FISKocr

Humulin R


UPUTSTVO ZA LEK


Humulin® R; rastvor za injekciju u ulošku; 100 i.j./mL Pakovanje: uložak, 5 x 3mLProizvođač:


Adresa:

 1. Lilly France S.A.S.

 2. Eli Lilly Italia S.p.A.

 1. Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francuska

 2. Via A. Gramsci, 731-733, 50019 Sesto Fiorentino Italija

  Podnosilac zahteva: Eli Lilly (Suisse) S.A. - Predstavništvo

  Adresa: Vladimira Popovića 38, 11070, Beograd, Srbija


  Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik:


  Humulin® R; 100 i.j./mL; rastvor za injekciju u ulošku.


  INN:

  Insulin humani


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Humulin R i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Humulin R

 3. Kako se upotrebljava lek Humulin R

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Humulin R

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HUMULIN R I ČEMU JE NAMENJEN?


  Humulin R sadrži humani insulin kao aktivnu supstancu koji se koristi u terapiji dijabetesa. Dijabetes nastaje kada Vaš pankreas ne proizvodi insulin u količini dovoljnoj da bi se kontrolisao nivo glukoze u krvi (šećera u krvi). Humulin R se koristi za dugotrajnu regulaciju glukoze. Humulin R je brzo delujući preparat insulina.


  Vaš lekar Vam može preporučiti da koristite Humulin R kao i dugo delujući insulin. Za svaku vrstu insulina postoji odgovarajući tekst uputstva za pacijenta. Nemojte menjati Vaš insulin ukoliko Vam lekar to ne savetuje, a i kada menjate budite vrlo pažljivi. Svaka vrsta insulina ima različitu boju i simbol na pakovanju i ulošku tako da možete lako da ih razlikujete.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HUMULIN R

  Lek Humulin R ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HUMULIN R


  Uložak od 3mL se primenjuje samo u pen aplikatoru od 3mL. Nije namenjen za primenu u pen aplikatoru od 1,5mL.


  Kada u apoteci dobijete insulin, uvek proverite naziv i vrstu insulina pregledajući pakovanje i oznake na ulošku da biste se uverili da ste dobili onaj Humulin koji Vam je lekar propisao.


  Humulin R koristite uvek tačno kako Vam je lekar objasnio. Ukoliko niste sigurni kako, posavetujte se sa svojim lekarom.


  Doziranje insulina

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, i Humulin R može da izazove neželjene efekte, mada ne kod svih pacijenata.


  Humani insulin može izazvati hipoglikemiju (nizak nivo šećera u krvi). Za više informacija o hipoglikemiji videti u nastavku u odeljku „Uobičajeni problemi kod dijabetesa“.


  Moguća neželjena dejstva


  Sistemska alergija je veoma retka (kod manje od 1 na 10.000 osoba). Simptomi obuhvataju:

 5. KAKO ČUVATI LEK HUMULIN R


  Humulin R držati van domašaja dece! Rok upotrebe


  2 godine


  Humulin R nemojte koristiti nakon datuma isteka roka trajanja, navedenog na kutiji. Datum isteka roka trajanja odnosi se na poslednji dan naznačenog meseca.


  Čuvanje


  Pre prve upotrebe svoj Humulin R čuvajte u frižideru, na temperaturi od 2°C do 8°C. Nemojte ga zamrzavati..

  Posle prvog otvaranja rok upotrebe je 28 dana na temperaturi do 30 °C.. Pen aplikator sa uloškom

  koji koristite nemojte držati u frižideru. Nemojte ih izlagati izvorima toplote ili direktne sunčeve svetlosti.


  Humulin R ne treba koristiti ukoliko je obojen ili ukoliko su vidljive čvrste čestice. Smete ga primeniti samo ako izgleda kao voda. Proverite uložak svaki put kada primenjujete injekciju.


  Lekovi se ne smeju odbacivati u kanalizaciju ili sa otpacima iz domaćinstva. Potražite savet o tome kako da bacite lek koji više ne upotrebljavate. Tako ćete doprineti zaštiti životne sredine


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Humulin R


Aktivna supstanca je humani insulin. Humani insulin se proizvodi u laboratoriji procesom rekombinantne DNK tehnologije. Ima istu strukturu kao prirodni hormon koji proizvodi pankreas. Ovaj insulin se, dakle, razlikuje od insulina životinjskog porekla.


Pomoćne supstance su: m-krezol; glicerol; voda za injekcije. Natrijum-hidroksid ili hlorovodonična kiselina se koriste u procesu proizvodnje i služe za podešavanje kiselosti rastvora.


Kako izgleda lek Humulin R i sadržaj pakovanja


Humulin R je rastvor za injekciju je bistar, bezbojan rastvor i sadrži 100 jedinica insulina po mililitru (100 i.j./mL).


Rastvor je u ulošku koji odgovara zahtevima Ph. Eur. za silicijumsko staklo tipa I. Uložak je zatvoren gumenim zatvaračem, koji se sastoji od glave klipa na dnu i zapečaćenog diska na vrhu uloška. Svaki uložak sadrži 300 jedinica (3 mililitra).


Jedna kutija sadrži 5 uložaka po 3 mL.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje u promet:


Eli Lilly (Suisse) S.A. - Predstavništvo, Vladimira Popovića 38, 11070, Beograd, Srbija.


Proizvođači:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francuska.

Eli Lilly Italia S.p.A., Via A. Gramsci, 731-733, 50019 Sesto Fiorentino Italija.


Napomena:


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart,2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-06643-13-002 od 09.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z