Moozeeck

B-complex


UPUTSTVO ZA LEK


B-Complex obložene tablete

4 mg + 5 mg + 2 mg + 25 mg + 5 mg + 0,001mg + 20 mg

Pakovanje; ukupno 30 kom, blister, 2 x 15 kom

ukupno 1000 kom


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


  1. omplex obložena tableta

   tiamin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid, kalcijum-pantotenat, cijanokobalamin, p- aminobenzoeva kiselina


   Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

   Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek B-complex, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

   • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

   • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

   • Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 14 dana, morate se obratiti svom lekaru.

   • Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek B-complex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek B-Complex

 3. Kako se upotrebljava lek B-Complex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek B-Complex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK B-COMPLEX I ČEMU JE NAMENJEN


  B-Compleks sadrži grupu B vitamina, koja podstiče metabolizam ugljenih hidrata, masti i belančevina. Nedostatak jednog od ovih vitamina ili njegova povećana potrošnja, povećava takođe potrebu za drugim vitaminima iz ove grupe. Stoga, ako se pojave znaci nedostatka bilo kog vitamina iz grupe B, treba uzimati ceo kompleks vitamina B.


  B-Complex je namenjen:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK B-COMPLEX


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek B-Complex ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK B-COMPLEX


  Lek B-Complex uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Uobičajena doza je:

  Deca starija od 14 godina i odrasli: 1-2 obložene tablete 2 do 3 puta na dan. Deca od 5 do 14 godina starosti: 1 obložena tableta jednom dnevno.


  Celu tabletu progutati sa malo tečnosti.


  Ako ste uzeli više leka B-Complex nego što je trebalo

  Dugotrajno unošenje doza koje su mnogo veće od preporučenih može izazvati glavobolju, razdražljivost, nesanicu, trnjenje i proliv.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek B-Complex

  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek B-Complex može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:

  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  javljaju se kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju se kod 1 do 10 na 1.000 korisnika

  Retko:

  javljaju se kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Veoma retko:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK B-COMPLEX


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  2 godine.

  Nemojte koristiti lek B-Complex posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek B-Complex


Kako izgleda lek B-Complex i sadržaj pakovanja

Okrugle bikonveksne obložene tablete, boje čokolade, glatkih površina. Na raspolaganju su kutije sa 30 obloženih tableta.

PVC/PE/PVDC-aluminijumski blister: 30 obloženih tableta (2 blistera sa po 15 obloženih tableta), u kutiji.


Na raspolaganju su kutije sa 1000 obloženih tableta.

Primarno pakovanje gotovog leka je kesa od polietilena niske gustine (LDPE) u metalnom kontejneru sa


plastičnim zatvaračem (pakovanje od 1000 obloženih tableta). Plastični zatvarač služi za zatvaranje limenog kontejnera nakon odstranjivanja limenog poklopca i otvaranja kese.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija Krka, tovarna zdravil, d.d, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


B-Complex obložene tablete, 30 kom: 515-01-1167-12-001 od 22.11.2012.

B-Complex obložene tablete, 1000 kom: 515-01-1168-12-001 od 22.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z