FISKocr

Pramipeksol PharmaS


UPUTSTVOZA LEK


Pramipeksol PharmaS, tableta, 0,18mg Pakovanje: ukupno 30 kom,blister, 3 x 10 kom

Pramipeksol PharmaS, tableta, 0,7mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd

Adresa: Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Broj rešenja: 515-01-7955-11-001 od 22.02.2013. za lek ∆ Pramipeksol PharmaS, tableta, 30 x (0.18 mg) Broj rešenja: 515-01-7956-11-001 od 22.02.2013. za lek ∆ Pramipeksol PharmaS, tableta, 30 x (0.7 mg)


Pramipeksol PharmaS, tableta, 0,18mg,

Pramipeksol PharmaS, tableta, 0,7mg, pramipeksol

Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Pramipeksol PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pramipeksol PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Pramipeksol PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pramipeksol PharmaS

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-7955-11-001 od 22.02.2013. za lek ∆ Pramipeksol PharmaS, tableta, 30 x (0.18 mg) Broj rešenja: 515-01-7956-11-001 od 22.02.2013. za lek ∆ Pramipeksol PharmaS, tableta, 30 x (0.7 mg)


 1. ŠTA JE LEK PRAMIPEKSOL PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN


  Pramipeksol PharmaS spada u grupu lekova poznatih pod nazivom agonisti dopamina, koji stimulišu receptore dopamina u mozgu. Stimulacija receptora dopamina pokreće impulse nerava u mozgu koji pomažu u kontrolisanju pokreta organizma.

  Pramipeksol PharmaS se koristi za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PRAMIPEKSOL PHARMAS


  Lek Pramipeksol PharmaS ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PRAMIPEKSOL PHARMAS


  Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju ovog leka. Lekar će Vam reći koja je prava doza.


  Lek Pramipeksol PharmaS može da se uzima sa hranom ili bez nje. Tablete uzimajte sa vodom.


  Parkinsonova bolest

  Dnevnu dozu treba uzimati podeljenu u 3 jednake doze.


  Tokom prve nedelje uobičajena doza je pola tablete leka Pramipeksol PharmaS od 0,18 mg tri puta dnevno (odnosno 0,27mg dnevno):


  1. nedelja

  Broj tableta

  pola tablete leka Pramipeksol PharmaS od 0,18

  mg tri puta dnevno

  Ukupna dnevna doza (mg)

  0,27


  Ona će se povećavati na svakih 5-7 dana prema uputstvima lekara, dok simptomi ne budu pod kontrolom (doza održavanja).


  2. nedelja

  3. nedelja

  Broj tableta

  1 tableta leka Pramipeksol

  PharmaS od 0,18 mg tri puta dnevno

  pola tablete leka Pramipeksol

  PharmaS od 0,7 mg tri puta dnevno

  ILI

  2 tablete leka Pramipeksol PharmaS od 0,18 mg tri puta dnevno

  Ukupna dnevna doza (mg)

  0,54

  1,08


  Uobičajena doza održavanja je 1,08 mg dnevno. Međutim, doza će možda morati da se poveća još više. Ukoliko je neophodno, lekar može da poveća Vašu dozu tableta do maksimalnih 3,15 mg pramipeksola dnevno. Moguća je i niža doza održavanja, tri polovine tablete leka Pramipeksol PharmaS od 0,18 dnevno.


  Najniža doza održavanja

  Najviša doza održavanja

  Broj tableta

  pola tablete leka Pramipeksol

  PharmaS od 0,18 mg tri puta

  1 cela tableta i jedna polovina

  tablete leka Pramipeksol

  Broj rešenja: 515-01-7955-11-001 od 22.02.2013. za lek ∆ Pramipeksol PharmaS, tableta, 30 x (0.18 mg) Broj rešenja: 515-01-7956-11-001 od 22.02.2013. za lek ∆ Pramipeksol PharmaS, tableta, 30 x (0.7 mg)


  dnevno

  PharmaS od 0,7 mg tri puta dnevno

  Ukupna dnevna doza (mg)

  0,27

  3,15


  Pacijenti sa oboljenjem bubrega

  Ako imate umereno do ozbiljno oboljenje bubrega, lekar će Vam propisati nižu dozu. U tom slučaju, moraćete da uzimate tablete samo jednom ili dva puta dnevno. Ako imate umereno oboljenje bubrega, uobičajena početna doza je pola tablete leka Pramipeksol PharmaS od 0,18mg dva puta dnevno. Kod ozbiljnog oboljenja bubrega, uobičajena početna doza je samo pola tablete leka Pramipeksol PharmaS od 0,18mg dnevno.


  Sindrom nemirnih nogu

  Doza se obično uzima jednom dnevno, uveče, 2-3 sata pre spavanja.


  Tokom prve nedelje uobičajena doza je pola tablete leka Pramipeksol PharmaS od 0,18 mg jednom dnevno (odnosno 0,09 mg dnevno):


  1. nedelja

  Broj tableta

  pola tablete leka Pramipeksol PharmaS od 0,18

  mg

  Ukupna dnevna doza (mg)

  0,09


  Ona će se povećavati na svakih 4-7 dana prema uputstvima lekara, dok simptomi ne budu pod kontrolom (doza održavanja).


  2. nedelja

  3. nedelja

  4. nedelja

  Broj tableta

  1 tableta

  Pramipeksol od 0,18 mg

  leka

  PharmaS

  2 tablete

  Pramipeksol od 0,18 mg

  leka

  PharmaS

  3 tablete

  Pramipeksol od 0,18 mg

  leka

  PharmaS

  Ukupna dnevna

  (mg)

  doza

  0,18

  0,36

  0,54


  Dnevna doza ne bi trebalo da prelazi 3 tablete leka Pramipeksol PharmaS od 0,18 mg ili dozu od 0,54 mg.


  Ako prestanete da uzimate lek na više od nekoliko dana i želite ponovo da otpočnete terapiju, morate ponovo da počnete sa najnižom dozom. Onda možete ponovo da povećavate dozu kao što ste povećavali i prethodnog puta. Potražite savet lekara.


  Lekar će razmotriti rezultate Vaše terapije posle 3 meseca i odlučiće da li treba da nastavite sa lečenjem ili ne.


  Pacijenti sa oboljenjem bubrega

  Ako imate ozbiljno oboljenje bubrega, terapija lekom Pramipeksol PharmaS možda neće biti pogodna za Vas.


  Ako ste uzeli više leka Pramipeksol PharmaS nego što je trebalo


  Broj rešenja: 515-01-7955-11-001 od 22.02.2013. za lek ∆ Pramipeksol PharmaS, tableta, 30 x (0.18 mg) Broj rešenja: 515-01-7956-11-001 od 22.02.2013. za lek ∆ Pramipeksol PharmaS, tableta, 30 x (0.7 mg)


  Ako ste slučajno uzeli previše tableta

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi i lek Pramipeksol PharmaS može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Procena ovih neželjenih dejstva se zasniva na sledećim učestalostima:


  Veoma često

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često

  javljaju kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno

  javljaju kod 1 do 10 na 1.000 korisnika

  Retko

  javljaju kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika


  Ako patite od Parkinsonove bolesti, možda će se javiti sledeća neželjena dejstva:


  Veoma često:


  Za neželjena dejstva koja su obeležena znakom * nije moguća precizna procena učestalosti, s obzirom na to da ova neželjena dejstva nisu bila primećena u kliničkim istraživanjima sa 1.395 pacijenata lečenih pramipeksolom. Kategorija učestalosti verovatno nije veća od „povremeno“.


  Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.


  Broj rešenja: 515-01-7955-11-001 od 22.02.2013. za lek ∆ Pramipeksol PharmaS, tableta, 30 x (0.18 mg) Broj rešenja: 515-01-7956-11-001 od 22.02.2013. za lek ∆ Pramipeksol PharmaS, tableta, 30 x (0.7 mg)


 5. KAKO ČUVATI LEK PRAMIPEKSOL PHARMAS


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Pramipeksol PharmaS tablete se ne smeju koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Pramipeksol PharmaS

Aktivna supstanca Pramipeksol PharmaS tableta je pramipeksol (u obliku pramipeksol-dihidrohlorid,

monohidrata).

Pramipeksol PharmaS 0,18mg tablete: jedna tableta sadrži 0,18mg pramipeksola. Pramipeksol PharmaS 0,7mg tablete: jedna tableta sadrži 0,7mg pramipeksola.


Pramipeksol PharmaS tablete 0,18mg ili 0,7mg sadrže sledeće pomoćne supstance: manitol; skrob, kukuruzni; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; skrob, preželatinizirani; povidon K-30 i magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Pramipeksol PharmaS i sadržaj pakovanja


Pramipeksol PharmaS 0,18mg tablete su okrugle, ravne tablete, bele do skoro bele boje, fasetiranih ivica. Na jednoj strani utisnuta je podeona crta između utisnutih oznaka “P2” i “P2”.

Pramipeksol PharmaS 0,7mg tablete su okrugle, ravne tablete, bele do skoro bele boje, fasetiranih ivica. Na jednoj strani utisnuta je podeona crta između utisnutih oznaka “P5” i “P5”.

Tablete možete podeliti na dva jednaka dela. Pakovanje:

3 blistera po10 tableta od 0,18mg u OPA/Al/PVC-Al blisteru, u kutiji.

3 blistera po10 tableta od 0,7mg u OPA/Al/PVC-Al blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Broj rešenja: 515-01-7955-11-001 od 22.02.2013. za lek ∆ Pramipeksol PharmaS, tableta, 30 x (0.18 mg) Broj rešenja: 515-01-7956-11-001 od 22.02.2013. za lek ∆ Pramipeksol PharmaS, tableta, 30 x (0.7 mg)


PharmaS d.o.o. Beograd

Viline vode bb, Beograd, Srbija PharmaS d.o.o. Beograd

Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012. Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Pramipeksol PharmaS, tableta, 30 x (0.18 mg): 515-01-7955-11-001 od 22.02.2013.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Pramipeksol PharmaS, tableta, 30 x (0.7 mg): 515-01-7956-11-001 od 22.02.2013.


Broj rešenja: 515-01-7955-11-001 od 22.02.2013. za lek ∆ Pramipeksol PharmaS, tableta, 30 x (0.18 mg) Broj rešenja: 515-01-7956-11-001 od 22.02.2013. za lek ∆ Pramipeksol PharmaS, tableta, 30 x (0.7 mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z