Moozeeck

NEURONTIN


UPUTSTVO ZA LEK


Δ NEURONTIN® 300 mg kapsula, tvrda

Pakovanje: blister, 5 x 10 kapsula, tvrdih


Proizvođač: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg


Adresa: Mooswaldallee 1, Freiburg, Nemačka


Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd


Adresa: Neznanog junaka 5, 11000 Beograd, Srbija


Δ NEURONTIN® 300 mg kapsula, tvrda gabapentin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek!

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek je propisan Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek NEURONTIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek NEURONTIN

 3. Kako se upotrebljava lek NEURONTIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek NEURONTIN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NEURONTIN I ČEMU JE NAMENJEN


  NEURONTIN pripada grupi lekova koji se koriste za lečenje epilepsije i perifernog neuropatskog bola (dugotrajan bol izazvan oštećenjem nerava). NEURONTIN sadrži gabapentin kao aktivnu supstancu.


  NEURONTIN se koristi za lečenje:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NEURONTIN


  Lek NEURONTIN ne smete koristiti:  Uzimanje leka NEURONTIN sa hranom ili pićima


  NEURONTIN može da se uzima sa ili bez hrane, tj. nezavisno od obroka.


  Primena leka NEURONTIN u periodu trudnoće i dojenja

  Trudnoća


  NEURONTIN ne treba uzimati tokom trudnoće, osim ako Vam nije drugačije savetovao Vaš lekar. Ako ste žena u generativnom periodu, treba da koristite efikasne mere kontracepcije.


  Nema specifičnih studija koje su ispitivale primenu gabapentina kod trudnica, ali se zna da drugi lekovi koji se koriste za lečenje epilepsije povećavaju rizik od oštećenja ploda, naročito kada se primenjuje više lekova istovremeno. Stoga, kad god je to moguće, treba pokušati lečenje samo jednim antiepileptikom tokom trudnoće, ali isključivo prema savetu Vašeg lekara.


  Odmah obavestite Vašeg lekara ako ste zatrudneli, mislite da ste trudni ili planirate da zatrudnite dok uzimate lek NEURONTIN. Nemojte naglo obustaviti primenu leka NEURONTIN pošto može doći do napada, što može imati ozbiljne posledice po Vas i Vašu bebu.


  Dojenje


  Gabapentin, aktivna supstanca leka NEURONTIN, izlučuje se u mleko dojilja. Pošto se ne zna njegovo dejstvo na odojče, ne preporučuje se da dojite tokom uzimanja leka NEURONTIN.


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka NEURONTIN na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  NEURONTIN može izazvati vrtoglavicu, pospanost i osećaj umora. Ne treba da upravljate vozilom, rukujete složenim mašinama ili učestvujete u potencijalno opasnim aktivnostima sve dok se ne uverite da li lek NEURONTIN utiče na Vašu sposobnost obavljanja ovih radnji.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka NEURONTIN

  NEURONTIN sadrži laktozu (vrsta šećera). Ako Vam je poznato da ne podnosite neke vrste šećera, razgovarajte sa Vašim lekarom pre nego što počnete da uzimate ovaj lek.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NEURONTIN

  Uvek uzimajte lek NEURONTIN tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Vaš lekar će odrediti odgovarajaću dozu leka za Vas.


  Ukoliko imate utisak da je dejstvo leka NEURONTIN previše jako ili slabo, razgovarajte o tome sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste starija osoba (imate više od 65 godina), treba da uzimate uobičajene doze leka NEURONTIN, osim ako imate problema sa bubrezima. Vaš lekar može propisati različiti režim primene i/ili dozu ako imate problema sa bubrezima.


  Ne prekidajte primenu leka sve dok Vam lekar to ne kaže.


  Način primene

  NEURONTIN je namenjen za oralnu upotrebu. Uvek progutajte kapsule bez žvakanja, sa puno vode.


  Epilepsija


  Odrasli i adolescenti

  Uzmite propisani broj kapsula. Vaš lekar će Vam obično postepeno povećavati dozu. Početna doza je obično između 300 mg i 900 mg, svakog dana. Posle toga, doza se može postepeno povećavati prema preporuci

  lekara do maksimalne doze od 3600 mg, svakog dana. Lekar će Vam savetovati da dnevnu dozu uzimate podeljenu u tri jednake doze (jedna doza ujutru, druga doza u podne, a treća doza uveče).


  Deca uzrasta od 6 godina i starija

  Dozu za Vaše dete izračunaće lekar na osnovu telesne mase deteta. Lečenje se započinje malom početnom dozom, koja se postepeno povećava tokom otprilike 3 dana. Uobičajena doza za kontrolu epilepsije je 25-35

  mg/kg/dan. Obično se daje podeljena u tri doze, tako da se jedna kapsula uzima ujutru, druga u podne, a treća uveče.


  Primena leka NEURONTIN se ne preporučuje kod dece mlađe od 6 godina. Periferni neuropatski bol

  Odrasli

  Uzmite propisani broj kapsula. Vaš lekar će obično postepeno povećavati broj kapsula koje treba da uzimate do postizanja terapijskog efekta. Početna doza je obično između 300 mg i 900 mg, svakog dana. Posle toga,

  doza se može postepeno povećavati prema preporuci lekara do maksimalne doze od 3600 mg, svakog dana. Lekar će Vam savetovati da dnevnu dozu uzimate podeljenu u tri jednake doze, tj. jednu dozu ujutru, drugu


  dozu u podne, a treću dozu uveče.


  Ako imate problema sa bubrezima ili ste na hemodijalizi

  Vaš lekar može odrediti drugačiji režim doziranja i/ili dozu ako imate problema sa bubrezima ili ste na

  hemodijalizi.


  Ako ste uzeli više leka NEURONTIN nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka nego što je preporučeno, može doći do povećanja neželjenih dejstava kao što su: gubitak svesti, vrtoglavica, dvostruki vid, poremećaj govora, pospanost i proliv. Pozovite Vašeg lekara ili idite u najbližu bolnicu, odnosnu odeljenje hitne pomoći. Ponesite sa sobom preostale kapsule, kao i pakovanje, tako da se može lako pročitati koji lek ste uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek NEURONTIN


  Ako ste zaboravili da uzmete lek, uzmite ga čim se setite, osim ako nije vreme za uzimanje sledeće doze. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek NEURONTIN


  Ne prekidajte primenu leka osim ako Vam lekar to ne kaže. Ako treba da obustavite uzimanje leka, to treba da uradite postepeno, tokom najmanje jedne sedmice. Ukoliko prekinete primenu leka NEURONTIN naglo ili pre nego što Vam to savetuje Vaš lekar, postoji povećani rizik od ponovne pojave ili pogoršanja epileptičkih napada.


  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i NEURONTIN može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata.


  Sledeća neželjena dejstva mogu biti ozbiljna i zahtevaju da se odmah javite lekaru ukoliko se pojave:

 5. KAKO ČUVATI LEK NEURONTIN


  Rok upotrebe

  Tri (3) godine.

  Ne koristite lek NEURONTIN posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Označeni datum odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30 °C. Čuvati van domašaja dece!

  Lekove ne treba odbacivati putem kanalizacije ili kućnog otpada. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere pomažu u zaštiti životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek NEURONTIN


Sadržaj aktivne supstance:


Jedna kapsula, tvrda sadrži 300 mg gabapentina.


Sadržaj pomoćnih supstanci:


Sadržaj kapsule: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; talk.

Sastav kapsule: želatin; titan-dioksid (E171); gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); natrijum-laurilsulfat, prečišćena voda.

Sastav mastila na kapsuli: šelak; titan-dioksid (E171); indigocarmine aluminium salt (E132).


Kako izgleda lek NEURONTIN i sadržaj pakovanja Izgled kapsula:

Dvodelne, tvrde neprovidne želatinske kapsule No 1 svetlo žute boje, sa oznakom "Neurontin 300 mg" na kapici i oznakom "PD" na telu kapsule. Prašak u kapsulama je bele do skoro bele boje.


Sadržaj pakovanja:

Unutrašnje pakovanje: PVC/PDVC/Al blister sa 10 kapsula, tvrdih.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 5 blistera sa po 10 kapsula (ukupno 50 kapsula) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač:


Nosilac dozvole: Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd, Neznanog junaka 5, 11000 Beograd, Srbija

Proizvođač: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, Freiburg, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Septembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2674-12-001 od 15.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z