Moozeeck

Eylea


UPUTSTVO ZA LEK


Eylea®, rastvor za injekciju, 40 mg/mL, Pakovanje: bočica, 1 x 0,1mL


Proizvođač: Bayer Pharma AG


Adresa: Mullerstrasse 178, Berlin, Nemačka

Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


Eylea®, 40 mg/mL rastvor za injekciju u bočici aflibercept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Eylea i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Eylea

 3. Kako se upotrebljava lekEylea

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Eylea

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK EYLEA I ČEMU JE NAMENJEN


Lek Eylea je rastvor koji se ubrizgava u oko radi lečenja stanja oka koje se zove vlažna senilna degeneracija makule kod odraslih osoba, poznatija kao vlažna AMD. Aflibercept, aktivna supstanca leka Eylea, blokira aktivnost grupe faktora, poznatih kao faktor A rasta vaskularnog endotela (VEGF-A) i faktor rasta placente (PlGF), koji u višku pokreću abnormalno formiranje novih krvnih sudova u oku. Ovi novi krvni sudovi mogu da izazovu curenje sastojaka krvi u oko i eventualno oštećenje tkiva koje je u oku odgovorno za vid.


Pokazano je da lek Eylea može da zaustavi rast novih abnormalnih krvnih sudova u oku iz kojih često ističe tečnost ili krv. Lek Eylea može pomoći da se stabilizuje, i u mnogim slučajevima, poboljša vid u situacijama gubitka vida vezanim za vlažnu AMD.


2.ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK EYLEA


Lek Eylea ne smete koristiti:Kako izgleda lek Eylea i sadržaj pakovanja


Lek Eylea je rastvor za injekcije (rastvor) u bočici (4mg/100 mikrolitara). Rastvor je bezbojan do bledožute boje. Pakovanje sadrži jednu bočicu.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija


Proizvođač:

Bayer Pharma AG

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


  1. od 22.11.2013.


   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima:


   Terapijske indikacije


   Lek Eylea je indikovan za lečenje neovaskularne (vlažne) senilne degeneracije makule kod odraslih osoba (videti odeljak 5.1 Sažetka karakteristika leka).


   Doziranje i način primene

   Lek Eylea se isključivo primenjuje putem intravitrealne injekcije.


   Lek Elyea sme da primenjuje isključivo kvalifikovan lekar sa iskustvom u primeni intravitrealnih injekcija.


   Doziranje


   Preporučena doza leka Eylea je 2 mg aflibercepta, što odgovara količini od 50 mikrolitara leka.


   Terapija leko m Eylea započinje jednom injekcijom mesečno tokom prva tri meseca, nakon čega sledi primena jedne injekcije na svaka dva meseca. Između primenjenih injekcija nema potrebe za praćenjem pacijenata.


   Nakon prvih 12 meseci terapije lekom Eylea, terapijski interval može biti produžen na osnovu rezultata pregleda oštrine vida i pregleda očnog dna. Dalji raspored kontrolnih pregleda treba da odredi lekar koji leči pacijenta, i tada raspored kontrolnih pregleda može biti češći nego raspored dolazaka za injekcije.


   Posebne populacije


   Oštećenje jetre i/ili bubrega

   Nisu sprovedene specifične studije za primenu leka Eylea kod pacijenata sa oštećenjem jetre i/ili bubrega. Dostupni podaci ne ukazuju na potrebu prilagođavanja doze kod ovih pacijenata (videti odeljak 5.2 Sažetka karakteristika leka).


   Stariji pacijenti

   Nije potreban poseban oprez.


   Pedijatrijska populacija pacijenata

   Bezbednost i efikasnost primene leka nije ustanovljena kod dece i adolescenata. Ne postoji


   odgovarajuća primena leka Eylea kod pedijatrijske populacije u indikaciji vlažna senilna degeneracija makule (AMD – eng.age-realted macular degeneration).


   Način primene


   Primena intravitrealne injekcije mora se sprovesti u skladu sa medicinskim standardima i važećim smernicama od strane kvalifikovanog lekara koji ima iskustva u davanju intravitrealnih injekcija. U principu, terba obezbediti adekvatnu anesteziju i mere asepse, uključujući topikalnu primenumikrobicida širokog spektra (na primer, primena povidon joda na kožu periokularne regije, kapka i površinu oka). Preporučuje se hirurška dezinfekcija ruku, upotreba sterilnih rukavica, sterilne komprese i sterilnog spekuluma za očne kapke (ili ekvivalentnog instrumenta).


   Iglu injekcije treba uvesti u vitrealnu šupljinu 3,5-4,0 mm posteriorno od limbusa, izbegavajući horizontalni meridijan i usmeravajući je u pravcu centra očne jabučice. Potom se ubrizgava 0,05 mL zapremine rastvora za injekciju; za sledeću injekciju treba koristiti drugo mesto na beonjači.


   Neposredno nakon intravitrealne injekcije treba proveriti da li je kod pacijenta došlo do povećanja vrednosti intraokularnog pritiska. Odgovarajuća kontrola može se sastojati i od provere perfuzije papile optičkog nerva ili tonometrije. Ako je potrebno, treba da bude dostupna sterilna oprema za paracentezu.


   Nakon intravitrealne injekcije, pacijente treba uputiti da bez odalaganja prijave simptome koji ukazuju na endoftalmitis (na primer bol u očima, crvenilo oka, fotofobija, zamućenje vida).


   Jednu bočicu treba koristiti samo za terapiju jednog oka.


   Bočica sadrži više od preporučene doze od 2 mg. Ukupna zapremina bočice (100 mikrolitara) ne treba da se iskoristi u celosti. Višak tečnosti treba izbaciti pre davanja injekcije. Injektovanje celokupne zapremine bočice moglo bi da dovede do perdoziranja. Da bi se vazdušni mehur izbacio zajedno sa viškom leka, polako pritiskati klip dok se ne izravnaju cilindrična baza vrha klipa i crna linija za doziranje na špricu (što odgovara 50 mikrolitara, odnosno 2 mg aflibercepta).


   Nakon injekcije, neiskorišćeni ostatak leka treba baciti.


   Za odlaganje leka videti odeljak „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka”.


   Kontraindikacije


   Preosetljivost na aktivnu supstancu aflibercept ili na neku od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku

   „Lista pomoćnih supstanci”.

   Postojanje akutne ili suspektne infekcije oka ili periokularne regije. Akutna teška intraokularna inflamacija.


   Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


   Endoftalmitis

   Intravitrealne injekcije, uključujući i one sa afliberceptom, bile su udružene sa endoftalmitisom (videti odeljak “Neželjena dejstva“). Pravilna aseptična tehnika davanja injekcije mora se uvek koristiti kada se primenjuje lek Eylea. Pacijente treba uputiti da bez odlaganja prijave simptome koji ukazuju na endoftalmitis, a simptome treba tretirati na odgovarajući način.


   Povećanje intraokularnog pritiska

   Povećanje intraokularnog pritiska zapaženo je u periodu od 60 minuta nakon davanja intravitrealne injekcije, uključujući i one sa lekom Eylea (videti odeljak “Neželjena dejstva”). Poseban oprez je potreban kod pacijenata sa slabo kontrolisanim glaukomom (ne ubrizgavati lek Eylea ako je intraokularni pritisak ≥ 30 mmHg). U takvim slučajevima intraokularni pritisak,kao i perfuziju papile optičkog nerva,treba kontrolisati i tretirati na odgovarajući način.


   Imuno ge nost

   Kako je ovo protein koji se terapijski primenjuje, postoji potencijal za imunogenost kod leka Eylea (videti odeljak “Neželjena dejstva”). Pacijente treba uputitida prijave znake i simptome intraokularne inflamacije, na primer bol, fotofobiju, ili crvenilo što mogu biti klinički znaci koji se mogu pripisati hipersenzitivnosti.


   Sistemska dejstva

   Sistemski neželjeni događaji, uključujući i ne-okularne hemoragije i arterijske tromboembolijske događaje, bili su prijavljeni nakon intravitrealne injekcije VEGF inhibitora, i teorijski postoji rizik da se to može odnositi na VEGF inhibiciju.


   Ostalo

   Kao i za druge intravitrealne anti-VEGF lekove namenjene vlažnoj AMD, i ovde važi sledeće:

   • Bezbednost i efikasnost terapije lekom Eylea uz istovremenu primenu u oba oka nije sistematski proučavana.

   • Faktori rizika povezani sa razvojem rascepapigmentnog epitela retine posle anti-VEGF terapije vlažne AMD, uključuju veliku i/ili visoku ablaciju retine. Kada se započinje terapija lekom Eylea, treba preduzeti mere opreza kod pacijenata sa faktorima rizika za razvoj rascepapigmentnog epitela retine.

   • Terapiju treba odložiti pacijentima sa regmatogenom ablacijom retine ili stepenom 3 odnosno 4 rupe u makuli.

   • U slučaju retinalnog rascepa dozu treba odložiti a terapiju ne treba nastavljati dok se rascep adekvatno ne sanira.

   • Dozu treba odložiti, a terapiju ne treba nastavljati pre sledećeg zakazanog termina terapije u slučaju:

   • smanjene najbolje korigovane oštrine vida (BCVA) od ≥ 30 slova, u poređenju sa poslednjom procenom oštrine vida;

   • subretinalne hemoragije koja zahvata centar fovee, ili ako je veličina hemoragije ≥ 50% ukupnepovršine lezije.

   • Dozu ne treba primenjivati u periodu od 28 dana pre planirane ili nakon izvršene intraokularne hirurške intervencije.


Ovaj lek sadrži manje od 1mmol (23 mg) natrijuma po dozi, što znači da je u suštini „bez natrijuma“.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Nisu sprovedena ispitivanja interakcija sa drugim lekovima.

Dopunska primena fotodinamske terapije (PDT) verteprofinom i lek Eylea nisu ispitivani, stoga bezbednosni profil nije ustanovljen.


Primena u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća

Nema podataka o primeni aflibercepta kod trudnica.

Ispitivanja na životinjama su pokazala embrio-fetalnu toksičnost pri visokoj sistemskoj izloženosti (videti odeljak 5.3 Sažetka karakteristika leka).


Iako je sistemska izloženost nakon okularne primene vrlo niska, ne preporučuje se primena leka Eylea tokom trudnoće, osim ako potencijalna korist od terapije prevazilazi potencijalni rizik za fetus.


Dojenje

Nije poznato da li se aflibercept izlučuje u humanom mleku. Rizik za dete koje se doji ne može biti isključen.


Lek Eylea se ne preporučuje tokom dojenja. Treba doneti odluku da li da se prekine dojenje ili se uzdržati od terapije lekom Eylea, uzimajući u obzir korist od dojenja za dete i korist od terapije za ženu.


Fertilnost

Rezultati ispitivanja sprovedenih na životinjama uz visoku sistemsku izloženost ukazuju da aflibercept može da ošteti mušku i žensku fertilnost (videti odeljak 5.3 Sažetka karakteristika leka). Ovakva dejstva se ne očekuju nakon okularne primene uz vrlo nisku sistemsku izloženost.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Injekcija leka Eylea ima manji uticaj na sposobnost upravljanja motornjim vozilom ili rukovanje mašinama zbog mogućih privremenih poremećaja vida udruženih bilo sa davanjem injekcije ili sa pregledom oka. Pacijenti ne treba da voze ili da rukuju mašinama dok se funkcija nihovog vida ne oporavi dovoljno.


Neželjena dejstva


Sažetak bezbednosnog profila

Ukupno 1.824 pacijenta predstavlja bezbednosnu populaciju, koja je praćena u dve studije faze III uz izloženost leku Eylea do 96 nedelja, od kojih je 1.223 pacijenta primalo dozu od 2 mg. Ozbiljne


neželjene reakcije vezane za proceduru davanja injekcije bile su uočene u manje od 1 na 1000 intravitrealnih injekcija leka Eylea, a uključuju endoftalmitis, traumatsku kataraktu i prolazno povećanje intraokularnog pritiska (videti odeljak “Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Najčešće neželjene reakcije (u najmanje 5% pacijenata kojima je primenjen lek Eylea) bile su konjunktivalna hemoragija (26,7%), bol u očima (10,3%), ablacija staklastog tela (8,4%), katarakta (7,9%), plutajuće mrlje u staklastom telu (7,6%) i povećanje intraokularnog pritiska (7,2%).


Tabelarni prikaz neželjenih reakcija

Bezbednosni podaci, čiji opis sledi, uključuju sve neželjene reakcije iz studija faze III za vlažnu AMD, uz logičnu mogućnost uzročne povezanosti sa procedurom davanja injekcije ili sa samim lekom tokom 96 nedelja trajanja studije.


Neželjeni događaji su navedeni po klasama sistemima organa i učestalosti korišćenjem sledeće konvencije: veoma česta (≥1/10), česta (≥1/100 do <1/10), povremena (≥/1,000 do <1/100), retka (≥1/10,000 do < 1/1,000 pacijenata)


Klasa sistema organa

Veoma česta

Česta

Povremena

Retka

Poremećaji imunog sistema

Preosetljivost*)

Poremećaji oka

Konjunktivalna hemoragija, bol u očima

Ablacija retine, rascep

pigmentnog epitela retine, ablacija pigmentnog epitela retine, degeneracija retine, katarakta, nuklearna katarakta, supkapsularna katarakta, abrazija rožnjače, povećanje intraokularnog pritiska, zamućenje vida, plutajuće mrlje u staklastom telu, edem rožnjače, ablacija staklastog tela, bol na mestu

Endoftalmitis**), rascep retine,

krvarenje u staklastom telu, kortikalna katarakta, zamućenje očnog sočiva, defekt epitela rožnjače, erozija rožnjače, iritacija na mestu injekcije, nenormalan

osećaj u oku, iritacija očnih kapaka, vitreitis, uveitis iritis, iridociklitis,

upala prednje komore

Hipopion


injekcije, osećaj prisustva stranog tela u oku, pojačano suzenje, edem očnih kapaka, krvarenje na mestu

injekcije, konjunktivalna hiperemija, okularna hiperemija

*)uključujući alergijske reakcije

**)endoftalmitis sa pozitivnom kulturom kao i sa negativnom kulturom mikroorganizama


Opis izabranih neželjenih reakcija


U studijama faze III za vlažnu AMD, postojala je povećana incidenca za konjunktivalnu hemoragiju kod pacijenata koji su primali antitrombotičnu terapiju. Ova povećana incidenca bila je uporediva između pacijenata lečenih ranibizumabom i lekom Eylea.


Arterijski tromboembolijski događaji (ATE) su neželjeni događaji koji potencijalno mogu biti povezani sa sistemskom VEGF inhibicijom. Postoji teorijski rizik za razvoj arterijskih tromboembolijskih događaja nakon intravitrealne primene VEGF inhibitora.


Arterijski tromboembolijski događaji, kako su definisani prema Antiplatelet Trialists’ Collaboration(APTC), uključuju infarkt miokarda bez smrtnogishoda, šlog bez smrtnogishoda, ili vaskularnu smrt (uključujući i smrtne slučajeve za koje uzrok smrti nije poznat). Incidenca, u studijama faze III za vlažnu AMD (VIEW 1 i VIEW 2) tokom 96 nedelja trajanja ispitivanja, bila je 3,3% (60 od ukupno 1.824) u kombinovanoj grupi pacijenata koji su primali lek Eylea u poređenju sa 3,2% (19 od ukupno 595) u grupi pacijenata lečenih ranibizumabom (videti odeljak 5.1 Sažetka karakteristika leka).


Kao i svi drugi proteini koji se koriste u terapijske svrhe i lek Eylea ima imunogeni potencijal.


Predoziranje


U kliničkim ispitivanjima bile su primenjene doze do 4 mg u mesečnim intervalima, a izolovani slučajevi predoziranja pojavili su se sa 8 mg.


Predoziranje sa povećanom zapreminom injekcije može povećati intraokularni pritisak. Stoga, u slučajevima predoziranja treba pratiti intraokularni pritisak, i ukoliko ordinirajući lekar smatra neophodnim, treba započeti odgovarajuće lečenje.


Lista pomoćnih supstanci


Polisorbat 20

Natrijum-dihidrogen-fosfat, monohidrat (za pH korekciju) Dinatrijum-hidrogen-fosfat, heptahidrat (za pH korekciju) Natrijum-hlorid

Saharoza

Voda za injekcije


Inkompatibilnost


Kako kompatibilnost nije ispitana, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


Rok upotrebe


2 godine.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Čuvati u frižideru (na temperaturi od +2°C do +8°C). Ne zamrzavati.

Čuvati bočicu u spoljašnjoj kartonskoj kutiji zbog zaštite od svetlosti. Nakon što se bočica otvori, nastaviti pod aseptičnim uslovima.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Bočica je isključivo za jednokratnu upotrebu.


Kako bočica sadrži veću zapreminu (100 mikrolitara) od preporučene doze (50 mikrolitara), deo zapremine sadržane u špricu mora se odstraniti pre primene.


Rastvor treba pre primene vizuelno pregledati da li ima prisustnih čestica strane materije i/ili je došlo do promene boje ili neke promene fizičkog izgleda. U slučaju da se primeti bilo šta od navedenog lek treba baciti.


Za intravitrealnu injekciju treba koristiti injekcionu iglu od 30 G x ½ inča.


Uputstvo za upotrebu bočice:


 1. Uklonite plastični poklopac i dezinfikujte spoljašnju površinu gumenog zatvarača bočice.


 2. Pričvrstite 18 G 5-mikronsku filter-iglu priloženu u kartonskom pakovanju na sterilni luer špric od 1mL.


 3. Gurajte filter-iglu u centar zatvarača bočice sve dok je potpuno ne ubacite u bočicu, a vrh ne dodirne dno ili donju ivicu bočice.


 4. Koristeći aseptičnu tehniku povucite celokupni sadržaj bočice leka Eylea u špric držeći bočicu u uspravnom položaju, blago nagnutu kako bi se olakšalo potpuno povlačenje. Da biste sprečili uvlačenje vazduha obezbedite da zakošeni vrh filter-igle bude uronjen u tečnost. Nastavite da naginjete bočicu tokom povlačenja držeći zakošen vrh filter-igle potopljen u tečnost.


 5. Obezbedite da klip bude dovoljno povučen unazad kada praznite bočicu kako bi se u potpunosti ispraznila filter-igla.


 6. Izvadite filter-iglu i pravilno je odložite.

  Napomena: Filter-igla ne treba da se koristi za intravitrealne injekcije.

 7. Koristeći aseptičnu tehniku čvrsto uvrnuti iglu-30 G x ½ inča na vrh luer šprica.


 8. Kada ste spremni da primenite lek Eylea uklonite plastični štit igle.

 9. Držeći špric sa iglom okrenutom na gore, proverite da li ima mehurića u špricu. Ukoliko ima mehurića nežno kuckajte špric prstom dok se mehurići ne popnu na vrh.


 10. Eliminišite sve mehuriće i istisnite višak leka, sporim potiskivanjem klipa dok se vrh klipa ne izravna sa linijom koja obeležava 0,05 mL na špricu.


 11. Bočica je isključivo za jednokratnu upotrebu.


Neiskorišćen lek ili otpadni materjal treba ukloniti u skladu sa lokalnim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z