FISKocr

Diphereline


UPUTSTVO ZA LEK


Diphereline®

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 7 x 0,1 mg + 7 x 1 mL

Pakovanje: ukupno 7 kom, bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 7 x 1 mLProizvođač:

 1. IPSEN PHARMA BIOTECH

 2. PharmaSwiss d.o.o.Adresa:

 1. IPSEN PHARMA BIOTECH : Parc d'Activites du Plateau de Signes, 83870 Signes, Francuska

 2. PharmaSwiss d.o.o.: Batajnički drum 5A, Beograd, Srbija

  Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

  Adresa: Batajnički drum 5A, Beograd, Srbija


  Diphereline®, 0,1 mg/1 mL,

  prašak i rastvarač za rastvor za injekciju, triptorelin


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Diphereline i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Diphereline

 3. Kako se upotrebljava lek Diphereline

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Diphereline

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Diphereline I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek je analog prirodnom hormonu. Lek se upotrebljava:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DIPHERELINE


  Lek Diphereline ne smete koristiti:


  Ovaj lek ne smete da primate ukoliko:

  Ako imate bilo kakve sumnje, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Kada uzimate lek Diphereline, posebno vodite računa: Kod muškaraca


  Na početku lečenja dolazi do povećanja koncentracije testosterona u organizmu, što može izazvati pogoršanje simptoma karcinoma. Ukoliko se to dogodi, obratite se lekaru. Lekar može da vam propiše određene lekove (antiandrogene) kako bi se sprečilo pogoršanje simptoma.

  Tokom prvih nedelja terapije, kao i kod drugih analoga GnRH, primećeni su pojedinačni slučajevi kompresije kičmene moždine ili blokade uretre (kroz koju prolazi mokraća). Ukoliko dođe do ovih komplikacija, lekar će vas pažljivo pratiti i dati odgovarajuću terapiju.


  Nakon hirurške kastracije, triptorelin ne dovodi do daljeg smanjenja koncentracije testosterona u serumu i zbog toga ne treba koristiti lek nakon hirurške kastracije.


  Dijagnostički testovi gonodalne funkcije hipofize, sprovedeni u toku terapije ili nakon prekida terapije lekom Diphereline 0,1 mg mogu dati lažne rezultate.


  Terapija lekom Diphereline 0,1 mg, kao i drugim agonistima GnRH, može dovesti do gubitka koštane mase, osteoporoze (stanje koje utiče na jačinu kostiju) i može povećati rizik od preloma kostiju, posebno kod alkoholičara, pušača, pacijenata u čijoj je porodici ranije zabeležena osteoporoza, pacijenata koji se loše hrane ili kod pacijenata koji uzimaju antikonvulzive (lekove protiv epilepsije ili grčeva) ili kortikosteroide.

  Obratite se lekaru ako bolujete od dijabetesa ili patite od srčanih problema ili depresije.

  Terapija lekom Diphereline 0,1 mg može da otkrije prisustvo prethodno neutvrđenog uvećanja (benignog tumora) hipofize. Simptomi uključuju iznenadnu glavobolju, poremećaj vida i paralizu očiju.


  Kod žena


  Terapija lekom Diphereline 0,1 mg, kao i drugim agonistima GnRH, može dovesti do gubitka koštane mase, osteoporoze (stanje koje utiče na jačinu kostiju) i može povećati rizik od preloma kostiju, posebno kod alkoholičara, pušača, pacijenata u čijoj je porodici ranije zabeležena osteoporoza, pacijenata koji se loše hrane ili kod pacijenata koji uzimaju antikonvulzive (lekove protiv epilepsije ili grčeva) ili kortikosteroide.


  U toku lečenja steriliteta, gonadotropini u kombinaciji sa proizvodom mogu indukovati uvećanje veličine jajnika ili hiperstimulaciju jajnika, što može izazvati bolove u stomaku i/ili karličnom delu i poteškoće pri disanju. Odmah obavestite lekara, ako se ovi simptomi jave.


  Pacijenti koji primaju ovu terapiju treba da budu pod stalnim nadzorom lekara sa strogim i redovnim biološkim, kliničkim i radiološkim kontrolama.


  Ako imate bilo kakve sumnje, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Primena drugih lekova


  Da bi se izbegle interakcije između nekokiko lekova, obavestite lekara ili farmaceuta ako uzimate neku drugu terapiju.


  Uzimanje leka Diphereline sa hranom ili pićima


  Nije primenljivo.


  Primena leka Diphereline u periodu trudnoće i dojenja

  Diphereline ne treba upotrebljavati tokom trudnoće ili dojenja. Ako otkrijete da ste u drugom stanju i uzimate ovaj lek, odmah obavestite Vašeg lekara kako bi prekinuo terapiju.

  Pre nego što počnete sa uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Diphereline na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Možda ćete osetiti vrtoglavicu, umor ili imati probleme sa vašim vidom, kao što je zamagljeni vid. Ovo su mogući neželjeni efekti terapije, ili vode poreklo od osnovne bolesti.

  Ako se javi bilo koji od navedenih neželjenih efekata, ne treba da upravljate motornim vozilima i rukujete mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Diphereline


  Ovaj lek sadrži natrijum, ali manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po bočici. Ovaj lek je praktično ”bez natrijuma” i može se koristiti kod dijeta sa niskim sadržajem natrijuma.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DIPHERELINE


  Doziranje


  Primenjuje se jedna potkožna injekcija svakog dana.

  Trajanje terapije lekar podešava individualno prema svakom pacijentu.

  Terapija se mora sprovoditi redovno, onako kako je lekar propisao. Ne prekidajte terapiju pre nego što se prvo konsultujete sa lekarom.


  Način primene


  Supkutana upotreba.


  Prašak rekonstituisati u rastvaraču, koji se nalazi u pakovanju leka, neposredno pre davanja injekcije. Dobijeni rastvor ne treba mešati sa drugim lekovima.

  Vašu terapiju treba da primate redovno, onako kako vam je lekar propisao.


  Trajanje terapije


  Pratite uputstva koja Vam je dao Vaš lekar.


  Ako ste uzeli više leka Diphereline nego što je trebalo


  Ukoliko ste primili veću dozu leka Diphereline nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Diphereline

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom! Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste zaboravili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Diphereline


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Diphereline kao i drugi lekovi, može da izazove neželjene efekte iako se oni neće javiti kod svih pacijenata.

  Kod muškaraca

  Retko, u nekoliko slučajeva, poremećaji zbog kojih primate ovaj lek: urinarni poremećaji, bol, se mogu pogoršati na početku primene leka. Ovo se može javiti čak i kada lek izaziva povoljan efekat i obično nestaje nakon jedne ili dve nedelje.

  Ipak treba da odmah obavestite vašeg lekara o ovom fenomenu.

  Većina neželjenih efekata je očekivana, zbog promena u testosteronu u telu. Ovi simptomi uključuju nalete vrućine, impotenciju i smanjen libido (javlja se kod 1 do 10 od 100 pacijenata).


  Kao i kod drugih analoga GnRH, kod pacijenata lečenih lekom Diphereline 0,1 mg, se može otkriti povećanje broja belih krvnih zrnaca.


  Kod žena


  Kada se koristi za lečenje neplodnosti, kombinacija sa gonadotropinima može prouzrokovati povećanje veličine ovarijuma ili hiperstimulaciju ovarijuma što može izazvati bol u predelu karlice i/ili stomaka ili skraćenje daha. Ukoliko do ovoga dođe, što pre se konsultujte sa Vašim lekarom.


  Na početku terapije oblikom leka triptorelin 1 mesec (Diphereline 3,75 mg) i 3 meseca (Diphereline 11,25 mg): genitalno krvarenje tokom prvog meseca terapije.


  U toku lečenja oblikom leka triptorelin 1 mesec (Diphereline 3,75 mg) i 3 meseca (Diphereline 11,25 mg): poremećaj spavanja, glavobolja, promene raspoloženja, vulvovaginalna suvoća i svrab, bol tokom seksualnih odnosa, smanjen libido.


  U toku lečenja oblikom leka triptorelin 1 mesec (Diphereline 3,75 mg): bol u grudima, spazmi mišića, bol u zglobovima, smanjenje telesne mase, mučnina, abdominalni bol/nelagodnost, umor.


  Takođe su prijavljene i sledeće neželjene reakcije (nepoznata učestalost): glavobolje, zamagljen vid ili epizode ometanja vida.


  Kod svih osoba


  Naleti vrućine i prekomerno znojenje su veoma česti (javljaju se kod više od 1 od 10 pacijenata).


  Pojava alergijskih reakcija je moguća, ili još ređe, mučnine, povraćanja, dobijanja na težini, hipertenzije, poremećaja raspoloženja, poremećaja vida, groznice ili bola na mestu davanja injekcije.

  Produžena upotreba GnRH analoga može dovesti do gubitka koštane mase.

  Terapija lekom Diphereline 0,1 mg može da otkrije prisustvo prethodno neutvrđenog uvećanja (benignog tumora) hipofize. Simptomi uključuju iznenadnu glavobolju, povraćanje, poremećaj vida i paralizu očiju.


  Ukoliko primetite neželjene efekte koji nisu navedeni u ovom uputstvu, ili ako se neželjeni efekti pogoršaju, obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK DIPHERELINE


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe leka pre otvaranja

  2 godine.

  Ne upotrebljavati nakon isteka roka trajanja označenog na pakovanju.


  Rok upotrebe leka nakon rastvaranja

  Upotrebiti odmah nakon rekonstitucije.


  Čuvanje


  Držati lek Diphereline van domašaja dece!

  Nema posebnih zahteva za čuvanje leka.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Diphereline

Aktivna supstanca: jedna bočica leka sadrži 0,1 mg triptorelina (u obliku triptorelin-acetata). supstance: prašak za rastvor za injekciju: manitol; rastvarač: natrijum-hlorid, voda za injekcije.


Kako izgleda lek Diphereline i sadržaj pakovanja

Prašak skoro bele boje u obliku rastresitog taloga. Rastvarač je bistar, bezbojan rastvor.

U jednoj kutiji se nalazi 7 staklenih bočica sa praškom za rastvor za injekciju i 7 staklenih ampula sa rastvaračem.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

PharmaSwiss d.o.o.

Batajnički drum 5A Beograd, Srbija


Proizvođači:

 1. IPSEN PHARMA BIOTECH

  Parc d'Activites du Plateau de Signes, 83870 Signes, Francuska


 2. PharmaSwiss d.o.o. Batajnički drum 5A Beograd, Srbija


NAPOMENA:

Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-01879-13-001 od 09.10.2013.


-------------------------------------------------------------------------------------------


Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima:


Terapijske indikacije


Karcinom prostate sa metastazama (terapija napada, pre upotrebe oblika sa produženim oslobađanjem) Povoljan efekat terapije je češći i više izražen ukoliko pacijent prethodno nije primao ni jednu drugu hormonsku terapiju.


Neplodnost kod žena

Dopunska terapija u kombinaciji sa gonadotropinima (hMG, FSH, hCG) radi izazivanja ovulacije u procesu in vitro oplodnje i embriotransfera (I.V.F.E.T).


Doziranje i način primene Karcinom prostate


Jedna dnevno subkutana injekcija leka Diphereline 0,1 mg od prvog do sedmog dana, pre prelaska na oblik sa produženim oslobađanjem.


Neplodnost kod žena: u kombinaciji sa gonadotropinima.

Jedna subkutana injekcija dnevno od drugog dana ciklusa (u isto vreme kada počinje stimulacija ovarijuma) do jednog dana pre datuma određenog za indukciju, tj. u proseku 10 do 12 dana u svakom pokušaju.


Kontraindikacije


Hipersenzitivnost na GnRH, njegove analoge ili bilo koji od sastojaka leka (videti deo Neželjena dejstva). Trudnoća i dojenje.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Upotreba agonista GnRH može izazvati smanjenje koštane gustine. Kod pripadnika muškog pola, preliminarni podaci ukazuju da primena bisfosfonata u kombinaciji sa agonistima GnRH može smanjiti mineralnu gustinu kostiju. Neophodan je poseban oprez kod pacijenata koji imaju dodatne faktore rizika za osteoporozu (npr. hronični alkoholizam, pušenje, dugotrajna terapija lekovima koji smanjuju mineralnu gustinu kostiju, npr. antikonvulzivi i kortikosteroidi, osteoporoza u porodičnoj istoriji, malnutricija npr. anorexia nervosa).


Pre početka terapije lekom Diphereline 0,1 mg treba potvrditi da pacijentkinja nije trudna.


Retko, terapija agonistima GnRH može da otkrije prisustvo prethodno neutvrđenog adenoma gonadotropnih ćelija hipofize. Apopleksija hipofize se karakteriše iznenadnom glavoboljom, povraćanjem, oštećenjem vida i oftalmoplegijom.


Prijavljeni su slučajevi promene raspoloženja, uključujući depresiju. Potreban je nadzor pacijenata sa ustanovljenom depresijom u toku terapije.


Diphereline 0,1 mg sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po dozi, odnosno, praktično je ”bez natrijuma”.


Karcinom prostate


Na početku lečenja, triptorelin, kao i drugi agonisti GnRH, dovodi do prolaznog povećanja koncentracije testosterona u serumu. Stoga, u pojedinačnim slučajevima može doći do prolaznog pogoršanja znakova i simptoma karcinoma prostate tokom prvih nedelja terapije. Tokom početne faze terapije, treba razmotriti primenu odgovarajućeg antiandrogena u cilju suzbijanja inicijalnog porasta koncentracije testosterona u serumu i pogoršanja kliničkih simptoma.


Kod malog broja pacijenata može doći do pogoršanja simptoma koji prate tumor i trenutnog pojačanja bola izazvanog karcinomom (metastatskog bola), koji se leči simptomatski.


Kao i kod drugih agonista GnRH, primećeni su pojedinačni slučajevi kompresije kičmene moždine ili opstrukcije uretre. Ukoliko dođe do razvoja kompresije kičmene moždine ili oštećenja bubrega, treba započeti standardno lečenje ovih komplikacija, a u ekstremnim slučajevima razmotriti hitnu hiruršku kastraciju.

Tokom prvih nedelja terapije potrebno je pažljivo praćenje, posebno pacijenata sa vertebralnim metastazama,

pacijenata sa rizikom od razvoja kompresije kičmene moždine i pacijenata sa opstrukcijom urinarnog trakta.

Iz istih razloga, poseban oprez je neophodan pri započinjanju terapije kod pacijenata sa znacima koji mogu najaviti kompresiju kičmene moždine.

Nakon hirurške kastracije, triptorelin ne dovodi do daljeg smanjenja koncentracije testosterona u serumu. Dugotrajni nedostatak androgena, bilo usled obostrane orhiektomije ili primene analoga GnRH, povezan je sa

povećanim rizikom od smanjenja mineralne gustine kostiju i može dovesti do osteoporoze i povećanog rizika od

preloma kostiju.


Prema epidemiološkim podacima, primećeno je da tokom terapije koja dovodi do nedostatka androgena kod pacijenata može doći do promena metabolizma (npr. netolerancije glukoze), ili povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti. Međutim, očekivani podaci ne potvrđuju vezu između terapije GnRH analoga i povećanja kardiovaskularne smrtnosti. Pacijente sa visokim rizikom od metaboličkih ili kardiovaskularnih oboljenja treba pažljivo proceniti pre početka lečenja i adekvatno pratiti tokom terapije koja dovodi do nedostatka androgena.


Primena triptorelina u terapijskim dozama dovodi do supresije gonadalnog sistema hipofize. Normalna funkcija se obično ponovo uspostavlja nakon prekida terapije. Stoga, dijagnostički testovi gonadalne funkcije hipofize sprovedeni tokom terapije i nakon prekida terapije analozima GnRH, mogu biti nepouzdani.


Prolazno povećanje kiselih fosfataza može biti primećeno na početku terapije.

Može biti korisno da se periodično proveravaju, tačnim metodom, koncentracije testosterona u krvi, koje ne treba da budu preko 1 ng/ml.


Neplodnost kod žena


Upozorenje

Pre propisivanja leka Diphereline 0,1 mg, neophodno je sa sigurnošću utvrditi da pacijentkinja nije trudna. Upotreba agonista GnRH će verovatno smanjiti koštanu gustinu za prosečno 1 % mesečno, tokom perioda lečenja od 6 meseci. Svako smanjenje koštane gustine od 10 %, 2 do 3 puta povećava rizik od preloma.

Kod većine žena, trenutno dostupni podaci nagoveštavaju da se oporavak od gubitka koštane mase dešava nakon prestanka terapije.

Nisu dostupni specifični podaci za pacijente sa ustanovljenom osteoporozom ili sa faktorima rizika za osteoporozu (npr. hronični alkoholizam, pušenje, dugotrajna terapija lekovima koji smanjuju mineralnu gustinu kostiju, npr. antikonvulzivi i kortikosteroidi, osteoporoza u porodičnoj istoriji, malnutricija, npr. anorexia nervosa).

Pošto se smatra da smanjenje mineralne koštane gustine može više naškoditi ovim pacijentima, terapiju lekom Diphereline 0,1 mg treba razmotriti posebno za svakog pacijenta. Ovoj terapiji treba pristupiti ako korist nadmašuje rizik nakon pažljive procene. Treba razmotriti i dodatne mere, sa ciljem da se zaustavi gubitak mineralne koštane gustine.


Broj folikula koji su stimulisani injekcijom triptorelina u kombinaciji sa gonadotropinima može se znatno povećati kod nekih pacijentkinja sa predispozicijom i naročito u slučajevima policistične bolesti ovarijuma.

Kao i kod drugih analoga GnRH, prijavljeni su slučajevi sindroma hiperstimulacije ovarijuma od kojih su neki

povezani sa upotrebom triptorelina u kombinaciji sa gonadotropinima.


Odgovor ovarijuma na kombinaciju istih doza triptorelina sa gonadotropinima može se razlikovati od jedne do druge pacijentkinje, a u pojedinim slučajevima i od jednog do drugog ciklusa kod iste pacijentkinje.


Mere predostrožnosti

Indukcija ovulacije mora biti pod strogim nadzorom lekara sa striktnim i redovnim biološkim i kliničkim kontrolama: nivoa estrogena i ultrasonografijom (videti odeljak “Neželjena dejstva”). Ako je reakcija ovarijuma preterana, preporučuje se prekid ciklusa stimulacije injekcijama gonadotropina.

Kod pacijenata sa oštećenjem bubrega ili jetre, srednje terminalno poluvreme eliminacije je 7-8 sati u odnosu na

poluvreme eliminacije kod zdravih pojedinaca koje iznosi 3-5 sati. Uprkos produženoj izloženosti leku, ne očekuje se da se triptorelin nađe u cirkulaciji u vreme transfera embriona.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Kada se triptorelin koristi u kombinaciji sa lekovima koji menjaju sekreciju pituitarnih gonadotropina, neophodan je poseban oprez i preporučuje se nadzor stalnim određivanjem hormonskog statusa.


Primena u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća


Pre početka terapije lekom Diphereline 0,1 mg, neophodno je potvrditi da pacijentkinja nije trudna.

Triptorelin ne treba koristiti u toku trudnoće zato što je istovremena primena GnRH agonista povezana sa teorijskim rizikom za prekid trudnoće ili pojavu abnormalnosti fetusa. Pre terapije, trebalo bi potencijalno fertilne žene pažljivo pregledati, kako bi se isključila trudnoća. Treba koristiti nehormonalne metode kontracepcije tokom terapije dok se menstruacija ne nastavi.


Kada se triptorelin koristi u ove svrhe, nema kliničkih dokaza koji bi predložili uzročnu povezanost između triptorelina i bilo koje posledične abnormalnosti razvoja oocita ili toka ili ishoda trudnoće.

Međutim, neophodne su dalje studije koje bi potvrdile posledice izloženosti u toku trudnoće.


Dojenje


Triptorelin ne treba upotrebljavati tokom dojenja.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Nisu vršene studije o sposobnosti upravljanja motornim vozilima i rukovaju mašinama. Međutim, sposobnost upravljanja motornim vozilima ili rukovanje mašinama može biti umanjeno zbog vrtoglavice, pospanosti i vizuelnih smetnji, koji su mogući neželjeni efekti terapije, ili vode poreklo od osnovne bolesti.


Neželjena dejstva Iskustva iz kliničkih studija

Populacija odraslih osoba, lečenih oblikom leka triptorelin sa brzim oslobađanjem, koja je uključena u kliničke

studije, se sastojala od 127 muškaraca koji boluju od karcinoma prostate i koji se leče svakodnevno 3 meseca i od oko 1000 žena koje su podvrgnute in vitro procesu fertilizacije. Dodatno detaljno bezbednosno iskustvo koje je dobijeno kroz kliničke studije sprovedene sa formulacijama triptorelina 1 mesec (Dihereline 3,75 mg) i 3 meseca (Diphereline 11,25 mg) kod muškaraca i žena je takođe uključeno.

Sveobuhvatne analize bezbednosnih podataka sakupljenih tokom kliničkih studija su uključivale farmakološku klasu neželjenih reakcija kao što je nastanak hipogonadotropnog hipogonadizma ili povremeno inicijalne hipofizo-gonadalne stimulacije.

Učestalost ispoljavanja neželjenih reakcija se klasifikuje na sledeći način: veoma česte (≥ 1/10); česte (≥ 1/100,

<1/10); povremene (≥ 1/1000, <1/100); retke (≥ 1/10000, <1/1000); veoma retke (<1/10000).


Opšta podnošljivost kod odraslih os oba

Veoma česte: umereni do ozbiljni naleti vrućine i hiperhidroza, što obično ne zahteva prekid terapije.


Opšta podnošljivost kod muškaraca

Veoma česte u početku lečenja (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka): egzacerbacija urinarnih simptoma, metastatski bol u kostima i simptomi povezani sa kompresijom kičmene moždine od vertebralnih metastaza (bolovi u leđima, astenija, parestezije donjih ekstremiteta) mogu biti pogoršani kada je testosteron u plazmi inicijalno ili prolazno povišen na početku terapije. Ovi simptomi su prolazni i obično nestaju kroz jednu ili dve nedelje.

Česte za vreme lečenja: Smanjen libido i erektilna disfunkcija su povezani sa smanjenjem nivoa testosterona u plazmi, što je posledica farmakoloških efekata triptorelina.


Opšta podnošljivost kod žena

Veoma česte u početku lečenja: Kada se koristi za lečenje neplodnosti, kombinacija sa gonadotropinima može prouzrokovati hiperstimulaciju ovarijuma. Može doći do hipertrofije ovarijuma, pelvičnih i/ili abdominalnih bolova (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Veoma česte u početku lečenja triptorelin 1 mesec (Diphereline 3,75 mg) i 3 meseca (Diphereline 11,25 mg) oblicima: U toku prvog meseca nakon početka terapije može doći do pojave genitalnog krvarenja, uključujući menoragiju i metroragiju.


Veoma česte za vreme lečenja triptorelin 1 mesec (Diphereline 3,75 mg) i 3 meseca (Diphereline 11,25 mg) oblicima: ove neželjene reakcije pokazuju opšte manifestacije hipoestrogenih događaja povezanih sa hipofizo- ovarijumskom blokadom, kao što su poremećaji spavanja, glavobolja, promene raspoloženja, vulvovaginalna suvoća i dispareunija, smanjen libido.


Česte za vreme lečenja triptorelin 1 mesec formulacijom: bol u grudima, mišićni spazmi, artralgija, povećanje telesne mase, mučnina, abdominalni bol/nelagodnost, astenija.


Lokalna podnošljivost


Veoma retke: bol, eritem i inflamacija na mestu primene


Postmarketinške informacije


Tokom postmarketinškog praćenja, prijavljene su dodatne neželjene reakcije kod žena lečenih za IVF. Ovi neželjeni efekti su klasifikovani u kategorije prema sistemima organa i prema opadajućoj učestalosti prijavljenih neželjenih efekata:


Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva: reakcije preosetljivosti koje uključuju svrab, urtikariju, osip, angioneurotski edem (videti deo Kontraindikacije).

Poremećaji nervnog sistema: glavobolja

Poremećaji na nivou oka: epizode zamagljenog vida ili vizuelne smetnje.


Kod muškaraca

Povećanje broja limfocita je prijavljeno kod pacijenata lečenih GnRH analozima. Ova sekundarna limfocitoza je uglavnom povezana sa kastracijom indukovanom GnRH i nagoveštava da su gonadalni hormoni udruženi sa involucijom timusa.


Kod muškaraca i žena


Dugotrajna primena GnRH analoga može izazvati gubitak koštane mase, koji predstavlja faktor rizika za pojavu osteoporoze. Ovi efekti nisu primećeni u slučajevima kratkotrajne terapije lekom Diphereline 0,1 mg.


Predoziranje


Nema dovoljno iskustava sa predoziranjem kod ljudi.

U slučaju predoziranja, indikovana je simptomatska terapija.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org