Moozeeck

Lakea


UPUTSTVO ZA LEK


Lakea® film tablete 50 mg

Pakovanje: 30 film tableta Proizvođač: Lek Pharmaceuticals d.d.

Adresa: Veroškova 57, Ljubljana, Slovenija

Podnosilac zahteva: SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. - PREDSTAVNIŠTVO Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Lakea® 50 mg film tablete

INN : losartan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Lakea i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lakea

 3. Kako se upotrebljava lek Lakea

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lakea

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Lakea I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Lakea pripada grupi lekova koja se zove antagonisti angiotenzin II receptora. Angiotenzin II je hemijska

  supstanca koja prirodno nastaje u organizmu i sužava Vaše krvne sudove čime se otežava protok krvi kroz njih i dolazi do porasta krvnog pritiska. Losartan blokira ovo dejstvo angiotenzina II zbog čega dolazi do opuštanja krvnih sudova i snižavanja krvnog pritiska. Kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom kod kojih dođe do zadebljanja srčanog mišića, Lek Lakea može da pomogne da se smanji rizik od moždanog udara. Nema podataka kojim bi se ovo dejstvo potvrdilo i kod pacijenata crne rase. Kod pacijenata sa dijabetesom tip 2, gde je došlo do oštećenja bubrega (što se manifestuje prisustvom belančevina u mokraći) losartan može da obezbedi zaštitu bubrezima tako što blokira štetna dejstva angiotenzina II i usporava pogoršavanje oštećenja bubrega.


  Lek Lakea se primenjuje u terapiji:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Lakea


  Lek Lakea ne smete koristiti:


  Ako je funkcija Vaših bubrega oštećena, istovremena primena ovih lekova može dovesti do pogoršanja funkcije bubrega.


  Lekovi koji sadrže litijum ne treba uzimati u kombinaciji sa losartanom bez strogog nadzora lekara. Potrebno je sprovesti posebne mere opreza (npr. kontrola krvne slike).


  Uzimanje leka Lakea sa hranom ili pićima


  Lek Lakea možete da uzimate nezavisno od uzimanja obroka. Preporučuje se da svoju tabletu uzimate u isto vreme svakoga dana.


  Primena leka Lakea u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ne preporučuje se uzimanje leka Lakea u prvih 12 nedelja trudnoće, a lek se ne sme uzimati posle 13. nedelje trudnoće jer njegova primena u tom periodu može biti štetna za Vašu bebu.


  Obavezno se odmah obratite Vašem lekaru ako zatrudnite dok ste na terapiji lekom Lakea. Potrebno je sprovesti prelazak na odgovarajući alternativni tretman kako bi se nastavila planirana trudnoća.


  Ne smete koristiti lek Lakea ukoliko dojite.


  Uticaj leka Lakea na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Nisu sprovedene studije o sposobnosti upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama.


  Malo je verovatno da lek Lakea utiče na sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama. Međutim, kao i kod mnogih drugih lekova koji se koriste u terapiji visokog krvnog pritiska, i losartan može uzrokovati


  ošamućenost ili pospanost kod nekih osoba. Ako se kod Vas javi ošamućenost ili pospanost, posavetujte se sa lekarom pre nego što počnete da vozite ili rukujete mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Lakea

  Ovaj lek sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Lakea

  Lek Lakea uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle, adolescente i decu stariju od 6 godina.


  Lek Lakea uvek uzimajte onako kako Vam je lekar objasnio. Vaš lekar će odlučiti koja je doza odgovarajuća za Vas, u zavisnosti od Vašeg zdravstvenog stanja i od toga da li uzimate neke druge lekove. Veoma je važno da lek Lakea uzimate onoliko dugo koliko Vam je lekar propisao kako bi se na adekvatan način kontrolisao Vaš krvni pritisak.


  Odrasli pacijenti sa visokim krvnim pritiskom

  Terapija obično započinje sa 50 mg losartana (1 tableta dnevno) jednom dnevno. Maksimalni efekti na snižavanje krvnog pritiska trebalo bi da se postignu u roku od 3-6 nedelja od započinjanja terapije. Kod nekih pacijenata doza se kasnije može povećati na 100 mg losartana (2 tablete dnevno) jednom dnevno. Ako imate utisak da je efekat leka Lakea suviše jak ili suviše slab, molimo Vas da se posavetujete sa lekarom ili farmaceutom.


  Primena kod dece i adolescenata starosti od 6 -18 godina

  Preporučena početna dnevna doza kod pacijenata telesne težine do 20-50 kg je 0.7 mg losartana/kg telesne težine, jednom dnevno (do 25 mg losartana). Lekar može povećati dozu ako nije postignuta kontrola krvnog pritiska.


  Odrasli pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i dijabetesom tipa II

  Terapija obično započinje sa 50 mg losartana (1 tableta dnevno) jednom dnevno. Doza se kasnije može povećati na 100 mg (2 tablete dnevno) jednom dnevno u zavisnosti od odgovora krvnog pritiska na terapiju losartanom.


  Tablete losartana se mogu primenjivati sa ostalim lekovima za snižavanje krvnog pritiska (npr. diuretici, blokatori kalcijumskih kanala, alfa i beta blokatori i lekovi sa centralnim delovanjem) kao i sa insulinom i ostalim lekovima koji se uobičajeno primenjuju za snižavanje glukoze u krvi (npr. sulfonilureja, glitazon i inhibitori glukozidaze).


  Odrasli pacijenti sa srčanom slabošću

  Terapija obično započinje sa 12.5 mg losartana jednom dnevno. Generalno, dozu leka treba postepeno povećavati jednom nedeljno (tj. 12.5 mg dnevno tokom prve nedelje, 25 mg dnevno tokom druge nedelje, 50 mg dnevno tokom treće nedelje, 100 mg dnevno tokom 4 nedelje, 150 mg dnevno tokom pete nedelje) sve dok se ne

  postigne uobičajena doza održavanja koju određuje Vaš lekar, u zavisnosti od Vašeg stanja. Maksimalna doza od

  150 mg losartana jednom dnevno.


  U terapiji srčane slabosti, losartan se obično kombinuje sa diureticima (lekovi koji pospešuju izbacivanje tečnosti iz organizma) i/ili digitalisom (lek koji pojačava srčanu snagu i efikasnost) i/ili beta blokatorima.


  Doziranje kod posebnih grupa pacijenata

  Lekar može savetovati primenu nižih doza, posebno kada se započinje terapija kod određenih pacijenata kao što

  su oni lečeni visokim dozama diuretika, pacijenata sa oštećenjem jetre, ili pacijenata starijih od 75 godina. Primena losartana se ne preporučuje pacijentima sa teškim oštećenjima jetre (videti odeljak "Kada ne smete uzimati lek").


  Primena leka

  Tabletu treba progutati sa čašom vode. Potrudite se da dnevnu dozu leka uzimate u isto vreme svakog dana. Veoma je važno da lek uzimate sve dok Vas lekar ne posavetuje drugačije.


  Primena losartana u dozi od 12,5 mg nije moguća sa doznim oblikom leka Lakea od 50 mg, jer ne postoji mogućnost deljenja tablete na četiri dela. Koristiti dostupan lek na tržištu.


  Ako ste uzeli više leka Lakea nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Lakea nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Simptomi predoziranja mogu biti: nizak krvni pritisak, ubrzan srčani rad, a moguće i smanjenje brzine srčanog rada.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lakea

  Pokušajte da uzimate lek Lakea svakoga dana, kao što Vam je lekar propisao. Međutim, ako propustite neku dozu, samo nastavite sa sledećom kao da se ništa nije dogodilo.


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Lakea

  Uvek se posavetujte sa svojim lekarom ako planirate sa prekinete sa terapijom.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Lakea, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti: Veoma često (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  Često (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) Povremeno (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retko (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Veoma retko (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)


  Ako primetite sledeća neželjena dejstva, odmah se obratite svom lekaru ili idite do najbliže bolnice:

 5. KAKO ČUVATI LEK Lakea


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Lakea posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati u originalnom pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lakea

Aktivna supstanca je: losartan-kalijum.

Jedna film tableta sadrži 50 mg losartan-kalijuma, što odgovara 45,8 mg losartana.


Ostali sastojci su:

Jezgro tablete

Celuloza, mikrokristalna Skrob, preželatinizovan Laktoza, monohidrat Magnezijum-stearat

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni


Obloga tablete Hipromeloza Hidroksipropilceluloza Makrogol 400

Titan-dioksid (E171) Talk


Kako izgleda lek Lakea i sadržaj pakovanja


Opis: bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne tablete obložene filmom sa podeonom crtom sa jedne strane. Film tablete mogu se podeliti na dve jednake polovine.


U kartonskoj kutiji se nalazi 3 Al/Al blistera sa po 10 film tableta (ukupno 30 film tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. - PREDSTAVNIŠTVO Beograd

Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5939-12-001 od 16.05.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z