Moozeeck

Eritromicin


UPUTSTVO ZA LEK


Eritromicin, film tablete, 250 mg

Pakovanje: ukupno 20 film tableta, blister, 2 x 10 film tableta


Eritromicin, film tablete, 500 mg

Pakovanje: ukupno 20 film tableta, blister, 2 x 10 film tableta


Proizvođač: Hemofarm AD

Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm AD

Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Eritromicin, 250 mg, film tablete Eritromicin, 500 mg, film tablete


INN: eritromicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Eritromicin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Eritromicin

 3. Kako se upotrebljava lek Eritromicin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Eritromicin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ERITROMICIN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Eritromicin je antibiotik iz grupe makrolida, širokog antibakterijskog spektra dejstva. Eritromicin se koristi za prevenciju i terapiju infekcija, kao što su:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ERITROMICIN


  Lek Eritromicin ne smete koristiti ako:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ERITROMICIN


  Uvek uzimajte lek Eritromicin tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar i ne prekidajte sa uzimanjem leka bez naloga Vašeg lekara.


  Uvek se pridržavajte preporuka Vašeg lekara u pogledu načina i vremena uzimanja leka.


  Način primene

  Tablete treba progutati cele, bez deljenja i žvakanja, sa vodom.

  Lek se uzima na prazan želudac (1 sat pre jela). Hrana smanjuje resorpciju leka.


  Odrasli i deca starija od 8 godina: Kod blagih do umereno teških infekcija daje se 2 g na dan, u podeljenim dozama. Kod teških infekcija doza je do 4 g na dan, u podeljenim dozama.


  Stariji: Nije potrebno prilagođavanje doze.


  Kod dece mlađe od 8 godina, novorođenčadi i odojčadi, preporučuje se primena eritromicina u odgovarajućem farmaceutskom obliku.

  Za lečenje blagih do umerenih infekcija se preporučuju sledeće doze: Deca 2 - 8 godina starosti: 1 g na dan, u podeljenim dozama. Novorođenčad i odojčad: 500 mg na dan, u podeljenim dozama.

  Kod teških infekcija, doze mogu da se udvostruče.


  Ako ste uzeli više leka Eritromicin nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!

  Simptomi predoziranja su: privremeni gubitak sluha, jaka mučnina, povraćanje i proliv.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Eritromicin


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Eritromicin


  Ne prekidajte lečenje lekom Eritromicin bez saveta Vašeg lekara, čak i ukoliko se osećate bolje. Ukoliko prestanete sa terapijom pre vremena, simptomi bolesti mogu ponovo da se jave.

  Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Eritromicin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava, prekinite primenu leka Eritromicin i odmah se obratite Vašem lekaru, jer ova neželjena dejstva mogu biti znak alergijske reakcije:

 5. KAKO ČUVATI LEK ERITROMICIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 (tri) godine.


  Nemojte koristiti lek Eritromicin posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Eritromicin, 250 mg, film tablete:

  Čuvati lek na temperaturi do 25˚C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Eritromicin, 500 mg, film tablete:

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Eritromicin


Aktivne supstance su:


Eritromicin, 250 mg, film tablete:

1 film tableta sadrži:

eritromicin 250 mg (u obliku eritromicinetilsukcinata).


Eritromicin, 500 mg, film tablete:

 1. film tableta sadrži:

  eritromicin 500 mg (u obliku eritromicinetilsukcinata).


  Ostali sastojci su:


  Eritromicin, 250 mg, film tablete:

  Jezgro: skrob, kukuruzni; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat.

  Omotač: Opadry white YS-1-7002 (Hipromeloza, Makrogol 8000, Titan-dioksid E171, C.I.77891).


  Eritromicin, 500 mg, film tablete:

  Jezgro: skrob, kukuruzni; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat.

  Omotač: Opadry white YS-1-7002 (Hipromeloza, Makrogol 8000, Titan-dioksid E171, C.I.77891).


  Kako izgleda lek Eritromicin i sadržaj pakovanja


  Eritromicin, 250 mg, film tablete:

  Okrugla, bikonveksna film tableta, bele do skoro bele boje. PVC/Al folija.

 2. blistera sa po 10 film tableta.


Eritromicin, 500 mg, film tablete:

Duguljasta, bikonveksna film tableta, bele boje. PVC/Al folija.

2 blistera sa po 10 film tableta.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm AD, Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač:

Hemofarm AD, Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Eritromicin, 250 mg, film tablete: 515-01-0207-11-001 od 18.01.2012.

Eritromicin, 500 mg, film tablete: 515-01-00230-14-001 od 24.11.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z