FISKocr

PravaCor


UPUTSTVO ZA LEKPravaCor® tablete, 30x20mg PravaCor® tablete, 30x40mg


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija


PravaCor®

tablete, 20mg i 40 mg pravastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek PravaCor i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek PravaCor

 3. Kako se upotrebljava lek PravaCor

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek PravaCor

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PRAVACOR I ČEMU JE NAMENJEN


  PravaCor pripada grupi lekova koji se nazivaju statini (ili inhibitori HMG-CoA reduktaze). On sprečava stvaranje holesterola u jetri i time snižava nivo holesterola i drugih masnoća (triglicerida) u organizmu. Kada je nivo holesterola u krvi povišen, holesterol stvara naslage na zidovima krvnih sudova i blokira ih. Ovo stanje se naziva ateroskleroza i može da dovede do:


  Nakon transplantacije organa

  Ukoliko ste imali transplantaciju organa i uzimate lekove koji sprečavaju odbacivanje transplantiranog organa, PravaCor se koristi za snižavanje povišene koncentracije lipida u krvi.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PRAVACOR


  Lek PravaCor ne smete koristiti:


  Ukoliko koristite lekove za snižavanje nivoa lipida iz grupe smola kao što su holestiramin ili holestipol, PravaCor treba uzeti jedan sat pre ili četiri sata posle uzimanja smole, jer smola može da utiče na apsorpciju pravastatina ukoliko se ova dva leka uzimaju u kratkom vremenskom razmaku.


  Uzimanje leka PravaCor sa hranom ili pićima

  PravaCor se može uzimati bez obzira na obroke, sa malo vode.

  Konzumiranje alkohola treba svesti na minimum. Ukoliko imate pitanja u vezi sa količinom alkohola koju možete konzumirati tokom primene ovog leka, posavetujte se sa lekarom.


  Primena leka PravaCor u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Trudnoća

  Lek PravaCor ne treba uzimati u trudnoći. Ukoliko ostanete u drugom stanju odmah obavestite svog lekara.

  Dojenje

  Lek PravaCor ne treba uzimati u periodu dojenja, jer aktivna supstanca pravastatin prolazi u majčino mleko.


  Uticaj leka PravaCor na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek PravaCor obično ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanje mašinama. Ipak, ukoliko se usled primene leka javi vrtoglavica, zamućen vid ili dupla slika, nemojte voziti niti upravljati mašinama dok se simptomi ne povuku.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka PravaCor

  PravaCor sadrži laktozu. Ukoliko patite od netolerancije na neke šećere, obratite se lekaru pre primene ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PRAVACOR

  Uvek uzimajte PravaCor na način koji je lekar odredio. Ukoliko niste sigurni, posavetujte se sa lekarom.

  Lekar će vam dati savete o režimu ishrane koji treba da primenjujete tokom lečenja.

  PravaCor se uzima nezavisno od obroka. Popijte tabletu sa dovoljnom količinom vode (pola čaše vode).


  Doziranje

  Odrasli:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, PravaCor može izazvati neželjene reakcije, ali se one ne javljaju kod svih pacijenata.


  Ukoliko se jave bilo kakvi neobjašnjivi ili uporni bolovi, osetljivost, slabost ili grčevi u mišićima, a posebno ako se osećate loše i dobijete povišenu temperaturu, odmah se javite lekaru i prestanite sa primenom leka.


  U veoma retkim slučajevima problemi sa mišićima mogu biti ozbiljni (rabdomioliza) i mogu dovesti do razvoja teškog oboljenja bubrega koje može biti opasno po život.

  Može da dođe do nagle pojave alergijskih reakcija kao što je oticanje lica, usana, jezika ili dušnika koje može izazvati otežano disanje. Ovo je veoma retka reakcija ali ako se javi, može biti veoma opasna. Ukoliko dođe do pojave ovih simptoma obavezno se javite lekaru što pre.


  Sledeće neželjene reakcije se javljaju povremeno (javljaju se kod više od 1 na 1 000 pacijenata):

  - dijabetes: veća je verovatnoća da će se dijabetes javiti ukoliko imate povišen nivo šećera i masnoća u krvi, ukoliko ste gojazni i imate povišen krvni pritisak. Lekar će vas pratiti tokom primene ovog leka.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK PRAVACOR


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte upotrebljavati lek PravaCor nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece!


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek PravaCor

Aktivna supstanca: pravastatin.

Jedna tableta sadrži 20 mg pravastatin-natrijuma. Jedna tableta sadrži 40 mg pravastatin-natrijuma.


Pomoćne supstance:


Magnezijum-oksid, laki; laktoza, monohidrat; povidon K 30; magnezijum-stearat; gvožđe(III)-oksid, žuti; kroskarmeloza-natrijum; Microcelac 100 (laktoza, monohidrat i celuloza, mikrokristalna).


Kako izgleda lek PravaCor i sadržaj pakovanja

Farmaceutski oblik

Tableta.

Žute, pravougaone, neobložene tablete zaobljenih ivica, bikonveksne, sa utisnutom oznakom "PDT" na jednoj strani i oznakom "20" na drugoj strani.

Žute, pravougaone, neobložene tablete zaobljenih ivica, bikonveksne, sa utisnutom oznakom "PDT" na jednoj strani i oznakom "40" na drugoj strani.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

PravaCor, tablete, 30 x 20mg: 3 blistera (Alu/Alu) sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji. PravaCor, tablete, 30 x 40mg: 3 blistera (Alu/Alu) sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

PravaCor , tablete, 30 x 20mg: 515-01-01745-13-001 od 27.09.2013.

PravaCor , tablete, 30 x 40mg: 515-01-01077-14-001 od 13.10.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z