NITROGLICERIN

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe pre otvatanja: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 6 nedelja.


  Nemojte koristiti lek NITROGLICERIN posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25°C zaštićeno od svetlosti u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se unuštava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek NITROGLICERIN


Jedna NITROGLICERIN sublingvalna tableta sadrži 0,5 mg gliceriltrinitrata.


Pomoćne supstance: kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-stearat; talk; skrob, kukuruzni; manitol; želatin.


Kako izgleda lek NITROGLICERIN i sadržaj pakovanja

Okrugle, bikonveksne tablete bele do skoro bele boje sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.


U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se staklena bočica, od tamnog stakla zapremine 8 ml sa plastičnim zatvaračem. Bočica sadrži 40 sublingvalnih tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole


JAKA 80 N DOO NIŠ,

Igmanska bb, 18000 Niš


Proizvođač

JAKA-80 RADOVIŠ A.D.,

Prvomajska bb, Skopje, Republika Makedonija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2013.


Režim izdavanja leka


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole


515-01-7664-11-001 od 18.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z