FISKocr

Bactrim


UPUTSTVO ZA LEK


Bactrim® tableta, 400 mg + 80 mg, Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2x10 kom


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Bactrim® 400 mg + 80 mg, tableta sulfametoksazol, trimetoprim


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bactrim i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bactrim

 3. Kako se upotrebljava lek Bactrim

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bactrim

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BACTRIM I ČEMU JE NAMENJEN


  Bactrim je lek koji Vam je lekar propisao protiv infektivne bolesti čiji su uzročnici bakterije. Sadrži dve aktivne supstance: trimetoprim i sulfametoksazol. U kombinaciji daju lek koji je uspešan u borbi protiv najrazličitijih mikroorganizama koje su uzročnici bolesti. Zbog kombinacije te dve aktivne supstance opasnost da se bakterije “naviknu” (postanu rezistentne) na lek je manja.


  Bactrim se koristi za lečenje sledećih bolesti:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BACTRIM


  Lek Bactrim ne smete koristiti:


  Bactrim se ne sme uzimati u slučaju preosetljivosti na jednu ili više komponenti leka.

  Pacijenti koji boluju od nekog teškog oboljenja jetre, bubrega ili krvi ne smeju da koriste Bactrim. Bactrim se ne sme davati deci u prvih šest nedelja po rođenju.

  Bactrim ne smeju da koriste trudnice u poslednjem trimestru trudnoće.

  Istovremena upotreba sa dofetilidom (antiaritmik za lečenje hronične atrijalne fibrilacije) je kontraindikovana.


  Kada uzimate lek Bactrim posebno vodite računa:


  Informišite svog lekara i ako Vas on ne pita o postojećim ili nedavnim zdravstvenim problemima s obzirom da postoje pacijenti koji pod određenim okolnostima ne smeju da uzimaju Bactrim ili kod kojih lekar mora da bude naročito oprezan prilikom upotrebe Bactrim-a. Tu spadaju starije osobe, kao i pacijenti koji boluju od alergija, astme, urtikarije ili blagog poremećaja funkcije bubrega ili jetre. Obavezno obavestite svog lekara ako bolujete od poremećaja rada štitne žlezde ili porifirije (retkog oboljenja metabolizma).


  Ukoliko primetite promene na koži (osip, svrab) prekinite odmah sa terapijom i istog dana se obratite svom lekaru.


  Ukoliko u toku terapije nastupi visoka temperatura, bolovi u grlu sa natečenim žlezdama, bledilo, glavobolja, proliv, mučnina, pojačani napadi kašlja ili poteškoće u disanju obratite se bez oklevanja svom lekaru.

  Da bi se na najmanju meru svele neželjene reakcije trajanje terapije Bactrimom treba da bude što je moguće

  kraće. Ako se Bactrim daje tokom dužih perioda, potrebno je često kontrolisati krvnu sliku.


  Analizu urina i funkcionalne testove bubrega treba raditi redovno kod pacijenata koji se podvrgavaju dugoročnoj terapiji lekom Bactrim (posebno kod pacijenata sa poremećajem funkcije bubrega).

  Kod pacijenata u starijem životnom dobu i pacijenata sa poremećajem funkcije bubrega mogu nastupiti promene rezultata analize krvi koje mogu ukazivati na nedostatak folne kiseline; takve promene mogu da se izleče uz pomoć terapije folnom kiselinom.


  S obzirom da Bactrim kao i drugi antibiotici mogu da smanje dejstvo kontraceptivnih sredstava pacijentkinjama bi trebalo ukazati na to da za vreme terapije Bactrimom treba da preduzmu dodatne mere kontracepcije.


  Pacijenti koji boluju od fenilketonurije, retkog urođenog poremećaja metabolizma amino-kiseline fenilalanina smeju da uzimaju Bactrim samo ako se striktno pridržavaju ishrane koja je siromašna fenilalaninom.


  Primena drugih lekova


  Ukoliko počnete da uzimate bilo koje druge lekove uz lek Bactrim morate obavestiti svog lekara. Lekar po potrebi može korigovati terapiju u toku njihovog uzimanja, kao i nakon prestanka primene tih lekova.


  Bactrim može da utiče na dejstvo drugih lekova koji se uzimaju istovremeneno.

  S obzirom da Bactrim može da umanji dejstvo sredstava za kontracepciju pacijentkinje bi trebalo u toku trajanja terapije sa Bactrimom da koriste i druge kontraceptivne mere.


  Informišite svog lekara ukoliko uzimate neki od sledećih lekova:


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko ste nedavno koristili bilo koji lek, čak i onaj koji se može nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Bactrim sa hranom ili pićima


  Pacijenti koji boluju od fenilketonurije, retkog urođenog poremećaja metabolizma amino-kiseline fenilalanina smeju da uzimaju Bactrim samo ako se striktno pridržavaju ishrane koja je siromašna fenilalaninom.


  Primena leka Bactrim u periodu trudnoće i dojenja


  Pacijentkinje ne smeju uzimati Bactrim u poslednjem trimestru trudnoće.


  Ukoliko ste u drugom stanju ili planirate trudnoću, ili ukoliko dojite, Bactrim smete da uzimate samo uz izričitu dozvolu lekara, koji je upoznat sa stanjem u kome se nalazite.


  Uticaj leka Bactrim na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Bactrim nema direktan uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilom ipak treba napomenuti da su moguća neželjena dejstva koja u nekim slučajevima mogu značajno da umanje tu sposobnost.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Bactrim


  Nije relevantno.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BACTRIM


  Lek Bactrim uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Potrebno je pridržavati se uputstava lekara u pogledu upotrebe leka.

  Vaš lekar će utvrditi doziranje i dužinu trajanja terapije. Molimo Vas da se toga strogo pridržavate. U toku terapije obratite pažnju da uzimate dovoljno tečnosti.

  Ukoliko Vam lekar ne propiše drugačije važe sledeća pravila doziranje:

  Odrasli i deca starija od 12 godina: ujutro i uveče posle jela 2 tablete.

  U zavisnosti od težine oboljenja ili posebnih okolnosti lekar može da Vam propiše i doze koje odstupaju od gore

  navedenih, isto tako i u slučaju infekcije urinarnih puteva.

  Započeta terapija antibioticima mora da se nastavi u skladu sa uputstvom lekara. Simptomi bolesti često nestaju pre nego što je infekcija u potpunosti izlečena. Prevremeno okončanje terapije može da dovede do ponovnog razbuktavanja bolesti.

  Propisanu dozu nemojte sami menjati.


  Obavestite svog lekara ukoliko se simptomi bolesti ne poboljšaju za par dana, ili ako se pogoršaju. Ukoliko primetite da lek Bactrim suviše jako ili slabo deluje na vaš organizam, obavestite svog lekara. Ako ste uzeli više leka Bactrim nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću količinu leka Bactrim nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom. Ponesite kutiju leka Bactrim sa sobom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Bactrim


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Sačekajte do sledeće doze, i nastavite sa uobičajenom primenom leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Bactrim


  Ne treba prekidati terapiju bez savetovanja sa lekarom. Važno je da uzimate Bactrim onoliko dugo koliko vam je lekar propisao.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Bactrim, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Pored željenih efekata u toku lečenja lekom Bactrim mogu se javiti i neželjene reakcije čak i ako se lek primenjuje kako je propisano.


  Prilikom upotrebe Bactrima mogu nastupiti sledeća neželjena dejstva:

  mučnina sa ili bez povraćanja, upala sluzokože usne duplje, proliv, osip po koži, crvenilo na koži i svrab, vrtoglavica i pospanost, neuobičajeni napadi kašlja kao i teškoće pri disanju, visoka temperatura, bolovi u grlu uz naticanje žlezdi, bledilo, glavobolja ili smetnje pri lučenju mokraće. Ukoliko ovakva stanja nastupe treba odmah prekinuti sa uzimanjem Bactrima i obratiti se lekaru. U slučaju proliva ne smeju se uzimati lekovi koji sprečavaju peristaltiku (rad creva).


  Pored toga primećena su i sledeća neželjena dejstva: oštećenja jetre, žutica, promene krvne slike, zapaljenje nerava, halucinacije, upala očne sluzokože.


  Retko: gljivične infekcije, osetljivost na svetlost, ograničena funkcija bubrega do potpunog otkazivanja bubrega, upala bubrega i gušterače, izlučivanje mokraćnih kristala, pojačano lučenje mokraće, zapaljenje moždane opne, nestabilnost u hodu, grčevi u mišićima, zujanje u ušima, bolovi u nervima, zglobovima i mišićima. Pri laboratorijskim analizama mogu se javiti: smanjene koncentracije natrijuma i sećera, povećane koncentracije kalijuma i kreatinina, kao i pojava kristala u urinu.

  Kod pacijenata koji boluju od AIDS-a ova neželjena dejstva mogu da nastupe u pojačanoj meri.


  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek Bactrim, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite lekara.


 5. KAKO ČUVATI LEK BACTRIM


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bactrim


Sadržaj aktivne supstance:

Jedna tableta sadrži sufametoksazola 400 mg i trimetoprima 80 mg


Sadržaj pomoćnih supstanci:

natrijum-skrobglikolat; dokuzat-natrijum; povidon; magnezijum-stearat


Kako izgleda lek Bactrim i sadržaj pakovanja


Izgled:

Okrugle, bikonveksne tablete, bele do žućkastobele boje sa naznačenom podeonom crtom na jednoj strani i nazivom „BACTRIM” na drugoj strani.


Pakovanje:

2 AL/PVC-PVC blistera sa po 10 tableta (20 tableta) u kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d. Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija Proizvođač:

GALENIKA a.d. Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija,

u saradnji sa F.Hoffmann –La Roche Ltd., Bazel, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Bactrim®tableta, 20 x (400mg + 80mg): 515-01-0502-12-001 od 09.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org