FISKocr

Atorvastatin


UPUTSTVO ZA LEK


Atorvastatin film tableta, 10 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Atorvastatin film tableta, 20 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Atorvastatin film tableta, 40 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Atorvastatin film tableta, 80 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: REPLEK FARM D.O.O.E.L.


Adresa: Kozle 188, 1000 Skoplje, Republika Makedonija


Podnosilac zahteva: Polifarm d.o.o.


Adresa: Zlatiborska 2V, Beograd


Atorvastatin, film tableta, 10 mg Atorvastatin, film tableta, 20 mg Atorvastatin, film tableta, 40 mg Atorvastatin, film tableta, 80 mg


INN: atorvastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek!

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek je propisan Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Atorvastatin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Atorvastatin

 3. Kako se upotrebljava lek Atorvastatin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Atorvastatin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Atorvastatin I ČEMU JE NAMENJEN


  Atorvastatin pripada grupi lekova koji se nazivaju statini i koji normalizuju količine lipida (masnoća) u krvi. Atorvastatin se koristi za snižavanje nivoa masnoća (poznatih kao holesterol i trigliceridi) u krvi, kada dijeta

  sa smanjenim unosom masnoća i drugi nemedicinski postupci (promena načina života, fizičke vežbe) nisu dali rezultata. Ukoliko kod Vas postoji povećan rizik od nastanka srčanih bolesti, Atorvastatin se može primenjivati u cilju smanjenja tog rizika, čak iako je nivo holesterola u granicama normale. U toku terapije lekom Atorvastatin treba nastaviti sa dijetom sa smanjenim unosom masnoće.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Atorvastatin


  Lek Atorvastatin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Atorvastatin


  Tokom terapije lekom Atorvastatin morate nastaviti sa dijetom sa smanjenim unosom masnoća, koju treba da započnete po savetu lekara i pre početka terapije lekom Atorvastatin.


  Uobičajena početna doza leka Atorvastatin kod odraslih i dece uzrasta 10 godina i starije je jedna tableta od 10 mg jednom dnevno. Lekar će Vam prema željenom učinku, ukoliko je to potrebno, povećavati dnevnu dozu. Podešavanje doze se vrši u intervalima od 4 nedelje ili više. Maksimalna doza leka Atorvastatin je 80 mg jednom dnevno za odrasle i 20 mg jednom dnevno za decu.


  Atorvastatin tablete treba progutati cele uz dovoljnu količinu vode, i mogu se uzimati u bilo koje doba dana, sa hranom ili bez nje. Tablete treba da uzimate svakoga dana u isto vreme.


  Lek Atorvastatin uvek uzimajte tačno onako kako Vam je lekar savetovao. Ukoliko imate nedoumica, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Dužinu trajanja terapije lekom Atorvastatin odrediće Vaš lekar.

  Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko mislite da lek Atorvastatin suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam.


  Ako ste uzeli više leka Atorvastatin nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Atorvastatin nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom ili idite do najbliže bolnice.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Atorvastatin

  Ako ste zaboravili da uzmete dozu, uzmite sledeću propisanu dozu po utvrđenom rasporedu. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Atorvastatin


  Ukoliko imate pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka ili ukoliko želite da prekinete terapiju, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i Atorvastatin može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javlaju kod svih pacijenata.


  Ukoliko se kod Vas pojavi bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava, prestanite da uzimate Atorvastatin tablete i odmah se obratite lekaru ili najbližoj jedinici hitne pomoći:


  Retka (javljaju se kod 1-10 od 10 000 pacijenata):


 5. KAKO ČUVATI LEK Atorvastatin Rok upotrebe

  2 godine.


  Nemojte koristiti lek Atorvastatin posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25 oC, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece!

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Atorvastatin

Aktivna supstanca je atorvastatin.


Atorvastatin 10 mg: Jedna film tableta sadrži 10 mg atorvastatina (u obliku atorvastatin-kalcijum, trihidrata) Atorvastatin 20 mg: Jedna film tableta sadrži 20 mg atorvastatina (u obliku atorvastatin-kalcijum, trihidrata) Atorvastatin 40 mg: Jedna film tableta sadrži 40 mg atorvastatina (u obliku atorvastatin-kalcijum, trihidrata) Atorvastatin 80 mg: Jedna film tableta sadrži 80 mg atorvastatina (u obliku atorvastatin-kalcijum, trihidrata).


Ostali sastojci:

Jezgro tablete:kalcijum-karbonat, laktoza, monohidrat, celuloza, mikrokristalna, kroskarmeloza-natrijum, povidon, polisorbat 60, silicijum dioksid, koloidni, bezvodni, talk, magnezijum-stearat

Film:Opadry White 03F28342 (hipromeloza, makrogol 6000, titan-dioksid, talk)


Kako izgleda lek Atorvastatin i sadržaj pakovanja


Atorvastatin 10 mg su okrugle, blago bikonveksne film tablete bele boje. Atorvastatin 20 mg su okrugle, blago bikonveksne film tablete bele boje.

Atorvastatin 40 mg su ovalne, blago bikonveksne film tablete bele boje, sa podeonom crtom sa jedne strane. Atorvastatin 80 mg su ovalne, blago bikonveksne film tablete bele boje, sa podeonom crtom sa obe strane.


Sadržaj pakovanja:

Unutrašnje pakovanje je blister od PA/AL/PVC-AL materijala.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 10 tableta, ukupno 30 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač:


Nosilac dozvole: Polifarm d.o.o. Zlatiborska 2V, Beograd


Proizvođač:

REPLEK FARM D.O.O.E.L.


Kozle 188, 1000 Skoplje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Jul 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Atorvastatin 10 mg x 30 film tableta: 515-01-5602-11-002 od 29.07.2013.

Atorvastatin 20 mg x 30 film tableta: 515-01-5605-11-002 od 29.07.2013.

Atorvastatin 40 mg x 30 film tableta: 515-01-5607-11-002 od 29.07.2013.

Atorvastatin 80 mg x 30 film tableta: 515-01-5610-11-007 od 29.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z