Moozeeck

Anexate


UPUTSTVO ZA LEK


Anexate® 0,1 mg/ml rastvor za injekciju ili infuziju, 0.5mg/5ml, Pakovanje: 5 ampula u pakovanju Anexate® 0,1 mg/ml rastvor za injekciju ili infuziju, 1mg/10ml, Pakovanje: 5 ampula u pakovanju


Proizvođač: F.Hoffmann-La Roche Ltd

Adresa: Grenzacherstrasse 124 Bazel, Švajcarska

Podnosilac zahteva: Roche d.o.o.


Adresa: Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Anexate® 0,1 mg/ml rastvor za injekciju ili infuziju


INN

flumazenil


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Anexate i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Anexate

 3. Kako se upotrebljava lek Anexate

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Anexate

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Anexate® I ČEMU JE NAMENJEN

  Anexate je rastvor za injekciju ili infuziju, koji sadrži aktivni sastojak flumazenil.


  Anexate se koristi za potpunu ili delimičnu reverziju sedacije uzrokovane benzodijazepinima i opšte anestezije nakon određenih dijagnostičkih testova i operacija. Koristi se i kod bolesnika u jedinicama intenzivne nege koji su na veštačkoj ventilaciji. Neutralizacijom dejstva benzodijazepina, on podiže nivo svesti i omogućava da se pacijent vrati normalnom, spontanom disanju.

  Anexate se takođe koristi kod dece (starosti iznad 1 godine) za buđenje, nakon što im je primenjen lek iz grupe benzodijazepina da ih uspava tokom medicinske intervencije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ANEXATE

  Lek Anexate ne smete koristiti:


  Lek Anexate ne smete koristiti ako ste alergični (preosetlljivi) na:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ANEXATE


  Ovaj lek se sme davati isključivo pod nadzorom iskusnog lekara. Lek se daje u sporoj, pojedinačnoj ili kontinuiranoj injekciji u venu.


  Doza leka Anexate varira od pacijenta do pacijenta. I zavisi od godina starosti, težine, stanja Vaših bubrega i jetre i indikacije u kojoj se lek koristi. Lekar određuje dozu leka.


  Dodatne informacije o leku Anexat možete dobiti od svog lekara, ili medicinske sestre.

  Ako ste uzeli više leka Anexate nego što je trebalo


  Budući da vam lek Anexate daju lekar ili medicinska sestra, malo je verovatno da ćete dobiti previše. Međutim ako ste zabrinutu, razgovarajte sa svojim lekarom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Anexate


  Budući da vam lek Anexate daju lekar ili medicinska sestra, malo je verovatno da ćete propustiti dozu. Međutim ako ste zabrinutu, razgovarajte sa svojim lekarom.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Anexate


  Ako imate bilo kakvih drugih pitanja o upotrebi leka Anexate, molim da se obratite svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Anexate može imati neželjena dejstva.


  Često (javlja se kod manje od 1 na 10 ljudi):

  Osečaj mučnine naročito ako ste uzimali neke lekove iz grupe opijata (npr. morfin).


  Povremeno (javlja se kod manje od 1 na 100 ljudi):

  Lupanje srca (palpitacije).

  Osećaj anksioznosti ili uplašenosti.

  Ovo se najčešće dešava ukoliko je buđenje bilo naglo


  Retko (javlja se kod manje od 1 na 1000 ljudi):

 5. KAKO ČUVATI LEK Anexate


  Rok upotrebe


  5 godina.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe (EXP) koji je označen na pakovanju i nalepnici na ampuli. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah

  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Anexate ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Anexate


Anexate 0,5 mg/ 5 ml: jedna ampula (5ml) sadrži 0.5 mg flumazenila 1ml rastvora sadrži 0.1 mg flumazenila


Anexate 1 mg/ 10 ml: jedna ampula (10ml) sadrži 1 mg flumazenila 1ml rastvora sadrži 0.1 mg flumazenila

Anexate je bistar, bezbojan do skoro bezbojan sterilni vodeni rastvor. Pomoćne materije:

Dinatrijum-edetat;

sirćetna kiselina, glacijalna; natrijum-hlorid;

natrijum-hidroksid (za podešavanje pH);

voda za injekcije.


Ovaj lek se proizvodi u pakovanjima od 5 ampula od 0,5 mg/5 ml i 5 ampula od 1 mg/10 ml.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

Roche d.o.o.

Milutina Milankovića 11a 11070 Novi Beograd Srbija

Proizvođač:

Hoffmann-La Roche Ltd

Grenzacherstrasse 124 Bazel, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Oktobar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Anexate 0.5 mg/5 ml -1266/2006/12 od 02.08.2006; 2029/2007/12 od 18.12.2006; 3490/2008/12 od 30.10.2008. Anexate 1mg/10ml – 1267/2006/12 od 02.08.2006; 2026/2009/12 od 18.12.2006.; 3488/2008/12 od 30.10.2008.

Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Anexate rastvor za injekciju/infuziju 5 x (0,5mg)/5ml:

515-01-1076-11-001 od 08.11.2011.

Broj obnove dozvole za stavljanje u promet leka Anexate, rastvor za injekciju/infuziju 5 x (1mg)/10ml: 515-01-1074-11-001 od 08.11.2011.


Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim radnicima: Anexate® 0.5 mg/ 5ml, rastvor za injekciju ili infuziju

Anexate® 1 mg/ 10 ml, rastvor za injekciju ili infuziju


Terapijske indikacije


Anexate je indikovan za potpunu ili delimičnu reverziju centralnog sedativnog dejstva benzodijazepina. Prema tome, on se može koristiti u anesteziji i intenzivnoj nezi u sledećim situacijama:


Doziranje i način primene


Flumazenil mora biti primenjen intravenski od strane anesteziologa ili lekara koji je iskusan u anesteziologiji. Flumazenil se može primeniti razblažen ili nerazblažen


Za razblaživanje pogledajte odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Anexate se sme koristiti paralelno sa drugim merama reanimacije.


Anesteziologija

Inicijalna doza je 0,2 mg koja se daje intravenski tokom 15 sekundi. Ako se željeni nivo svesti ne postigne u roku od 60 sekundi, može se primeniti dodatna doza od 0,1 mg, i ponavljati u intervalima od 60 sekundi kada je to neophodno, sve do maksimalne doze od 1 mg Uobičajena doza je 0,3 -0,6 mg.


Intezivna nega

Preporučena inicijlna doza flumazenila je 0,3 mg intravenski. Ako se željeni nivo svesti ne postigne u roku od 60 sekundi, može se ponoviti doza od 0,1 mg. Ako je potrebno, Ovo se može ponavljati u intervalima od 60 sekundi do totalne doze od 2 mg. Ako se pospanost ponovi, druga bolus injekcija flumazenila se moze ponoviti. Intravenska infuzija od 100-400 mg n čas se takođe pokazala korisnom.

Dozu i brzinu ove infuzije treba individualno podesiti da se postigne željeni nivo sedacije


Deca iznad 1 godine straosti.

Za reverziju sedacije izazvane benzodijazepinima kod dece starosti iznad 1 godine, preporučena inicijalna doza je 0.01 mg/kg (do 0.2 mg), primenjeno intravenski tokom 15 sekundi. Ako se željeni nivo svesnosti ne postigne i nakon 45 sekundi, može se primeniti sledeća injekcija u dozi od 0.01 mg /kg (do 0.2 mg) i po potrebi se mogu ponavljati u intervalima od 60 sekundi ( maksimalno 4 puta) do maksimalne doze od 0.05 mg/kg ili 0.1 mg, šta

god je manje. Doza treba da bude individualna u zavisnosti od odgovora pacijenta. Ne postoje dostupni podaci o efikasnosti i bezbednosti kod ponovljnene primene flumazenila kod dece za re-sedaciju.


Stariji bolesnici

Nema specifičnih podataka vezanih za upotrebu Anexata kod pacijenata starijeg životnog doba, ali treba imati na umu da je ova populacija osetljivija na dejstvo benzodijazepina, i da je treba tretirati s povećanom pažnjom i oprezom.


Upotreba kod pacijenata sa bubrežnom ili hepatičkom insuficijencijom

Nije potrebno nikakvo podešavanje doze kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom. Međutim, budući da se flumazenil primarno metaboliše u jetri, preporučuje se pažljivo određivanje doze kod pacijenata sa oslabljenom funkcijom jetre.


Kada se individualno titrira, spora injekcija ili infuzija Anexata ne bi trebalo da izazove simptome obustave, čak

i kod pacijenata koji su izlagani visokim dozama benzodijazepina i/ili duže vreme. Međutim, ako se neočekivano pojave znaci prekomerne stimulacije, individualno određenu dozu dijazepama (Valium) ili midazolama (Hypnovel) treba primeniti u obliku spore intravenske injekcije. Ako se ne dobije značajno poboljšanje nivoa svest ili respiratorne funkcije nakon ponovljenih doza Anexata, mora se posumnjati na etiologiju koja nije povezana sa benzodijazepinima.


Kontraindikacije


Flumazenil je kontraindikovan kod pacijenata


Kod mešanih intoksikacija benzodijazepinima i tricikličnim i /ili tetracikličnim antidepresivima, toksičnost antidepresiva može da bude maskirana zaštitnim benzodijazepinskim efektima. U prisustvu autonomnih (antiholinergičkih), neuroloških (motorni poremećaji) ili kardiovaskularnih simptoma teške intoksikacije tricikličnim/tetracikličnim lekovima, Anexate se ne sme koristiti za neutralizaciju dejstva benzodijazepina.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Dok ne bude dovoljno podataka na raspolaganju, flumazenil kod dece treba primeniti samo u slučaju da korist od lečenja prevazilazi rizik ( posebno u uslovima slučajnog predoziranja).


Eliminacija može da bude produžena kod pacijenata sa oštećenjem jetre.


Anagonistički efekat flumazenila je specifičan za benzodijazepine; efekat stoga ne treba očekivati ukoliko je „ne buđenje“ uzrokovano drugim supstancama. Ako se flumazenil primenjuje u anesteziologiji na kraju operacije, treba sačekati da efekat perifernih mišićnih relaksanata nestane.

Zbog kraćeg dejstva flumazenila u odnosu na benzodijazepine, sedacija se može ponoviti, zbog toga treba

pažljivo pratiti kliničko stanje pacijenta, po mogućstvu u jedinicama intezivne nege, dok efekat flumazenila ne prođe.


Kod visoko rizičnih bolesnika, prednosti sedacije izazvane benzodijazepinima treba uporediti sa rizicima koje nosi brz povratak svesti. Kod pacijenata (npr. sa kardiološkim problemima), bolje je održavanje određenog stepena sedacije u ranom posteoperativnom periodu nego postizanje potpune svesnosti.


Brzu primenu injekcije flumazenila treba izbegavati. Kod pacijenta sa većom dozom ili sa dužom izloženošću benzodijazepinima koja se završava u nedeljama koje prethode davanju flumazenila, brza primena injekcije jednake doze ili veće od 1 mg mogu dovesti do simptoma obustave, uključujući palpitacije, agitiranost, anksioznost, emotivmu labilnost kao i konfuziju i senzornu distorziju.Kod anksioznih pacijenata tokom preoperativne faze ili kod pacijenata koji boluju od hronične ili prolazne anksiznosti, doza flumazenila mora biti pažljivo prilagođena.


Međutim, nakon velikih hiruških zahvata, treba uzeti u obzir postoperativni bol zbog čega je poželjno održavanje blage sedacije.


Za pacijente koji su lečeni hronično visokim dozama benzodijazepina, treba pažljivo razmotriti prednost upotrebe flumazenila u odnosu na rizik od pojave simptoma obustave; ako se i pored pažljivog doziranja, pojave simptomi obustave, treba razmotriti lečenje manjim dozama benzodijazepina, titriranim intavenski, u zavisnosti od odgovora pacijenta.


Upotreba antagonista se ne preporučuje kod pacijenta sa epilepsijom, koji su lečeni benzodijazepinima duži


vremenski period. Iako flumazenil vrši blagi intrizički antikonvulzivni efekat, nagla supresija protektivnog efekta benzodijazepinskih agonista mogu izavati konvulzije kod pacijenata sa epilepsijom.


Kod pacijenata sa ozbiljnim povredama mozga ( i/ili nestabilnim intrakranijalnim pritiskom), koji se leče flumazenilom - antagonizuje efekat benzodijazepina – može doći do povećanja intrakranijalnog pritiska.


Kada se Anexate koristi sa lekovima za neuromišićnu blokadu, ne sme se primeniti sve dok dejstvo neuromišićnog blokatora nije potpuno neutralizovano.

Poseban oprez je potreban kada se flumazenil koristi u slučajevima predoziranja različitim lekovima. Posebno u slučajevima intoksikacije benzodijazepinima i cikličnim antidepresivima, određeni toksični efekti kao što su konvulzije ili srčane aritmije, koje su prouzrokovane ovim antidepresivima ali koje se javljaju manje kod istovremene primene benzodijazepina, mogu eskalirati kod primene fkumazenila.


Pacijente koji su primili flumazenil za reverziju efekta benzodijazepina, treba pratiti zbog moguće resedacije, respiratorne depresije ili drugih rezidualnih efekata benzodijazepina određeni period u zavisnosti od doze i trajanja efekta benzodijazepina.


Flumazenil se ne preporučuje kao terapija protiv benzodijazepinske zavisnosti, ili za lečenje prolongiranog sindroma benzodijazepinske apstinencije.


Anexate sadrži 3.7 mg natrijuma po 1 ml ( 18.5 mg u 5 ml). Doze preko 600 mokrograma sadrže više od 1 mmol natrijuma (23 mg). Ovo treba uzeti u obzir kod pacijenata na kontrolisanom režimu ishrane.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Flumazenil antagonizuje centralno dejstvo benzodijazepina kompetitivnom interakcijom na receptorskom nivou; Flumazenil blokira i dejstvo ne-benzodijazepinskih agonista koje deluju preko benzodijazepinskih receptora, kao što je zopiklon triazolpiridazin i drugi.


Interakcije sa drugim supstancama koje deluju centralno nije proučavano. Antagonisti flumazenila ne utiču na farmakokinetiku benzodijazepina.


Parametri farmakokinetike Flumazenila ostaju nepromenjeni kada se flumazenil primenjuje istovremeno sa benzodijazeoinima midazolamom, flunitrazepanom ili lormetazepamom.


Svakako, poseban oprez je potreban kada se lek Anexate koristi u slučajevima namernog predoziranja s obzirom na to da se toksični efekti drugih psihotropnih lekova (posebno tricikličnih antidepresiva) uzetih istovremeno mogu pojačati sa smanjenjem efekata benzodijazepina.


Ne postoji farmakokinetička interakcija izneđu etanola i flumazenila.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Kao i druga benzodijazepinska jedinjenja, očekuje se da i Anexate prolazi kroz placentnu barijeru i ulazi u majčino mleko, iako bi ukupne količine o kojima se ovde radi bile male. Kod ljudi je ova upotreba bila zanemarljiva, ali ispitivanja na životinjama nisu pokazala teratogeni potencijal. Utvrđeni medicinski principi da se u ranoj trudnoći daju samo lekovi koji su apsolutno neophodni moraju se i ovde poštovati.


Ne postoji dovoljno podataka o upotrebi flumazenila u trudnoći da bi se procenili mogući štetan efekat i efikasnost kod fetusa. Zbog tog je potreban oprez. Na osnovu podataka, ne postoji dokazi o štetnom efektu u stidijama na životinjama. Efikasnot kod fetusa nije proučavana u studijama na životinaja.


Nije poznato da li flumazenil prelazi u majčino mleko. Međutim, u hitnim situacijama, parenteralna upotreba flumazenila kod pacijentkinja koje doje nije kontraindikovana.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Iako su pacijenti budni i svesni nakon primene flumazenila, treba ih savetovati da ne upravljaju opasnim mašinama, i da ne voze u narednih 24 časa , zato što se efekat ranije primenjenih benzodijazepina može ponovo javiti.


Neželjena dejstva


Prijavljivani neželjeni događaji su navedeni dole. Brzo dolazi do opravka od neželjenih događaja bez potrebe sa posebnim lečenjem.

Kategorije učestalosti su definisane u skladu sa sledećim konvencijama: veoma često (≥1/10); često (≥1/100 do

<1/10); povremeno (≥1/1000 do <1/100); retko (≥1/10000 do <1/1000); veoma retko ( <1/10 000); nepoznato ( ne moze biti procenjeno na osnovu dostupnih podataka).


Psihijatrijski poremećaji


Povremeno: anksioznost, strah: prate brzu primenu injekcije, uglavnom ne zahtevaju lečenje.

Nepoznato: Simptomi obustave (npr. agitacija, anksioznost, emotivna labilnost, konfuzija, senzorna distorzija, tahikardija, vrtoglavica, znojenje), prate brzu primenu injekcije u dozi od 1 mg ili većoj kod pacijenata koji su bili izloženi visokim dozama i/ili dugi period benzodijazepinima, a koji su obustavljeni u nedeljama koje su prethodile davanju flumazenila (vidi odeljak 4.4); napadi panike ( kod pacijenata sa istorijom paničnih reakcija); abnormalno plakanje, agitiranost, agresivne reakcije ( profil neželjenih efekata kod dece je uglavnom sličan kao kod odraslih. Kada se flumazenil koristi za reverziju sedacije, prijavljeni su slučajevi abnormalnog plakanja, agitacije i agresivnih reakcija).


Poremećaji nervnog sistema


Povremeno: napadi: posebno kod pacijenata koji boluju od epilepsije ili teškog oštećenja jetre, uglavnom nakon dugotrajnog lečenja benzodijazepina ili u slučajevima predoziranja različitim lekovima (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Kardiološki poremećaji


Povremeno; palpitacije: prate brzu primenu injekcije, uglavnom ne zahtevaju lečenje. Nepoznato: Prolazno povećanje srčane frekvence (po buđenju).


Vaskularni poremećaji


Nepoznato: Tranzitorno povećanje krvnog pritiska ( po buđenju).


Gastrointestinalniporemećaji


Često: mučnina, povraćanje: tokom postoprativne primene, naročito ako su korišćeni opijati.


Poremećaji kože i potkožnog tkiva


Nepozanto: Crvenilo


Opšti poremećji i poremećaji na mestu primene


Retko: reakcije preosetljivosti (uključujući anafilaksu)

Nepoznato: drhtavica : prati brzu injekciju, uglavnom ne zahteva lečenje.


Predoziranje


U slučajevima predoziranja različitim lekovima, posebno sa cikličnim antidepresivima, toksični efekti ( kao što su konvulzije i srčane aritmije) mogu se pojaviti sa poništenim efektima benzodijazepina od strane flumazenila.


Postoji ograničeno iskustvo sa akutnim predoziranjem kod ljudi flumazenilom.


Čak i kada se daje intravenski u dozama od 100 mg, nisu zabeleženi simptomi predoziranja.


Ne postoji specifičan antodot kod predoziranja lekom Anexate. Lečenje predoziranja lekom Anexate treba da se sastoji od uopštene suporativne terapije koja uključuje praćenje vitalnih znakova i kliničkog statusa pacijenta.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z