Moozeeck

XANAX


UPUTSTVO ZA LEK


XANAX® 0,25 mg tableta

Pakovanje: ukupno 30 tableta; blister; 3 x 10 tableta


XANAX® 0, 5 mg tableta

Pakovanje: ukupno 30 tableta; blister; 3 x 10 tableta


Proizvođač: Pfizer Italia S.r.l.


Adresa: Ascoli Piceno, Via del Commercio, Localita Marino del Tronto, Italija


Podnosilac zahteva: Yusafarm d.o.o.


Adresa: Neznanog junaka 5, Beograd, Srbija


XANAX® 0,25 mg tableta

XANAX® 0, 5 mg tableta


alprazolam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek!


Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek je propisan Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste

znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek XANAX i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek XANAX

 3. Kako se upotrebljava lek XANAX

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek XANAX

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK XANAX I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek XANAX je namenjen za kratkotrajno lečenje umerenih ili teških anksioznih stanja i anksioznosti povezane sa depresijom. Takođe, indikovan je kod napada panike sa ili bez agorafobije. Nije indikovan za kratkotrajno lečenje blage anksioznosti odnosno napetosti usled svakodnevnog stresa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK XANAX


  Lek XANAX ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK XANAX


  Upotrebakododraslih

  Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu leka XANAX za Vas. Preporuka je da se uvek prvo primeni najmanja efektivna doza. Ukoliko je potrebno povećati dozu, to treba da bude postepeno da bi se izbegao rizik od neželjenih efekata. Obično se prvo povećava večernja doza pre dnevne doze, da biste bili pribraniji tokom dana. U slučaju pojave neželjenih dejstava, lekar može smanjiti dozu. Trajanje terapije treba da bude što je moguće kraće. Vaš lekar će Vas redovno kontrolisati da bi utvrdio potrebu za nastavkom lečenja, posebno ukoliko ste bez simptoma.


  Terapijaanksioznostiianksioznostiudruženesadepresijom

  Lečenje se započinje sa dozom od 0,25 mg do 0,5 mg, tri puta dnevno.

  Doza se može povećati, u zavisnosti od Vaših potreba, do maksimalne dnevne doze od 4 mg, koja se uzima

  podeljena u više doza, tokom najduže 8-12 nedelja, uključujući i period postepenog prekida terapije.

  U pojedinim slučajevima može biti neophodno da se period lečenja produži iznad masimalno preporučenog trajanja terapije. U tom slučaju to se ne sme uraditi bez ponovnog pregleda pacijenta.


  Agorafobijaipaničniporemećaji

  Lečenje pacijenata sa agorafobijom koja je udružena sa napadima panike sa ili bez fobija treba da se započne dozama od 0,5 mg do 1 mg uzetim pre spavanja, u toku jednog ili dva dana. Dozu zatim treba prilagoditi svakom pacijentu ponaosob. Doza se može povećavati u intervalima od 3 ili 4 dana, za najviše 1 mg. Doza se prvo povećava u podne, zatim ujutro i konačno posle podne/uveče, sve dok se ne postigne dozni režim od 3 do 4 puta dnevno, za maksimalni period od 8 meseci.

  Preporučuje se da se pacijent ponovo pregleda nakon 4 nedelje terapije radi eventualnog produženja lečenja.


  Obustavljanjeterapije

  Dozu treba postepeno smanjivati. Savetuje se da dnevnu dozu treba smanjivati za ne više od 0,5 mg svaka tri


  dana. Kod nekih pacijenata može biti potrebno čak i postepenije smanjivanje doze.


  Upotrebakodstarijihpacijenata,pacijenatasaporemećajemfunkcijebubregaijetre

  Kod starijih pacijenata, pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre i bubrega, ili pacijenata sa teškim oboljenjima, uobičajena doza iznosi 0,25 mg, data 2 do 3 puta dnevno. Ukoliko je neophodno i ukoliko pacijent podnosi, ova doza se može povećati.


  Upotrebakodedece

  Ne preporučuje se primena kod dece, s obzirom da bezbednost i efikasnost kod mlađih od 18 godina nije utvrđena.


  Ako ste uzeli više leka XANAX nego što je trebalo


  Veoma je važno da ne uzimate više tableta nego što je propisano. Ukoliko slučajno uzmete previše XANAX tableta, odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili idite do najbližeg odeljenja hitne pomoći.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek XANAX


  Ukoliko zaboravite da uzmete dozu, nemojte uzeti propuštenu dozu. Samo uzmite narednu dozu u odgovarajuće vreme. Nikada ne uzimajte duplu dozu da da biste nadoknadili propuštenu dozu!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek XANAX


  Uvek se konsultujte sa Vašim lekarom pre nego što prestanete da uzimate lek XANAX jer je prilikom prekida terapije neophodno postepeno smanjivati dozu leka. Ako naglo prestanete da uzimate lek XANAX ili naglo smanjite dozu, može se javiti takozvani „povratni“ efekat koji kod Vas može privremeno pojačati anksioznost i uznemirenost i izazvati probleme sa spavanjem. Ovi simptomi će nestati kako se Vaš organizam bude postepeno prilagođavao na lek. Ako ste zabrinuti zbog ovoga, pitajte Vašeg lekara koji će Vam dati više informacija.


  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o tome kako da koristite ovaj lek, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, lek XANAX može prouzrokovati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata.


  Razlozi da odmah prestanete da uzimate lek XANAX


  Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ukoliko primetite druga neželjena dejstva koja nisu pomenuta u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK XANAX


  Rok upotrebe


  Tri (3) godine.

  Ne koristiti lek XANAX nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan tog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.


  Lekove ne treba odbacivati putem kanalizacije ili kućnog otpada. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere pomažu u zaštiti životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava prema važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek XANAX


Sadržaj aktivne supstance:

Jedna tableta sadrži 0,25 ili 0,5 mg alprazolama.


Sadržaj pomoćnih supstanci:


Xanax tablete od 0,25 mg: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; dokusat-natrijum (85%) + natrijum benzoat (15%); silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; skrob, kukuruzni; magnezijum-stearat.


Xanax tablete od 0,5 mg: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; dokusat-natrijum (85%) + natrijum benzoat (15%); silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; skrob, kukuruzni; magnezijum-stearat, boja eritrozin natrijum aluminijum lak.


Kako izgleda lek XANAX i sadržaj pakovanja


XANAX 0,25 mg tableta: Bele, eliptične, ispupčene tablete sa utisnutom podeonom crtom na jednoj i nazivom “UPJOHN 29“ na drugoj strani.

XANAX 0,5 mg tableta: Ružičaste, eliptične, ispupčene tablete sa utisnutom podeonom crtom na jednoj i nazivom “UPJOHN 55“ na drugoj strani.


Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži Uputstvo za lek i tri blistera sa po 10 tableta jačine 0,25 mg ili 0,5 mg (ukupno 30 tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Yusafarm d.o.o, Neznanog junaka 5, Beograd, Srbija


Proizvođač: Pfizer Italia S.r.l., Ascoli Piceno, Via del Commercio, Localita Marino del Tronto, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Xanax tablete 30 x 0,25mg: 515-01-0227-12-001 od 03.07.2012.

Xanax tablete 30 x 0,5mg: 515-01-0228-12-001 od 03.07.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z