mylan Apoteke Apoteke

Rebif

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 22mcg/0.5 ml; ukupno 12 kom, napunjen injekcioni špric sa iglom, 12 x 0.5ml
CENA: 86.912,10 din.

rastvor za injekciju u ulošku; 44mcg/0.5mL; ukupno 4 kom, uložak, 4 x 1.5 mL
CENA: 93.181,44 din.

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 44mcg/0.5 ml; ukupno 12 kom, napunjen injekcioni špric sa iglom, 12 x 0.5ml
CENA: 98.029,03 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Rebif®, rastvor za injekciju u ulošku, 22 mikrograma/0.5ml Pakovanje: uložak, 4 x 1.5 ml (ukupno 4 kom)


Proizvođač: Merck Serono S. p. A. (MS-Bari)Adresa:

Via Delle Magnolie 15 (loc. Frazione Zona Industriale), 70023-Modugno (BA), Italy

Podnosilac zahteva: Merck d.o.o.

Adresa: Đorđa Stanojevića 12, 11070 Beograd


Rebif ®, 22 mikrograma/0.5ml, rastvor za injekciju u ulošku Interferon beta-1a


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rebif i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rebif

 3. Kako se upotrebljava lek Rebif

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rebif

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Rebif I ČEMU JE NAMENJEN


  Rebif pripada klasi lekova poznatih kao interferoni. Ovo su prirodne supstance koje prenose poruke između ćelija. Interferoni se stvaraju u telu i imaju važnu ulogu u imunom sistemu. Putem mehanizama koji nisu u potpunosti razjašnjeni, interferoni pomažu u ograničavanju oštećenja centralnog nervnog sistema koje je povezano sa multiplom sklerozom.


  Rebif je visoko prečišćen protein koji je sličan prirodnom interferonu beta koji se stvara u ljudskom organizmu.


  Rebif se koristi u terapiji multiple skleroze. Pokazano je da smanjuje broj relapsa (ponovnih pojava bolesti) i njihovu težinu, kao i da usporava napredovanje invaliditeta nastalog kao posledica bolesti.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK REBIF


  Lek Rebif ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK REBIF


  Ovaj proizvod je za višekratnu upotrebu.


  Uvek uzimajte Rebif tačno kako Vam je Vaš lekar rekao. Proverite sa Vašim lekarom, ukoliko niste sigurni.


  Doza

  Kod odraslih i pacijenata starijih od 16 godina uobičajena doza je 44 mikrograma (12 miliona i.j.) tri puta

  nedeljno. Doza od 22 mikrograma (6 miliona i.j.), tri puta nedeljno, preporučuje se:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Rebif 22 mikrograma može da prouzrokuje neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko osetite neku od sledećih ozbiljnih neželjenih reakcija, odmah prestanite sa primenom leka Rebif i hitno se obratite lekaru:

 5. KAKO ČUVATI LEK Rebif


  Rok upotrebe

  18 meseci.


  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi od 2°C – 8°C, u originalnom pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Čuvati u frižideru na temperaturi od 2°C do 8°C. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne zamrzavati (da bi izbegli slučajno zamrzavanje ne stavljajte lek blizu komore za zamrzavanje).


  Autoinjektor RebiSmart u koji je stavljen uložak sa lekom Rebif se mora čuvati u originalnom pakovanju za autoinjektor, u frižideru (na temperaturi od 2 do 8°C).

  U slučaju da ne postoji mogućnost čuvanja u frižideru, Rebif se može čuvati na temperaturi do 25ºC najviše 14 dana, polse čega se do isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju leka, čuva na temperaturi od 2°C – 8°C.


  Ne koristite Rebif 22 mikrograma ukoliko primetite bilo koji vidljivi znak propadanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Rebif

natrijum-hidroksid i voda za injekcije.


Kako izgleda lek Rebif i sadržaj pakovanja

Uložak od stakla tip I, sa gumenim čepom i talasastom kapicom od aluminijuma ili halobutil gume, koji sadrži 1.5ml rastvora za injekcije.

Rebif 22 mikrograma je dostupan u pakovanju od 4 uloška.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet: Merck d.o.o.

Đorša Stanojevića 12

11070 Beograd


Proizvođač:

Merck Serono S.p.A.

Via delle Magnolie 15, I-70026 Modugno (Bari)


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnim zdravstvenim ustanovama; izuzetno, lek se može izdavati i uz recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-0016-11-002 od 28.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines