FISKocr

STANICID


UPUTSTVO ZA LEK


STANICID (fusidinska kiselina), impregnirana kompresa, 30 mg Pakovanje: aluminijumska folija, 1 x 10 impregniranih kompresa


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


STANICID, 30 mg, impregnirana kompresa INN: fusidinska kiselina

Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek STANICID i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek STANICID

 3. Kako se upotrebljava lek STANICID

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek STANICID

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK STANICID I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek STANICID sadrži kao aktivni sastojak natrijum-fusidat, koji pripada grupi lekova koji se zovu antibiotici. Koristi se u lečenju stanja u kojima je koža inficirana bakterijama, kao što su:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK STANICID


  Lek STANICID ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK STANICID


  Lek STANICID uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  STANICID impregniranakompresa

  1

  Pre nanošenja STANICID impregnirane komprese (gaze) na kožu, rana mora

  prethodno biti očišćena odgovarajućim sterilnim rastvorom, kao što je npr. fiziološki rastvor.

  2

  Odseći željenu veličinu gaze i naneti na obolelu površinu (videti na slici).


  STANICID gaza je u omotu koji obezbeđuje sterilnost, deljenje i aseptično

  3 nanošenje (sprečava se unošenje mikroorganizama na ranu prilikom aplikacije leka).


  STANICID gaza je porozna, masna, ne lepi se za ranu i ne oštećuje granulacije

  1. (novo stvoreno mlado vezivno tkivo koje se stvara prilikom obnavljanja oštećenog tkiva). Preko nje se postavlja obična gaza i fiksira na odgovarajući

   način.


  2. Učestalost zamene sterilne gaze zavisi isključivo od prirode rane, i to će odrediti Vaš lekar


  Ako ste uzeli više leka STANICID nego što je trebalo


  Nisu zabeleženi slučajevi trovanja nakon lokalne primene STANICID preparata prema priloženom uputstvu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek STANICID


  Nije relevantno.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek STANICID


  Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek STANICID, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  U slučaju pojave nekih od sledećih simptoma, odmah se obratite lekaru, s obzirom da može biti u pitanju reakcija preosetljivosti:

 5. KAKO ČUVATI LEK STANICID


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek STANICID posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati u horizontalnom položaju na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek STANICID Aktivne supstance su:

STANICID, impregnirana kompresa, 30 mg/kom

1 sterilna gaza (10x10 cm) impregnirana sa 1,5 g masti sadrži:

natrijum-fusidat 30 mg


Ostali sastojci su:


STANICID, impregnirana kompresa, 30 mg/kom:Kako izgleda lek STANICID i sadržaj pakovanja


STANICID, impregnirana kompresa, 30 mg/kom


Bela gaze 10 x 10cm, impregnirani glatkom, homogenom mašću bledo-žute boje.


STANICID gaza je sa svake strane obložena zaštitnim pergament papirom i zatopljena u kesici od aluminijumske folije.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


STANICID, impregnirana kompresa, 10 x 30 mg/kompresi: 515-01-6857-10-001 od 18.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z