FISKocr

PROPAFEN


UPUTSTVO ZA LEK


PROPAFEN, film tablete, 150 mg Pakovanje: 50 film tableta, blister, 5 x 10 film tableta


PROPAFEN, film tablete, 300 mg Pakovanje: 50 film tableta, blister, 5 x 10 film tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


PROPAFEN, 150 mg, film tablete PROPAFEN, 300 mg, film tablete INN: propafenon


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek PROPAFEN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek PROPAFEN

 3. Kako se upotrebljava lek PROPAFEN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek PROPAFEN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PROPAFEN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Propafen (propafenon) je antiaritmijski lek iz grupe IC, koji se primenjuje za lečenje poremećaja srčanog ritma. Propafen film tablete se primenjuju za:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PROPAFEN


  Lek PROPAFEN ne smete koristiti ukoliko:  Uzimanje leka PROPAFEN sa hranom ili pićima


  Grejpfrut i sok od grejpfruta mogu da pojačaju efekat leka Propafen, jer dovode do porasta njegove koncentracije u krvi, pa ih u periodu uzimanja Vašeg leka treba izbegavati.


  Primena leka PROPAFEN u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek tokom trudnoće i dojenja, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Ne preporučuje se primena leka Propafen u toku trudnoće, izuzev ako je to neophodno zbog ugroženog zdravlja trudnice i kada terapijska korist za majku prevazilazi rizik po plod. Ne preporučuje se primena ovog leka kod žena koje doje.


  Uticaj leka PROPAFEN na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama


  Lek Propafen može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


  Lek Propafen može izazvati zamućenje vida, vrtoglavicu, umor i pad krvnog pritiska pri dovođenju tela u uspravan položaj, koji mogu prouzrokovati usporene reakcije i poremećaj sposobnosti upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama. Za vreme terapije ovim lekom se ne preporučuje upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka PROPAFEN


  Nema podataka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PROPAFEN


  Lek PROPAFEN uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli: početna doza je 150mg 3 puta dnevno. Ova doza se povećava u intervalima od najmanje tri dana na 300mg 2 puta dnevno, a ako je neophodno, na maksimum od 300mg 3 puta dnevno.


  Stariji: nisu zapažene razlike u bezbednosti ili efikasnosti leka kod starije populacije, ali je moguća povećana osetljivost pojedinih starijih pacijenata, zbog čega ove pacijente treba pažljivo pratiti.

  Za vreme terapije zabeleženo je povećanje koncentracije propafenona u plazmi, zbog čega je moguće da stariji pacijenti reaguju na niže doze leka.


  Deca: ne savetuje se primena leka kod dece.


  Doziranje kod zastoja jetre: propafenon se obimno metaboliše u jetri saturacionim metaboličkim oksidacionim putem. Može biti neophodno smanjenje propisane doze zbog povećanja bioraspoloživosti i poluvremena eliminacije leka.


  Doziranje kod bubrežne slabosti: iako bubrežna slabost ne utiče na eliminaciju propafenona i njegovih metabolita, savetuje se oprez pri njegovom doziranju.


  Način primene

  Tablete treba progutati cele, posle jela, sa nešto tečnosti.


  Trajanje terapije

  Kao opšte pravilo, u potpunosti poštujte dogovor sa lekarom.


  Ne treba da prestajete sa terapijom, sve dok to Vaš lekar ne odobri. Veoma je važno da redovno idete na lekarske kontrole, kako bi se Vaše zdravstveno stanje pratilo.


  Ako ste uzeli više leka PROPAFEN nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Simptomi predoziranja propafenonom su: poremećaj u električnom sprovodnom sistemu srca, porast krvnog pritiska, srčane aritmije, pad krvnog pritiska, epi-napadi, poremećaj svesti praćen pospanošću i smrt.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek PROPAFEN


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek PROPAFEN

  Ne prekidajte uzimanje leka pre završetka propisane terapije, čak i ukoliko se budete osećali bolje. Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.

  Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek PROPAFEN, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu:


 5. KAKO ČUVATI LEK PROPAFEN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Lek treba čuvati na temperaturi do 25ºC.


  Rok upotrebe:


  PROPAFEN, 150 mg, 300 mg, film tablete


  3 (tri) godine.


  Nemojte koristiti lek PROPAFEN posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek PROPAFEN


PROPAFEN, 150 mg, film tablete


Aktivne supstance su:

Aktivna supstanca je propafenon-hidrohlorid

1 film tableta sadrži 150 mg propafenon-hidrohlorida.


Ostali sastojci su: Jezgro:


PROPAFEN, 300 mg, film tablete


Aktivne supstance su:

Aktivna supstanca je propafenon-hidrohlorid.

1 film tableta sadrži 300 mg propafenon-hidrohlorida.


Ostali sastojci su: Jezgro:


Kako izgleda lek PROPAFEN i sadržaj pakovanja


PROPAFEN, 150 mg, film tablete – okrugle film tablete, bele do skoro bele boje, na jednoj strani sa utisnutom podeonom crtom.


PROPAFEN, 300 mg, film tablete – okrugle film tablete, bele do skoro bele boje, na jednoj strani sa utisnutom podeonom crtom.


PROPAFEN, 150 mg, 300mg, film tablete:

PVC-Aluminijumski blister.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2011


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


PROPAFEN, film tablete: 50 x (150mg) 515-01-0203-11-001 od 05.01.2012.

PROPAFEN, film tablete: 50 x (300mg) 515-01-0204-11-001 od 05.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z