FISKocr

Meaxin


UPUTSTVO ZA LEK


Meaxin, film tableta, 100 mg


Pakovanje: ukupno 60 film tableta, blister, 6 x 10 film tableta


Meaxin, film tableta, 100 mg


Pakovanje: ukupno 120 film tableta, blister, 12 x 10 film tableta


Meaxin, film tableta, 400 mg


Pakovanje: ukupno 30 film tableta, blister, 3 x 10 film tableta


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, SrbijaMeaxin, 100 mg, film tableta Meaxin, 400 mg, film tableta


imatinib


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Meaxin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Meaxin

 3. Kako se upotrebljava lek Meaxin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Meaxin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MEAXIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Meaxin je lek koji sadrži aktivnu supstancu koja se naziva imatinib. Ovaj lek deluje tako što inhibira rast abnormalnih ćelija kod dole navedenih bolesti. Ovo se odnosi na neke vrste malignih bolesti.


  Meaxin se kod odraslih i dece koristi za lečenje:

  - Dermatofibosarcoma protuberans (DFSP). DFSP je maligno oboljenje tkiva ispod kože u kojima neke ćelije počinju da se razmnožavaju van kontrole. Lek Meaxin zaustavlja rast ovih ćelija.


  U daljem tekstu Uputstva za lek, biće korišćene skraćenice prilikom navođenja ovih bolesti.


  Ako imate bilo kakvih pitanja o tome na koji način lek Meaxin deluje ili o tome zašto Vam je propisan lek pitajte svog lekara.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MEAXIN


  Lek Meaxin Vam može propisati samo lekar koji ima iskustva u terapiji malignih bolesti krvi i solidnih tumora.


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Pažljivo sledite sva uputstva Vašeg lekara, čak iako se razlikuju od opštih informacija koje se daju u ovom Uputstvu.


  Lek Meaxin ne smete koristiti:


  - ako ste alergični (preosetljivi) na imatinib ili na neki drugi sastojak leka Meaxin (nabrojani u tački 6). Ako se ovo odnosi na Vas, obavestite svog lekara, jer u tom slučaju ne smete koristiti lek Meaxin.

  Ako mislite da ste alergični, ali niste sigurni, pitajte lekara za savet.


  Kada uzimate lek Meaxin, posebno vodite računa:


  Proverite sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Meaxin:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MEAXIN


  Lek Meaxin uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Pridržavajte se strogo uputstava lekara ili farmaceuta o uzimanju ovog leka. Važno je da lek uzimate onoliko dugo koliko Vam kažu lekar ili farmaceut. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Nemojte prestajati da uzimate lek Meaxin, osim ako Vam to nije rekao lekar. Ako niste u mogućnosti da uzimate lek onako kako Vam je lekar propisao ili ako osećate da Vam lek više ne treba, odmah se obratite lekaru.

  Koliko leka Meaxin treba uzimati Primena kod odraslih

  Lekar će Vam reći koliko tačno tableta leka Meaxin da uzimate.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Meaxin može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakog pacijenta koji uzima lek. Ona su obično blaga do umerena.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:


  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata

  Često:

  javljaju se kod 1 do 10 na 100 pacijenata

  Povremeno:

  javljaju se kod 1 do 10 na 1.000 pacijenata

  Retko:

  javljaju se kod 1 do 10 na 10.000 pacijenata

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 pacijenata

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovi dostupnih podataka


  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna. Prijavite odmah lekaru ako se kod Vas javi neko od navedenih neželjenih dejstava:


  Veoma česta ili česta neželjena dejstva:

  Ako se bilo šta od ovoga kod Vas javi u težem obliku, prijavite to lekaru.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljenereakcije@alims.govrs


 5. KAKO ČUVATI LEK MEAXIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Meaxin posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Ne postoje posebni zahtevi čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Meaxin

- Aktivna supstanca je imatinib.


Meaxin, 100 mg, film tableta: svaka film tableta sadrži 100 mg imatiniba u obliku imatinib-mesilata.

Meaxin, 400 mg, film tableta: svaka film tableta sadrži 400 mg imatiniba u obliku imatinib-mesilata.


Meaxin, 100 mg, film tableta; Meaxin, 400 mg, film tableta:

Pomoćne supstance u jezgru tablete su laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; hidroksipropilceluloza (E463); celuloza, mikrokristalna (E460); krospovidon (tip A); silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni i magnezijum- stearat (E572).

Pomoćne supstance koje ulaze u sastav filma tablete su polivinilalkohol; titan-dioksid (E171); makrogol 3000; talk (E553b); gvožđe(III)-oksid, žuti (E172) i gvožđe(III)-oksid, crveni (E172).


Kako izgleda lek Meaxin i sadržaj pakovanja


Meaxin, 100 mg, film tableta:

Narandžasto-braon, okrugle, blago bikonveksne film tablete sa podeonom crtom na jednoj strani i zakošenim ivicama.

Tableta se može podeliti na jednake delove.


Meaxin, 400 mg, film tableta:

Narandžasto-braon, ovalne, bikonveksne film tablete.


Meaxin, film tableta, 100 mg (blister, 6 x 10 film tableta):Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Meaxin, film tableta, 100 mg (blister, 6 x 10 film tableta): 515-01-02191-13-001 od 30.04.2014.

Meaxin, film tableta, 100 mg (blister, 12 x 10 film tableta): 515-01-02192-13-001 od 30.04.2014.

Meaxin, film tableta, 400 mg (blister, 3 x 10 film tableta): 515-01-02193-13-001 od 30.04.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org