Moozeeck

Ecalin


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Ecalin®, krem, 1 %

Pakovanje: ukupno 20 g, tuba, 1 x 20 g

Pakovanje: ukupno 30 g, tuba, 1 x 30 g


Proizvođač: JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN

Adresa: Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija

Podnosilac zahteva: JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN

Adresa: Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Ecalin®, 1 %, krem


INN: ekonazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ecalin® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ecalin®

 3. Kako se upotrebljava lek Ecalin®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ecalin®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ECALIN® I ČEMU JE NAMENjEN


  Ime Vašeg leka je Ecalin® krem. U ovom uputstvu zove se Ecalin®.

  Lek Ecalin® u sebi sadrži ekonazol-nitrat, koji pripada grupi antigljivičnih lekova.

  Lek Ecalin® se koristi kod infekcija kože prouzrokovanih gljivicama, kvascima i plesnima.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ECALIN®

  Lek Ecalin® ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ECALIN®


  Ovaj lek uvek uzimajte tačno onako kako Vam je lekar prepisao. Ukoliko niste sigurni, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

  Kožne infekcije

 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Ecalin® može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svakog. Prestanite da koristite Ecalin® i odmah se obratite svom lekaru ukoliko primetite neko od sledećih neželjenih dejstava.

  Ukoliko Vam se pojavi neko od neželjenih dejstava i postane ozbiljno ili ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da se obratite svom lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK ECALIN®


  ČUVATI VAN DOMAŠAJA I VIDOKRUGA DECE.


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Ecalin® posle isteka roka upotrebe naznačenog na tubi i kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Nemojte koristiti lek Ecalin® ukoliko je tuba oštećena ili je zatvarač oštećen ili izgubljen. Nemojte koristiti lek Ecalin® ukoliko krem više nije bele boje ili je postao tečan.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja je 21 dan ako se čuva dobro zatvoren, na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ecalin®


Ecalin® krem


1 g krema sadrži 10,00 mg ekonazol-nitrata.


Pomoćne supstance: lauril-makrogolgliceridi (Labrafil M 2130 CS); polietilenglikol i etilenglikolpalmitostearat (Tefose 63); parafin, tečni, laki; propil-parahidroksibenzoat (E 216); metil- parahidroksibenzoat (E 218); voda za injekcije.

Kako izgleda lek Ecalin® i sadržaj pakovanja Izgled:

Jednoličan, homogen krem bele boje, skoro bez mirisa.


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: aluminijumska tuba zatvorena plastičnim zatvaračem.

Ecalin® krem, 1%, 20 g

Spoljno pakovanje: kartonska kutija sa tubom od 20 g i uputstvom za pacijenta.

Ecalin® krem, 1%, 30 g

Spoljno pakovanje: kartonska kutija sa tubom od 30 g i uputstvom za pacijenta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:

JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN

Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija


Naziv i adresa proizvođača:

JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN

Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Broj i datum dozvole:


Ecalin®, krem, 1%, 20 g: 515-01-2303-09-001 od 11.10.2011.

Ecalin®, krem, 1%, 30 g: 515-01-2304-09-001 od 11.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z