Moozeeck

Lotar


UPUTSTVO ZA LEK


LOTAR®, film tableta, 50mg ukupno 30 kom., blister, 3 x 10 kom. LOTAR®, film tableta, 100mg ukupno 30 kom.; blister, 2 x 15 kom.


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija

Adresa:


sa proizvodnim prostorijama u ul. Pančevački put br. 38, 11000 Beograd


Podnosilac

zahteva:


Adresa:


ALKALOID d.o.o. Beograd


Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik LOTAR® 50 mg film tableta

LOTAR® 100 mg film tableta


INN losartan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lotar i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lotar

 3. Kako se upotrebljava lek Lotar

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lotar

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LOTAR I ČEMU JE NAMENJEN

  Lotar sadrži aktivnu supstancu losartan, koja pripada grupi lekova poznatih kao angiotenzin-II receptor antagonisti.


  Angiotenzin II je supstanca koja se proizvodi u organizmu, vezuje se za receptore u krvnim sudovima, izazivajući njihovu zategnutost. Ovo ima za posledicu povećanje krvnog pritiska. Losartan sprečava vezivanje angiotenzina II za receptore, izazivajući opuštanje krvnih sudova što dovodi do snižavanja krvnog pritiska. Losartan usporava smanjenje funkcije bubrega kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom i dijabetesom tip II.


  Lotar se koristi:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LOTAR


  Lek Lotar ne smete koristiti:


  „trudnoća“.)


  Kada uzimate lek Lotar, posebno vodite računa:

  Morate obavestiti Vašeg lekara ako mislite ili planirate da ostanete trudni. Lotar se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne sme se primenjivati ako ste više od 3 meseca trudni, može izazvati

  ozbiljna oštećenja Vašoj bebi ako se koristi u ovom periodu (vidite odeljak Trudnoća).


  Važno je da obavestite Vašeg lekara pre uzimanja Lotar tableta:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LOTAR

  Uvek uzimajte Lotar tačno onako kako Vam je doktor preporučio. Vaš doktor će Vam odrediti

  odgovarajuću dozu Lotar tableta, u zavisnosti od Vašeg stanja ili da li uzimate neke druge lekove. Važno je da nastavite sa uzimanjem Lotar tableta onako kako Vam je preporučio doktor u cilju da se zadrži kontrola Vašeg krvnog pritiska


  Odrasli

  Terapija se obično započinje sa 50 mg losartana (jedna tableta Lotar 50 mg) jednom dnevno.

  Maksimalno sniženje krvnog pritiska se očekuje nakon 3-6 nedelja od početka terapije. Kod nekih pacijenata doza se može povećati na 100 mg losartana (jedna tableta Lotar 100 mg ) jednom dnevno. Ako imate utisak da je efekat losartana previše jak ili previše slab, molimo Vas razgovarajte sa Vašim doktorom ili farmaceutom.


  Upotrebakoddeceiliadolescenata(6do18godinastarosti)

  Preporučena početna doza kod pacijenata težine između 20 i 50 kg je 0,7 mg losartana po kg telesne

  mase ( do 25 mg losartana, tj. do pola tablete Lotar 50 mg) primenjena jednom dnevno. Doktor može povećati dozu ako krvni pritisak nije kontrolisan.


  OdraslipacijentisavisokimkrvnimpritiskomidijabetosomtipII

  Tretman se obično započinje dozom od 50 mg losartana (jedna tableta Lotar 50 mg) jednom dnevno. Doza se kasnije može povećati do 100 mg losartana (jedna tableta Lotar 100 mg) jednom dnevno u zavisnosti od odgovora Vašeg krvnog pritiska.

  Losartan tablete se mogu primenjivati sa drugim lekovima za snižavanje krvnog pritiska (npr.


  diureticima, blokatorima kalcijumskih kanala, alfa ili beta blokatorima i agensima sa centralnim delovanjem) kao i sa insulinom i sa drugim lekovima koji se uobičajeno koriste za snižavanje nivoa glukoze u krvi (npr. sulfonilurea, glitazoni i inhibitori glikozidaze).


  Odraslipacijentisasrčanominsuficijencijom

  Tretman se obično započinje dozom od 12,5 mg losartana jednom dnevno. Generalno, dozu treba povećati nedeljno postepeno (tj. 12,5 mg dnevno tokom prve nedelje, 25 mg dnevno u toku druge nedelje, 50 mg dnevno u toku treće nedelje, 100 mg dnevno tokom četvrte nedelje, 150 mg dnevno tokom pete nedelje) do uobičajene doze održavanja koju određuje Vaš lekar. Maksimalna doza od 150 mg losartana ( npr. 3 tablete leka Lotar od 50 mg ili jedna tableta leka Lotar od 100 mg i 50 mg ) se može koristiti jednom dnevno.

  U lečenju srčane insuficijencije, losartan se obično kombinuje sa diuretikom (lek koji povećava količinu vode koja prolazi kroz Vaše bubrege) i/ili digitalisom (lek koji pojačava snagu i efikasnost srca) i / ili beta blokatorima.


  Doziranjeuspecijalnimgrupamapacijenata

  Lekar može preporučiti niže doze, posebno kada se započinje lečenje kod određenih bolesnika kao što su oni koji su tretirani visokim dozama diuretika, kod bolesnika sa oštećenjem jetre, ili kod pacijenata starijih od 75 godina. Upotreba losartana se ne preporučuje kod pacijenata sa teškim oštećenjem jetre (vidite odeljak "Ne uzimajte Lotar”) .


  Administracija

  Tablete treba progutati sa čašom vode. Trebalo bi da pokušate da uzimate svoju dnevnu dozu svakog

  dana u isto vreme. Važno je da nastavite da uzimate Lotar sve dok Vam Vaš lekar ne odredi drugačije.

  Ako ste uzeli više leka Lotar nego što je trebalo

  Ako slučajno popijete previše tableta, odmah kontaktirajte Vašeg doktora. Simptomi predoziranja su nizak priitisak, ubrzan srčani ritam, moguć usporen srčani ritam.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lotar

  Ako slučajno preskočite dozu, uzmite sledeću dozu po uobičajenom rasporedu. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu. Ukoliko imate nekih pitanja u vezi upotrebe samog leka , pitajte Vašeg doktora ili farmaceuta.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Lotar


  Nemojte naglo prekinuti primenu leka. Pitajte svog lekara ila farmaceuta kako da postepeno smanjite uzimanje leka.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, Lotar tablete mogu dovesti do pojave neželjenih dejstva, koje se ne javljaju kod svih osoba koje uzimaju lek.


  Ako imate sledeće simptome, prestanite sa uzimanjem losartan tableta i odmah obavestite svog lekara ili idite u hitnu službu najbliže bolnice:

  Teške alergijske reakcije (osip, svrab, oticanje lica, usana, usta ili grla koje može da prouzrokuje poteškoće prilikom gutanja ili disanja).


  Ovo je ozbiljno, ali retko neželjeno dejstvo, koje se javlja u više od 1 od 10.000 pacijenata, ali manje od 1 od 1.000 pacijenata. Možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć ili hospitalizacija


  Neželjeni efekti lekova su klasifikovani na sledeći način: Veoma česti: javljaju se u više od 1 u 10 pacijenata

  Česti: javljaju se u 1 od 10 slučaja u 100 pacijenata Povremeni: javljaju se u 1 od 10 slučaja u 1000 pacijenata Retki: javljaju se u 1 od 10 slučaja u 10000 pacijenata

  Veoma retki: javlja se u manje od 1 slučaja u 10000 pacijenata

  Nepoznati: frekvenca se ne može odrediti na osnovu dostupnih podataka


  Sledeći neželjeni efekti su prijavljeni sa losartanom:

  Česti:


  Retki:


  Neželjeni efekti kod dece su slični onima kod odraslih.


  Ako se neko neželjeno dejstvo pogorša ili ako primetite neki neželjeni efekat koji nije naveden u ovom uputstvu, molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK LOTAR


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Tri (3) godine.


  Nemojte koristiti lek Lotar posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja leka.


  Upozorenje na vidljive znake neispravnosti

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite

  lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lotar

Aktivna supstanca je losartan-kalijum. LOTAR,filmtableta,50mg

Jedna film tableta sadrži 50 mg losartan-kalijuma. LOTAR,filmtableta100mg

Jedna film tableta sadrži 100 mg losartan-kalijuma.

- Ostali sastojci su: Tabletnojezgro:

Skrob, preželatinizirani; natrijum-skrobglikolat (tip A); laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat.

Oblogatablete:

Hidroksipropilceluloza; titan-dioksid (E171).


Kako izgleda lek Lotar i sadržaj pakovanja

LOTAR,filmtableta,50mg su bele, okrugle, bikonveksne film tablete sa podeonom crtom na jednoj

strani. Tableta se može podeliti na jednake delove.

Film tablete su pakovane u PVC-Aluminijumski blister, i svaki blister sadrži 10 tableta.

Kartonska kutija sadrži 30 tableta (3 blistera) i uputstvo.

LOTAR,filmtableta,100mg su bele, okrugle, bikonveksne film tablete sa utisnutim krstom na jednoj strani.

Utisnuti krst služi samo da olakša lomljenje da bi se lek lakše progutao, a ne za podelu na jednake

doze.

Film tablete su pakovane u PVC-Aluminijumski blister, i svaki blister sadrži 15 tableta. Kartonska kutija sadrži 30 tableta (2 blistera) i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija


Proizvođač

ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija

sa proizvodnim prostorijama u ul. Pančevački put br.38, 11000 Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Avgust 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


LOTAR, film tablete, 30 x (50mg): 515-01-1059-12-001 od 11.10.2012.

LOTAR, film tablete, 30 x (100 mg): 515-01-1060-12-001 od 11.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z