Apoteke Apoteke
amgen
Apoteke

Ticlodix,

film tabl. 30x250mg
CENA: 748,84 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Ticlodix®, film tablete, 250 mg

Pakovanje: blister; 3 x 10 film tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Ticlodix®, 250 mg, film tablete

INN: tiklopidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Ticlodix, i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ticlodix

 3. Kako se upotrebljava lek Ticlodix

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ticlodix

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TICLODIX I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Ticlodix kao aktivnu supstancu sadrži tiklopidin hidrohlorid koji pripada grupi lekova pod nazivom inhibitori agregacije trombocita. Lek Ticlodix između ostalog sprečava slepljivanje i agregaciju krvnih pločica (trombocita) i sprečava nastanak krvnih ugrušaka (tromboze).


  Lek Ticlodix se koristi:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TICLODIX


  Lek Ticlodix ne smete koristiti ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TICLODIX


  Lek Ticlodix uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Doziranje


  Odrasli

  Uobičajena dnevna doza je jedna film tableta dva puta dnevno. Ne sme se prekoračiti dnevna doza od 500 mg.


  Deca i adolescenti

  Ne preporučuje se upotreba leka kod dece i adolescenata.


  Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre

  S obzirom da se tiklopidin, aktivni sastojak leka Ticlodix, uglavnom razgrađuje u jetri, pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre bi trebalo sa posebnim oprezom da koriste lek Ticlodix (videti u odeljku 2 '' Kada uzimate lek Ticlodix, posebno vodite računa ukoliko:'')


  Način primene

  Film tablete su namenjene za oralnu upotrebu.

  Tabletu uzmite celu sa dovoljno tečnosti i za vreme obroka.

  Da biste smanjili mogućnost pojave neželjenih dejstava kao što su mučnina i proliv, uzimajte tablete leka Ticlodix ujutru i uveče uz glavni obrok (na pola obroka).


  Trajanje terapije

  Vaš lekar će odlučiti koliko dugo bi trebalo da uzimate lek Ticlodix, na osnovu Vaše kliničke slike. U većini

  slučajeva je indikovana dugotrajna terapija.


  Ukoliko mislite da lek Ticlodix suviše jako ili suviše slabo deluje na Vas, obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Ticlodix nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratiti lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

  Nakon predoziranja može se očekivati produženo vreme krvarenja. U tom slučaju možete dobiti kortikosteroide (metilprednizolon), dezmopresin ili primiti transfuziju trombocita.

  Lekar će pokušati da iz želuca ukloni lek odgovarajućim merama kao što su indukovano povraćanje i ispiranje želuca. Lek se ne može ukloniti dijalizom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Ticlodix


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, zanemarite tu činjenicu i nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.

  I u slučaju da se desi da zaboravite da uzmete dozu, lek Ticlodix deluje nekoliko dana (sa smanjenim

  dejstvom).

  Molimo Vas da imate na umu da se dobri rezultati primene leka postižu samo u slučaju redovnog uzimanja propisane terapije!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Ticlodix


  Lek Ticlodix Vam je propisan jer imate povećan rizik od pojave zgrušavanja krvi ( i/ili moždanog udara). Iz tog razloga lek morate uzimati redovno i dugoročno. Ne prekidajte lečenje lekom Ticlodix bez saveta lekara. Ako prestanete da uzimate lek Ticlodix, dejstvo leka se može dokazati još 10 dana. Ovo može biti od značaja zbog uzimanja drugih lekova ali i zbog toga što u ovom periodu postoji povećana sklonost ka krvarenju.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Ticlodix kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neželjena dejstva koja se javljaju često (učestalost od 1 do 10 na 100 pacijenata):

 5. KAKO ČUVATI LEK TICLODIX


  Držite lek Ticlodix van domašaja dece!


  Rok upotrebe:

  Tri (3) godine.


  Nemojte koristiti lek Ticlodix posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 25˚C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ticlodix


Aktivna supstanca je: 1 film tableta sadrži:

tiklopidin-hidrohlorid 250 mg


Ostali sastojci su:

Jezgro: Celuloza, mikrokristalna; Povidon K30; Limunska kiselina, bezvodna; Skrob, kukuruzni; Magnezijum-stearat; Stearinska kiselina.


Film: Opadry OY – S – 38917 white:


Kako izgleda lek Ticlodix i sadržaj pakovanja


Okrugle, bikonveksne film tablete bele boje.

U složivoj kartonskoj kutiji nalaze se 3 blistera od (PVC/AL) folije sa po 10 film tableta od po 250 mg.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Mart, 2014.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-07047-13-001 od 12.06.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines