Moozeeck

Presolol


UPUTSTVO ZA LEK


Presolol®, 100mg, film tablete

Pakovanje: 30 kom; 3 x 10 film tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Presolol®, 100 mg, film tablete INN: metoprolol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Presolol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Presolol

 3. Kako se upotrebljava lek Presolol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Presolol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Presolol I ČEMU JE NAMENJEN?

  Lek Presolol film tablete sadrže metoprolol-tartarat, koji pripada grupi lekova pod nazivom beta-blokatori. Koristi se u lečenju:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Presolol


  Lek Presolol film tablete ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Presolol


  Lek Presolol film tablete uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Presolol film tablete, kao i drugi lekovi može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Veoma česta (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata)

 5. KAKO ČUVATI LEK Presolol Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Rok upotrebe:

  5 (pet) godina.

  Nemojte koristiti lek Presolol posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Presolol Presolol, 100 mg , film tablete Aktivne supstance su:

1 film tableta sadrži:

metoprolol-tartarat 100 mg


Ostali sastojci su:


Jezgro


Kako izgleda lek Presolol film tablete i sadržaj pakovanja


Presolol, 100 mg, film tablete:

Okrugle, bikonveksne film tablete, bele do svetlo krem boje, sa podeonom crtom sa jedne strane. PVC/Al blister.

Pakovanje sadrži 3 blistera sa po 10 film tableta, ukupno 30 film tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar 2012


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Presolol, 100 mg, film tablete: 515-01-3287-12-001 od 18.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z