FISKocr

ULCOGUT


UPUTSTVO ZA LEK


Ulcogut®, film tableta, 150 mg Pakovanje: blister, 3x10 film tablete


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: PRO.MED.CS Praha a.s.

Adresa: Telčská 1, 140 00 Praha 4, Republika Češka


Podnosilac zahteva: Sibex Line doo

Adresa: Dobropoljska 15, 11000 Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Ulcogut®, 150 mg, film tableta INN ranitidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ULCOGUT i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ULCOGUT

 3. Kako se upotrebljava lek ULCOGUT

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ULCOGUT

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ULCOGUT I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Ulcogut sadrži aktivnu supstancu ranitidin koji pripada grupi lekova koji se zovu H2-antagonisti. Ova grupa lekova smanjuje količinu kiseline u želucu.

  Lek Ulcogut se koristi:

  Kod odraslih (uključujući i starije pacijente):

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ULCOGUT

  Lek ULCOGUT ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ULCOGUT

  Lek Ulcogut uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Film tabletu treba progutati celu, nesažvakanu, sa čašom vode. Terapiju ne prekidati bez prethodne konsultacije sa lekarom.

  Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu za Vas. Terapija lekom Ulcogut obično traje najmanje 4 nedelje (do 12 nedelja, u zavisnosti od stanja pacijenta).

  Doziranje:

  Odrasli, stariji pacijenti i adolescenti (stariji od 12 godina)

  Uobičajena doza leka je od 150 mg ujutro i uveče ili 300 mg pred spavanje.

  Doziranje zavisi od stanja pacijenta i potrebno je da lekar odredi odgovarajuću dozu leka.


  Deca (3 do 11 godina) ili deca sa telesnom masom preko 30 kg


  Detetu treba dati dozu leka prilagođenu telesnoj masi u skladu sa uputstvima lekara.

  uobičajena doza leka je od 2,5 mg/kg telesne mase dva puta dnevno tokom 2 nedelje. Doza se

  može povećati do 5 mg/kg telesne mase dva puta dnevno. Doze leka treba uzimati na svakih 12 sati. Lek Ulcogut se ne preporučuje za primenu kod dece mlađe od 3 godine i novorođenčadi.

  Ako ste uzeli više leka ULCOGUT nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli više leka nego što je trebalo, odmah pitajte svog lekara šta treba da radite, ili se obratite

  najbližoj bolnici. Sa sobom ponesite pakovanje leka kako bi medicinsko osoblje znalo koji ste lek uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ULCOGUT

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete neku dozu leka, uzmite je čim se setite, sem u slučaju kada se približava predviđeno vreme za narednu dozu. Terapiju nastavite po uobičajenom rasporedu.

  Ne uzimajte duplu dozu leka da bi nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek ULCOGUT

  Ne prekidajte terapiju pre nego što se konsultujete sa lekarom, s obzirom da bol i nelagodnost mogu da se vrate. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Ulcogut, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neki pacijenti su alergični na aktivnu komponentu leka Ulcogut, ranitidin. Ukoliko se ubrzo posle primene javi bilo koje od sledećih neželjenih dejstava, prekinite uzimanje leka i odmah se obratite svom lekaru:  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ULCOGUT


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Ulcogut posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek ULCOGUT


Aktivna supstanca leka je ranitidin. Jedna film tableta sadrži 150 mg ranitidina u obliku ranitidin-hidrohlorida. Ostali sastojci su:

Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna; skrob, kukuruzni; kopovidon; povidon 25; magnezijum-stearat.

Film tablete: Opadry 06F28325 (sastav: hipromeloza 5; hipromeloza 15; titan-dioksid (E171); makrogol 6000; magnezijum-stearat) i simetikon emulzija.


Kako izgleda lek ULCOGUT i sadržaj pakovanja

Okrugle, bikonveksne film tablete, skoro bele boje, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani, bez mirisa, prečnika 9,6 mm.

Al/Al blister (OPA/Al/PVC-aluminijumski blister).

U složivoj kartonskoj kutiji se nalaze tri Al/Al blistera sa po 10 film tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: Sibex Line doo, Dobropoljska 15, 11000 Beograd.

Proizvođač: PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Republika Češka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2804-12-001 od 25.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z