Moozeeck

Aurorix


UPUTSTVO ZA LEK


Δ

Aurorix®, film tablete, 150 mg


Pakovanje: blister, 3 x 10 film tableta blister, 6 x 10 film tabletaProizvođač:

 1. Cenexi SAS


 2. Meda Pharma GmbH & Co. KG


  Adresa: 1. 52, rue Marcel et Jacques Gaucher, 94120 Fontenay-sous-Bois, Francuska

  2. Benzstraße 1, 61352 Bad Homburg, Nemačka


  Podnosilac zahteva: MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH – Predstavništvo Adresa: Kumodraška 241b, 11000 Beograd


  Δ Aurorix®, 150 mg, film tablete moklobemid


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Aurorix i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aurorix

 3. Kako se upotrebljava lek Aurorix

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Aurorix

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AURORIX I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Aurorix sadrži aktivnu supstancu koja se zove moklobemid. Aurorix je lek koji pripada grupi lekova protiv depresije (antidepresivi).


  Lek Aurorix se koristi za lečenje teške depresije i socijalne fobije. Za detaljnije informacije o ovim stanjima, videti odeljak 7.


  Lek Aurorix deluje tako što povećava nivo važnih hemijskih transmitera u mozgu. Povećanje nivoa ovih transmitera pomaže u lečenju depresije i socijalne fobije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AURORIX


  Lek AURORIX ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AURORIX


  Lek Aurorix uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Lek Aurorix nije namenjen deci ili adolescentima.


  Lek AURORIX uzimajte na kraju obroka. Progutajte tabletu sa vodom.


  Depresija:


  Ako naglo prestanete da uzimate lek AURORIX


  Čak i kada počnete da se osećate bolje, nastavite sa uzimanjem leka Aurorix sve dok Vam lekar ne kaže drugačije.


  Ne prekidajte terapiju lekom Aurorix pre nego obavestite svog lekara o tome.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Aurorix, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Alergijske reakcije:


  Ukoliko Vam se javi alergijska reakcija, prestanite sa uzimanjem leka Aurorix i odmah se obratite lekaru. Znaci alergije su sledeći:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK AURORIX


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek AURORIX


Aktivna supstanca leka Aurorix je moklobemid.

Svaka tableta sadrži 150 mg (miligrama) moklobemida. Ostali sastojci su:

Laktoza, monohidrat

Skrob, kukuruzni Povidon K30

Natrijum-skrobglikolat

Magnezijum-stearat Hipromeloza (E-5) Etilceluloza disperzija 30%

Makrogol 6000

Talk


Titan-dioksid (E 171) Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172)


Kako izgleda lek AURORIX i sadržaj pakovanja


Ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete cilindričnog oblika bledo žute boje, ravnih ivica, sa podeonom crtom na jednoj strani i oznakom "150" sa druge strane.


30 film tableta (3 blistera) i

60 film tableta (6 blistera)


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH – Predstavništvo

Kumodraška 241b, 11000 Beograd


Proizvođači:


 1. Cenexi SAS

  52, rue Marcel et Jacques Gaucher, 94120 Fontenay-sous-Bois, Francuska


 2. Meda Pharma GmbH & Co. KG

Benzstraße 1, 61352 Bad Homburg, Nemačka


Napomena:


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept .


Broj i datum dozvole:

Broj i datum dozvole za Aurorix®; 30 x 150mg: 515-01-3685-11-001 od 31.07.2012. Broj i datum dozvole za Aurorix®; 60 x 150mg: 515-01-3717-11-001 od 31.07.2012.


7. DODATNE INFORMACIJE O VAŠEM ZDRAVSTVENOM STANJU


Sta je depresija?


Znaci ovog problema (stanja) mogu biti ekstreman osećaj tuge, loše raspoloženje, plačljivost, zabrinutost, promene u spavanju (kao što je nesanica) ili poteškoće u uživanju u životu kao što ste navikli. Ako ova osećanja utiču na Vaš svakodnevni život ili traju duže vreme, važno je da dobijete pomoć lekara. Depresija je čest medicinski problem koji se javlja kod jedne od četiri žene i kod jednog od deset muškaraca u nekom trenutku njihovog života.


Šta je socijalna fobija?

Socijalna fobija je čest medicinski problem koji pogađa i žene i muškarce. Znaci ovog stanja su ektreman strah da će osoba biti viđena da radi nešto neprijatno ili ponižavajuće. Ovo može biti problem čak i kada osoba učestvuje u jednostavnim društvenim aktivnostima, kao što su jelo, piće, razgovor i susretanje sa ljudi, odlazak na zabave. Ljudi sa ovim stanjem su suviše uplašeni da učestvuju u društvenim događanjima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z