Moozeeck

Lunata


UPUTSTVO ZA LEK


LUNATA® 5 mg film tablete 10 film tableta, blister, 1 x 10

20 film tableta, blister, 2 x 10

LUNATA® 10 mg film tablete

10 film tableta, blister, 1 x 10

20 film tableta, blister, 2 x 10


Proizvođač: ALKALOID AD-SkopjeAdresa: Podnosilac

zahteva:

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje R. Makedonija

ALKALOID d.o.o. BeogradAdresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


LUNATA® 5 mg film tablete

LUNATA® 10 mg film tablete


INN zolpidem


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lunata i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lunata

 3. Kako se upotrebljava lek Lunata

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lunata

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LUNATA I ČEMU JE NAMENJEN


  Naziv Vašeg leka je Lunata. Postoje dve jačine tableta: Lunata 5 mg tablete i Lunata 10 mg tablete.


  Lek Lunata sadrži zolpidem tartarat koji spada u grupu ne-benzodiazepinskih hipnotika (lekovi za spavanje). Deluje na Vaš mozak tako što Vam pomaže da zaspite. Lunata se koristi za privremene probleme sa spavanjem koji Vam prouzrokuju ozbiljan problem ili mogu uticati na Vaš svakodnevni život.

  Ovo uključuje probleme sa snom kao što su:

  Lunata nije namenjena za svakodnevnu upotrebu u toku dužeg vremenskog perioda. Pitajte Vašeg doktora za savet ukoliko niste sigurni.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LUNATA


  Lek Lunata ne smete koristiti :


  Ne uzimajte ovaj lek ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa Vašim doktorom ili farmaceutom pre uzimanja leka Lunata.


  Kada uzimate lek Lunata, posebno vodite računa:


  - ako imate problema sa plućima

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LUNATA


  Lek Lunata uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu

  Lek je namenjen samo za odrasle


  Progutajte celu tabletu sa čašom vode, neposredno pre spavanja. Morate biti sigurni da će te imati neometan san tokom 7-8 sati.

  Uobičajena dužina lečenja je 2 dana do maksimalno 4 nedelje. Uobičajena doza je:

  Odrasli: jedna tableta od 10 mg leka Lunata neposredno pre spavanja.


  Stariji, nemoćni ili pacijenti sa oboljenjem jetre preporučuje se manja doza od 5 mg leka Lunata, neposredno pre spavanja. Vaš doktor može odlučiti da poveća dozu do jedne tablete od 10 mg leka Lunata ako je bezbedno i ako se lek dobro podnosi.

  Deca i adolescenti: Lunata se ne sme koristiti kod dece ispod 18 godina starosti. Maksimalna doza

  Ne sme se premašiti dnevna doza od 10 mg leka Lunata dnevno.


  Terapiju treba primenjivati što je moguće kraće. Generalno, može trajati od nekoliko dana do 2 nedelje, i ne sme biti duže od 4 nedelje uklučujuči i fazu postepenog smanjivanja doze.


  Postepeno smanjivanje doze mora biti prilagođeno svakom pacijentu ponaosob.


  U određenim situacijama može biti potrebno produžiti terapiju i preko maksimalnog trajanja terapije.

  Ordinirajuci lekar će doneti odluku o produženju terapije nakon ponovne procene Vaših tegoba.


  Analize krvi

  Zolpidem može menjati vrednosti enzima jetre koje će se pokazati u analizama krvi. Ovo može da znači da Vaša jetra ne funkcioniše na odgovarajući način.

  Ako planirate da radite analizu krvi, veoma je važno da obavestite lekara da uzimate lek Lunata.


  Ako Vam se čini da je efekat suviše jak ili suviše slab, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Ako ste uzeli više leka Lunata nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka Lunata nego što bi trebalo, recite Vašem doktoru ili odmah idite do najbliže bolnice. Ponesite pakovanje leka sa sobom.Uzimanje većih doza leka nego što je preporučeno može biti veoma opasno. Predoziranje ovim lekom može dovesti do poremećaja svesti (od pospanosti, do kome) depresije disanja i smanjenja krvnog pritiska.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lunata

  Lunata se mora uzimati isključivo uveče, pred spavanje. Ako ste zaboravili da uzmete Vašu tabletu pre spavanja, onda je nemojte uzimati ni u neko drugo vreme jer možete osetiti pospanost, ošamućenost i konfuziju tokom dana.

  Lek Lunata se obično uzima u situacijama kada je nesanica uznemirujuća i iscrpljujuća. Ne morate da se pridržavate određenog rasporeda uzimanja leka. Ne uzimajte duplu dozu leka kako biste nadoknadili tabletu koju ste zaboravili da popijete.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Lunata

  Uzimajte lek Lunata dok Vam doktor ne kaže da prekinete sa uzimanjem. Nemojete naglo prekidati upotrebu ovog leka Neophodno je da Vam lekar postepeno smanjuje dozu.

  Kada se nakon svakodnevnog uzimanja tokom dužeg vremenskog perioda iznenada prekine sa uzimanjem

  ovog leka mogu se javiti apstinencijalni simptomi ili povratna(„rebound“) nesanica (videti odeljak

  „kada uzimate lek Lunata, posebno vodite računa:“ „Rebound“ nesanica znači da će se osoba nekoliko noći nakon prekida terapije ovim lekom imati veće poteškoće da zaspi nego pre početka primene leka. Ako se kod Vas javi „rebound“ nesanica nemojte se obeshrabriti. Ovaj problem obično nestaje sam od sebe nakon 1 do 2 noći.


  Ako uzimate lek Lunata ili bilo koji drugi lek za spavanje duže od 1-2 nedelje, nemojte naglo prekidati sa uzimanjem leka. Možda će biti potrebno da postepeno smanjujete dozu pre potpunog prestanka terapije ovim lekom. Uvek sledite preporuke Vašeg lekara.


  Ako imate bilo kakvih dodatna pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Lunata, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ne moraju ispoljiti kod svih.

  Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti: Veoma često (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  Često (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) Povremeno (kod 1-10 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek) Retko (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Veoma retko (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek).


  Ako se kod Vas javi alergijska reakcija prestanite da uzimate lek Lunata i odmah se obratite svom doktoru ili idite u najbližu bolnicu.


  Simptomi mogu biti: osip, koprivnjača, otok usana, lica, očnih kapaka, grla ili jezika što može biti praćeno otežanim disanjem ili gutanjem.


  Recite Vašem doktoru ili farmaceutu ako Vam se jave ili pogoršaju bilo koji od sledećih neželjenih efekata:


  Česta neželjena dejstva:


  Povremena neželjena dejstva:

  - konfuzno stanje, iritabilnost

 5. KAKO ČUVATI LEK LUNATA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Dve (2) godine.

  Nemojte koristiti lek Lunata posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja leka.

  Upozorenje na vidljive znake neispravnosti

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lunata

Tabletno jezgro: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat (tip A); hipromeloza; magnezijum-stearat.

Film obloga Lunata 5 mg film tablete: Sepisperse dry 5212 Rose (hipromeloza; celuloza, mikrokristalna; titan-dioksid (E171); gvožđe-oksid, crveni (E172)).

Film obloga Lunata 10 mg film tablete: Opadry white Y-1-7000 (hipromeloza; makrogol; titan- dioksid (E171)).


Kako izgleda lek Lunata i sadržaj pakovanja


Lunata 5 mg su okrugle, ružičasto-crvene, bikonveksne film tablete sa podeonom crtom sa jedne strane.

Lunata 10 mg su okrugle, bele, bikonveksne film tablete sa podeonom crtom sa jedne strane. Film tablete su pakovane u Al/PVC blistere. Svaki blister sadrži 10 tableta.

Kartonska kutija sadrži 10 ili 20 tableta (1 ili 2 blistera) i uputstvo za upotrebu.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD-Skopje

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Lunata 10x5mg film tablete: 515-01-5697-10-001 od 06.12.2011. Lunata 20x5mg film tablete: 515-01-5698-10-001 od 06.12.2011. Lunata 10x10mg film tablete: 515-01-5699-10-001 od 06.12.2011. Lunata 20x10mg film tablete: 515-01-5700-10-001 od 06.12.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z