FISKocr

Hepan


UPUTSTVO ZA LEK


Hepan®; gel; 500 i.j./g + 5 mg/g

Pakovanje: tuba 50 g


Proizvođač: JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D.


Adresa: Pulac bb, 51000 Rijeka, Hrvatska


Podnosilac zahteva: JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D - PREDSTAVNIŠTVO

Adresa: Mirijevski bulevar 37a, 11000 Beograd


Hepan®; 500 i.j./g + 5 mg/g; gel


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik INN heparin-natrijum, dekspantenol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Hepan gel, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Hepan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Hepan

 3. Kako se upotrebljava lek Hepan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Hepan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HEPAN I ČEMU JE NAMENjEN


  Hepan gel pripada grupi antivarikoznih lekova. Sadrži heparin-natrijum i dekspantenol.


  Hepan gel se koristi kao adjuvantna terapija u lečenju površinskog tromboflebitisa (zapaljenje vena udruženo sa trombom).

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HEPAN

  Lek Hepan gel ne smete koristiti:


  Kada uzimate lek Hepan gel, posebno vodite računa:

  Kažite svom lekaru ako bolujete od neke hronične bolesti, metaboličkog sindroma, ako ste preosetljivi ili uzimate još neke lekove.


  Zbog veće propustljivosti kože kod novorođenčadi i odojčadi, Hepan gel se kod njih ne primenjuje.

  Vodite računa da lek ne dospe u oči, na sluznicu i na otvorene rane, kao ni na kožu koja je zahvaćena infekcijom.

  Primena drugih lekova

  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Kako se istovremeno sa Hepan gelom ne primenjuju i neki drugi lokalni preparati, interakcije nisu zabeležene.


  Uzimanje leka Hepan sa hranom ili pićima


  Hrana i pića nemaju nikakvog uticaja na uzimanje leka.


  Primena leka Hepan gel u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Nisu zabeležena štetna dejstva na majku i dete posle lokalne primene heparin natrijuma u kombinaciji sa dekspantenolom. Trudnice i dojilje mogu da primenjuju Hepan gel prema predloženom uputstvu za upotrebu leka.

  Uticaj leka Hepan gel na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Hepan


  Hepan gel sadrži propilenglikol koji može izazvati iritaciju kože.

  Hepan gel sadrži metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat koji mogu izazvati alergijske reakcije, čak i odložene.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HEPAN


  Lek Hepan gel uzimajte uvek tačno onako kako je navedeno u Uputstvu za lek. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Hepan gel je namenjen samo za dermalnu upotrebu (lokalno se primenjuje na kožu).


  Hepan gel se nanosi na bolno, upaljeno područje vena 2-4 puta dnevno u tankom sloju, bez utrljavanja u kožu. Može se staviti i gaza i okluzivni zavoj nakon nanošenja gela.


  Lečenje najčešće traje 1-2 nedelje, a kod hroničnih slučajeva i više nedelja. Duža primena mora da se sprovodi pod nadzorom lekara.


  Gel nanositi samo na neoštećenu kožu i to u tankom sloju.


  Ako ste uzeli više leka Hepan gel nego što je trebalo


  Ukoliko se Hepan gel koristi prema uputstvu, ne postoji opasnost od predoziranja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Hepan gel


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu. Upotrebu nastavite prema uobičajenom rasporedu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Hepan


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

  Lek Hepan gel, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Neželjena dejstva su retka. Heparin i dekspantenol mogu tokom dugotrajne upotrebe da dovedu do

  preosetljivost kože i u tom slučaju treba prekinuti korišćenje gela.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da


  prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK HEPAN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe neotvorenog leka: 3 godine.


  Rok upotrebe nakon otvaranja: 3 meseca ukoliko se proizvod čuva na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Nemojte koristiti Hepan gel nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Uslovi čuvanja neotvorenog leka: Lek čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Hepan gel


Aktivne supstance su: heparin-natrijum i dekspantenol.

1 g gela sadrži 500 i.j. heparin-natrijuma i 5 mg dekspantenola.


Pomoćne supstance su: glicerol, karbomer 940, etanol 96%, metilparahidroksibenzoat, propilparahidroksibenzoat, propilenglikol, trietanolamin i voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Hepan i sadržaj pakovanja


Hepan gel je bezbojan, providan gel.

1 aluminijumska tuba sa 50 g gela zatvorena belim plastičnim (HDPE) zatvaračem.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D - PREDSTAVNIŠTVO, Mirijevski bulevar 37a , 11000 Beograd


Proizvođač:

JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D., Pulac bb, 51000 Rijeka, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-06967-13-001 od 15.07.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z