FISKocr

Aromasin


UPUTSTVO ZA LEK


Aromasin® obložena tableta, 25 mg


Pakovanje: ukupno 30 obloženih tableta, blister, 2 x 15 obloženih tableta


Proizvođač: Pfizer Italia S.r l.

Adresa: Via del Commercio, Marino del Tronto, Ascoli Piceno, Italija

Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation – Predstavništvo Beograd

Adresa: Trešnjinog cveta 1/VI, 11 070 Novi Beograd, Srbija


Aromasin® 25 mg obložena tableta eksemestan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Aromasin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aromasin

 3. Kako se upotrebljava lek Aromasin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Aromasin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Aromasin I ČEMU JE NAMENJEN


  Naziv ovog leka je Aromasin. Aromasin pripada grupi lekova poznatih kao inhibitori aromataze. Ovi lekovi ometaju dejstvo supstance poznate pod imenom aromataza, koja je neophodna za stvaranje ženskih polnih hormona, estrogena, i to posebno kod žena u postmenopauzi. Smanjenje količine estrogena u telu predstavlja način za lečenje karcinoma dojke zavisnog od hormona.


  Aromasin se koristi za lečenje hormon zavisnog ranog karcinoma dojke kod žena u postmenopauzi, pošto su prethodno završile lečenje tamoksifenom u trajanju od 2-3 godine.


  Aromasin se takođe koristi za lečenje hormonog zavisnog uznapredovalog karcinoma dojke kod žena u postmenopauzi, kada druga hormonska terapija nije bila dovoljno uspešna.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Aromasin


  Lek Aromasin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Aromasin


  Odrasli i stariji

  Aromasin treba uzimati oralnim putem posle obroka, približno u isto vreme svakog dana.


  Vaš lekar će Vas uputiti kako da uzimate Aromasin i koliko dugo. Preporučena doza je jedna tableta od 25 mg dnevno.


  Ukoliko je neophodno da budete primljeni u bolnicu u toku primene leka Aromasin, obavestite medicinsko osoblje o uzimanju leka.


  Deca

  Aromasin nije pogodan za primenu kod dece.


  Ako ste uzeli više leka Aromasin nego što je trebalo


  Ukoliko ste slučajno popili više tableta, odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili se odmah uputite u najbližu Službu hitne pomoći. Ponesite sa sobom Vaše pakovanje leka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Aromasin


  Ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.

  Ukoliko zaboravite da uzmete Vašu tabletu, tabletu popijte čim se toga setite. Ukoliko ste blizu vremena za uzimanje sledeće doze, tabletu popijte u uobičajeno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Aromasin


  Nemojte prekidati terapiju čak iako se dobro osećate, osim ukoliko Vam to ne preporuči Vaš lekar. Ako imate bilo koja pitanja o upotrebi ovog leka pitajte Vašeg lekara.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Aromasin, kao i drugi lekovi, može prouzrokovati neželjena dejstva iako se ona ne javlaju kod svih pacijenata. Aromasin se dobro podnosi i navedena neželjena dejstva koja su primećena kod pacijenata koji su lečeni lekom Aromasin su uglavnom blaga do umerena. Većina neželjenih dejstava su povezana sa nedostatkom estrogena (npr. naleti vrućine).


  Vrlo česta neželjena dejstva (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata):

 5. KAKO ČUVATI LEK Aromasin Rok upotrebe

  Tri (3) godine.

  Ne koristite lek Aromasin posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30 C. Čuvati van domašaja dece!

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Aromasin


Aktivna supstanca je eksemestan.

Jedna obložena tableta sadrži 25 mg eksemestana.


Sadržaj pomoćnih supstanci:


Jezgro tablete: silicijum-dioksid, koloidni hidratisan; krospovidon; hipromeloza; magnezijum-stearat; manitol (E421); celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat (tip A); polisorbat 80.


Obloga: hipromeloza; polivinilalkohol; simetikon, emulzija; makrogol 6000; saharoza; magnezijum-karbonat, laki; titan-dioksid (E171); metilparahidroksibenzoat (E218); cetilestar vosak; talk; karnauba vosak.


Mastilozaštampu: etilalkohol; šelak; gvožđe(III)-oksid,crni (E172) i titan-dioksid (E171).


Kako izgleda lek Aromasin i sadržaj pakovanja


Okrugla, bikonveksna, obložena tableta skoro bele do sivkaste boje, sa odštampanom oznakom 7663 crne boje na jednoj strani.


Sadržaj pakovanja:

Unutrašnje pakovanje: PVC-PVDC/PVDC- aluminijumski blister.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija koja sadrži 2 blistera sa po 15 tableta i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd, Trešnjinog cveta 1/VI, 11 070 Novi Beograd, Srbija

Proizvođač: Pfizer Italia S r.l., Via del Commercio, Localita Marino del Tronto, Ascoli Piceno, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6042-12-001 od 01.04.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z