FISKocr

Hydrocortison


UPUTSTVO ZA LEK


Hydrocortison; mast za oči; 1%

Pakovanje: tuba, 1 x 5 g


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd

Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.

Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Hydrocortison; 1%; mast za oči hidrokortizon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Hydrocortison i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Hydrocortison

 3. Kako se upotrebljava lek Hydrocortison

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Hydrocortison

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HYDROCORTISON I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Hydrocortison mast za oči sadrži aktivnu supstancu hidrokortizon koja priprada grupi glukokortikoida. Po sastavu i dejstvu je identičan sa prirodnim hormonom kore nadbubrežne žlezde. Pri lokalnoj primeni hidrokortizon deluje antiinflamatorno, odnosno smanjuje znake zapaljenja.


  Lek Hydrocortison mast za oči se upotrebljava u kratkotrajnoj terapiji promena na oku koje reaguju na steroidnu terapiju. Namenjen je za okularnu primenu kod odraslih i dece starije od 12 godina.


  Ukoliko nakon 5 dana od primene leka ne dođe do poboljšanja, terapiju treba prekinuti i javiti se ordinirajućem lekaru.

  Pre primene leka treba obavezno isključiti gljivično ili virusno poreklo ovih promena.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HYDROCORTISON


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Hydrocortison ne smete koristiti:


  Lek ne smete primenjivati ukoliko imate virusne, gljivične, tuberkulozne ili gnojne promene na oku, glaukom ili herpes keratitis. Takođe ne smete primenjivati lek ukoliko ste preosetljivi na bilo koji njegov sastojak.


  Kada uzimate lek Hydrocortison posebno vodite računa:


  U slučaju nedijagnostikovane pojave crvenila u predelu oka tzv. “crvenog oka”, lek ne treba primenjivati.

  Ukoliko nema poboljšanja posle 7 dana od početka primene leka, treba prekinuti s terapijom, zbog toga

  što duža primena može dovesti do prikrivenog širenja infekcije. Produžena primena može takođe dovesti do istanjivanja kože kapaka i razvoja hroničnih infekcija.


  Za vreme ponavljane ili produžene primene leka postoji potencijalna opasnost od povećanja intraokularnog pritiska, formiranja katarakte ili neočekivane infekcije, pa je zbog toga neophodna redovna lekarska kontrola.


  Oprezno primenjivati lek kod starijih osoba.


  Neophodno je pridržavati se uputstva o doziranju i dužini trajanja terapije, da bi se izbegli teški neželjeni efekti na oku (kao što su katarakta ili povišenje intraokularnog pritiska).


  Primena drugih lekova


  Nisu poznate interakcije sa drugim lekovima.


  Uzimanje leka Hydrocortison sa hranom ili pićima


  Nije primenljivo.


  Primena leka Hydrocortison u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da primenjujete lek posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Ne preporučuje se primena preparata u toku trudnoće i dojenja, ukoliko nije neophodno, što će proceniti Vaš lekar.


  Uticaj leka Hydrocortison na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Prolazno zamagljivanje vida neposredno posle primene leka može uticati na sposobnost da se upravlja motornim vozilom i rukuje mašinama.

  Zbog toga pre preduzimanja navedenih aktivnosti, sačekati da se izbistri vid.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Hydrocortison


  Nisu zabeležene neželjene reakcije na parafin beli, meki, pomoćnu supstancu u ovom leku.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Hydrocortison


  Ukoliko mislite da lek Hydrocortison suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Okularna upotreba kod odraslih i dece starije od 12 godina.

  Malu količinu masti staviti na unutrašnju stranu donjeg očnog kapka, 1 do 2 puta na dan, najduže 7 dana.


  Ako ste uzeli više leka Hydrocortison nego što je trebalo


  Ukoliko ste primenili veću dozu leka Hydrocortison nego što bi trebalo odmah razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Hydrocortison


  Nikada ne primenjujte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da primenite lek. Sledeću dozu leka primenite u vreme koje je predviđeno.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceuta.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Hydrocortison


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Hydrocortison, kao i drugi lekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  U toku primene leka može doći do pojave reakcija preosetljivosti odnosno iritacije oka, osećaja paljenja, bockanja u oku i svraba.

  Lokalna primena steroida može kao posledicu imati povećanje intraokularnog pritiska, koji može dovesti do oštećenja optičkog nerva, smanjenja oštrine vida i pojave defekata vidnog polja.

  Intenzivna ili produžena lokalna primena kortikosteroida može dovesti do stvaranja posteriorne supkapsularne katarakte.


  Kod onih oboljenja koja inače izazivaju istanjenje rožnjače ili beonjače, terapija kortikosteroidima može dovesti do daljeg istanjenja, pa čak i perforacije očne jabučice.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK HYDROCORTISON


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe neotvorenog leka: 5 godina.


  Nemojte koristiti lek Hydrocortison posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Uslovi čuvanja neotvorenog leka: Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju. Uslovi čuvanja posle prvog otvaranja: Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju, najduže 28 dana.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Hydrocortison


Sadržaj aktivne supstance: 1 g masti za oči sadrži: hidrokortizon 10 mg


Pomoćna supstanca: parafin beli, meki.


Kako izgleda lek Hydrocortison i sadržaj pakovanja


Izgled: homogena mast, bele do skoro bele boje. Pakovanje: tuba sa 5 g masti spakovana u kutiju.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d. Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d. Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6914-11-001 od 05.06.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z