Moozeeck

Esperal


UPUTSTVO ZA LEK


∆Esperal®

tableta, 500 mg

Pakovanje:tuba, 1 x 20 kom.


∆-Prazan trougao u boji teksta (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )).Proizvođač:

 1. SOFARIMEX – INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA, S.A..


 2. SANOFI-AVENTIS ZRT.Adresa:

 1. Avda. Das Indústrias - Alto de Colaride, Agulava, Cacém, Portugalija


 2. Campona u. 1, Harbor Park, Budimpešta, Mađarska


  Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.

  Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija


  Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik:

  ∆Esperal® 500 mg tableta INN: disulfiram


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Esperal i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Esperal

 3. Kako se upotrebljava lek Esperal

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Esperal

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ESPERAL I ČEMU JE NAMENJEN


  Esperal je lek koji se koristi, pored ostalih terapijskih mera, za sprečavanje ponovne pojave zavisnosti od alkohola.


  Disulfiram inhibira enzim koji učestvuje u metabolisanju alkohola. Zbog toga dolazi do porasta koncentracije acetaldehida, jednog od metaboličkih produkata etil-alkohola, koji izaziva neprijatne simptome pri konzumiranju alkohola.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ESPERAL


  Ovaj lek NEMOJTE UZIMATI ako:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ESPERAL

  Sledite uputstva Vašeg lekara.


  Ovaj lek je propisan lično Vama i to za određene okolnosti:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Ovaj lek može kod nekih pacijenata izazvati različite stepene nelagodnosti:


  Usled delovanja disulfirama:


  Ako neka od neželjenih reakcija postane ozbiljna ili ako primetite neku novu neželjenu reakciju koja nije navedena u uputstvu za lek, molimo vas da obavestite vašeg lakara ili farmaceuta.

 5. KAKO ČUVATI LEK Esperal

  Čuvati van domašaja dece.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju ili kućni otpad. Pitajte vašeg farmaceuta šta treba da uradite sa neupotrebljenim lekovima. Ove mere će pomoći očuvanju životne sredine.


  Rok upotrebe


  3 godine


  Lek Esperal nemojte upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na spoljašnjem pakovanju leka. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvanje

  Bez posebnih uslova čuvanja.

 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Esperal

Aktivna supstanca: jedna tableta sadrži 500 mg disulfirama.

Pomoćne supstance: povidon; karboksimetilceluloza-natrijum; magnezijum-stearat; celuloza, mikrokristalna.


Kako izgleda lek Esperal i sadržaj pakovanja

Okrugle, ravne, krem tablete, koje sa jedne strane imaju utisnute unakrsne dve podeone crte, a sa druge strane utisnut naziv proizvoda “ESPERAL”.


U kartonskoj kutiji se nalazi tuba od polipropilena sa 20 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: sanofi-aventis d.o.o Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija


Proizvođači:

 1. Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica, S.A..

  Adav. Das Indústrias, Alto de Colaride - Agulava, Cacém, Portugalija


 2. SANOFI-AVENTIS ZRT.

Campona u. 1, Harbor Park, Budimpešta Mađarska


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2013.

Režim izdavanja leka:


∆Lek se može izdavati samo uz lekarski recept; moguć uticaj na psihofizičke sposobnosti.


Broj i datum dozvole:


515-01-05747-13-001 od 06.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z