FISKocr

Aredia


UPUTSTVO ZA LEK


Aredia® prašak i rastvarač za rastvor za infuziju, 30mg/10ml

pakovanje: ukupno 2 bočica sa praškom (2 x 30mg) i 2 ampule sa rastvaračem (2 x 10ml)


Proizvođač: Novartis Pharma Stein AG, Švajcarska


Adresa: Schaffhauserstrasse, 4332 Stein, Švajcarska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc. Beograd

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 71/VI/18, 11070 Beograd


Broj rešenja: 515-01-7202-10-001 od 16.09.2011. za lek Aredia®, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju, 2 x 30 mg + 2 x 10ml


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Aredia®, 30 mg/10ml, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju


INN: pamidronska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Aredia® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aredia®

 3. Kako se upotrebljava lek Aredia®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Aredia®

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-7202-10-001 od 16.09.2011. za lek Aredia®, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju, 2 x 30 mg + 2 x 10ml


 1. ŠTA JE LEK Aredia I ČEMU JE NAMENJEN


  Prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.

  Jedna bočica sadrži 30 mg pamidronat-dinatrijuma u obliku pamidronat-dinatrijuma, pentahidrata u obliku praška.

  Jedna ampula sadrži 10 ml vode za injekcije.


  Aredia se daje kao infuzija u venu posle odgovarajućeg razblaživanja. Aredia se koristi za terapiju:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Aredia


  Osigurajte se tako što ćete o terapiji lekom Aredia razgovarati sa svojim lekarom. Aredia se primenjuje tek nakon kompletnog medicinskog pregleda.


  Lek Aredia ne smete koristiti:  Kada uzimate lek Aredia, posebno vodite računa:


  Pre nego što ćete dobiti lek Aredia, recite svom lekaru

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Aredia

  Lek Aredia se prima isključivo sporom infuzijom u venu. Dozu će odrediti Vaš lekar. Doza obično iznosi 90 mg za pacijente sa metastazama u kostima ili multiplim mijelomom, a 30 do 90 mg za pacijente sa povećanjem kalcijuma u krvi. Pacijenti sa Paget-ovom bolešću kostiju obično dobijaju između 30 do 60 mg u

  jednoj infuziji. Infuzija može da traje nekoliko sati, zavisno doze koja se daje, kao i od stanja Vaših bubrega.

  Vaš lekar će odlučiti koliko infuzija Vam je potrebno, koliko često treba da ih primate i da li ćete dobiti dodatni slani rastvor radi rehidratacije (nadoknađivanja tečnosti u telu).


  Ako ste uzeli više leka Aredia nego što je trebalo


  Ukoliko dobijate veće doze od preporučenih trebalo bi da Vas lekar pažljivo prati. U slučaju pojave klinički značajne hipokalcemije sa simptomima, mora se primeniti adekvatna terapija.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Aredia


  Broj rešenja: 515-01-7202-10-001 od 16.09.2011. za lek Aredia®, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju, 2 x 30 mg + 2 x 10ml


  Veoma je važno da primite svaku dozu leka prema određenom rasporedu. Ako ste propustili da primite infuziju javite se Vašem lekaru radi planiranja sledeće infuzije.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Aredia


  Nije primenljivo. Lek se daje u infuziji.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod pacijenata koji primaju lek Aredia mogu da se jave neželjena dejstva, ali se ona ne javljaju kod svih.


  Neka neželjena dejstva mogu biti teška i mogu zahtevati hitnu medicinsku intervenciju


  Neka su česta (javljaju se kod 1 do 10 na 100 pacijenata).

 5. KAKO ČUVATI LEK Aredia

  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Aredia


Jedna bočica sa praškom za rastvor za infuziju sadrži 30 mg pamidronat-dinatrijuma u obliku pamidronat- dinatrijum, pentahidrata.

Pomoćne supstance u prašku: manitol, fosforna kiselina.


Jedna ampula sa rastvaračem sadrži vodu za injekcije. Pomoćne supstance u rastvaraču: voda za injekcije.


Kako izgleda lek Aredia i sadržaj pakovanja


Broj rešenja: 515-01-7202-10-001 od 16.09.2011. za lek Aredia®, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju, 2 x 30 mg + 2 x 10ml


Prašak, beli liofilizovani prašak i rastvarač za rastvor za infuziju, bistar, bezbojan rastvor, bez mirisa i ukusa.


Unutrašnje pakovanje:


Bezbojne staklene bočice od 10 ml, sa zatvaračem napravljenim od butilnih gumenih derivata. Rastvarač je upakovan u zapečaćenim bezbojnim staklenim ampulama.

Spoljašnje pakovanje:


U pakovanju leka se nalaze 2 bočice sa praškom za rastvor za infuziju (2 x 30mg) i 2 ampule sa rastvaračem (2 x 10 ml).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc.Beograd Bulevar Zorana Đinđića 71/VI/18, 11070 Beograd


Novartis Pharma Stein AG, Švajcarska Schaffhauserstrasse, 4332 Stein, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Aredia®, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju, 2 x 30 mg + 2 x 10ml 515-01-7202-10-001 od 16.09.2011


Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim stručnjacima:


Terapijske indikacije


Broj rešenja: 515-01-7202-10-001 od 16.09.2011. za lek Aredia®, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju, 2 x 30 mg + 2 x 10ml


Terapija stanja koja su udružena sa pojačanom aktivnošću osteoklasta:Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka Opšta

Lek Aredia se ne sme nikada davati kao bolus injekcija i uvek je treba rastvoriti i davati kao sporu intravensku

infuziju (videti odeljak Doziranje i način primene).


Pre davanja leka Aredia mora se proceniti da li su pacijenti adekvatno hidrirani. Ovo je posebno važno za pacijente koji primaju diuretsku terapiju.


Po započinjanja terapije neophodno je praćenje standardnih metaboličkih parametara povezanih sa hiperkalcemijom, kao što su serumski kalcijum i fosfati. Pacijenti koji su podvrgnuti hirurškoj intervenciji na štitnoj žlezdi mogu biti posebno podložni razvoju hiperkalcemije zbog relativnog hipoparatieoidizma.

Kod pacijenata sa oboljenjem srca, posebno kod starijih, dodatno opterećenje solima može ubrzati srčanu insuficijenciju (slabost leve komore ili kongestivna srčana slabost). Groznica (simptomi slični gripu) može takođe doprineti ovom pogoršanju.


Postoji mogućnost posledičnog nastanka konvulzija kod pacijenata usled promene u sastavu elektrolita koje su povezane sa tumor-indukovanom hiperkalcijemijom i primenom terapije


Bubrežna insuficijencija


Broj rešenja: 515-01-7202-10-001 od 16.09.2011. za lek Aredia®, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju, 2 x 30 mg + 2 x 10ml


Bisfosfonati, uključujući lek Aredia, povezani su sa nefrotoksičnošću, koja se ispoljava kao pogoršanje bubrežne funkcije i moguća bubrežna insuficijencija. Pogoršanje bubrežne funkcije, koje progredira ka bubrežnoj insuficijenciji i dijalizi, zabeleženo je kod pacijenata nakon inicijalne ili pojedinačne doze leka Aredia. Takođe

ja prijavljeno je pogoršanje bubrežne funkcije (uključujući bubrežnu insuficijenciju) nakon dugotrajne terapije lekom Aredia kod pacijenata sa multiplim mijelomom.


Lek Aredia se izlučuje nepromenjen uglavnom putem bubrega , tako da rizik od bubrežnih neželjenih reakcija može biti veći kod pacijenata sa oštećenjem bubrežne funkcije.


Zbog rizika od klinički značajnog pogoršanja bubrežne funkcije koje može progredirati u bubrežnu insuficijenciju, pojedinačna doza leka Aredia ne bi trebalo da prelazi 90 mg, a preporučeno vreme trajanja infuzije treba pratiti (videti odeljak Doziranje i način primene).


Kao i kod drugih.i.v. bisfosfonata, preporučuje se praćenje bubrežne funkcije, npr. merenje koncentracije serumskog kreatinina pre svake doze leka Aredia.


Kod pacijenata koji često primaju infuzije leka Aredia tokom dužeg vremenskog perioda, a posebno kod onih sa postojećim oboljenjem bubrega, ili sa predispozicijom za bubrežno oštećenje (npr. pacijenti sa multiplim mijelomom i/ili tumorom indukovanom hiperkalcemijom), neophodno je proceniti standardne laboratorijske i kliničke parametre bubrežne funkcije pre svake doze leka Aredia.


Pacijentima koji su na terapiji lekom Aredia zbog koštanih metastaza ili multiplog mijeloma potrebno je prekinuti davanje leka Aredia ako dođe do pogoršanja bubrežne funkcije (videti odeljak Doziranje i način primene).


Postoji ograničeno iskustvo u primeni leka Aredia kod pacijenta koji su na hemodijalizi.


Lek Aredia ne sme davati sa drugim bifosfonatima jer njihov kombinovani efekat nije ispitan.


Insuficijencija jetre


S obzirom da ne postoje dostupni klinički podaci o pacijentima sa teškom insuficijencijom jetre, ne mogu se dati nikakve specifične preporuke za ovu populaciju pacijenata (videti odeljak Doziranje i način primene).


Nadoknada kalcijuma i vitamina D


Da bi se smanjio rizik od hipokalcijemije, preporučuje se oralna nadoknada kalcijuma i vitamina D, kod pacijenata sa predominantno litičkim metastazama kostiju ili multiplim mijelomom, u odsustvu hiperkalcemije, ali sa rizikom od hipokalcemije i nedostatka vitamina D, i kod pacijenata sa Paget-ovom bolešću.


Osteonekroza vilice


Osteonekroza vilice se predominantno javlja kod pacijenata sa malignim tumorom, koji su lečeni bifosfonatima, uključujući lek Aredia. Mnogi od ovih pacijenata su takođe primali hemoterapiju i kortikosteroide. Mnogi su imali znake lokalne infekcije, uključujući osteomijelitis.

Broj rešenja: 515-01-7202-10-001 od 16.09.2011. za lek Aredia®, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju, 2 x 30 mg + 2 x 10ml


Postmarketinško iskustvo i primeri iz literature ukazuju veću učestalost prijava osteonekroze vilice na osnovu vrste tumora (uznapredovali karcinom dojke, multipli mijelom), i stomatološkog statusa (ekstrakcija zuba, periodontalne bolesti, lokalne traume uključujući loše prilagođene proteze).


Pacijenti sa karcinomom treba da održavaju dobru higijenu usta i treba da urade pregled zuba sa preventivnim stomatološkim merama pre terapije bifosfonatima.


Tokom terapije , ako je moguće, ovi pacijenti bi trebalo da izbegavaju invazivne stomatološke procedure. Za pacijente kod kojih se razvije osteonekroza vilice tokom terapije bifosfonatima, stomatološke intervencije mogu pogoršati stanje. Za pacijente koji zahtevaju stomatološke procedure nema dostupnih podataka koji bi ukazivali na to da prekid terapije bifosfonatima smanjuje rizik od pojave osteonekroze vilice. Kliničkom procenom ordinirajućeg lekara treba da se odredi terapija za svakog pacijenta na osnovu individualne procene odnosa korist/rizik.


Muskuloskeletni bol


U postmarketinškom iskustvu, težak i povremeno parališući bol kostiju, zglobova i/ili mišića zabeležen je kod pacijenata koji su primali bifosfonate. Ipak ovakvi slučajevi nisu bili česti. Ova grupa lekova uključuje lek Aredia (pamidronat- dinatrijum za infuziju). Vreme pojave simptoma varira od jednog dana do nekoliko meseci nakon početka primene leka. Kod većine pacijenata simptomi su se povlačili nakon obustave terapije. U podgrupi pacijenata simptomi su se vratili nakon ponovne primene istog leka ili drugog bisfosfonata.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Lek Aredia je primenjivan uporedo sa uobičajenom hemoterapijom bez pojave interakcija.


Lek Aredia je korišćen u kombinaciji sa kalcitoninom kod pacijenata sa teškom hiperkalcemijom, i sinergističk dejstvo je dovelo do bržeg pada nivoa serumskog kalcijuma.


Treba biti oprezan kada se Aredia koristi sa drugim potencijalno nefrotoksičnim lekovima.


Kod pacijenata sa multiplim mijelomom, rizik od bubrežne disfunkcije može biti povećan, kada se Aredia koristi u kombinaciji sa talidomidom.

Primena u periodu trudnoće i dojenja


Pokazano je da lek Aredia može da prođe kroz placentu i izazove značajna oštećenja kod majke i neteratogene efekte na embrionu/fetusu kod pacova i kunića.


Nisu sprovedene adekvatne i dobro kontrolisane studije kod trudnica, i ne postoji kliničko iskustvo koje podržava primenu leka Aredia u trudnoći. Zbog toga lek Aredia ne treba primenjivati tokom trudnoće (videti odeljak Kontraindikacije).


Broj rešenja: 515-01-7202-10-001 od 16.09.2011. za lek Aredia®, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju, 2 x 30 mg + 2 x 10ml


Istraživanje kod pacova u laktaciji pokazalo je da pamidronat prelazi u mleko. Majke na terapiji lekom Aredia ne treba da doje decu (videti odeljak Kontraindikacije).


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Pacijente treba upozoriti da se mogu javiti pospanost i /ili vrtoglavica nakon infuzije leka Aredia, i u tom slučaju ne bi trebalo da voze, rukuju potencijalno opasnim mašinama, ili učestvuju u aktivnostima koje mogu biti opasne zbog smanjene pažnje.


Neželjena dejstva


Neželjene reakcije na lek Aredia su obično blage i prolazne. Najčešće neželjene reakcije su asimptomatska hipokalcemija i groznica (povećanje telesne temperature od 1–2 °C), koje se tipično mogu pojaviti u toku prvih 48 sati od infuzije. Groznica se obično povlači spontano i ne zahteva lečenje.

Procena učestalosti neželjenih reakcija: veoma česta (≥1/10), česta (≥1/100, <1/10), povremena (≥1/1 000,

<1/100), retka (≥1/10 000, <1/1 000), veoma retka(<1/10 000), uključujući pojedinačne izveštaje.


Tabela 2


Infekcije i infestacije

Veoma retko: Reaktivacija infekcije herpes simplex, reaktivacija infekcije herpes

zoster

Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistem

Često: Anemija, trombocitopenija, limfocitopenija

Veoma retko: Leukopenija

Imunološki poremećaji

Povremeno: Alergijske reakcije uključujući anafilaktoidne reakcije,

bronhospazam/dispnea, Quinckeov (angioneurotski) edem

Veoma retko: Anafilaktički šok

Poremećaji metabolizma i ishrane

Veoma često:

Često:

Veoma retko:

Poremećaji nervnog sistema

Hipokalcijemija, hipofosfatemija

Hipokalijemija, hipomagnezijemija Hiperkalijemija, hipernatrijemija

Često: Simptomatska hipokalcijemija (parestezija, tetanija), glavobolja, nesanica, pospanost

Povremeno: Grčevi, agitiranost, vrtoglavica, letargija

Veoma retko: Konfuzija, vizuelne halucinacije

Poremećaji na nivou oka

Broj rešenja: 515-01-7202-10-001 od 16.09.2011. za lek Aredia®, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju, 2 x 30 mg + 2 x 10ml


Često: Konjunktivitis

Povremeno: Uveitis (iritis, iridociklitis)

Veoma retko: Skleritis, episkleritis, ksantopsija

Kardiološki poremećaji

Veoma retko:


Vaskularni poremećaji

Često: Povremeno:

Gastrointestinalni poremećaji

Slabost leve komore (dispnea, plućni edem), kongestivna srčana slabost (edemi) zbog preopterećenja tečnošću


Hipertenzija Hipotenzija

Često: Mučnina, povraćanje, anoreksija, abdominalni bol, dijareja, konstipacija, gastritis

Povremeno: Dispepsija

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Često: Osip

Povremeno: Svrab

Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Često: Prolazni bolovi u kostima, artralgije, mijalgije, generalizovani

bolovi

Povremeno: Grčevi u mišićima

Poremećaji na novou bubrega i urinarnog sistema

Povremeno: Akutna bubrežna insuficijencija

Retko: Fokalna segmentna glomeruloskleroza, uključujući i varijantu sa kolapsom, nefrotski sindrom

Veoma retko: Pogoršanje prethodno postojećeg oboljenja bubrega, hematurija.

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Veoma često: Groznica i simptomi slični gripu, ponekad udruženi sa slabošću,

ukočenošću, zamorom i crvenilom

Često: Reakcije na mestu davanja (bol, crvenilo, otok, induracija, flebitis, tromboflebitis)

Laboratorijska ispitivanja

Često:

Povremeno:


Povišenje serumskog kreatinina

Abnormalni nalazi testovi jetrinih funkcija, povećanje serumske uree


Mnoga od ovih neželjenih dejstava mogu biti povezana sa već postojećom bolešću.


Atrijalna fibrilacija:

Poređenjem efektata zolendronske kiseline (4mg) i pamidronata (90mg) u jednom kliničkom ispitivanju, broj

Broj rešenja: 515-01-7202-10-001 od 16.09.2011. za lek Aredia®, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju, 2 x 30 mg + 2 x 10ml


atrijalnih fibrilacija kao neželjenih događaja je bio viši u grupi sa pamidronatom (12/556, 2,2%) nego u grupi sa zoledronskom kiselinom (3/563, 0,5%). Izolovani primeri više incidence atrijalne fibrilacije su takođe prijavljeni u nekoliko studija sa drugim bifosfonatima. Mehanizam ove povišene incidence atrijalne fibrilacije kod izolovanih studija sa pojedinim bifosfonatima, uključujući i lek Aredia, je nepoznat.


Postmarketinško iskustvo:


Sledeće neželjene reakcije su prijavljene tokom primene leka Aredia posle registracije. S obzirom da su prijave iz populacije neprecizne veličine na koju deluju udruženi faktori, nije moguće pouzdano proceniti učestalost ili utvrditi uzročnu povezanost sa izloženošću leku.


Opisani su slučajevi osteonekroze (primarno vilice) predominantno kod pacijenata sa malignim tumorom koji su lečeni bisfosfonatima, uključujući lek Aredia (povremeno). Mnogi su imali znake lokalne infekcije, uključujući osteomijelitis i većina izveštaja odnosi se na pacijente sa malignim tumorom nakon vađenja zuba ili drugih stomatoloških intervencija. Za osteonekrozu vilice postoje mnogostruki dobro dokumentovani faktori rizika, uključujući osnovno maligno oboljenje, udruženu terapiju (npr. hemoterapija, radioterapija, kortikosteroidi) i ko- morbiditetna stanja (npr. anemija, koagulopatija, infekcija, prethodno prisutne bolesti usne duplje). Iako se uzročna povezanost ne može utvrditi, promišljeno je izbeći stomatološku intervenciju, jer oporavak može biti produžen (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Podaci ukazuju na veću

učestalost prijava osteonekroze vilice prema vrsti tumora (uznapredovali karcinom dojke, multipli mijelom). Prijavljeni su veoma retki slučajevi orbitalne inflamacije.

Predoziranje


Pacijenti koji dobijaju veće doze od preporučenih trebalo bi da budu pažljivo praćeni. U slučaju pojave klinički značajne hipokalcemije sa parestezijama, tetanijom i hipotenzijom, oporavak se postiže primenom infuzije kalcijum glukonata.


Inkompatibilnost

Ispitivanja sa staklenim bočicama, kao i sa infuzionim vrećicama napravljenim od polivinilhlorida i polietilena (ispunjenih sa 0,9% rastvorom natrijum hlorida ili 5% rastvorom glukoze), nisu pokazala bilo kakvu inkompatibilnost sa lekom Aredia.


Da bi se izbegle potencijalne inkompatibilnosti, rekonstituisani rastvor leka Aredia treba da se razblaži sa 0,9% rastvorom natrijum hlorida ili 5% rastvorom glukoze.


Rekonstituisani rastvor leka Aredia ne sme se mešati sa rastvorima koji sadrže kalcijum, kao što je Ringerov rastvor.


Broj rešenja: 515-01-7202-10-001 od 16.09.2011. za lek Aredia®, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju, 2 x 30 mg + 2 x 10ml


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Prema važećim propisima. Uputstva za primenu i rukovanje

Prašak u bočicama treba prvo rastvoriti sterilnom vodom za injekcije, tj. 30 mg u 10 ml. Sterilna voda za injekcije dostupna je u ampulama, koje se isporučuju zajedno sa bočicama. Vrednost pH rekonstituisanog rastvora je 6,0–7,0. Rekonstituisani rastvor treba dalje razblažiti infuzijskim rastvorom bez kalcijuma (0,9% rastvor natrijum-hlorida ili 5% rastvor glukoze) pre davanja. Važno je da prašak bude potpuno rastvoren pre nego što se rekonstituisani rastvor izvuče za razblaživanje.


Broj rešenja: 515-01-7202-10-001 od 16.09.2011. za lek Aredia®, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju, 2 x 30 mg + 2 x 10ml

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z