Moozeeck

Perindopril


UPUTSTVO ZA LEK


Perindopril, tablete, 4 mg

Pakovanje: blister, 3x 10 tableta


Perindopril, tablete, 8 mg

Pakovanje: blister, 3x 10 tableta


Proizvođač: APL Swift Services Malta Ltd


Adresa: HF 26, Hal Far Industrial Estate, BBG 3000, Malta

Podnosilac zahteva: Beohem-3 d.o.o.

Adresa: Trstenjakova 9, 11090 BeogradZaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Perindopril, 4 mg, tableta Perindopril, 8 mg, tableta


INN : perindopril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Perindopril i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Perindopril

 3. Kako se upotrebljava lek Perindopril

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Perindopril

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PERINDOPRIL I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Perindopril spada u grupu inhibitora enzima angiotenzinske konvertaze (ACE). Tokom lečenja lekom Perindopril krvni sudovi se šire, što dovodi (posebno kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom) do snižavanja krvnog pritiska i do povećanog dotoka krvi i kiseonika u srčani mišić i druge organe.


  Lek Perindopril koristi se za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PERINDOPRIL


  Upozorite Vašeg lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Perindopril ne smete koristiti:

  Lek Perindopril se ne sme uzimati u sledećim slučajevima:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PERINDOPRIL

  Lek Perindopril uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni,

  proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Progutajte celu tabletu sa čašom vode, ujutru pre doručka, poželjno je u isto vreme svakog dana. Vaš lekar će odlučiti koja je doza najbolja za Vas.


  Lek Perindopril se upotrebljava na sledeći način:


  Povišen krvni pritisak: uobičajena početna doza je 4 mg jednom dnevno. Posle mesec dana, ukoliko postoji potreba, doza se može povećati na 8 mg jednom dnevno (8 mg dnevno je maksimalna preporučena doza za lečenje povišenog krvnog pritiska).

  Ukoliko imate 65 godina ili ste stariji, uobičajena početna doza je 2 mg jednom dnevno. Doza se može povećati

  posle mesec dana na 4 mg jednom dnevno, zatim, ukoliko je neophodno na 8 mg jednom dnevno.


  Srčana slabost: uobičajena početna doza je 2 mg jednom dnevno. Posle dve nedelje, doza se može povećati na 4 mg jednom dnevno, što je maksimalno preporučena dnevna doza kod srčane slabosti.


  Stabilna koronarna arterijska bolest: uobičajena početna doza je 4 mg jednom dnevno. Posle dve nedelje, doza se može povećati na 8 mg jednom dnevno, što je i maksimalno preporučena doza za ovu indikaciju. Ukoliko imate 65 godina ili ste stariji, uobičajena početna doza je 2 mg jednom dnevno. Doza se može povećati posle mesec dana na 4 mg jednom dnevno, zatim, ukoliko je neophodno na 8 mg jednom dnevno.


  Podeona linija na tabletama leka Perindopril, 4 mg i Perindopril, 8 mg služi za podelu tablete na dve jednake


  doze.


  Ako ste uzeli više leka Perindopril nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Perindopril nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Najčešći simptom predoziranja je pad krvnog pritiska (hipotenzija). Ako dođe do značajnog pada krvnog pritiska, trebalo bi da legnete i da podignete noge. U slučaju većih tegoba, javite se lekaru, koji Vam po potrebi može dati infuziju fiziološkog rastvora.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Perindopril

  Važno je da uzimate lek svaki dan u kao što Vam je lekar propisao. Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Perindopril

  Lek Perindopril, kao i drugi lekovi za lečenje krvnog pritiska se obično uzima tokom celog života. Pre prekida terapije obavezno porazgovarajte sa Vašim lekarom.

  Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa ovim lekom, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Perindopril može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Ukoliko imate bilo koji od dole navedenih neželjenih reakcija, prekinite odmah sa upotrebom leka i odmah se obratite Vašem lekaru: otok lica, usana, jezika i grla, teškoće pri disanju, ozbiljnu vrtoglavicu ili nesvesticu, neuobičajeno brz ili nepravilan rad srca (radi se o stanju koje se zove angioedem).


  Mogu se javiti sledeća neželjena dejstva:


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK PERINDOPRIL


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja aluminijumske kesice: 2 meseca


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Čuvati na temperature do 25°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage. Rok upotrebe nakon otvaranja aluminijumske kesice: 2 meseca.


  Posle svakog uzimanja tablete treba dobro zatvoriti aluminijumsku kesicu. Kesica sadrži sredstvo za vezivanje vlage, silika gel, koji ne treba progutati.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Perindopril

Sadržaj aktivnih supstanci:


Perindopril, tablete, 4 mg: 1 tableta sadrži 4 mg perindopril terc-butilamina što odgovara 3,338 mg perindoprila Perindopril, tablete, 8 mg: 1 tableta sadrži 8 mg perindopril terc-butilamina što odgovara 6,676 mg perindoprila.


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Laktoza, bezvodna;


Silicijum dioksid, koloidni, bezvodni, hidrofobni; Celuloza, mikrokristalna;

Magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Perindopril i sadržaj pakovanja


Perindopril, 4 mg, tableta: bele do skoro bele tablete oblika kapsule sa utisnutim D na jednoj strani i 5 i 8 na drugoj strani koji su odvojeni podeonom linijom.


Perindopril, 8 mg, tableta: bele do skoro bele okrugle bikonveksne tablete sa utisnutim D na jednoj strani i 5 i 9 na drugoj strani koji su odvojeni podeonom linijom.


Gotov proizvod je pakovan u PVC-PVDC/Al blister koji se nalazi u trostruko laminarnoj kesici (poliester/Al/LDPE) sa kesicom silika gela i koja se nalazi u kartonskoj kutiji. Jedna kesica sadrži tri blistera sa po deset tableta.


Lekove ne treba baciti u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


Nosilac dozvole


Beohem-3 d.o.o., Trstenjakova 9,

11090 Beograd


Proizvođač


APL Swift Services Malta Ltd

HF 26, Hal Far Industrial Estate, BBG 3000, Malta


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Perindopril, 4 mg, tableta: 515-01-5610-12-001 od 29.04.2014.

Perindopril, 8 mg, tableta: 515-01-5610-12-001 od 29.04.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z