FISKocr

Cozaar


UPUTSTVO ZA LEK


Cozaar®, film tableta, 50 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister 2x14 film tableta


Proizvođač: MERCK SHARP & DOHME B.V.


Adresa: Waarderweg 39, Haarlem, Holandija


Podnosilac zahteva: MERCK SHARP & DOHME D.O.O.


Adresa: Omladinskih brigade 90a/1400, 11070 Beograd, Srbija


Cozaar®, 50mg,

film tableta

INN losartan


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cozaar i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cozaar

 3. Kako se upotrebljava lek Cozaar

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cozaar

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK COZAAR I ČEMU JE NAMENjEN


  Losartan (COZAAR) pripada grupi lekova poznatoj kao antagonisti receptora angiotenzina II. Angiotenzin II je supstanca koja se proizvodi u organizmu i vezuje se za receptore u krvnim sudovima i tako dovodi do njihovog sužavanja. Ovo za posledicu ima povećanje krvnog pritiska. Losartan sprečava vezivanje angiotenzina II za ove receptore i dovodi do relaksacije krvnih sudova i time snižavanja krvnog pritiska. Losartan usporava dalje oštećenje funkcije bubrega kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom i tip 2 dijabetesom.


  Cozaar se koristi za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK COZAAR


  Lek Cozaar ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK COZAAR


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno na način kako vam je to rekao vaš lekar ili farmaceut. Proverite sa vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni kako da uzimate ovaj lek. Vaš lekar će odlučiti o tome koja je doza leka Cozaar odgovarajuća za vas u zavisnosti od vašeg stanja i od toga da li istovremeno uzimate druge lekove. Veoma je važno da nastavite sa uzimanjem leka Cozaar onoliko dugo koliko vam je to propisao vaš lekar, a u cilju održavanja dobre kontrole vašeg krvnog pritiska.


  Odrasli pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom


  Terapija se obično započinje sa 50 mg losartana (jedna tableta leka Cozaar od 50 mg) jednom dnevno. Maksimalni efekat sniženja krvnog pritiska treba da se postigne za 3 do 6 nedelja nakon započinjanja terapije. Kasnije, kod nekih pacijenata, doza može da se poveća na 100 mg losartana (dve tablete leka Cozaar od 50 mg) jednom dnevno. Ukoliko imate utisak da je efekat losartana previše jak ili previše slab, molimo vas da se obratite vašem lekaru ili farmaceutu.


  Primena leka kod dece i adolescenata (starosti od 6 do 18 godina)

  Preporučena početna doza kod dece čija je telesna težina između 20 i 50 kg je 0,7 mg losartana na kg telesne težine, a daje se jednom dnevno (do 25 mg leka Cozaar). Lekar može da poveća dozu ako nije postignuta kontrola krvnog pritiska.

  Drugi oblici ovog leka mogu da budu pogodniji za primenu kod dece; obratite se vašem lekaru ili farmaceutu. Odrasli pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom i tip 2 dijabetesom

  Terapija se obično započinje sa 50 mg losartana (jedna tableta leka Cozaar od 50 mg) jednom dnevno. Kasnije doza može da se poveća na 100 mg losartana (dve tablete leka Cozaar od 50 mg) jednom dnevno, u zavisnosti od visine vašeg krvnog pritiska.


  Losartan može da se uzima istovremeno sa drugim lekovima za snižavanje krvnog pritiska (na primer: diuretici, blokatori kalcijumskih kanala, alfa ili beta blokatori i lekovi sa centralnim dejstvom), kao i sa insulinom i drugim uobičajeno korišćenim lekovima koji smanjuju nivo glukoze u krvi (na primer: derivati sulfinilureje, glitazoni i inhibitori glukozidaze).


  Doziranje kod posebnih grupa pacijenata

  Lekar može da preporuči davanje manje doze, a posebno u slučajevima kada započinje terapiju kod određenih pacijenata kao što su to pacijenti koji se leče visokim dozama diuretika, pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre, ili pacijenti iznad 75 godina starosti. Upotreba losartana se ne preporučuje kod pacijenata sa teškim oštećenjem jetre (videti deo „Cozaar ne smete da uzimate“).


  Način primene


  Tablete treba progutati sa čašom vode. Treba da pokušate da uzimate svoju dnevnu dozu otprilike u isto vreme svakog dana. Veoma je važno da nastavite da uzimate Cozaar sve dok vam vaš lekar ne kaže drugačije.


  Ako ste uzeli više leka Cozaar nego što je trebalo


  Ukoliko slučajno uzmete previše tableta odmah se obratite vašem lekaru. Simptomi predoziranja mogu da budu nizak krvni pritisak, ubrzan rad srca, a moguće i usporen rad srca.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Cozaar


  Ukoliko ste slučajno propustili da uzmete dnevnu dozu, samo nastavite sa uzimanjem sledeće doze na uobičajeni način. Ne smete da uzimate duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu tabletu. Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za upotrebu ovog leka obratite se vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Cozaar

  Uvek se posavetujte sa svojim lekarom ako planirate sa prekinete sa terapijom.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, ovaj lek može da izazove neželjene reakcije, mada se one ne pojavljuju kod svih pacijenata.


  Ukoliko se kod vas pojavi sledeća neželjena reakcija, prestanite sa uzimanjem losartan tableta i odmah se obratite vašem lekaru, ili se uputite u odeljenje za hitne slučajeve u najbližoj bolnici:

  Teška alergijska reakcija (osip, svrab, oticanje lica, usana, usta ili grla koje uzrokuje otežano gutanje ili disanje). Ovo je teška, ali retka neželjena reakcija koja se događa kod više od 1 na 10.000 pacijenata, ali kod manje od 1

  na 1.000 pacijenata. U ovom slučaju možda će vam biti potrebna hitna medicinska pomoć ili prijem u bolnicu.


  Sledeće neželjene reakcije zabeležene su tokom upotrebe leka Cozaar:


  Česte (mogu da se pojave kod do 1 od 10 osoba):


  Neželjene reakcije kod dece su slične onima zabeleženim kod odraslih osoba.


  Ukoliko dobijete bilo koju neželjenu reakciju molimo vas da to kažete vašem lekaru, farmaceutu, ili medicinskoj


  sestri. Ovo se takođe odnosi na sve neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu.


 5. KAKO ČUVATI LEK COZAAR


  Čuvajte ovaj lek van domašaja i vidokruga dece.


  Ne smete da koristite ovaj lek nakon datuma isticanja koji je prikazan na kartonskom pakovanju leka ili na nalepnici na bočici. Datum isticanja je poslednji dan u navedenom mesecu.


  Lekovi ne smeju da se bacaju u kanalizaciju ili u kantu za đubre. Zamolite vašeg farmaceuta da vam kaže kako da se oslobodite leka koji vam više nije potreban. Ovim ćete pomoći u zaštiti čovekove okoline.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°. Čuvati u originalnom pakovanju . Otvorite blister pakovanje tek kada ste spremni da uzmete lek.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Cozaar


Aktivni sastojak je losartan kalijum.

Jedna film tableta sadrži: losartan-kalijum50 mg. Pomoćne supstance:

Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna (E460); laktoza monohidrat; kukuruzni skrob, preželatinizovan; magnezijum-stearat (E572)


Film tablete: hidroksipropilceluloza (E463); hipromeloza 6cps (E464); titan-dioksid (E171);karnauba vosak (E903)


Cozaar tablete od 50 mg sadrže kalijum u količini 4,24 mg (0,108 mEq).

Cozaar tablete od 50 mg takođe sadrže karnauba vosak (E903) i titanijum dioksid (E171).


Kako izgleda lek Cozaar i sadržaj pakovanja


Tablele leka Cozaar su ovalne, film tablete, bele boje, sa utisnotom podeonom crtom na jednoj strani i oznakom

„952“ na drugoj strani. Tableta može da se podeli na jednake doze.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PE/PVDC-aluminijumski blister (14 tableta). Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 2 blistera, ukupno 28 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole za lek:

MERCK SHARP & DOHME D.O.O.

Omladinskih brigada 90a/1400, 11070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Haarlem, Holandija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-03366-13-001 od 19.11.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z