Moozeeck

Forosa


UPUTSTVO ZA LEK


Forosa® ,film tablete, 70 mg

Pakovanje: ukupno 4 kom, blister, 1x4 komProizvođač:

Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Adresa: Lipovički put 308b, Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: Ufar d.o.o.


Adresa: Lipovički put 308b, Beograd, Srbija


Forosa® ,film tablete, 70 mg


INN: alendronska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

ili teškoće sa gutanjem


Ukoliko se neka od ovih stavki odnosi na Vas nemojte uzimati tablete. Razgovarajte prvo sa Vašim lekarom i sledite dobijena uputstva.


Kada uzimate lek Forosa, posebno vodite računa ukoliko:Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta hitno o ovim ili bilo kojim drugim neočekivanim simptomima. Pomoći će ako napravite belešku šta ste osetili, kada je počelo i koliko dugo je trajalo. Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website: www.alims.gov rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 1. KAKO ČUVATI LEK Forosa

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine

  Nemojte koristiti lek Forosa posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju . Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati u originalnom pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Forosa


Sadržaj aktivnih supstanci:

Jedna film tableta sadrži 91,350 mg natrijum-alendronata, što odgovara 70 mg alendronske kiseline.


Sadržaj pomoćnih supstanci: Jezgro tablete sadrži: Celuloza, mikrokristalna

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni

Kroskarmeloza-natrijum Magnezijum-stearat

Omotač tablete (Lustre Clear LC 103) sadrži:

Celuloza, mikrokristalna Karaginan

Makrogol 8000


Kako izgleda lek Forosa i sadržaj pakovanja

Bele, okrugle, bikonveksne film tablete, sa utisnutom oznakom "ALN 70" na jednoj strani. U kartonskoj kutiji se nalazi 1 Al/Al blister sa 4 film tablete.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Ufar d.o.o.

Lipovički put 308b, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Ufar d.o.o. Lipovički put 308b, Beograd, Srbija

u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-06877-13-003 od 14.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z