Moozeeck

Zebinix


UPUTSTVO ZA LEK


Zebinix®, tableta, 30 x 800 mg


Proizvođač: BIAL – Portela & Cª, S.A

À Av. da Siderurgia Nacional, 4745-457 S. Mamede do Coronado,

Adresa:

Portugal

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Zebinix®, 800 mg, tableta eslikarbazepinacetat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zebinix i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zebinix

 3. Kako se upotrebljava lek Zebinix

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zebinix

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZEBINIX I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Zebinix sadrži aktivnu supstancu eslikarbazepin acetat.

  Zebinix pripada grupi lekova koji se nazivaju antiepileptici i koriste se za lečenje epilepsije, bolesti kada pacijent ima ponovljene epileptične napade ili konvulzije.


  Zebinix se koristi kod odraslih pacijenata koji već uzimaju druge antiepileptike ali i dalje imaju napade koji zahvataju jedan deo mozga (parcijalni napad). Nakon ovih napada može, a ne mora, doći do pojave napada koji zahvata ceo mozak (sekundarna generalizacija).


  Zebinix se koristi da bi se smanjio broj napada.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZEBINIX


  Lek Zebinix ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZEBINIX


  Uvek uzimajte lek Zebinix onako kako Vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Odrasli

  Postoje dva režima doziranja za odrasle:


  Doza kada započinjete terapiju

  400 mg jednom dnevno tokom jedne ili dve nedelje, pre povećanja doze na dozu održavanja. Vaš lekar će odlučiti da li ćete ovu dozu uzimati tokom jedne ili dve nedelje.


  Doza održavanja

  Uobičajena doza održavanja je 800 mg jednom dnevno.

  U zavisnosti od vašeg odgovora na terapiju, doza se može povećati do 1200 mg jednom dnevno.


  Stariji pacijenti (više od 65 godina)

  Ako ste stariji pacijent, lekar će vam odrediti odgovarajuću dozu.


  Pacijenti sa oštećenjem bubrega

  Ako imate problema sa bubrezima, obično ćete dobiti manju dozu leka Zebinix. Vaš lekar će vam odrediti odgovarajuću dozu. Primena leka Zebinix se ne preporučuje ako imate teško oštećenje bubrega.


  Pacijenti sa oštećenjem jetre

  Primenjuje se ista doza kao kod odraslih osoba. Ipak, primena leka Zebinix se ne preporučuje ako imate teško oštećenje jetre. Posavetujte se sa lekarom ako niste sigurni koju dozu treba da uzimate.


  Način primene

  Progutajte tabletu sa čašom vode.

  Zebinix tablete možete uzimati nezavisno od obroka. Tableta se može deliti na jednake doze.


  Ako ste uzeli više leka Zebinix nego što je trebalo


  Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu leka Zebinix nego što je trebalo, odmah se javite lekaru ili se obratite najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ponesite sa sobom pakovanje leka kako bi lekar znao šta ste uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Zebinix


  Ukoliko zaboravite da uzmete lek, uzmite sledeću dozu u predviđeno vreme i nastavite po uobičajenom rasporedu.


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Zebinix


  Nemojte naglo prestati sa uzimanjem leka. U suprotnom, postoji rizik od pojave učestalijih napada. Vaš lekar će odlučiti koliko dugo treba da uzimate Zebinix. Ako lekar odluči da treba da prestanete da uzimate lek, postepeno će vam smanjivati dozu. Važno je da se terapija završi onako kako vam je lekar savetovao jer može doći do pogoršanja simptoma.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Zebinix može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata. Sledeće neželjene reakcije mogu biti veoma ozbiljne. Ako vam se jave ovi simptomi, odmah prekinite terapiju

  lekom Zebinix i obavestite lekara ili se obratite najbližoj zdravstvenoj ustanovi jer vam može biti potrebna hitna

  medicinska pomoć:

 5. KAKO ČUVATI LEK ZEBINIX

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Rok upotrebe


  4 godine


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek ZebinixKako izgleda lek Zebinix i sadržaj pakovanja


Zebinix tablete, 800 mg su bele tablete izduženog oblika, sa utisnutom oznakom „ESL 800“ sa jedne strane i podeonom crtom sa druge tako da se tableta može podeliti na dva jednaka dela.


Tablete su pakovane u blistere sa po 10 tableta. Kartonska kutija sadrži 3 blistera.


Nosilac dozvole


PharmaSwiss d.o.o.

Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Proizvođač


BIAL – Portela & Cª, S.A

À Av. da Siderurgia Nacional, 4745-457 S. Mamede do Coronado, Portugal


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6844-11-001 od 20.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z