FISKocr

Ultravist 370


UPUTSTVO ZA LEK


Ultravist® 370, rastvor za infuziju, 768,86 mg/mL Pakovanje: boca staklena, 10 x 200 mL


Ultravist® 370, rastvor za infuziju, 768,86 mg/mL Pakovanje: boca staklena, 8 x 500 mL


Ultravist® 370, rastvor za infuziju, 768,86 mg/mL Pakovanje: bočica, 10 x 50 mL


Ultravist® 370, rastvor za infuziju, 768,86 mg/mL Pakovanje: bočica, 10 x 100 mL


Proizvođač: Bayer Pharma AG

Adresa: Berlin, Muellerstrasse 178

Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd


Ultravist® 370, rastvor za infuziju, 768,86 mg/mL


INN jopromid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ultravist 370 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ultravist 370

 3. Kako se upotrebljava lek Ultravist 370

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ultravist 370

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ULTRAVIST 370 I ČEMU JE NAMENjEN


  Ultravist 370 je kontrastno sredstvo u obliku rastvora za infuziju (boje) koje sadrži jod. Koristi se da prilikom rendgenskog ispitivanja jasno prikaže delove Vašeg tela koje lekar želi da ispita.


  Rendgenski zraci, kao i radio talasi, mogu da prolaze kroz predmete, i mogu da se sabiraju tako da načine sliku. Kada ste podvrgnuti rendgenskom ispitivanju, snop rendgenskih zraka prolazi kroz Vaše telo, i u njemu ga različita tkiva, kao što su kosti, mišići i organi, apsorbuju u različitom stepenu. Kada zraci izađu na drugu stranu tela oni čine sliku modela sastavljenu od osvetljenih i zatamnjenih polja. Ultravist 370 pomaže da ta slika bude jasnija. Sliku zatim, pregleda lekar specijalista koji će postaviti dijagnozu.


  Ovaj lek je namenjen samo za dijagnostičku primenu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ULTRAVIST 370


  Lek Ultravist 370 ne smete koristiti:

  - Ako ste ili sumnjate da ste, alergični (preosetljivi) na jod ili na kontrastna sredstva koja sadrže jod ili na bilo

  koju od pomoćnih supstanci (pogledajte deo 6.)

  Ako imate nekontrolisanu tireotoksikozu (stanje izazvano lučenjem prevelikih količina hormona štitaste žlezde).


  Kada uzimate lek Ultravist 370, posebno vodite računa:


  Recite Vašem lekaru ili osoblju odeljenja rendgen dijagnostike ako imate:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ULTRAVIST 370


  Osoblje odeljenja rendgen dijagnostike odlučuje koja količina leka Ultravist 370 je potrebna za određeno ispitivanje. Objasniće Vam postupak ispitivanja i kako treba da ležite na rendgenskom stolu tokom pregleda. Doza leka Ultravist 370 varira u zavisnosti od ispitivanja i Vaše telesne mase. Opseg doza je normalno između 1 i 200 mL.

  Nakon završene procedure ispitivanja ostaćete u bolnici zbog praćenja Vašeg stanja. Ukoliko osetite neke

  simptome, potrebno je da se vratite na odeljenje rendgen dijagnostike i o tome obavestite radiologa ili osoblje odeljenja za dijagnostiku.


  Ako ste primili više leka Ultravist 370 nego što je trebalo

  Predoziranje je malo verovatno. Ukoliko se to desi radiolog će lečiti svaki simptom koji se pojavi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Ultravist 370


  Nije primenljivo.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Ultravist 370


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Ultravist 370 može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Neželjena dejstva koja možete dobiti nakon davanja kontrastnih sredstava, kao što je lek Ultravist 370, su obično blaga do umerena i ne traju dugo.

  Najčešća neželjena dejstvakod pacijenata koji prime Ultravist 370 su: glavobolja, mučnina i proširenje krvnih

  sudova.

  Međutim, kao i kod sličnih kontrastnih sredstava bile su prijavljene, teške i životno ugrožavajuće reakcije, uključujući životno ugrožavajuće kožne osipe (Stevens-Johnson-ov sindrom) i smrtni ishod.


  Ukoliko primetite:


  Ostala neželjena dejstva (učestalost nepoznata)

  - prekomerno stvaranje hormona štitaste žlezde; poremećaj funkcije štitaste žlezde

 5. KAKO ČUVATI LEK ULTRAVIST 370


  Držati lek Ultravist 370 van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 30°C, zaštićeno od svetlosti i jonizujećeg zračenja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Utravist 370


Ultravist 370: 1 mL rastvora za infuziju sadrži 768,86 mg kontrastne supastance jopromid (što odgovara 370 mg joda)


Pomoćne supstance su: natrijum-kalcijum-edetat; trometamol;

hlorovodonična kiselina 10 % (sredstvo za korekciju pH) i

voda za injekcije.


Kako izgleda lek Ultravist 370 i sadržaj pakovanja

Ultravist 370 je rastvor za infuziju, bistar, bezbojan do bledožut rastvor koji ne sadrži vidljive čestice.


Sadržaj pakovanja Ultravist 370:

Unutrašnje pakovanje: bezbojne staklene bočice zatvorene gumenim čepom (halogenovan hlorom) sive boje. Preko gumenog čepa nalazi se aluminijumski prsten (lakiran sa unutrašnje i spoljnje strane) i plastični poklopac


od propilena sive boje. Spoljnje pakovanje:


Treba osigurati adekvatnu hidrataciju svih pacijenata kod kojih lek Ultravist 370 treba da bude primenjen.


Pacijenti na dijalizi, ukoliko nemaju rezidualnu bubrežnu funkciju, mogu primiti lek Ultravist 370 radi radiološkog pregleda, pošto se jodna kontrastna sredstva odstranjuju procesom dijalize.Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Kontrastno sredstvo vizuelno pregledati pre upotrebe, ne sme da se koristi ako je promenilo boju ili ako su prisutne čestice (uključujući kristale) ili ukoliko su bočice/boce oštećene. Pošto je Ultravist 370 veoma koncentrovan rastvor, krstalizacija (mlečno - opalescentan izgled i/ili talog na dnu ili plutajući kristali) može da se desi veoma retko.


Rastvor kontrastnog sredstva ne treba izvlačiti u špric iz infuzione boce koja se nalazi na infuzionom setu, sve do trenutka kada treba da počne ispitivanje.


Bočice koje sadrže kontrastno sredstvo nisu namenjenje za višestruko korišćenje. Gumeni čep nikad ne treba da se buši više od jedanput.


Rastvor kontrastnog sredstva koji se ne iskoristi pri ispitivanju, mora biti odbačen.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z