FISKocr

Cubicin


UPUTSTVO ZA LEK


Cubicin®prašak za rastvor za injekciju/infuziju,350 mg, 500 mg Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica, 1 x 350 mg

Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica, 1 x 500 mg


Proizvođač: Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.


Adresa: Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex RH12 5AB, Velika Britanija Podnosilac zahteva: Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc., Beograd

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 71/VI/18, 11 070 Beograd


Broj rešenja: 515-01-4639-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 350mg Broj rešenja: 515-01-4644-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 500mg


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Cubicin® 350 mg prašak za rastvor za injekciju/infuziju

Cubicin® 500 mg prašak za rastvor za injekciju/infuziju


INN: daptomicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cubicin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cubicin

 3. Kako se upotrebljava lek Cubicin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cubicin

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-4639-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 350mg Broj rešenja: 515-01-4644-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 500mg


 1. ŠTA JE LEK Cubicin I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca Cubicin praška za rastvor za injekciju/infuziju je daptomicin. Daptomicin je antibakterijski lek koji može da zaustavi rast nekih bakterija. Cubicin se koristi kod odraslih za terapiju infekcija kože i tkiva ispod kože. Koristi se kod odraslih i za terapiju infekcija u tkivima koja oblažu unutrašnjost srca (uključujući

  srčane zaliske) koje izaziva bakterija po imenu Staphyloccocus aureus i za terapiju infekcija krvi izazvanih istom ovom bakterijom kada je povezana sa infekcijom kože ili srca.


  Zavisno od tipa infekcije(a) koju imate, Vaš lekar će Vam možda propisati druge antibakterijske lekove dok primate terapiju lekom Cubicin.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Cubicin

  Lek Cubicin ne smete koristiti:


  Ako ste alergični na daptomicin ili na natrijum hidroksid.

  Ako se ovo odnosi na Vas, recite Vašem lekaru ili medicinskoj sestri. Ako mislite da ste možda alergični, potražite savet od Vašeg lekara ili medicinske sestre.


  Kada uzimate lek Cubicin, posebno vodite računa:


  Porazgovarajte sa Vašim lekarom, medicinskom sestrom ili farmaceutom pre nego što primite Cubicin.


  Uzimanje leka Cubicin sa hranom ili pićima


  Nije primenljivo.


  Primena leka Cubicin u periodu trudnoće i dojenja


  Cubicin se obično ne daje trudnicama. Recite Vašem lekaru ako ste trudni, ako mislite da ste možda trudni ili ako planirate da zatrudnite.


  Nemojte dojiti dok primate Cubicin, jer može da prođe u mleko i utiče na Vašu bebu.


  Uticaj leka Cubicin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Cubicin nema poznatih dejstava na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Cubicin


  Broj rešenja: 515-01-4639-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 350mg Broj rešenja: 515-01-4644-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 500mg


  Cubicin sadrži natrijum hidroksid.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Cubicin


  Cubicin će Vam obično dati lekar ili medicinska sestra.


  Doza će zavisiti od toga koliko ste teški i koja vrsta infekcije se leči. Uobičajena doza za odrasle je 4 mg na svaki kilogram (kg) telesne mase jednom dnevno za infekcije kože ili 6 mg na svaki kilogram (kg) telesne mase

  jednom dnevno za infekcije srca ili infekcije krvi povezane sa infekcijom kože ili srca. Ova doza se daje direktno u krvotok (u venu), bilo u vidu infuzije koja traje oko 30 minuta ili kao injekcija koja traje oko

  2 minuta. Ista doza se preporučuje za ljude starije od 65 godina, pod uslovom da im bubrezi dobro funkcionišu.


  Ako Vam bubrezi ne rade dobro, možda ćete primati Cubicin ređe, npr. svaki drugi dan. Ako ste na dijalizi, Vaša naredna doza leka Cubicin je onog dana kada je dan za dijalizu, i obično ćete primiti Cubicin pošto završite sa dijalizom.


  Terapijski protokol obično traje 1 do 2 nedelje za infekcije kože. Za infekcije krvi ili srca i infekcije kože, Vaš lekar će odlučiti koliko treba da traje terapija.


  Detaljne instrukcije za primenu i rukovanje su date na kraju ovog uputstva.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i Cubicin može da izazove neželjena dejstva iako se ona ne javljaju kod svih. Najteža neželjena dejstva su opisana ispod:

  Veoma retka neželjena dejstva (mogu se javiti kod 1 na 10000 pacijenata)

  Prijavljena je reakcija preosetljivosti (teška alergijska reakcija koja uključuje anafilaksu, angioedem, osip na lek sa eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS)) u nekim slučajevima tokom primanja leka Cubicin. Ova teška alergijska reakcija zahteva trenutnu medicinsku pažnju. Odmah recite Vašem lekaru ili medicinskoj sestri ako osetite bilo koji od sledećih simptoma:

 5. KAKO ČUVATI LEK Cubicin


  Rok upotrebe 3 godine Čuvanje

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Ne koristiti posle isteka roka upotrebe koji je naveden na kutiji. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvati u frižideru (2°C - 8°C).


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Cubicin


  Aktivna supstanca je daptomicin.

  Jedna bočica Cubicin 350 mg sadrži 350 mg daptomicina. Jedna bočica Cubicin 500 mg sadrži 500 mg daptomicina. Pomoćna supstanca je natrijum hidroksid.


  Kako izgleda lek Cubicin i sadržaj pakovanja


  Cubicin prašak za rastvor za injekciju/infuziju je liofilizirani kolačbledo žute do svetlosmeđe boje u staklenoj bočici.

  Meša se sa rastvaračem da bi se dobio rastvor pre nego što se upotrebi. Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica (1x1)

  Nosilac dozvole i Proizvođač


  Novartis Pharma Services Inc., Predstavništvo Beograd Bulevar Zorana Đinđića 71/VI/18, 11 070 Beograd


  Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

  Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex RH12 5AB, Velika Britanija


  Broj rešenja: 515-01-4639-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 350mg Broj rešenja: 515-01-4644-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 500mg


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


  Maj, 2012.


  Režim izdavanja leka:


  Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


  Broj i datum dozvole:


  Broj i datum dozvole za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju 1 x 350mg: 515-01-4639-11-001 od 15.08.2012.

  Broj i datum dozvole za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju 1 x 500mg: 515-01-4644-11-001 od 15.08.2012.


  Sledeće informacije namenjen su isključivo zdravstvenim stručnjacima


  Važno: Molimo Vas da pre propisivanja ovog leka pročitate Sažetak karakteristika leka Terapijske indikacije

  Cubicin je indikovan za terapiju sledećih infekcija kod odraslih (videti odeljak 4.4 i 5.1).


Daptomicin je aktivan samo protiv Gram pozitivnih bakterija (videti odeljak 5.1). Kod mešovitih infekcija gde se sumnja na Gram negativne i/ili neke vrste anaerobnih bakterija, Cubicin treba davati uz odgovarajuće antibakterijske lekove.


Treba voditi računa o zvaničnim smernicama za adekvatnu upotrebu antibakterijskih lekova. Doziranje i način primene

U kliničkim studijama pacijenti su primali daptomicin u infuziji u trajanju od 30 minuta. Nema kliničkog iskustva kod pacijenata sa primenom daptomicina u vidu injekcije koja se daje 2 minuta. Ovaj način primene ispitivan je samo kod zdravih ispitanika. Međutim kada je izvršeno poređenje sa istim dozama koje se daju u vidu intravenske infuzije u trajanju od 30 minuta, nije bilo klinički značajnih razlika u farmakokinetici i bezbednosnom profilu daptomicina (videti odeljak 4.8 i 5.2).


Doziranje

mg/kg leka Cubicin se daje jednom na svakih 24h. Videti dole prilagođavanje doze kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom. Trajanje terapije treba da bude u skladu sa zvaničnim preporukama.


Cubicin se daje intravenski u 0,9% natrijum hloridu (videti odeljak Informacije za zdravstvene radnike). Cubicin se ne sme primenjivati češće od jednom dnevno.


Oštećenje bubrežne funkcije

Daptomicin se prvenstveno izlučuje preko bubrega.


Zbog ograničenog kliničkog iskustva (videti tabelu i napomene dole) Cubicin se kod pacijenata sa bilo kojim stepenom oštećenja bubrežne funkcije (CrCl < 80 ml/min) sme koristiti kada očekivana klinička korist premašuje potencijalni rizik. Odgovor na terapiju, bubrežna funkcija i nivo kreatin fosfokinaze (CPK) moraju se pažljivo pratiti kod pacijenata sa bilo kojim stepenom oštećenja bubrežne funkcije (videti odeljak 4.4 i 5.2).


Podešavanje doze kod pacijenata sa oštećenjem bubrežne funkcije prema indikacijama i klirensu kreatinina


Indikacije za primenu

Klirens kreatinina

Preporučena doza

Napomena

Komplikovane

infekcije kože i mekih tkiva bez S. aureus bakteriemije


≥ 30 ml/min


4 mg/kg jednom dnevno


Videti odeljak 5.1


< 30 ml/min


4 mg/kg na svakih 48h


(1, 2)

Desnostrani infektivni

endokarditis ili komplikovane infekcije kože i mekih tkiva sa

S. aureus

bakteriemijom


≥ 30 ml/min


6 mg/kg jednom dnevno


Videti odeljak 5.1


< 30 ml/min


6 mg/kg na svakih 48h


(1, 2)

 1. Bezbednost i efikasnost podešavanja intervala doziranja nisu procenjivani u kontrolisanim

  kliničkim ispitivanjima, a preporuke su zasnovane na farmakokinetičkim studijama i rezultatima modeliranja (videti odeljak 4.4 i 5.2).

 2. Isto podešavanje doze, koje se zasniva na farmakokinetičkim podacima dobijenim na dobrovoljcima, uključujući i rezultate modeliranja farmakokinetike, preporučuju se za pacijente na hemodijalizi (HD) ili kontinuiranoj ambulatornoj peritonealnoj dijalizi (CAPD). Kad god je to moguće, Cubicin treba davati na dan kada se radi dijaliza nakon završetka dijalize (videti odeljak 5.2).


Broj rešenja: 515-01-4639-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 350mg Broj rešenja: 515-01-4644-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 500mg


Oštećenje funkcije jetre

Nije potrebno podešavanje doze kada se Cubicin daje pacijentima sa blagim do umerenim oštećenjem funkcije jetre (Child-Pugh Klasa B) (videti odeljak 5.2). Nisu dostupni podaci za pacijente sa teškim oštećenjem funkcije jetre (Child-Pugh Klasa C). Stoga treba biti oprezan kod primene leka Cubicin kod tih pacijenata.


Stariji pacijenti

Preporučene doze treba koristiti i kod starijih pacijenata, osim kod onih sa teškim oštećenjem funkcije jetre (videti gore i odeljak 4.4). Međutim, postoje ograničeni podaci o bezbednosti i efikasnosti primene daptomicina kod pacijenata > 65 godina i treba biti oprezan kod primene leka Cubicin kod tih pacijenata.


Pedijatrijski pacijenti

Kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina bezbednost i efikasnost leka Cubicin nije utvrđena. Trenutno dostupni podaci su opisani u odeljku 5.2 ali se ne može dati preporuka o doziranju.


Način primene

Cubicin se daje kao intravenska infuzija (videti odeljak Informacije za zdravstvene radnike) i to tokom perioda od 30 minuta ili kao intravenska injekcija (videti odeljak Informacije za zdravstvene radnike) koja se daje tokom perioda od 2 minuta.


Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili bilo koju pomoćnu supstancu. Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Opšta

Ako se posle početka terapije lekom Cubicin ustanovi drugo žarište infekcije, a ne komplikovana infekcija kože i mekih tkiva ili desnostrani infektivni endokarditis, treba uzeti u obzir uvođenje alternativne antibakterijske terapije koja se pokazala efikasnom u terapiji prisutnih specifičnih tipova infekcije.


Anafilaksa / hipersenzitivne reakcije

Anafilaksa/hipersenzitivne reakcije su prijavljene kod primene leka Cubicin. Ako se pojavi alergijska reakcija na Cubicin, prekinuti upotrebu i dati odgovarajuću terapiju.


Pneumonija

U kliničkim studijama je pokazano da Cubicin nije efikasan za terapiju pneumonije. Prema tome, Cubicin nije indikovan za terapiju pneumonije.


Desnostrani infektivni endokardititis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus

Klinički podaci o upotrebi leka Cubicin za terapiju desnostranog infektivnog endokarditisa izazvanog bakterijom

Staphylococcus aureus ograničeni su na 19 pacijenata (videti "Informacije iz kliničkih studija" u odeljku 5.1).


Nije pokazana efikasnost leka Cubicin kod pacijenata sa infekcijom veštačkog zaliska ili sa levostranim infektivnim endokarditisom izazvanim bakterijom Staphylococcus aureus.


Duboko smeštene infekcije

Pacijente sa duboko smeštenim infekcijama treba podvrgnuti neophodnoj hirurškoj intervenciji bez


Broj rešenja: 515-01-4639-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 350mg Broj rešenja: 515-01-4644-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 500mg


odlaganja(npr. debridman, uklanjanje veštačkog zaliska/proteze, operacija zamene zaliska).


Infekcije izazvane enterokokama

Nema dovoljno dokaza da bi se izveo zaključak o potencijalnoj kliničkoj efikasnosti leka Cubicin protiv infekcija izazvanih enterokokama, uključujući Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium. Dodatno nije utvrđen režim doziranja daptomicina koji bi bio adekvatan za terapiju enterokoknih infekcija, sa ili bez bakteriemije. Prijavljen je neuspeh terapije daptomicinom kod enterokoknih infekcija koje su uglavnom bile praćene bakteriemijom. U nekim slučajevima neuspeh terapije je bio povezan sa selekcijom mikroorganizama čija je osetljivost na daptomicin bila ili smanjena, ili su bili potpuno rezistentni na njega (videti odeljak 5.1).


Neosetljivi mikroorganizmi

Upotreba antibakterijskih lekova može da podstakne prekomerni rast neosetljivih mikroorganizama. Ako tokom terapije dođe do superinfekcije treba preduzeti odgovarajuće mere.


Dijareja povezana sa bakterijom Clostridium difficile

Dijareja povezana sa bakterijom Clostridium difficile (CDAD) prijavljena je kod primene leka Cubicin. Ako se posumnja na CDAD ili ako se potvrdi, možda će biti potrebno da se terapija lekom Cubicin obustavi i da se uvede adekvatna terapija prema kliničkim indikacijama.


Interakcije lek/laboratorijski testovi

Lažno produženje protrombinskog vremena (PT) i povišene vrednosti internacionalnog normalizovanog odnosa (INR) zabeleženi su pri korišćenju određenih rekombinantnih tromboplastinskih reagenasa za testove (videti odeljak 4.5).


Kreatin fosfokinaza i miopatija

Tokom terapije lekom Cubicin zabeležena su povećanja koncentracije kreatin fosfokinaze u plazmi (CPK; MM izoenzim) udružena sa bolom i/ili slabošću u mišićima i slučajevima miozitisa, mioglobinemije i rabdomiolize (videti odeljak 4.5, 4.8 i 5.3). U kliničkim studijama, značajno povećanje koncentracije CPK u plazmi do 5 puta veće od gornje granice normale (GGN) bez mišićnih simptoma se javljalo češće kod pacijenata koji su primali Cubicin (1,9%) nego kod onih koji su primali poredbeni lek (0,5%). Prema tome, preporučuje se:


Broj rešenja: 515-01-4639-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 350mg Broj rešenja: 515-01-4644-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 500mg


Periferna neuropatija

Pacijente koji razviju znake ili simptome koji mogu da predstavljaju perifernu neuropatiju tokom terapije lekom Cubicin treba podvrgnuti ispitivanju i treba razmotriti obustavu terapije daptomicinom (videti odeljak 4.8 i 5.3).


Eozinofilna pneumonija

Eozinofilna pneumonija je prijavljena kod pacijenata koji primaju lek Cubicin (pogledati odeljak 4.8.). U većini zabeleženih slučajeva koji su povezani sa Cubicinom, kod pacijenata se razvila groznica, dispneja sa hipoksičnom respiratornom insuficijencijom i difuznim plućnim infiltratima. Većina slučajeva je zabeležena posle terapije koja je trajala duže od dve nedelje i do poboljšanja je došlo posle obustave leka Cubicin i uvođenja terapija steroidima. Pri ponovnom izlaganju leku Cubicin, zabeležena je ponovna eozinofilna pneumonija. Pacijenti kod kojih se jave ovi znaci i simptomi dok primaju lek Cubicin moraju se podvrgnuti brzoj medicinskoj evaluaciji uključujući, ako je potrebno, bronhoalveolarnu lavažu, kako bi se isključili drugi uzroci (npr. bakterijska infekcija, gljivična infekcija, paraziti, drugi lekovi). Treba odmah prekinuti terapiju lekom Cubicin i započeti terapiju sistemskim steroidima , kada je to potrebno.


Oštećenje bubrežne funkcije

Tokom terapije lekom Cubicin prijavljeno je oštećenje bubrežne funkcije. Teško oštećenje bubrežne funkcije samo po sebi može da dovede do povećanja nivoa daptomicina, što može da uveća rizik od razvoja miopatije (videti gore).


Potrebno je podešavanje doznog intervala leka Cubicin kod pacijenata čija je vrednost klirensa kreatinina < 30 ml/min (videti odeljak 4.2 i 5.2). Bezbednost i efikasnost podešenog intervala doziranja nisu procenjivani u kontrolisanim kliničkim studijama, a preporuke su uglavnom zasnovane na podacima farmakokinetičkog modeliranja. Cubicin kod ovih pacijenata treba koristiti samo kada se smatra da očekivana klinička korist prevazilazi potencijalni rizik.


Savetuje se oprezna primena leka Cubicin kod pacijenata koji već imaju neki stepen bubrežne insuficijencije (klirens kreatinina < 80 ml/min) pre započinjanja terapije lekom Cubicin. Savetuje se redovno praćenje bubrežne funkcije (videti odeljak 5.2).


Uz to, savetuje se redovno praćenje bubrežne funkcije kod istovremene primene potencijalno nefrotoksičnih lekova, bez obzira na to kakva je prethodno bila bubrežna funkcija tog pacijenta (videti odeljak 4.5).


Gojaznost

Kod gojaznih ispitanika sa indeksom telesne mase (BMI) > 40 kg/m2 ali sa klirensom kreatinina > 70 ml/min, PIK0-∞ daptomicina bio je značajno povišen (prosečno za 42% viši) u poređenju sa negojaznim kontrolnim ispitanicima. Podaci o bezbednosti i efikasnosti primene daptomicina kod veoma gojaznih pacijenata su

ograničeni, pa se stoga preporučuje opreznost. Međutim, trenutno nema dokaza da je neophodno smanjivanje doze (videti odeljak 5.2).


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Broj rešenja: 515-01-4639-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 350mg Broj rešenja: 515-01-4644-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 500mg


Daptomicin se slabo metaboliše preko citohroma P450 (CYP450). Malo je verovatno da će daptomicin inhibisati ili indukovati metabolizam lekova koji se odvija posredstvom sistema P450.


Studije interakcija leka Cubicin su izvedene sa aztreonamom, tobramicinom, varfarinom i probenecidom. Daptomicin nije uticao na farmakokinetiku varfarina ili probenecida, niti su ovi lekovi menjali farmakokinetiku daptomicina. Farmakokinetiku daptomicina nije značajno promenio ni aztreonam.


Iako su primećene manje promene u farmakokinetici daptomicina i tobramicina tokom istovremenog primanja, kod primene doze od 2 mg/kg leka Cubicin intravenskom infuzijom tokom perioda od 30 minuta, promene nisu bile statistički značajne. Interakcija daptomicina i tobramicina sa odobrenom dozom leka Cubicin nije poznata. Savetuje se oprez kod istovremenog davanja leka Cubicin sa tobramicinom.


Iskustvo sa istovremenom primenom leka Cubicin i varfarina je ograničeno. Nisu izvedene studije interakcije leka Cubicin sa drugim antikoagulansima, osim sa varfarinom. Antikoagulantnu aktivnost kod pacijenata koji primaju Cubicin i varfarin treba pratiti tokom prvih nekoliko dana nakon započinjanja terapije lekom Cubicin.


Postoji ograničeno iskustvo sa istovremenom primenom daptomicina i drugih lekova koji mogu biti okidači miopatije (npr. inhibitori HMG-CoA reduktaze). Međutim, zabeleženo je nekoliko slučajeva značajnog porasta nivoa CPK i rabdomiolize kod pacijenata koji su primali jedan od ovih lekova u isto vreme sa lekom Cubicin. Preporučuje se da se davanje drugih lekova povezanih sa miopatijom, ako je moguće privremeno obustavi, dok traje terapija lekom Cubicin, osim ako korist od istovremene terapije ne prevazilazi rizik. Ako se istovremeno davanje ne može izbeći, nivoe CPK treba meriti češće od jedanput nedeljno, i pacijente treba pažljivo pratiti zbog znakova ili simptoma koji mogu ukazivati na miopatiju. Videti odeljak 4.4, 4.8 i 5.3.


Daptomicin se prvenstveno izlučuje bubrežnom filtracijom tako da nivoi u plazmi mogu da budu povišeni tokom istovremene primene sa lekovima koji smanjuju bubrežnu filtraciju (npr. NSAIL i inhibitori COX-2). Dodatno, postoji mogućnost pojave farmakodinamske interakcije tokom istovremenog davanja zbog aditivnog efekta na bubrege. Prema tome, savetuje se opreznost kod istovremene primene daptomicina sa drugim lekom za koji se zna da smanjuje bubrežnu filtraciju.


Tokom postmarketinškog posmatranja, prijavljeni su slučajevi međusobnog uticaja daptomicina i posebnih supstanci koje se koriste u nekim testovima za određivanje protrombinskog vremena/internacionalnog normalizovanog odnosa (PT/INR). Ova interferencija je dovela do lažnog produženja PT-a i povišenja INR-a. Ako se pojave neobjašnjive abnormalnosti PT/INR kod pacijenata koji primaju daptomicin, treba uzeti u obzir moguću in vitro interakciju sa laboratorijskim testom. Mogućnost pogrešnih rezultata može se svesti na minimum uzimanjem uzoraka za određivanje PT ili INR u vreme kad je u plazmi koncentracija daptomicina najniža.


Primena u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća


Nema dostupnih kliničkih podataka o primeni daptomicina tokom trudnoće. Studije na životinjama ne ukazuju na direktna ili indirektna štetna dejstva u odnosu na trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porođaj ili postnatalni razvoj (videti odeljak 5.3).


Cubicin ne treba koristiti tokom trudnoće osim ako ne postoji jasna potreba, tj. samo ako očekivana korist prevazilazi mogući rizik.


Broj rešenja: 515-01-4639-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 350mg Broj rešenja: 515-01-4644-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 500mg


Dojenje

U studiji jednog slučaja na ljudima, Cubicin je davan intravenski jednom dnevno tokom 28 dana majci dojilji u dozi od 500 mg/dan, a uzorci njenog mleka su prikupljani dvadesetsedmog dana, tokom 24 h. Najveća izmerena koncentracija daptomicina u mleku majke iznosila je 0,045 mcg/ml, što predstavlja nisku koncentraciju. Stoga, dok se ne stekne više iskustva, dojenje treba obustaviti tokom primene leka Cubicin kod dojilje.


Fertilnost

Nisu dostupni klinički podaci o uticaju daptomicina na fertilitet. Studije na životinjama ne ukazuju na direktne ili indirektne štetne efekte koji se odnose na fertilitet.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nisu izvedene studije o dejstvu na sposobnost za upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama.


Na osnovu zabeleženih neželjenih dejstava, za Cubicin se pretpostavlja da je malo verovatno da će uticati na sposobnost za upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama.

Neželjena dejstva Sažetak bezbednosnog profila

U kliničkim studijama Cubicin je primilo 2011 ispitanika. U tim studijama, 1221 ispitanik je primio dnevnu dozu od 4 mg/kg, od kojih su 1108 bili pacijenti, a 113 zdravi dobrovoljci; 460 ispitanika je primalo dnevnu dozu od 6 mg/kg, od kojih su 304 bili pacijenti, a 156 zdravi dobrovoljci.

Neželjene reakcije (tj. one za koje je ispitivač smatrao da su moguće, verovatno ili definitivno povezane sa ovim lekom) zabeležene su sa sličnom učestalošću za Cubicin i terapije sa kojima se poredi.


Najčešće izveštavane neželjene reakcije (učestalost česta (≥ 1/100 do < 1/10)) su: gljivične infekcije, infekcije urinarnog trakta, infekcije kandidom, anemija, anksioznost, nesanica, vrtoglavica, glavobolja, hipertenzija, hipotenzija, gastrointestinalni i abdominalni bol, mučnina, povraćanje, opstipacija, dijareja, flatulencija, nadimanje i distenzija, abnormalni funkcionalni testovi jetre (povišena alanin aminotransferaza (ALT), aspartat aminotransferaza (AST) ili alkalna fosfataza (ALP)), osip, pruritus, bolovi u ekstremitetima, povišena serumska kreatin foskfokinaza (CPK), reakcija na mestu infuzije, pireksija, astenija.


Ređe izveštavane, ali ozbiljnije neželjene reakcije uključuju reakciju preosetljivosti, eozinofilnu pneumoniju, osip na lek sa eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS), angioedem i rabdomiolizu.


Tabelarni prikaz neželjenih reakcija

Sledeće neželjene reakcije su zabeležene tokom terapije i perioda praćenja sa učestalostima definisanim kao: česte (≥ 1/100 do < 1/10); povremene (≥ 1/1000 do < 1/100); retke (≥ 1/10000 do < 1/1000); veoma retke (< 1/10000).


U svakoj grupi učestalosti, neželjena dejstva su prikazana prema opadajućoj težini.


Tabela 1 Neželjene reakcije iz kliničkih studija i postmarketinških izveštaja


Klasa sistema organa

Učestalost

Neželjene reakcije

Infekcije i infestacije

Često:

Gljivične infekcije, infekcije urinarnog trakta, infekcije

candidom


Broj rešenja: 515-01-4639-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 350mg Broj rešenja: 515-01-4644-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 500mg


Povremeno:

Nepoznato:*

Fungemija

Clostridium difficile-povezana dijareja **

Poremećaji krvi i limfnog

sistema

Često:

Povremeno: Retko:

Anemija


Trombocitemija, eozinofilija, povišeni internacionalni normalizovani odnos (INR)

Produženo protrombinsko vreme (PT)

Poremećaji imunog sistema

Nepoznato:*


Nepoznato:* Nepoznato:*

Hipersenzitivnost, koja se manifestovala u izolovanim spontanim izveštajima, uključujući ali ne ograničavajući

se na angioedem, osip na lek sa eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS), plućnu eozinofiliju, vezikobuloznu ospu sa zahvaćenim mukoznim membranama i osećajem orofaringealnog otoka Anafilaksa**

Reakcije na infuziju uključujući sledeće simptome: tahikardija, čujno disanje, pireksija, rigor (ukočenost), sistemsko crvenilo, vertigo, sinkopa i metalni ukus

Poremećaji metabolizma i

ishrane

Povremeno:

Smanjeni apetit, hiperglikemija, poremećaj elektrolitne

ravnoteže

Psihijatrijski poremećaji

Često:

Anksioznost, nesanica

Poremećaji nervnog sistema

Često:

Povremeno: Nepoznato:*

Vrtoglavica, glavobolja

Parestezija, poremećaj čula ukusa, tremor Periferna neuropatija**

Poremećaji uva i centra za

ravnotežu

Povremeno:

Vertigo

Kardiološki poremećaji

Povremeno:

Supraventrikularna tahikardija, ekstrasistole

Vaskularni poremećaji

Često:

Povremeno:

Hipertenzija, hipotenzija

Talasi crvenila

Respiratorni, medijastinalni i

poremećaji grudnog koša

Nepoznato:*

Eozionofilna pneumonija1**, kašalj

Gastrointestinalni poremećaji

Često:


Povremeno:

Gastrointestinalni i abdominalni bol, mučnina,

povraćanje, opstipacija, dijareja, flatulencija, naduvenost i distenzija

Dispepsija, glositis

Hepatobilijarni poremećaji

Često:


Retko:

Poremećaji funkcionalnih testova jetre2 (povišene

vrednosti alanin aminotransferaze (ALT), aspartat aminotransferaze

(AST) ili alkalne fosfataze (ALP)) Žutica

Poremećaji kože i potkožnog

tkiva

Često:


Povremeno:

Osip, svrab


Urtikarija

Poremećaji mišićnoskeletnog i

Često:

Bol u udovima, povišenje serumske kreatin fosfokinaze


Broj rešenja: 515-01-4639-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 350mg Broj rešenja: 515-01-4644-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 500mg


vezivnog tkiva


Povremeno:


Nepoznato:*

(CPK)1

Miozitis, povišeni mioglobin, mišićna slabost, bol u mišićima, artralgija, povišena serumska laktat dehidrogenaza (LDH)

Rabdomioliza3**

Bubrežni i urinarni pore

mećaji Povremeno:

Bubrežna insuficijencija, uključujući oštećenje bubrega i

otkazivanje bubrega, povišeni nivo serumskog kreatinina

Poremećaji reproduktivnog Povremeno:

sistema i dojki

Vaginitis

Opšti poremećaji i stanj

mestu primene

a na Često:

Povremeno:

Reakcije na mestu primene, pireksija, astenija

Zamor, bol


*Zasnovano na postmarketinškim izveštajima. S obzirom da su ove reakcije dobrovoljno prijavljivane od strane populacije neprecizne veličine, nije moguće pouzdano odrediti njihovu učestalost tako da su one kategorisane kao nepoznate.

**Pogledati odeljak 4.4.

 1. Tačna učestalost eozinofilne pneumonije koja je povezana sa daptomicinom je nepoznata, do danas stopa spontanih prijava je veoma niska ( <1/10000)

 2. U nekim slučajevima miopatije koja uključuje povišeni nivo CPK i mišićne simptome, pacijenti su takođe imali i povišene transaminaze. Ovo povišenje transaminaza je verovatno povezano sa dejstvima na skeletne mišiće.

  Većina slučajeva povišenih transaminaza bili su toksičnost gradusa 1-3, i povlačili su se po prestanku terapije.

 3. Kada su kliničke informacije o pacijentima bile dostupne za donošenje procene, približno 50% ovih slučajeva javilo se kod pacijenata sa postojećom bubrežnom insuficijencijom, ili kod onih koji su istovremeno primali druge lekove za koje se zna da izazivaju rabdomiolizu.


Podaci o bezbednosti davanja daptomicina intravenskom injekcijom u trajanju od 2-minuta prikupljeni su iz dve farmakokinetske studije na zdravim dobrovoljcima. Na osnovu rezultata ovih studija, obe metode davanja daptomicina, 2-minutna intravenska injekcija i 30-minutna intravenska infuzija, imaju sličan profil bezbednosti i podnošenja. Nije bilo relevantnih razlika u lokalnom podnošenju ili prirodi i učestalosti neželjenih reakcija.


Predoziranje

Kod predoziranja, savetuje se suportivna nega. Daptomicin se hemodijalizom polako uklanja iz organizma (približno 15% primljene doze ukloni se za 4h) ili peritonealnom dijalizom (približno 11% primljene doze ukloni se za 48h).


Inkompatibilnost


Cubicin nije ni fizički, ni hemijski kompatibilan sa rastvorima koji sadrže glukozu. Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa onima koji su navedeni u odeljku Informacije za zdravstvene radnike.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Daptomicin se može davati intravenski u vidu infuzije tokom 30 minuta ili kao injekcija tokom 2 minuta (videti odeljak 4.2 i 5.2). Priprema rastvora za infuziju zahteva dodatni korak kod rastvaranja koji je dole detaljno


Broj rešenja: 515-01-4639-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 350mg Broj rešenja: 515-01-4644-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 500mg


opisan.


Cubicin kada se daje kao 30-minutna intravenska infuzija

Cubicin u koncentraciji od 50 mg/ml za infuziju dobija se rekonstituisanjem Cubicin 350 mg liofilizovanog praška sa 7 ml rastvora natrijum hlorida 9 mg/ml (0,9%) za injekcije ili Cubicin 500 mg liofilizovanog praška sa 10 ml rastvora natrijum hlorida 9 mg/ml (0,9%) za injekcije.


Liofilizovanom leku je potrebno približno 15 minuta da se rastvori. Potpuno rekonstituisani rastvor će biti bistar, i može imati nekoliko malih mehurića ili penu oko ivice bočice.


Za pripremu leka Cubicin za intravensku infuziju, molimo da se pridržavate sledećih uputstava: Aseptična tehnika se mora koristiti sve vreme za rekonstituisanje liofilizovanog leka Cubicin.


 1. Polipropilenski flip off poklopac treba skinuti i otkriti centralni deo gumenog zatvarača. Izvući 7 ml (Cubicin 350 mg), odnosno 10 ml (Cubicin 500 mg) natrijum hlorida 9 mg/ml (0,9%) rastvora za injekcije u špric i polako ubrizgati kroz centar gumenog zatvarača u bočicu sa iglom usmerenom na zid bočice.

 2. Bočicu treba blago rotirati da se obezbedi potpuno vlaženje leka, a onda ostaviti da odstoji 10 minuta.

 3. Konačno, bočicu treba nežno rotirati/vrteti nekoliko minuta koliko je potrebno da se dobije bistar rekonstituisani rastvor. Treba izbegavati snažno mućkanje/uzburkanost da se spreči pojava pene u leku.

 4. Rekonstituisani rastvor treba pažljivo pregledati da se potvrdi da je lek rastvoren i vizuelno potvrditi

  odsustvo čestica pre nego što se upotrebi. Boja rekonstituisanog rastvora leka Cubicin može da se kreće od bledo žute do svetlo smeđe.

 5. Rekonstituisani rastvor treba razblažiti rastvorom natrijum hlorida 9 mg/ml (0,9%) (tipično zapremine 50

  ml).

 6. Obrnite bočicu da bi se rastvor spustio prema zatvaraču. Uzmite novi špric, i ubacite iglu u tako izvrnutu bočicu. Držeći bočicu u izvrnutom položaju, postavite vrh igle na samo dno rastvora u bočici kada uvlačite rastvor u špric. Pre vađenja igle iz bočice, povucite klip unazad skroz do kraja tela šprica da biste izvukli sav rastvor iz izvrnute bočice.

 7. Iglu zamenite novom iglom za intravensku infuziju.

 8. Izbacite vazduh, velike mehuriće i sav višak rastvora da biste dobili potrebnu dozu.

 9. Rekonstituisani i razblaženi rastvor tada treba dati u intravenskoj 30-minutnoj infuziji, kako je opisano u odeljku 4.2.


  Sledeći lekovi su se pokazali kompatibilnim da se dodaju u rastvor za infuziju leka Cubicin: aztreonam, ceftazidim, ceftriakson, gentamicin, flukonazol, levofloksacin, dopamin, heparin i lidokain.


  Cubicinkadasedajekao2-minutnaintravenskainjekcija

  Voda se ne sme koristiti za rekonstitusanje Cubicina za intravensku injekciju. Cubicin treba rekonstituisati samo rastvorom natrijum hlorida 9 mg/ml (0,9%).


  Cubicin u koncentraciji od 50 mg/ml za infuziju dobija se rekonstituisanjem Cubicin 350 mg liofilizovanog praška sa 7 ml rastvora natrijum hlorida 9 mg/ml (0,9%) za injekcije ili Cubicin 500 mg liofilizovanog praška sa 10 ml rastvora natrijum hlorida 9 mg/ml (0,9%) za injekcije.


  Liofilizovanom leku je potrebno približno 15 minuta da se rastvori. Potpuno rekonstituisani rastvor će biti bistar, i može imati nekoliko malih mehurića ili penu oko ivice bočice.


  Za pripremu leka Cubicin za intravensku injekciju, molimo da se pridržavate sledećih uputstava:


  Broj rešenja: 515-01-4639-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 350mg Broj rešenja: 515-01-4644-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 500mg


  Aseptična tehnika se mora koristiti sve vreme za rekonstituisanje liofilizovanog leka Cubicin.


  1. Polipropilenski flip off poklopac treba skinuti i otkriti centralni deo gumenog zatvarača. Izvući 7 ml (Cubicin 350 mg), odnosno 10 ml (Cubicin 500 mg) natrijum hlorida 9 mg/ml (0,9%) rastvora za injekcije u špric i polako ubrizgati kroz centar gumenog zatvarača u bočicu sa iglom usmerenom na zid bočice.

  2. Bočicu treba blago rotirati da se obezbedi potpuno vlaženje leka, a onda ostaviti da odstoji 10 minuta.

  3. Konačno, bočicu treba nežno rotirati/vrteti nekoliko minuta koliko je potrebno da se dobije bistar rekonstituisani rastvor. Treba izbegavati snažno mućkanje/uzburkanost da se spreči pojava pene u leku.

  4. Rekonstituisani rastvor treba pažljivo pregledati da se potvrdi da je lek rastvoren i vizuelno potvrditi odsustvo čestica pre nego što se upotrebi. Boja rekonstituisanog rastvora leka Cubicin može da se kreće od bledo žute do svetlo smeđe.

  5. Obrnite bočicu da bi se rastvor spustio prema zatvaraču. Uzmite novi špric, i ubacite iglu u tako izvrnutu bočicu. Držeći bočicu u izvrnutom položaju, postavite vrh igle na samo dno rastvora u bočici kada uvlačite rastvor u špric. Pre vađenja igle iz bočice, povucite klip unazad skroz do kraja tela šprica da biste izvukli sav rastvor iz izvrnute bočice.

  6. Iglu zamenite novom iglom za intravensku injekciju.

  7. Izbacite vazduh, velike mehuriće i sav višak rastvora da biste dobili potrebnu dozu.

  8. Rekonstituisani rastvor tada treba dati polako u intravenskoj injekciji tokom 2 minuta kako je objašnjeno u odeljku 4.2.


Bočice leka Cubicin su samo za jednokratnu upotrebu.


Sa mikrobiološke tačke gledišta, ovaj lek se treba upotrebiti odmah po rastvaranju (videti odeljak 6.3).


Broj rešenja: 515-01-4639-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 350mg Broj rešenja: 515-01-4644-11-001 od 15.08.2012. za lek Cubicin® prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x 500mg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org