FISKocr

Ibandronat PharmaS


UPUTSTVOZA LEK


Ibandronat PharmaS, film tableta, 150mg Pakovanje: blister, 1 film tableta


Proizvođač: PharmaS d.o.o.


Adresa: Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o., Beograd

Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Ibandronat PharmaS, 150mg, film tableta ibandronska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ibandronat PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ibandronat PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Ibandronat PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ibandronat PharmaS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK IBANDRONAT PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN


  Ibandronat PharmaS spada u grupu lekova koji se zovu bifosfonati. On sadrži ibandronsku kiselinu. Ne sadrži hormone.

  Ibandronat PharmaS može da povrati gubitak koštane mase zaustavljajući dalji gubitak i povećavajući koštanu masu kod većine žena koje ga uzimaju, iako one neće moći da vide ili osete razliku. Ibandronat PharmaS može da smanji verovatnoću lomljenja kostiju (fraktura). Ovo smanjenje broja preloma dokazano je za kičmu, ali ne i za kuk.


  Ibandronat PharmaS Vam je propisan za lečenje osteoporoze u postmenopauzi jer ste izloženi povećanom riziku od preloma kostiju. Osteoporoza predstavlja smanjenje gustine i slabljenje kostiju, koje je uobičajeno kod žena nakon menopauze. U menopauzi, jajnici kod žena prestaju da luče ženski hormon, estrogen, koji pomaže u očuvanju zdravlja skeleta.


  Što ranije žene uđu u menopauzu, to je veći rizik od preloma zbog osteoporoze. Drugi faktori koji mogu da povećaju rizik od preloma obuhvataju:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IBANDRONAT PHARMAS


  Lek Ibandronat PharmaS ne smete koristiti: 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IBANDRONAT PHARMAS


  Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju ovog leka. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Uobičajena doza leka Ibandronat PharmaS je jedna tableta jednom mesečno.

  Uzimanje mesečne doze:

  Veoma je važno da se strogo pridržavate ovih uputstava. Ona su sastavljena tako da Vam pomognu da tableta leka Ibandronat PharmaS brzo dospe do želuca, kako bi se smanjila mogućnost da izazove iritaciju.  Nemojte da uzimate tablete pre spavanja ni pre nego što ustanete iz kreveta.


  Nastavak terapije lekom Ibandronat PharmaS:

  Veoma je važno da uzimate lek Ibandronat PharmaS svakog meseca, onoliko dugo koliko Vam je lekar propisao. Ibandronat PharmaS može da leči osteoporozu samo ako nastavite da ga uzimate.


  Ako Vam se učini da lek Ibandronat PharmaS na Vas deluje previše jako ili previše slabo, recite to svom lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Ibandronat PharmaS nego što je trebalo


  Ako ste greškom uzeli više od jedne tablete, popijte punu čašu mleka i odmah se obratite lekaru.

  Nemojte terati sebe na povraćanje i nemojte da legnete — to može da prouzrokuje da lek Ibandronat PharmaS iritira jednjak.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Ibandronat PharmaS


  Ako ste zaboravili da uzmete tabletu ujutro izabranog dana, nemojte je uzimati kasnije tokom dana. Umesto toga, pogledajte svoj kalendar i pronađite kada treba da popijete sledeću dozu prema uobičajenom rasporedu:


  Ako svoju sledeću dozu treba da popijete za samo 1 do 7 dana:

  Sačekajte termin za sledeću dozu prema rasporedu i uzmite je na uobičajeni način; zatim, nastavite sa uzimanjem jedne tablete mesečno izabranim danima koje ste obeležili na svom kalendaru.


  Ako svoju sledeću dozu treba da popijete za više od 7 dana:

  Uzmite jednu tabletu sledećeg jutra, nakon dana kada ste se setili; zatim, nastavite sa uzimanjem jedne tablete mesečno izabranim danima koje ste obeležili na svom kalendaru.


  Nikada nemojte da uzimate dve tablete leka Ibandronat PharmaS u jednoj nedelji.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Ibandronat PharmaS


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka ili ako želite da prekinete terapiju, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Ibandronat PharmaS može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Odmah se obratite medicinskoj sestri ili lekaru ako primetite bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava – možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć:


  Veoma retko (javljaju se kod manje od 1 na 10.000 osoba):


  Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK IBANDRONAT PHARMAS


  Rok upotrebe


  4 godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji

  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja dece!

  Lek čuvati u originalnom pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ibandronat PharmaS

Aktivna supstanca Ibandronat PharmaS film tableta je ibandronska kiselina. Jedna film tableta sadrži 150mg ibandronske kiseline.


Ibandronat PharmaS film tablete 150mg sadrže sledeće pomoćne supstance:


Jezgro: povidon;

celuloza, mikrokristalna; skrob, kukuruzni1500; krospovidon;

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni glicerol dibehenat.


Film Opadry OY-LS-28908 (beli): hipromeloza (E 464);

titan-dioksid (E 171); laktoza, monohidrat makrogol 4000


Kako izgleda lek Ibandronat PharmaS i sadržaj pakovanja

Bele, okrugle, bikonveksne film tablete.


Pakovanje:

1 (1x1) film tableta od 150 mg u PA/Al/PVC-Al blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o., Beograd

Viline vode bb, Beograd, Srbija PharmaS d.o.o.

Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4092-11-001 od 07.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z